Ogłoszenie o zamówieniu Nr 173017 - 2011 z dnia 22.06.2011 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinku w km 15+375 ÷ 18+650, długość 3275 mb. - roboty budowlane

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinku w km 15+375 ÷ 18+650, długość 3275 mb., zakończone zostało wyborem oferty firmy UNIBEP S. A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, MAKBUD Oddział UNIBEP Spółki Akcyjnej w Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
1. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o. o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 71,74 pkt.);
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z o. o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 92,93 pkt.);
3. UNIBEP S. A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, MAKBUD Oddział UNIBEP Spółki Akcyjnej w Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.);
4. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o., ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 93,29 pkt.);
5. STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków  (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 56,91 pkt.).
 
Białystok, dn. 2011.07.19

 


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:
 
„Na etapie analizy dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy, że wymagania podane w SST D-05.03.05a i SST – 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego dotyczą różnego rodzaju mieszanek. Prosimy o doprecyzowanie dla jakiej kategorii ruchu, z użyciem jakiego asfaltu oraz o jakim uziarnieniu należy użyć mieszanek do wykonania robót objętych przetargiem.”
 
wyjaśnia co następuje:
 
Do wykonania robót objętych przetargiem należy użyć mieszanek dla kategorii ruchu KR – 3 : AC16W na warstwę wiążącą i AC11S na warstwę ścieralną. Mieszanki należy wykonać na bazie asfaltu drogowego 50/70.
 
Białystok, dn.2011.06.29

 

 

Numer ogłoszenia: 173017 - 2011; data zamieszczenia: 22.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinku w km 15+375 ÷ 18+650, długość 3275 mb..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinku w km 15+375 ÷ 18+650, długość 3275 mb.

Zamówienie obejmuje:

- Roboty pomiarowe- 3,275 km,

- Rozebranie krawężników - 12 m,

- Rozebranie chodników z kostki betonowej - 6 m2,

- Wykonanie koryta na poszerzeniach - 4452 m2,

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 4452 m2,

- Wykonanie podbudowy kruszywem naturalnym z odziarnieniem kruszywem łamanym w ilości 20% grubości 20 cm - 4257,4 m2,

- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno asfaltowej grysowo żwirowej grubości 7 cm - 3371,35 m2,

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowo grysowo - żwirowej gr. 5cm - 6029,5 m2,

- Wykonanie frezowania nawierzchni gr. 5 cm - 2953,5 m2,

- ułożenie geosiatki - 5728,03 m2,

- ustawienie krawężników - 105 m,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm - 97,50 m2,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - 97,5 m2,

- wykonanie chodnika z kostki gr. 6 cm - 77,5 m2,

- ustawienie obrzeży - 54 m,

- Uzupełnienie poboczy pospółką - 295,35 m3,

- Oczyszczenie rowów - 250 m,

- Przepusty pod zjazdami - 2 m,

- Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu - 1 szt.,

- Opracowanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zamówienie na remont/przebudowę/budowę drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. (brutto) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunków wymagane jest:

1) wykazanie Wytwórni Mas Bitumicznych (lokalizacja, wydajność, informacja o dostępie do wytwórni),

2) wskazanie dostępu do zaplecza laboratoryjnego.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

KIEROWNIK BUDOWY powinien: - posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji - kierownika budowy do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami,

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł..
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale. 2) dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa projekt.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 203..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 


Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydzial Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2011-06-22

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-07-19

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-06-22