Ogłoszenie o zamówieniu Nr 122415 - 2011 z dnia 22.04.2011 Remont chodnika w m. Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku od km 12+253 do km 12+975 strona lewa - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 122415 - 2011; data zamieszczenia: 22.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. A. Syczewskiego 8 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: remont chodnika w m. Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka – Kleszczele na odcinku od km 12+253 do km 12+975 strona lewa zakończone zostało wyborem oferty firmy: Usługi Transportowe i Drogowe Roman Kalinowski 17-200 Hajnówka, ul. Kacza 7
Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
W postępowaniu przetargowym brali udział następujący wykonawcy:
1.  Zakład Produkcyjno - Usługowy Jerzy Bubieńczyk15-199 Białystok, ul. Włościańska 59
- przy jedynym kryterium oceny (najniższa cena) – oferta uzyskała 71,92 pkt.;
2.  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Antoni Kruczkowski 16-070 Choroszcz m. Sienkiewicze 17
- przy jedynym kryterium oceny (najniższa cena) – oferta uzyskała 86,64 pkt.;
3.  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Wiesław Grabek 15-103 Białystok ul. I Armii Wojska Polskiego 8
- przy jedynym kryterium oceny (najniższa cena) – oferta uzyskała 70,24 pkt.;
4.  Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowie 16-050 Michałowo ul. Gródecka 42 
- przy jedynym kryterium oceny (najniższa cena) – oferta uzyskała 92,53 pkt.;
5.  Usługi Transportowe i Drogowe Roman Kalinowski 17-200 Hajnówka, ul. Kacza 7 
- przy jedynym kryterium oceny (najniższa cena) – oferta uzyskała 100,00 pkt.;
6.  Firma Drogowa BBGM Gryko Kamila 15-131 Białystok ul. Pietrasze 43 B
- przy jedynym kryterium oceny (najniższa cena) – oferta uzyskała 78,11 pkt.;
 
dnia: 25.05.2011 roku


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika w m. Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku od km 12+253 do km 12+975 strona lewa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Remont chodnika w m. Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku od km 12+253 do km 12+975 strona lewa Zamówienie obejmuje:

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 0,722 km

- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca 16-20 cm - 80 m2

- Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. Naw. 4cm.- 863 m2

- Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x 30 cm - 732 mb

- Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych - 4 szt.

- Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych - 6 szt.

- Koryto wykonane mechanicznie na całej szerokości wjazdów - 588 m2

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne naw. wykonane mechanicznie - 1420 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. warstwy 15 cm - 588 m2

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową - 18 t

- Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno- 186 m2

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 8 cm - 588 m2

- Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x 30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem - 732 mb

- Wykonanie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 na podsypce piaskowej- 932 m2

- Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x 6 cm na podsypce piaskowej - 686 mb

- Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x 8 cm na podsypce cementowo- piask.- 125 mb

- Oczyszczenie przepustów wraz z udrożnieniem rowów -26mb

- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych -11,3 m2

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: min. 2 zamówienia na budowę/przebudowę/remont chodnika, o wartości min. 50 000,00 zł (brutto) z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie: Kierownik robót - posiadający właściwe uprawnienia do prowadzenia robót drogowych, min 2 lata doświadczenia z uprawnieniami.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być dołączony w oryginale. 2) dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa projekt.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Syczewskiego 8, pokój 310.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Syczewskiego 8, pokój 310.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydzial Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Weber

Wprowadzający: Marek Weber

Data wprowadzenia: 2011-04-22

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-05-25

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-04-22