Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica - Osowiec odc. Radziłów - Karwowo od km 35+140 do km 35+970, dł. 830mb. Roboty budowlane.

 

Numer ogłoszenia: 176353 - 2011; data zamieszczenia: 28.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży z siedzibą przy ul. Poligonowej 30, działając na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica – Osowiec na odcinku Radziłów – Karwowo km 35+140 – 35+970, dł. 830mb zostało zakończone wyborem oferty Przedsiębiorstwa Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o. o. 18-300 Zambrów ul. Sitarska 1.

Wybrano ofertę korzystną cenowo, spełniającą warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W postępowaniu brali udział następujący wykonawcy:
1/ Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o. o. 18-300 Zambrów ul. Sitarska 1 – przy jedynym kryterium oceny (najniższa cena) oferta uzyskała 100,00 pkt.
2/ „BIK – PROJEKT” Sp. z o. o. 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 32 – przy jedynym kryterium oceny (najniższa cena) oferta uzyskała 90,59 pkt.
3/ UNIBEP S.A. 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 19, MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży, 18-402 Łomża ul. Poligonowa 12 – przy jedynym kryterium oceny (najniższa cena) oferta uzyskała 85,64 pkt.
4/ Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 156 – przy jedynym kryterium oceny (najniższa cena) oferta uzyskała 81,78 pkt.
5/ Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o 15-680 Białystok ul. Produkcyjna 102 –przy jedynym kryterium oceny (najniższa cena) oferta uzyskała 76,85pkt.
6/ Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o. o, 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 – przy jedynym kryterium oceny (najniższa cena) oferta uzyskała 75,85 pkt.

dn. 28.07.2011 r. 


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:

„Prosimy o podanie wymagań na warstwę wyrównawczą, ponieważ załączone specyfikacje odsyłają do specyfikacji D.05.03.05 „nawierzchnie z betonu asfaltowego”, która podaje wymagania tylko dla warstwy ścieralnej”.
 
wyjaśnia co następuje:
 
informujemy, iż na stronie BIP Zamawiającego w miejsce SST D-04.08.01 zamieszczamy SST D05.03.05b „Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 z 2010r” - dla mieszanki AC 16W na bazie asfaltu 50/70 dla ruchu KR3 oraz  aktualną SST D-05.03.05a „Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 z 2010r” - dla mieszanki AC 8S na bazie asfaltu 50/70 dla ruchu KR 3. 
 
 
Białystok, dn. 2011.07.07

 


 

ZMIANA SIWZ 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmianę do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. SST_D 050305a_naw z bet asf ścieralna_po zmianach, SST_D050305b_naw z bet asf warstwa wiazaca_po_zmianach do pobrania w załączniku poniżej.

Białystok, dn. 2011.07.07

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 176353-2011 z dnia 2011-06-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok
Zamówienie obejmuje wykonanie robót w zakresie: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,830 km - Rozebranie krawężników betonowych - 100,00m - Rozebranie obrzeży betonowych - 76,40m - Mechaniczne frezowanie nawierzchni na...
Termin składania ofert: 2011-07-14

Numer ogłoszenia: 176879 - 2011; data zamieszczenia: 28.06.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 176353 - 2011 data 28.06.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.3.2.
W ogłoszeniu jest: III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.
W ogłoszeniu powinno być: nie dotyczy.
 
28.06.2011

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica - Osowiec odc. Radziłów - Karwowo od km 35+140 do km 35+970, dł. 830mb..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie robót w zakresie: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,830 km - Rozebranie krawężników betonowych - 100,00m - Rozebranie obrzeży betonowych - 76,40m - Mechaniczne frezowanie nawierzchni na gł. 4 cm z wywozem na odl. 1km - 472,50 m2 - Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników gł. 20cm - 1 191,60m2 - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konst. nawierzchni - 1 191,60m2 - Wykonanie podbudowy z kruszywa nat. Wzmocnionego kruszywem łamanym gr. 20cm - 974,00m2 - Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznych - 6 447,00m2 - Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową naw. bitumicznych (dwukrotne) - 10 537,00 m2 - Wyrównanie istniejącej naw. mieszanką min. asf. grysową dowożoną z odl. 5km -340,14t - Dodatek za każdy 1km przewozu mieszanki min. asf. ponad 5km - 10 204,20t - Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki asf. grysowej gr. śr. 4cm, dowożonej z odl.5km -6 447,00m2 - Dodatek za każdy 1km przewozu mieszanki min. asf. ponad 5km - 19 341,00t - Ustawienie krawężników betonowych 20 x 30 wraz z wykonaniem ławy z oporem - 544,00m - Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. kolorowej gr. 8 cm - 137,46m2 - Ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 na podsypce piaskowej - 49,82m - Lok. uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z zag., szer. 1,5m, gr. wyrównania 10cm - 21,75m3 - Wykonanie nasypów mechanicznie z transportem urobku na nasyp na odl. 1km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu - 238,32m3 - Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem - 13szt. - Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wod. lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem - 5szt. - Projekt czasowej organizacji ruchu - 1 szt. - Inwentaryzacja powykonawcza - 1 szt..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest wykazanie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zamówienie na remont/przebudowę/budowę drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. (brutto) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunków wymagane jest: 1) wykazanie Wytwórni Mas Bitumicznych (lokalizacja, wydajność, informacja o dostępie do wytwórni), 2) wskazanie dostępu do zaplecza laboratoryjnego.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wskazanie KIEROWNIKA BUDOWY, który powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji - kierownika budowy do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Inne dokumenty: 1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale. 2) dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Łomży, ul. Poligonowa 30.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2011 godzina 09:45, miejsce: w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Łomży, ul. Poligonowa 30.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Marek Weber. Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Weber

Data wytworzenia: 2011-06-28

Wprowadzający: Marek Weber

Data wprowadzenia: 2011-06-28

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-07-28

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-06-28