Remont chodnika w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 na odcinku Suwałki - Rutka Tartak w km 115+698-116+021. Roboty budowlane.

 

Białystok: Remont chodnika w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 na odcinku Suwałki - Rutka Tartak w km 115+698-116+021.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach z siedzibą przy ul. Przytorowej 9B

informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont chodnika w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 na odcinku Suwałki – Rutka Tartak w km 115+698-116+021 zakończone zostało wyborem oferty: Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego Spółka Akcyjna ul. Przytorowa 24 16-400 Suwałki

Wybrano ofertę korzystną cenowo, spełniającą warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięło udział Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki - przy jedynym kryterium oceny (najniższa cena) – oferta uzyskała 100,00 pkt.).

dnia 22.07.2011r. Numer ogłoszenia: 168427 - 2011; data zamieszczenia: 17.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 na odcinku Suwałki - Rutka Tartak w km 115+698-116+021..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: Remont chodnika w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 na odcinku Suwałki - Rutka Tartak w km 115+698-116+021 1) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym - 0,323km; 2) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. ... m, grubość warstwy do 15cm - 108,01m3; 3) Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. ... km - materiał przeznaczony na gruz - 129,00m; 4) Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. ... km - materiał przeznaczony na gruz - 13,0m; 5) Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm z uprzednim odkopaniem przepustu z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. ... km - materiał przeznaczony na gruz - 1,0m; 6) Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. ... km - materiał przeznaczony na gruz - 1,25m3; 7) Karczowanie pni o śr. 26-35cm koparką podsiębierną w gr. kat. I-II o normalnej wilgotności - 3 szt.; 8) Karczowanie pni o śr. 36-45cm koparką podsiębierną w gr. kat. I-II o normalnej wilgotności - 2 szt.; 9) Karczowanie pni o śr. 46-55cm koparką podsiębierną w gr. kat. I-II o normalnej wilgotności - 1 szt.; 10) Karczowanie pni o śr. 56-65cm koparką podsiębierną w gr. kat. I-II o normalnej wilgotności - 1 szt.; 11) Karczowanie pni o śr. 66-75cm koparką podsiębierną w gr. kat. I-II o normalnej wilgotności -1 szt.; 12) Karczowanie krzaków i podszycia w ilości sztuk 1000/ha - 0,0106ha; 13) Wykopy i przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III - ziemia z wykopu do ponownego wbudowania - 1,28m3; 14) Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do ... km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżenie w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - 33,60m3; 15) Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. ... km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą - 714,93m3; 16) Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetowych fi 60cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem - 2,0m; 17) Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów fi 80cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem - fi 60cm - 2,24m3; 18) Wykonanie ścieków podchodnikowych z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC o średnicy 110mm - 10,5m; 19) Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20cm (zjazdy) - 215,49m2; 20) Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach w gr. kat. II-IV głębokość koryta 30 (32cm) - 173,0m2; 21) Oczyszczenie warstw bitumicznych ręcznie - 657,34m2; 22) Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową - 657,34m2; 23) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (na poszerzeniach jezdni) - 129,8m2; 24) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (na zjazdach) - 215,49m2; 25) Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. ... km grub. warstwy po zagęszczeniu 7cm - warstwa dolna - 204,74m2; 26) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. ... km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm (KR3) - 657,34m2; 27) Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4cm, odwiezienie urobku na odl. ... km - 548,60m2; 28) Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat. I-III - 189,50m2; 29) Umocnienie ścieków brukowcem o grub. 16-20cm z kamienia łamanego, ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową - (wyloty z odwodnienia pod chodnikiem) - 13,50m2; 30) Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10cm (35 kg/szt.). Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5cm - 30,00m2; 31) Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie - 6,80m3; 32) Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poręczami z rur stalowych oraz o rozstawie słupków z rur co 1,5m - 138,00m; 33) Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15) (opuszczenie krawężnika na zjazdach) - 357,50m; 34) Wykonanie schodów z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 2,03m2; 35) Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - 593,40m2; 36) Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o grubości 8cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - 126,15m2; 37) Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 345,30m; 38) Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą grubości 2 cm (pobocze + skarpa) - 655,80m2; 39) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - 1 szt..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: min. 1 zamówienie na budowę/przebudowę/remont chodnika/placu/parkingu o wartości min. 200 000,00 zł (brutto) z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: 1) wykazanie wytwórni mas bitumicznych (lokalizacja, wydajność), 2) dostęp do zaplecza laboratoryjnego.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie Kierownika robót - posiadającego właściwe uprawnienia do prowadzenia robót drogowych na przedmiotowym zamówieniu, min 2 lata doświadczenia z uprawnieniami.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być dołączony w oryginale, 2) dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2011 godzina 10:30, miejsce: w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Marek Weber. Wydział Zamówień Publicznych.

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Weber

Data wytworzenia: 2011-06-17

Wprowadzający: Marek Weber

Data wprowadzenia: 2011-06-17

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-07-22

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-06-17