Ogłoszenie o zamówieniu Nr 158147 - 2011 z dnia 07.06.2011 Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma - Michałowo - Jałówka na odcinku w km 0+150 do km 2+971 - roboty budowlane

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka na odcinku w km 0+150 do km 2+971, zakończone zostało wyborem oferty Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim Sp. z o. o., ul. Sportowa 4, 17-100 Bielsk Podlaski.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
1. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o., ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 86,11 pkt.);
2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „Tre – DROM” Sp. z o. o., Al. Solidarności 16 D, 21-500 Biała Podlaska (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 81,05 pkt.);
3. Mota – Engil Central Europe S. A., ul. Wadowicka 8 W, 30-415 Kraków (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 84,14 pkt.);
4. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 90,69 pkt.);
5. STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 94,68 pkt.);
6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim Sp. z o. o., ul. Sportowa 4, 17-100 Bielsk Podlaski (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.).
 
Białystok, dn. 2011.06.28
 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytanie potencjalnych Wykonawców o następującej treści:
 
1. „W odpowiedziach z dnia 16.06.2011r. Zamawiający załączył na stronie internetowej rysunek muru oporowego do przepustu z którego wynika, iż dla przepustu fi 80 cm objętość jednego murku oporowego wraz z fundamentem powinna wynosić 3,53 m3 i ma być on wykonany z betonu B – 30. Zgodnie z dokumentacją należy wykonać dwa przepusty w km 1+910 i 2+800 a co za tym idzie cztery murki oporowe po 3,53 m3 każdy, więc w sumie 14,12 m3. Pozycja nr 10 przedmiaru mówi o wykonaniu ścianek czołowych i fundamentu pod te ścianki   dla przepustów w w/w lokalizacji w ilości 3 m3 z betonu B-15. Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę ilości w pozycji nr 10 kosztorysu ofertowego oraz o ostateczne określenie z jakiego betonu ma być wykonany murek oporowy oraz jego fundament.
2. Obecnie do dokumentów aplikacyjnych WT-1 i WT-2 przygotowana została przez IBDiM poprawka, która została opublikowana na stronie internetowej GDDKiA. Zwracamy się z pytaniem , czy Zamawiający dopuszcza stosowanie poprawionych i najbardziej aktualnych dokumentów aplikacyjnych WT-1 i WT-2?
3. W związku z faktem, że nie można zaprojektować recept wg WT-2 z 2008 roku na warstwę AC ścieralną z uwzględnieniem wskazanego tam B min. (brak uzyskania pozytywnych wyników z takich parametrów jak: odporność na deformacje trwałe oraz zawartość wolnych przestrzeni) co potwierdziło najnowsze wydanie Wt-2 z 2010, gdzie wartość ta została obniżona, zwracamy się z pytaniem , czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaprojektowania w/w warstw zgodnie z WT-2 2010?
4. Zgodnie z zamieszczonym wraz z odpowiedziami dnia 15.06.2011 rysunkiem przepustu, na wykonanie 1 wlotu przepustu fi 80 cm („wykaz wymiarów i ilości betonu”) należy zużyć 3,53 m3 betonu. Natomiast wg kosztorysu należy wykonać 3 m3 ścianek. Jeżeli do wykonania są 2 przepusty, czyli 4 wloty, więc należy wykonać ponad 14 m3 ścianek.
Poza tym w kosztorysie wpisano beton B-15, natomiast według wymienionego wykazu wlot należy wykonać z betonu B-30. Prosimy o wyjaśnienia i korektę przedmiaru.”
  
wyjaśnia co następuje:
 
Ad. 1 Murek oporowy i fundament mają być wykonane z betonu B-30. W pozycji 10 przedmiaru i kosztorysu ofertowego wprowadzono zmianę ilości betonu z 3m3 na 14,12m3.(do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego).
Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zastosowanie jedynie dokumentów WT – 1 i WT-2 z 2010r.
Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zastosowanie jedynie dokumentów WT – 1 i WT-2 z 2010r.
Ad. 4 Ścianki czołowe przepustów należy wykonać z betonu B-30. Prawidłowa ilość betonu w pozycji nr 10 przedmiaru wynosi 14,12 m3. Zamieszczono poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy (do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego).
 
Białystok, dn, 2011.06.20
 
 

Zmiana SIWZ

Zamawiający wprowadza zmianę w pozycji 10 przedmiaru i kosztorysu ofertowego ilości betonu z 3 m3 na 14,12 m3. Kosztorys_ofertowy_po_zmianach oraz przedmiar_po_zmianach do pobrania w załączniku poniżej.
 

 Białystok, dn. 2011.06.20

 

 


 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:

1. Zgodnie z przedmiarem i kosztorysem należy wykonać rozbiórkę ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów oraz wykonać 2 przepusty żelbetowe. Z powyższego wynika, że należy rozebrać przepusty istniejące i wybudować nowe. W związku z tym prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji dotyczącej rozbiórki istniejących przepustów.
2. Czy w robotach ziemnych w przedmiarze robót zostały ujęte wykopy i nasypy dotyczące wykonania przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami? Jeżeli nie, prosimy o korektę przedmiaru.
3. Według kosztorysu przepusty należy wykonać w km 1+910 oraz 2+800. Przepust w km 1+910 został ujęty na planie sytuacyjnym, natomiast nie ma wrysowanego drugiego przepustu. Prosimy o potwierdzenie kilometraża oraz o informację o długości poszczególnych przepustów.
4. Czy w zakresie przedmiotowego zadania jest wykonanie tylko karczowania drzew jak napisano w przedmiarze, czy też ścinanie z karczowaniem, jak podaje SST?
5. Czy w pozycjach dotyczących wykonania warstwy ścieralnej i wiążącej ujęto nawierzchnię na zjazdach?
 
wyjaśnia co następuje:
 
Ad. 1 i Ad. 2 Cenę wykonania przepustów należy skalkulować uwzględniając rozbiórkę istniejących przepustów wraz z wykonaniem wykopów i nasypów w obrębie przepustów.
Ad. 3. Remontem należy objąć przepusty w lokalizacji w km 1+910 oraz w km 2+800. Długość przepustów wynosi 12,0m każdy.
Ad. 4.  Zakres przedmiotowego zadania obejmuje wyłącznie karczowanie drzew.

Ad. 5. Powierzchnia zjazdów objętych przedmiotowym zadaniem została ujęta w poz. 13 przedmiaru robót, obejmującej wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywowej. Nie przewiduje się wykonania nawierzchni bitumicznych na zjazdach.

Białystok, dn. 2011.06.16

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

 


Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:

1. Zgodnie z przedmiarem i kosztorysem należy wykarczować 242 szt. pni, według wykazu załączonego przez Zamawiającego 222 szt. Prosimy o wskazanie prawidłowej ilości pni przeznaczonych do wykarczowania. Ponadto prosimy o wskazanie odległości wywozu karpiny, w przypadku gdy jej właścicielem jest Zamawiający.
 
2. Prosimy o zamieszczenie rysunków przepustów drogowych z rur żelbetowych fi 80 w km 1+910 i 2+800 oraz wskazanie długości każdego z przepustów. Z jakiego betonu ma być ława fundamentowa i o jakiej grubości?
 
 
3. Z jakiego rodzaju rur należy wykonać przepusty pod zjazdami? Czy mają to być rury PCV tak jak w przedmiarze PEHD tak jak w SST D 06.01.10?
 
4. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu zwykłego D50/70 do wykonania warstwy ścieralnej?
 
5. Według przedmiaru robót należy wykonać 5820,4 m3 wykopów wraz z zagęszczeniem gruntów w nasyp. Natomiast opis przedmiotu zamówienia mówi tylko o wykonaniu wykopów. Prosimy o potwierdzenie, że poz. 8 przedmiaru robót dotyczy wykonania wykopów wraz z wbudowaniem gruntu rodzimego w nasyp oraz skorygowanie opisu przedmiotu zamówienia.
 
 

6. Czy materiały z rozbiórki pozostają własnością Wykonawcy i ma on zagospodarować je we własnym zakresie, czy też Zamawiającego? Jeżeli materiał rozbiórkowy staje się własnością Zamawiającego prosimy o określenie odległości odwozu.

wyjaśnia co następuje:

Ad 1 Prawidłowa ilość pni przeznaczonych do wykarczowania została wskazana w przedmiarze i wynosi 242 szt. Przewidziano, że karpinę zagospodaruje Wykonawca  we własnym zakresie
 
Ad 2 Długości przepustów wynoszą po 12 m każdy. Ławę fundamentową należy wykonać z betonu B-10 o grubości 20 cm.(rysunek do pobrania w załączniku poniżej)
 
Ad 3 Przepusty pod zjazdami zależy wykonać z rur PEHD.
 
Ad 4 Zamawiający dopuszcza stosowanie asfaltu D50/70 spełniającego wymagania normy PN-EN 12591.
 
Ad 5 Poz. 8 przedmiaru robót dotyczy wykonania wykopów wraz z wbudowaniem gruntu rodzimego w nasyp. Przedmiar robót jest elementem opisu przedmiotu zamówienia i opisuje szczegółowo zakres robót.
 

Ad 6 Przewidziano, że materiały z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

Białystok, dn. 2011.06.15

 

 

Numer ogłoszenia: 158147 - 2011; data zamieszczenia: 07.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma - Michałowo - Jałówka na odcinku w km 0+150 do km 2+971.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma - Michałowo - Jałówka na odcinku w km 0+150 do km 2+971.

Zamówienie obejmuje:

- Roboty pomiarowe- 2,821 km,

- Zdjęcie humusu - 1242,53 m2.,

- Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm - 5509,60 m2,

- Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów - 1,5 m3,

- Wykonanie wykopów - 7688,09 m3,

- Wykonanie części przelotowej przepustów śr. 80 cm - 24 m,

- Wykonanie ścianek czołowych przepustów śr. 80 cm - 3 m3,

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -15711,47 m2,

- Wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym z odziarnieniem kruszywem łamanym w ilości 30% - 3463,43 m3,

- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno asfaltowej grysowo żwirowej grubości 6 cm - 17250,41 m2,

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowo grysowo - żwirowej gr. 5cm - 17 076 m2,

- Wykonanie frezowania nawierzchni gr. 4 cm - 150 m2,

- Humusowanie z obsianiem skarp - 10471,39 m2,

- Uzupełnienie poboczy pospółką - 512,28 m3,

- Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PCV o średnicy 60 cm - 150 m,

- Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu - 1 szt.,

- Opracowanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zamówienie na remont/przebudowę/budowę drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł. (brutto) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunków wymagane jest:

1) wykazanie Wytwórni Mas Bitumicznych (lokalizacja, wydajność, informacja o dostępie do wytwórni),

2) wskazanie dostępu do zaplecza laboratoryjnego.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: KIEROWNIK BUDOWY powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji - kierownika budowy do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale. 2) dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa projekt.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 203..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

 


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2011-06-07

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-06-28

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-06-07