Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2011-056603 z dn. 2011-04.20 Przebudowa dr. woj. Nr 678 na odc. Białystok – Kleosin z podziałem na zadania Zad. 1 Roboty budowlane 1 A. Budowa i rozbudowa dr. woj. Nr 678 wraz z drogowymi obiektami inż. i niezbędną infrastrukturą na odc. Białystok – Kleosin. 1 B. Budowa ul. K. Ciołkowskiego, wiaduktów nad torami PKP, ul. Wiadukt w Białymstoku wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury – Zad. 3 – ul. Wiadukt wraz z kanalizacja deszczową w drodze na Juchnowiec. Zad. 2 Nadzór inwestorski 2 A. Budowa i rozbudowa dr. woj. Nr 678 wraz z drogowymi obiektami inż. i niezbędną infrastrukturą na odc. Białystok – Kleosin. 2 B. Budowa ul. K. Ciołkowskiego, wiaduktów nad torami PKP, ul. Wiadukt w Białymstoku wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury – Zad. 3 – ul. Wiadukt wraz z kanalizacja deszczową w drodze na Juchnowiec. Zad. 3. Obsługa Laboratoryjna 3 A. Budowa i rozbudowa dr. woj. Nr 678 wraz z drogowymi obiektami inż. i niezbędną infrastrukturą na odc. Białystok – Kleosin

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy zadania 1

 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin z podziałem na zadania:
Zadanie 1 A Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Białystok – Kleosin,
Zadanie 1 B Budowa ul. K. Ciołkowskiego, wiaduktów nad torami PKP, ul. Wiadukt w Białymstoku wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury – Zadanie 3 –         ul. Wiadukt wraz z kanalizacja deszczową w drodze na Juchnowiec, zakończone zostało wyborem oferty Konsorcjum firm: UNIBEP S. A. ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski - Lider i UAB „Siauliu Plentas” Isradeju 11, LT-78149 Siaulai, Litwa – Partner.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
1. MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S. A. ul. Wadowicka 8 W, 30-415 Kraków (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 97,54 pkt.);
2. STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 88,47 pkt.);
3. Konsorcjum firm: UNIBEP S. A. ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski Lider i UAB „Siauliu Plentas” Isradeju 11, LT-78149 Siaulai, Litwa – Partner (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.);
4. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o. ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 91,03 pkt.);
5. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg BITUM Sp. z o. o. ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów – Lider i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o. o. ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce - Partner i Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz, ul. K. Ciołkowskiego 24,
15-545 Białystok – Partner (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 83,58 pkt.);
6.   Eurovia Polska S. A. ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce – oferta została odrzucona.
 
Białystok, dn.2011.06.21

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy zadania 2

 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin z podziałem na zadania:Zadanie 2 Nadzór inwestorski 2 A. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Białystok – Kleosin 2 B. Budowa ul. K. Ciołkowskiego, wiaduktów nad torami PKP, ul. Wiadukt w Białymstoku wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury – Zadanie 3 – ul. Wiadukt wraz z kanalizacja deszczową w drodze na Juchnowiec, zakończone zostało wyborem oferty firmy DRO – KONSULT Sp. z o. o., ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
1. Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o. o., ul. Św. Rocha 5 lok. 202, 15-879 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 95,84 pkt.);
2. Grontmij Polska Sp. z o. o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań – oferta została odrzucona;
3. Konsorcjum firm: DDG Sp. z o. o. Sp. Komandytowa, ul. Janowska 11 D, 21-500 Biała Podlaska – Lider i Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Sp. z o. o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość – Partner – oferta została odrzucona;
4. DRO – KONSULT Sp. z o. o., ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.).
 
Białystok, dn. 2011.06.08


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy Zadania 3

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: zadanie 3 Obsługa Laboratoryjna 3 A. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Białystok – Kleosin. 3 B. Budowa ul. K. Ciołkowskiego, wiaduktów nad torami PKP, ul. Wiadukt w Białymstoku wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury – Zadanie 3 – ul. Wiadukt wraz z kanalizacja deszczową w drodze na Juchnowiec, zakończone zostało wyborem oferty Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
1. TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o. o., ul. Parzniewska 8, 05-800 Pruszków – oferta została odrzucona;
2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.).
 
 
Białystok, dnia 2011.06.02

 


 

 

Zmiana SIWZ - dotyczy zadania 1A 1B

Zamawiający zamieszcza: Zad.A_koszt_ofert_nr1_roboty_drogowe_po_zmianach, Zad.B_koszt_ofert_drogi_po_zmianach, Zad. A_przedmiar_roboty_drogowe_po_zmianach, Zad.3_przedmiar_nr1_drogi_po_zmianach. Zmiany zaznaczono kolorem żółtym. Dokumenty do pobrania w załączniku poniżej.

Białystok, dn 2011.05.24.
 

Wyjaśnienia do SIWZ - dotyczy zadania 1 

Wykorzystane do wbudowania materiały budowlane powinny być dopuszczone do stosowania mające oznakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami oraz dopuszczone do obrotu, na dzień wbudowania, spełniające wymagania postawione przez SST i dokumentacje techniczną.

Bialystok, dn. 2011.05.24

 


Zmiany do SIWZ – dotyczy zadania 2

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza następujące zmiany do SIWZ:

1. Cz. III Opis przedmiotu zamówienia B. Specyfikacja działań pkt. Koordynacja pracy wprowadza się punkt 3.5 o następującej treści:

 „3.5 Wykonawca winien realizować zamówienie przez osoby wskazane w ofercie. Zaproponowane w ofercie na dane stanowisko osoby nie mogą być zaangażowane w realizację innych zamówień, w ramach których ich obowiązki czasowo kolidowałyby z obowiązkami dla tego stanowiska zgodnie, z harmonogramem realizacji zamówienia, wynikających z SIWZ. Warunkiem zatrudnienia osób równolegle na innym zadaniu jest uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku ukrywania tego faktu przez osoby zatrudnione Zamawiający będzie mógł niezwłocznie usunąć tę osobą z placu budowy, a Wykonawca będzie musiał niezwłocznie tę osobę zastąpić inną osobą o co najmniej takich samych kwalifikacjach jak opisanych w wymaganiach SIWZ.

2. Zmiany w projekcie umowy:

 § 14 Kary umowne otrzymuje brzmienie:

㤠14

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

1) Wykonawca niniejszego zamówienia zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca niniejszego zamówienia, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1,

b) za każdy dzień nieobecności na budowie w godzinach pracy Wykonawcy robót Kierownika zespołu nadzorującego – Inspektora nadzoru robót drogowych odpowiedzialnego za przebieg nadzoru naliczane będą kary umowne w wysokości 500 zł. netto plus należny podatek VAT za każdy dzień nieobecności w tych godzinach,

c) za każdy dzień nieobecności na budowie – jakiejkolwiek z osób wchodzących w skład Zespołu Nadzorującego (pozostałych Inspektorów nadzoru robót branżowych) w okresie prowadzenia odpowiednich robót branżowych Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 500 zł. netto plus należny podatek VAT za każdy dzień nieobecności. W przypadku powtarzających się nieobecności Zamawiający ma prawo żądać zmiany osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego (naliczając kary jak wyżej),

d) w innych niż określone w lit. b i c przypadkach nienależytego wykonania zobowiązania – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w paragrafie 3 ust. 1.

2) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy niniejszego zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1.

2. Wykonawca niniejszego zamówienia wypłaci, na uzasadniony i potwierdzony przez Zamawiającego wniosek Wykonawcy robót koszty poniesione przez wykonawcę robót z tytułu wstrzymania robót, spowodowane brakiem nadzoru w ustalonym terminie.

3. W przypadku dalszego powtarzania się zastrzeżeń do jakości świadczonych przez wykonawcę usług, osoba odpowiedzialna za Projekt ze strony Zamawiającego złoży pisemny uzasadniony wniosek o odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

4. W uzasadnionych okolicznościach, np. w przypadku niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy (tj. nadzoru) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz dochodzenia od Wykonawcy roszczeń z tytułu szkód w wyniku wadliwego wykonania zobowiązań umownych.

5. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

6. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.”     

Umowa po zmianach z dnia 23.05.2011 do pobrania w załączniku. 

 
 
 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytanie potencjalnych Wykonawców o następującej treści:
PYTANIE NR 1
W kosztorysie w pozycjach 326, 327, 331, 333, 336 wysokość jest podana w H + nadwieszenie. Jak należy rozumieć „nadwieszenie”?
 
PYTANIE NR 2
Zwracamy się o sprecyzowanie czy wysokość H jest wysokością całkowitą, czy do tej wysokości trzeba jeszcze dodać nadwieszenie?
 
PYTANIE NR 3
Zwracamy się o określenie ilości robót, zakresu oraz rodzaju nawierzchni jakie należy rozebrać przed wykonaniem sieci gazowej.
 
PYTANIE NR 4
Zwracamy się o sprecyzowanie, czy przy przebudowie sieci gazowej należy w cenie uwzględnić koszt wymiany gruntu. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, zwracamy się o określenie ilości wymiany gruntu.
 
PYTANIE NR 5
Zwracamy się o określenie zakresu prac przy wymianie przyłączy gazowych.
 
PYTANIE NR 6
Zwracamy się o określenie długości przewiertu rury ochronnej pod rzeką Horodnianką.
 
PYTANIE NR 7
Zwracamy się o określenie, kto ponosi koszty związane z przełączeniem przez ZG Białystok.
 
PYTANIE NR 8
Zwracamy się o określenie zakresu robót wraz z wykazem materiałów przy odbudowie nawierzchni po przebudowie sieci gazowej.
 
PYTANIE NR 9
Zwracamy się o udostępnienie ślepych przedmiarów dotyczących przebudowy sieci gazowej.
 
wyjaśnia co następuje:
 
Ad 1 W kosztorysie ofertowym jest pomyłka wynikająca ze zmiany przebiegu ekranów akustycznych. Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla analizowanego przedsięwzięcia nie określa konieczności zastosowania ekranów z nadwieszeniami.
Należy wycenić wykonanie ekranów wg poniższego zestawienia, które jest zgodne z profilami i planem sytuacyjnym.
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 2 m
m
116
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 3 m
m
76
EKA 2
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 3 m
m
72
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 4 m
m
428
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający obustronny DLa=8dB H= 5 m
m
16
EKA 3
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=8dB H= 5 m
m
9
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 5 m
m
18
EKA 4
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 5 m
m
76
EKA 5
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający obustronny DLa=8dB H= 5 m
m
8
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=4dB H= 5 m
m
20
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=20 dB, ekran odbijający H= 4 m
m
12
EKA 6
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 4 m
m
12
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=11dB H= 5 m
m
44
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=8dB H= 4 m
m
12
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=8dB H= 3 m
m
44
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=4dB H= 4 m
m
128
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=4dB H= 3 m
m
121
EKA 7
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=8dB H= 3 m
m
8
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=8dB H= 4 m
m
8
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=8dB H= 4,5 m
m
8
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=11dB H= 5 m
m
56
EKA 8
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 4 m
m
22
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 4,5 m
m
4
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 5 m
m
12
EKA 9
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 4 m
m
51
EKA 10
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=20 dB, ekran odbijający H= 2 m
m
22.5
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=20 dB, ekran odbijający H= 3 m
m
5.5
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=4dB H= 3 m
m
14
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=4dB H= 4 m
m
11.5
EKA 11
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=20 dB, ekran odbijający H= 2 m
m
56
 
 
 
Bramy do posesji w ekranach akustycznych
 
 
Brama przesuwna dwuskrzydłowa 3.5 m x 3.5 m
szt.
2
Brama otwierana dwuskrzydłowa szerokość 3.5 m wys. 2m
szt.
4
Brama otwierana dwuskrzydłowa szerokość 3.5 m wys. 3m
szt.
1
Drzwi w ekranach akustycznych
 
 
Drzwi ewakuacyjne
szt.
4
Drzwi do posesji
szt.
6
 
Ad.2 j.w.
 
Ad. 3 W zakres robót wchodzi rozbiórka następujących nawierzchni:
- konstrukcji istniejących dróg, dojazdów do posesji, chodników, krawężników (rozbiórki ujęto w części drogowej opracowania),
- istniejących zieleńców (wycinki ujęto w części drogowej opracowania).
 
Ad. 4 Ceny wykonania 1m gazociągu są cenami scalonymi i w tych pozycjach wykonawca musi uwzględnić roboty ziemne, podsypkę i obsypkę rur, zabezpieczenie –umocnienie ścian wykopu, ewentualną wymianę gruntu (w zależności od warunków gruntowych i uzgodnienia z Inżynierem Kontraktu – Inspektorem Nadzoru ), montaż rur przewodowych.
 
Ad. 5 Przyłącze gazowe należy wykonać na odcinku i w zakresie określonym w dokumentacji projektowej.
 
Ad 6 Przewiert należy wykonać rurą przewodową na długości 40m.
 
Ad. 7 Koszty te ponosi Wykonawca.
 
Ad. 8 Nawierzchnia do odbudowy została szczegółowo opisana na profilach podłużnych sieci gazowej.
Do odtworzenia będzie:
- konstrukcja istniejącej drogi powiatowej 1549B, konstrukcja dojazdów do posesji,
- istniejąca zieleń.
Przejścia pod drogą DW 678 założono metodą przewiertu.
W przypadku montażu gazociągu w terenie, gdzie będą prowadzone roboty związane z budową i odbudową nawierzchni związane z budową i rozbudową DW678 należy wykop zasypać zgodnie z uwagami zawartymi
w dokumentacji projektowej. Roboty związane z budową nowoprojektowanej nawierzchni wg projektu drogowego.
 
Ad. 9
Zmieniamy kosztorysy i przedmiary Nr 13 sieci gazowej i Nr 14 kanalizacji sanitarnej. W załączeniu kosztorysy ofertowe oraz przedmiary po zmianach- sieci gazowej oraz kanalizacji sanitarnej.
 
Białystok, dn. 2011.05.20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zmiana SIWZ - dotyczy zadania 1A 1B

Zamawiający zamieszcza: Zad.A_koszt_ofert_nr13-gazociąg_po_zmianach, ZadA_koszt_ofertowy_nr14_kan.sanit_po_zmianach, ZadA_przedmiar_nr 13-gazociąg_po_zmianach, ZadA_przedmiar_nr14_kan_sanit_po_zmianach. Dokumenty do pobrania w załączniku poniżej.

Białystok, dn 2011.05.20.
 
 
 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytanie potencjalnych Wykonawców o następującej treści:
Pytanie nr 1
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem jaki jest stan prawny gruntów, na których na być realizowana przedmiotowa inwestycja.
Pytanie nr 2
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiajacego czy została przeprowadzona procedura podziału gruntów przeznaczonych pod nowy pas drogowy wraz z okazaniem granic i zastabilizowaniem punktów granicznych słupkami betonowymi. Jeżeli nie, to po czyjej stronie, Zamawiającego czy Wykonawcy leży wykonanie w/w czynności. Jeśli wykonanie w/w czynności leży po stronie Wykonawcy to zwracamy się do Zamawiającego o zamieszczenie szczegółowego przedmiaru dotyczącego:
Ilości granic działek do okazania
Ilości punktów granicznych do zastabilizowania słupkami granicznymi betonowymi
Powyższe informacje są niezbędne do prawidłowej wyceny przedmiotowej inwestycji.
Pytanie nr 3
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem w jakim trybie jest przygotowywana inwestycja, czy w oparciu o ustawę Prawo Budowlane (Dec. Pozwolenia na Budowę), czy w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku O Szczególnych Zasadach Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Zakresie Dróg Publicznych (Dec. ZRID). Zwracamy się także do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający jest w posiadaniu ostatecznej Decyzji Pozwolenia na Budowę lub Decyzji ZRID, a jeżeli nie to kiedy Zamawiający będzie dysponował w/w decyzją.
Pytanie nr 4
W konstrukcji nawierzchni na zadaniu 1A ruch KR5 Zamawiający przewiduje zastąpienie 14 cm –owej podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 poprzez podbudowę z mieszanki mineralno – cementowo – emulsyjnej również grubości 14 cm. Podbudowa z MCE ma znacznie niższe parametry materiałowe ( moduł sprężystości i współczynnik Poissona) od betonu asfaltowego. W związku z powyższym warstwa podbudowy z MCE gr. 14 cm nie jest w stanie zastąpić warstwy podbudowy z betonu asfaltowego gr 14 cm. Zwracamy się do Zamawiającego o przedstawienie „Projektu konstrukcji nawierzchni” wraz ze szczegółowymi obliczeniami, które potwierdzą przyjęte założenia w projekcie dla konstrukcji nawierzchni dla ruchu KR5 na zadaniu 1A.
Pytanie nr 5
Punkt 4.3 opisu technicznego mówi, iż aby spełnić warunek mrozoodporności konstrukcja nawierzchni KR5 dla podłoża G1 powinna wynosić 72 cm a dla podłoża G3 84 cm, natomiast przyjęta w dokumentacji projektowej konstrukcja nawierzchni dla ruchu KR5 na podłożu G1 wynosi 62 cm zadanie 1A i 60 lub 67 cm zadanie 1B a na podłożu G3 83 cm zadanie 1A. Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie dlaczego grubość konstrukcji nie spełnia warunku mrozoodporności na przedmiotowym zadaniu.
 
wyjaśnia co następuje:
 
Ad. 1 Zgodnie z decyzją ZRID dotyczącą zadania 1A Decyzja nr 5/2011 znak WI-I.7820.3.1.2011.ŁM z dnia 12.04.2011 Zamawiający jest właścicielem gruntów na których jest realizowana inwestycja lub ma zezwolenie na ich czasowe zajęcie. Odnośnie zadania 1B nastąpi to w trzecim kwartale 2011.
Ad. 2 Podziały gruntów na zadaniu 1A zostały przeprowadzone i zatwierdzone decyzją ZRID Decyzja nr 5/2011 znak WI-I.7820.3.1.2011.ŁM z dnia 12.04.2011, okazanie leży po stronie zamawiającego. Odnośnie zadania 1B decyzja ZRID będzie w trzecim kwartale 2011.
Ad. 3 Powyższa inwestycja jest realizowana na podstawie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji. Decyzja dotycząca Zadania 1A tj. Decyzja nr 5/2011 znak WI-I.7820.3.1.2011.ŁM z dnia 12.04.2011 jest prawomocna, natomiast Zadanie 1B nie posiada jeszcze decyzji zezwolenia na realizację inwestycji prognozowany termin uzyskania to trzeci kwartał 2011r.
Ad. 4 Zgodnie z odpowiedzią do pytania 12 firmy Strabag w poprzednim zapytaniu.
Ad. 5 Warunek mrozoodporności jest spełniony z uwagi na pkt. 8 zał. nr 4 do Rozp. Min. Transportu i Gosp. Morskiej z dn. 02.03.1999 r. (dz. U. Nr 43, poz. 430)
 
Białystok, dn. 2011.05.20
 
 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytanie potencjalnych Wykonawców o następującej treści:
 
1. Prosimy o przekazanie schematu łożyskowania obiektu WD1.
2. Kosztorys dla zadań A i B odwołuje się do specyfikacji:
04.07.01b             podbudowa zasadnicza z betonu Cementowego C16/20
04.06.01b             zbrojenie miejsca na wagę siatką z drutu fi 12 (pod tym numerem jest podbudowa z betonu cementowego)
D.05.03.06b w-wa ścieralna z betonu cementowego C35/45 z dylatacją poprzeczną co 5cm.
D.08.02.01 chodnik z płyt betonowych
D.04.02.03 w-wa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem
D.05.04.02 wykonanie dna zbiornika z kruszywa naturalnego
D.06.01.02 hydroobsiew skarp
D.07.05.04 bariery energochłonne SP-19
D.04.10.01 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 14 cm
D.07.06.01 ogrodzenie panelowe ze stali ocynkowanej wys. 2m, brama 8.5m x 2m
3. W SST nie ma uwzględnionych wyżej wymienionych specyfikacji, prosimy o uzupełnienie:
SST D.05.03.05,B dla wykonania warstwy wiążącej AC 16W zakłada mma na bazie asfaltu D 50/70 zarówno dla kategorii ruchu KR 3 jak i KR 5. Wytyczne techniczne WT 2 2010, na które powołuje się przedmiotowa specyfikacja dla kategorii ruchu KR 5-6 zakładają zastosowanie asfaltu D-35/50 lub PMB 25/55-60. Czy mimo tego zalecenia zamawiający życzy sobie wykonania mieszanki AC 16W z udziałem asfaltu 50/70?
3a. Prosimy o podanie właściwego okresu gwarancji na roboty- rozbieżność między zapisami Umowy a SIWZ.
 
4. Prosimy o wyjaśnienie niejasności dotyczących ekranów akustycznych. W opisie do projektu części drogowej (pkt. 4.1) można przeczytać, iż wszystkie ekrany mają być wykonane ze szkła akrylowego (w ST także), a na profilach i w przedmiarze mamy określone konkretne właściwości akustyczne. Ekrany odbijające (w tym także przezroczyste) nie posiadają właściwości pochłaniających – a precyzyjnie nie określa się dla nich jedno-liczbowego wskaźnika pochłaniania dźwięku DLα (nie wiadomo dlaczego w dokumentacji Dla).
 
5. Prosimy o podanie grubości szkła akrylowego jakie ma być zastosowane jako wypełnienie akustyczne ekranów akustycznych. Czy Zamawiający ze względu na posadowienie ekranów nie na obiektach inżynierskich, dopuszcza zastosowanie szkła akrylowego niezbrojonego?
W celu zabezpieczenia rozbijania się ptaków naniesiono by odpowiednie zabezpieczenia na szkło.
 
6. Prosimy o podanie grubości poliwęglanu litego, którym mają być wypełnione bramt i drzwi serwisowe w ekranach akustycznych?
 
7. Czy w celu zaprojektowania ekranów akustycznych zostały wykonane badania geotechniczne pod te elementy konstrukcyjne? Jeśli tak to prosimy o ich udostępnienie.
 
8. Czy Zamawiający posiada projekt budowlany i wykonawczy ekranów akustycznych?
 
9. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących przedmiaru i profili ekranów akustycznych. W przedmiarze są całkiem inne ilości i wysokości poszczególnych ekranów np. w przedmiarze nie występują w ogóle ekrany wysokości 2,0m, a na profilach są przedstawione. Co jest ważniejsze i wiążące do wyceny ekranów akustycznych?
 
10. Prosimy o wyjaśnienie: czym jest nadwieszenie w niektórych ekranach akustycznych oraz podanie lub przedstawienie rysunku z podstawowymi parametrami technicznymi (wysokością lub długością)? Niezbędne do prawidłowej wyceny.
 
wyjaśnia co następuje:
 
Ad. 1 Rysunek ogólny został uzupełniony o schemat łożyskowania wraz z podaniem sił i kątów obrotu , zamieszczono na stronie internetowej dnia 16.05.2011.
 
Ad. 2 - Podbudowę zasadniczą z betonu cementowego C16/20 dla zadania 1A, należy wykonać zgodnie z SST nr D.04.06.01b;
- Zbrojenie miejsca na wagę siatką z drutu fi 12mm należy wykonać wg rysunków szczegółowych zawartych w dokumentacji projektowej cześć drogowa, przekroje konstrukcyjne
- Warstwa ścieralna z betonu cementowego B35/45 należy wykonać wg SST nr D.05.03.04;
- Chodnik z płyt betonowych należy wykonać wg SST nr D.08.02.02;
- Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem należy wykonać wg SST nr D.04.05.01;
- Wykonanie dna zbiornika należy wykonać wg rysunków szczegółowych zawartych w dokumentacji projektowej- część drogowa, przekroje konstrukcyjne;
- Hydroobsiew należy wykonać wg załączonej SST nr D.06.01.01A; - Załączamy SST
- Bariery energochłonne SP-19 dla zadania 1A i 1B należy wykonać wg SST nr D.07.05.01;
- Podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego należy wykonać wg SST nr D.04.07.01;
- Ogrodzenie panelowe ze stali ocynkowanej należy wykonać wg SST nr D.07.06.01a poprzez analogię z zastosowaniem paneli zamiast siatki.
 
Ad. 3 Warstwa wiążąca dla KR3 należy zastosować  asfalt 50/70, natomiast dla KR5 należy zastosować PMB 25/55-60 odpowiadający wymaganiom:
Lp.
Właściwość
 
Metoda badania
25/55-60
1
Penetracja w 25ºC
0,1 mm
PN-EN 1426:2001
25 - 55
2
Temperatura mięknienia
ºC
PN-EN 1427:2001
≥60
3
Temperatura łamliwości
ºC
PN-EN 12593:2004
≤-10
4
Siła rozciągania (mała prędkość rozciągania):
J/cm2
PN-E-13589
PN-E-13703
≥1 w 5 ºC
5
Temperatura zapłonu
ºC
PN-EN ISO 2592:2002U
≥235
6
Nawrót sprężysty w 25ºC
%,
PN-EN 13398
≥50
7
Stabilność magazynowania: Różnica temperatury mięknienia
ºC
PN-EN 13399
PN-EN 1427
≤5,0
8
Nawrót sprężysty w 25ºC po starzeniu
%
PN-EN 13398
≥50
9
Po odparowaniu względna zmiana masy
% mm
PN-EN 12607-1:2004
≤0,5
10
Zmiana temperatury mięknienia
 
ºC
PN-EN 1427:2001
≤8,0
wzrost
11
Pozostała penetracja
spadek
 
%
PN-EN 1426:2001
≥60
 
3A Zamówienie objęte jest 5-letnim okresem gwarancyjnym od daty odbioru ostatecznego.
 
Ad. 4 Dla ekranów odbijających nie określa się jedno-liczbowego wskaźnika pochłaniania dźwięku DLα. W związku z tym te ekrany,  dla których na profilach i w przedmiarze podano wartości DLa=1dB, stanowić mają ekrany odbijające o podanych właściwościach akustycznych określonych wskaźnikiem DLR.
 
Ad. 5 Element akustyczny wypełniający ekrany akustyczne powinien być tak dobrany, aby spełniał wskazane w decyzji środowiskowej parametry akustyczne (dla ekranów odbijających takim parametrem jest DLR),. Dopuszcza się stosowanie szkła akrylowego niezbrojonego z aplikacjami odstraszającymi ptaki.
 
Ad. 6 Grubość poliwęglanu do wypełnienia bram i drzwi należy dobrać w taki sposób, aby uzyskać właściwe parametry akustyczne (DLR) oraz funkcjonalność odpowiednią do  korzystania z tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 
Ad. 7 Zamawiający nie posiada takich badań. Nie zostały one wykonane.
 
Ad. 8 W dokumentacji projektowej zawarto usytuowanie ekranów akustycznych wraz z rozmieszczeniem słupów oraz określono ich parametry akustyczne i geometryczne. Zaprojektowanie pozostałych elementów (w tym posadowienia) leży po stronie Wykonawcy.
 
Ad. 9 W kosztorysie ofertowym jest pomyłka wynikająca ze zmiany przebiegu ekranów akustycznych.
Należy wycenić wykonanie ekranów wg poniższego zestawienia, które jest zgodne z profilami i planem sytuacyjnym.
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 2 m
m
116
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 3 m
m
76
EKA 2
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 3 m
m
72
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 4 m
m
428
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający obustronny DLa=8dB H= 5 m
m
16
EKA 3
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=8dB H= 5 m
m
9
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 5 m
m
18
EKA 4
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 5 m
m
76
EKA 5
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający obustronny DLa=8dB H= 5 m
m
8
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=4dB H= 5 m
m
20
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=20 dB, ekran odbijający H= 4 m
m
12
EKA 6
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 4 m
m
12
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=11dB H= 5 m
m
44
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=8dB H= 4 m
m
12
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=8dB H= 3 m
m
44
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=4dB H= 4 m
m
128
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=4dB H= 3 m
m
121
EKA 7
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=8dB H= 3 m
m
8
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=8dB H= 4 m
m
8
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=8dB H= 4,5 m
m
8
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=11dB H= 5 m
m
56
EKA 8
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 4 m
m
22
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 4,5 m
m
4
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 5 m
m
12
EKA 9
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 4 m
m
51
EKA 10
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=20 dB, ekran odbijający H= 2 m
m
22.5
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=20 dB, ekran odbijający H= 3 m
m
5.5
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=4dB H= 3 m
m
14
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=4dB H= 4 m
m
11.5
EKA 11
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=20 dB, ekran odbijający H= 2 m
m
56
 
 
 
Bramy do posesji w ekranach akustycznych
 
 
Brama przesuwna dwuskrzydłowa 3.5 m x 3.5 m
szt.
2
Brama otwierana dwuskrzydłowa szerokość 3.5 m wys. 2m
szt.
4
Brama otwierana dwuskrzydłowa szerokość 3.5 m wys. 3m
szt.
1
Drzwi w ekranach akustycznych
 
 
Drzwi ewakuacyjne
szt.
4
Drzwi do posesji
szt.
6
 
Ad. 10 W kosztorysie ofertowym jest pomyłka wynikająca ze zmiany przebiegu ekranów akustycznych. Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla analizowanego przedsięwzięcia nie określa konieczności zastosowania ekranów z nadwieszeniami.
 
Białystok, dn. 2011.05.20
 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:
1. W przedmiarach nr 14, 11, 12 uwzględniono tylko roboty montażowe . Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o roboty ziemne, podobnie jak w przedmiarach nr 7 i 8.
 
2. W przedmiarze nr 14 pkt. 1 mówi: „ montaż kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN200 o wytrzymałości na zgniatanie 40kN/m i wytrzymałości na zgniatanie 19,2N/mm2 – 183,5m” a w opisie technicznym wg. załącznika „Zad A PW_KS_OPIS_12.2009_04.2010”, „Rury kanalizacyjne z PVC-U o ściankach litych typu „S” SDR34, SN8 Dz200 x 5,9mm – 183,5m – które parametry rurociągu należy uwzględnić w ofercie.
 
wyjaśnia co następuje:
 
Ad. 1 Ceny wykonania 1m (roboty montażowe) są cenami scalonymi i w tych pozycjach wykonawca musi uwzględnić roboty ziemne, podsypkę i obsypanie rur, zabezpieczenie –umocnienie ścian wykopu, ewentualną wymianę gruntu (w zależności od warunków gruntowych i uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru), montaż rur.
 
Ad. 2 Należy kierować się zapisami SST i projektu wykonawczego i przyjąć materiał PVC-U SDR 34 SN8 DN200.
 
Białystok, dn. 2011.05.20


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytanie potencjalnych Wykonawców o następującej treści:
Pytanie nr 1
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem kto jest właścicielem nadmiaru humusu pozostałego po humusowaniu. Jeśli właścicielem jest Zamawiający to zwracamy się o określenie dokładnego miejsca i odległości odwozu humusu.
Pytanie nr 2
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, kto jest właścicielem dłużyc, gałęzi i karpiny pozostałych po wycince Zamawiający czy Wykonawca. Jeśli właścicielem jest Zamawiający to zwracamy się o określenie dokładnego miejsca i odległości odwozu w/w materiałów.
Pytanie nr 3
Zwracamy się do Zamawiającego o dokładne określenie, które materiały z rozbiórki stają się własnością Zmawiającego po wykonanej rozbiórce a które przechodzą na własność wykonawcy. Zwracamy się także o dokładne określenie miejsca i odległości odwozu tych materiałów których właścicielem po wykonanej rozbiórce jest Wykonawca.
Pytanie nr 4
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, kto jest właścicielem gruntów z wykopu przeznaczonych na odkład. Jeśli właścicielem jest Zamawiający to zwracamy się o określenie dokładnego miejsca i odległości odwozu gruntu.
Pytanie nr 5
SST D.02.01.01 dla obu częci zadania nr 1 punkt 5.2 mówi: „Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.(…)”. Zwracamy się do Zamawiającego z Zapytaniem czy Zamawiający przewiduje dodatkowe środki pieniężne na ulepszenie podłoża gruntowego gdyby się okazało, iż po wykonaniu wykopów nie jest możliwe osiągnięcie wskaźnika zagęszczenia określonego w tablicy 1 w/w SST przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych.
Pytanie nr 6
Punkt V podpunkt 3 SIWZ mówi, iż Wykonawca powinien dysponować wytwórnią mieszanek mineralno – asfaltowych o wydajności min. 160 ton/godz.a punkt 4.5. SST D.04.07.01 i punkt 4.2.4 SST D.05.03.05B, D.05.03.06, D.05.03.13, D.05.03.05A mówi: „Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania..”, oraz punkt 5.3. SST D.04.07.01, D.05.03.05B, D.05.03.06, D.05.03.13, D.05.03.05A mówi: „Producent powinien wykazać badaniami typu mieszanki jej przydatność funkcjonalną i oznaczyć produkcyjny poziom zgodności z wymaganiami przez Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.”
W związku z powyższymi zapisami SIWZ i SST zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, iż Wykonawca musi dysponować wytwórnią mieszanek mineralno – asfaltowych o wydajności min. 160 ton/godz posiadającą certyfikat zakładowej kontroli produkcji tak zlokalizowaną, aby spełniała wymagania punktu 4.5. SST D.04.07.01 i punktu 4.2.4 SST D.05.03.05B, D.05.03.06, D.05.03.13, D.05.03.05A.
Pytanie nr 7
SST D.02.03.01 dla obu częci zadania nr 1 punkt 5.1.1 mówi: „Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.”. Zwracamy się do Zamawiającego z Zapytaniem czy Zamawiający przewiduje dodatkowe środki pieniężne na ulepszenie podłoża gruntowego gdyby się okazało, iż nie jest możliwe osiągnięcie wskaźnika zagęszczenia określonego w tablicy 1 w/w SST dla podłoża nasypu przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych.
Pytanie nr 8
SST D.02.03.01 dla obu częci zadania nr 1 punkt 5.1.1 mówi: „Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej pozyska i/lub ulepszy grunt do wykonania nasypów. Grunt ten powinien spełniać wymagania określone w p. 2. Wykonawca przed dowiezieniem gruntu na miejsce wbudowania, przedstawi Inżynierowi badania danej partii materiału, potwierdzające przydatność gruntu do wykonania nasypu.”. Biorąc pod uwagę fakt iż w obu kosztorysach branży drogowej całość gruntu z wykopu została przeznaczona do wbudowania w nasyp zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający przewiduje dodatkowe środki pieniężne na pozyskanie dodatkowej ilości gruntu z dokopu do wbudowania w nasyp lub na ulepszenie gruntu pochodzącego z wykopu w przypadku gdyby się okazało, iż jednak część gruntu z wykopu nie nadaje się do wbudowania w nasyp i nie spełnia wymagań SST.
Pytanie nr 9
SST D.04.04.02 dla obu części zadania nr 1 punkt 1.3 mówi:
„Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1, związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu:
- 0/31,5 podbudowa zasadnicza
-  0/63 podbudowa pomocnicza
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektową.”
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na podbudowę pomocniczą kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm wg PN-EN 13242.
Pytanie nr 10
Zwracamy się do Zmawiającego o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem (dotyczy pozycji przedmiarowych odnoszących się do SST D.04.05.01) za pomocą stabilizacji metodą mieszania na miejscu.
Pytanie nr 11
W przedmiarach dot. obu częci zadania nr 1 występują dwie pozycje dotyczące stabilizacji cementem a mianowicie warstwa gruntu stabilizowanego cementem oraz podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w pozycjach dotyczących warstw wzmacniających z gruntu stabilizowanego cementem w cenie jednostkowej należy zawrzeć cenę dodatkowego kruszywa bądź gruntu dowiezionego do wykonania w/w warstwy stabilizacji czy tylko same wykonanie stabilizacji cementem istniejącego gruntu rodzimego lub dowiezionego do wbudowania w nasyp z dokopu, którego ilość, koszt zakupu i dowozu ma być zawarty w cenie jednostkowej wykonania nasypu.
Pytanie nr 12
Przekroje konstrukcyjne na zadanie 1 A mówią, iż można użyć wymiennie podbudowę z BA AC 22 lub podbudowę z MCE, przekroje konstrukcyjne na zadanie 1 B mówią, iż można użyć wymiennie podbudowę z kruszywa łamanego lub podbudowę z MCE. Przedmiary na zadania 1A i 1B określają natomiast dokładne ilości na każdy odcinek podbudów z MCE oraz pozostałych w/w podbudów zamiennych wg przekroi konstrukcyjnych dla MCE. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie czy Zamawiający dopuszcza dowolność w wyborze podbudowy do wykonania, tj czy Zamawiający dopuszcza wykonanie np. na zadaniu 1 A podbudowy z BA AC 22 na całym odcinku trasy a na zadaniu 1 B podbudowy z kruszywa łamanego na całym odcinku zamiast podbudowy z MCE jeśli Wykonawca uzna to za korzystne. 
Pytanie nr 13
Punkt X SIWZ mówi: „Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych w odniesieniu do jednego tylko zadania. W tym przypadku tylko do zadania 1.” Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez Wykonawców tylko na zadanie 1A, tylko na zadanie 1B, lub na oba w/w zadania jednocześnie, które będą traktowane oddzielnie.  
Pytanie nr 14
Zwracamy się o podanie przez Zamawiającego kolorów kostek betonowych jakie należy zastosować w pozycjach kosztorysu ofertowego dotyczącego nawierzchni chodnika z kostki betonowej, schodów terenowych oraz pochylni zadania 1B.
Pytanie nr 15
Opis techniczny dotyczący zadania 1B mówi o wykonaniu chodnika o konstrukcji wzmocnionej natomiast przedmiar robót dotyczący w/w zadania nie wspomina nic o wykonaniu chodnika wzmocnionego. Zwracamy się do Zmawiającego wyjaśnienie rozbieżności.
Pytanie nr 16
W przedmiarze robót dotyczącym zadania 1B nie ma przyporządkowanych numerów SST do pozycji dotyczących pochylni przy wiadukcie, regulacji rowu przy drodze na Juchnowiec oraz schodów terenowych do zbiornika chłonno – odparowującego. Zwracamy się o przyporządkowanie oraz uzupełnienie brakujących SST w stosunku do pozycji odnoszących się do w/w zagadnień przedmiaru robót zadania 1B.
Pytanie nr 17
Przedmiar robót dotyczący zadania 1B mówi, iż należy pod geokratę na skarpie zbiornika chłonno – odparowującego ułożyć geowłókninę, natomiast w opisie technicznym nie ma wzmianki o geowłókninie. Zwracamy się do Zmawiającego o określenie czy należy ułożyć warstwę geowłókniny pod geokratę na skarpie zbiornika chłonno – odparowującego.
Pytanie nr 18
W przekrojach konstrukcyjnych dotyczących zadania 1B występują opaski przy jezdniach, natomiast przedmiar robót nie wspomina nic o opaskach przy jezdniach. Zwracamy się do Zamawiającego o dodanie do przedmiaru robót na w/w zadanie pozycji dotyczących opasek oraz załączenie szczegółów konstrukcyjnych obrazujących z jakich materiałów w/w opaski mają być zbudowane.
Pytanie nr 19
Przedmiar robót oraz opis techniczny dotyczący zadania 1B mówi o wykonaniu zbiornika retencyjnego natomiast przedmiar robót nie wspomina nic o w/w zbiorniku. Zwracamy się do Zmawiającego o wyjaśnienie rozbieżności.
Pytanie nr 20
Opis techniczny na zadanie 1B mówi iż należy zahumusować skarpy humusem o gr 15 cm a następnie wykonać hydroobsiew skarp, natomiast przedmiar robót nie wspomina nic o humusowaniu skarp, występuje tam tylk pozycja dotycząca hydroobsiewu skarp. Zwracamy się do Zamawiającego o dodanie pozycji dotyczącej humusowania skarp w przedmiarze na zadanie 1B.
Pytanie nr 21
SST D-M.00.00.00 dla zadania nr 1B punkt 1.5.4 „Zabezpiecznie terenu budowy” mówi: „Cena Kontraktowa obejmuje rownież ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych (8szt) i pamiątkowych o inwestycji (2szt) i uczestnikach procesu Inwestycyjnego. Tablice informacyjne i pamiątkowe należy wykonać i ustawić zgodnie z zapisami STWiORB D. 07.02.04”. natomiast SIWZ mówi o 2 tablicach informacyjnych i 2 pamiątkowych. Zwracamy się do Zmawiającego o wyjaśnienie rozbieżności i określnie ile tablic należy ustawić.
Pytanie nr 22
SST D.01.02.02 dla zadania nr 1B punkt 1.1. mówi: „Przedmiotem niniejszej szczegołowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych ze zdjęciem warstwy humusu (śr. gr. w-wy 40cm i 30cm)(..)”, natomiast przedmiar robót na w/w zadanie zawiera pozycję dotyczącą usunięcia warstwy humusu grubości 10 cm. Zwracamy się do Zmawiającego o wyjaśnienie rozbieżności.
Pytanie nr 23
SST D.01.02.03 dla zadania nr 1B dotyczy wyburzenia obiektów budowlanych, natomiast w przedmiarze robót nie ma wzmianki o wyburzeniach obiektów budowlanych. Zwracamy się do Zmawiającego o wyjaśnienie rozbieżności.
Pytanie nr 24
SST D.03.03.01 dla zadania nr 1B dotyczy wykonania sączków podłużnych, natomiast w przedmiarze robót nie ma wzmianki o wykonaniu sączków podłużnych. Zwracamy się do Zmawiającego o wyjaśnienie rozbieżności.
Pytanie nr 25
SST D.03.05.01b dla zadania nr 1B dotyczy wykonania zbiornika retencyjnego, natomiast w przedmiarze robót nie ma wzmianki o wykonaniu zbiornika retencyjnego. Zwracamy się do Zmawiającego o wyjaśnienie rozbieżności.
Pytanie nr 26
SST D.04.06.01b dla zadania nr 1B punkt 2.2. mówi: „Do betonu klasy C 12/15 oraz C16/20 stosuje się cementy klasy 32,5 N lub 32,5 R rodzaju CEM I, CEMII lub CEM III odpowiadający wymaganiom zawartym w PN-EN 197-1:2002.”, natomiast w przedmiarze robót nie ma pozycji dotyczącej wykonania podbudowy z betonu cementowego C12/15, występuje tylko pozycja dotycząca podbudowy z betonu C16/20. Zwracamy się do Zmawiającego o wyjaśnienie rozbieżności.
Pytanie nr 27
SST D.04.06.01b dla zadania nr 1B punkt 9.2. mówi m.in.:
„Płaci się za metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej warstwy. Ceną jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiałow,
- Zbrojenie siatką stalową pod miejsce na wagę z drutu stalowego Ŝebrowanego f 12 mm na
szerokości i długości 50 cm poza obrys korytka wagi Siatka o wymiarach (3.9+2x0.5)m
x (0.53+2x0.5)m dla jezdni z betonu cementowego
- przedstawienie zatwierdzonych recept na beton wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami,
- wyprodukowanie lub zakup gotowej mieszanki betonowej,
- transport mieszanki na miejsce wbudowania,
- oczyszczenie i przygotowanie podłoża,
- wyłożenie podłoża folią hydroizolacyjną,
- ułożenie warstwy podbudowy wraz z jej zagęszczeniem i pielęgnacją,
- wykonanie szczelin pozornych z ich wypełnieniem kordem oraz masą zalewową lub uszczelniającą,
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń wymaganych w STWiORB oraz
zleconych dodatkowo przez Inżyniera,
- oznakowanie Robot i jego utrzymanie w czasie Robot,
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robot objętych niniejszą STWiORB, zgodnie
Przedmiar robót nic nie wspomina o wyłożeniu podłoża folią hydroizolacyjną ani zbrojeniu siatką stalową pod miejsce na wagę z drutu stalowego żebrowanego f 12 mm na szerokości i długości 50 cm. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy należy zawrzeć w/w czynności w kosztorysie ofertowym, jeśli tak to zwracamy się o dodanie pozycji dotyczących w/w robót.
Pytanie nr 28
SST D.07.05.01 dla zadania nr 1B punkt 1.3. mówi:
„Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robot wymienionych w pkt. 1.1, związanych z:
- ustawieniem barier ochronnych stalowych typu SP-06,
- ustawieniem balustrad U-12
- ustawieniem barier ochronnych stalowych typu BSP (zgodnie z projektem mostowym),(…)”,
natomiast przedmiar robót zawiera pozycje dotyczące balustrady U-12 i U-11a oraz bariery SP-19. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie jakie bariery należy wykonać i o korektę przedmiaru bądź SST.
Pytanie nr 29
SST D.07.06.01a dla zadania nr 1B dotyczy wykonania ogrodzeń oraz bram stalowych, natomiast w przedmiarze robót nie ma wzmianki o wykonaniu w/w elementów. Zwracamy się do Zmawiającego o wyjaśnienie rozbieżności.
Pytanie nr 30
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do dokumentacji przetargowej na zadanie 1B szczegółów konstrukcyjnych dotyczących wykonania ław z oporem pod krawężniki, wykonania obrzeży betonowych oraz palisady lub podania pełnych wymiarów ław, grubości podsypek oraz rodzaju materiałów z jakich w/w elementy mają być wykonane.
Pytanie nr 31
Przedmiar robót na zadane 1B przewiduje wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego jako poszerzenie pod ławy betonowe. Zwracamy się do Zmawiającego o załączenie pozycji do przedmiaru robót dotyczącej poszerzenia pod ławę krawężnikową z MCE w miejscach gdzie ma być ono wykonywane, ponieważ wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego pod ławę w miejscach gdzie ma być wykonywane MCE jest bardzo pracochłonne, mało efektywne oraz znacznie utrudni wykonywane prace.
Pytanie nr 32
Według opisu technicznego konstrukcja azylu dla pieszych składa się z nawierzchni z płytek 35x35 cm na podsypce cem-piaskowej gr 3 cm oraz podbudowy z kruszywa naturalnego gr 19 cm, natomiast w przedmiarze robót na zadanie 1A w pozycjach dotyczących azylu dla pieszych ulicy Leśnej znajduje się oprócz nawierzchni z płytek 35x35 cm również warstwa ścieralna z BA AC 8S oraz podbudowa z kruszywa naturalnego o gr 8 i 13 cm. Zwracamy się do Zmawiającego o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę opisu bądź przedmiaru.
Pytanie nr 33
Według opisu technicznego konstrukcja skarpy zbiornika chłonno – odparowującego ma składać się z geokraty 200x250 gr. 15 cm wypełnionej kruszywem łamanym 40-80mm, natomiast przedmiar robót na zadanie 1A mówi o geokracie 200x250 gr. 10 cm wypełnionej kruszywem 40-80mm. Zwracamy się o określenie jakie kruszywo należy zastosować i jaki typ geokraty oraz o ewentualną korektę opisu bądź przedmiaru.
Pytanie nr 34
Według opisu technicznego konstrukcja skarpy nasypu na wiadukcie mają składać się geokraty 200x250mm, gr. 10 cm wypełnioną piaskiem z humusem w proporcji 70% do 30% - km0+0,00 do 0+100,00, natomiast przedmiar robót na zadanie 1A mówi o geokracie 200x250 gr. 10 cm wypełnionej piaskiem i humusem która ma być wzmocniona geowłokniną układaną pod geokratę. Zwracamy się o określenie czy należy zastosować geowłókninę pod geokratę oraz o potwierdzenie że stosunek humusu do piaski na wynosić 70% piasku i 30% humusu.
Pytanie nr 35
Pozycje nr 24 i 25 przedmiaru robót na zadanie 1A mówią o rozbiórce ogrodzeń. Zwracamy się do Zamawiającego z Zapytaniem czy podczas wykupu działek wchodzących w zakres inwestycji poddawane wycenie oraz wykupowi były również ogrodzenia przeznaczone do rozbiórki znajdujące się na w/w działkach. Z związku z powyższym zwracamy się także do Zamawiającego o określenie, kto jest właścicielem w/w ogrodzeń, Zamawiający czy pierwotni właściciele działek na których dane ogrodzenia się znajdowały. Jeśli właścicielem ogrodzeń są pierwotni właściciele działek to zwracamy się o określenie czy to właśnie w ich gestii będzie leżało odtworzenie rozebranych ogrodzeń w nowej lokalizacji.
Pytanie nr 36
SST D.04.06.01b dla zadania nr 1A punkt 1.3. mówi: „Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:
- konstrukcji nawierzchni miejsca do ważenia pojazdów, gdzie należy wykonać podbudowę z betonu
cementowego C12/15 (B15), grubości 20cm
- konstrukcji nawierzchni zatok autobusowych, gdzie należy wykonać podbudowę z betonu
cementowego C16/20 (B20), grubości 26cm(…)”,
natomiast przedmiar robót oraz opis techniczny mówią, iż w miejscu do ważenia pojazdów należy wykonać podbudowę z chudego betonu. Zwracamy się do Zamawiającego o dokładne określenie jaki materiał należy zastosować.
Pytanie nr 37
SST D.04.06.01b dla zadania nr 1A punkt 9.2. mówi m.in.:
„Płaci się za metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej warstwy. Ceną jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiałów,
- Zbrojenie siatką stalową pod miejsce na wagę z drutu stalowego żebrowanego f 12 mm na
szerokości i długości 50 cm poza obrys korytka wagi Siatka o wymiarach (3.9+2x0.5)m
x (0.53+2x0.5)m dla jezdni z betonu cementowego
- przedstawienie zatwierdzonych recept na beton wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami,
- wyprodukowanie lub zakup gotowej mieszanki betonowej,
- transport mieszanki na miejsce wbudowania,
- oczyszczenie i przygotowanie podłoża,
- wyłożenie podłoża folią hydroizolacyjną,
- ułożenie warstwy podbudowy wraz z jej zagęszczeniem i pielęgnacją,
- wykonanie szczelin pozornych z ich wypełnieniem kordem oraz masą zalewową lub uszczelniającą,
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń wymaganych w STWiORB oraz
zleconych dodatkowo przez Inżyniera,
- oznakowanie Robot i jego utrzymanie w czasie Robot,
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robot objętych niniejszą STWiORB, zgodnie
Przedmiar robót mic nie wspomina o wyłożeniu podłoża folią hydroizolacyjną. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy należy zawrzeć wyłożenie podłoża folią hydroizolacyjną w kosztorysie ofertowym, jeśli tak to zwracamy się o dodanie pozycji dotyczącej w/w roboty lub wskazać pozycję w której koszt wyłożenia filią należy zawrzeć.
Pytanie nr 38
SST D.05.03.01 dla zadania nr 1A punkt 1.3. mówi: „Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej wysokości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (nawierzchnie zatok autobusowych),
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektową.”, natomiast przedmiar robót i opis techniczny mówi iż należy wykonać kostkę kamienną na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm. Zwracamy się do Zamawiającego o dokładne określenie jaką grubość podsypki należy zastosować.
Pytanie nr 39
SST D.05.03.23 dla zadania nr 1A punkt 1.3. mówi: „Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostek brukowych betonowych, grubości 8 cm na podsypce cementowopiaskowej 1:4 grubości 3cm”, natomiast punkt 5.3 mówi: „Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana.”. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie grubości podsypki jaką należy zastosować pod nawierzchnię z kostki betonowej.
Pytanie nr 40
SST D.08.02.02 dla zadania nr 1A punkt 1.3. mówi:
„Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem nawierzchni chodników:
- z kostek brukowych betonowych grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm,
- z kostek brukowych betonowych grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm,
- z płytek betonowych 35x35cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm,
- z płytek betonowych 50x50cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm
w lokalizacji zgodnej z Dokumentacją Projektową.”, natomiast w przedmiarze robót i opisie technicznym nawierzchnia chodnika z kostek brukowych betonowych grubości 8cm jest wyłącznie na podsypce cem.- piaskowej. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie jaką i gdzie podsypkę należy zastosować.
SST D.08.02.02 dla zadania nr 1A punkt 1.3. mówi:
„Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem nawierzchni chodników:
- z kostek brukowych betonowych grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm,
- z kostek brukowych betonowych grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm,
- z płytek betonowych 35x35cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm,
- z płytek betonowych 50x50cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm
w lokalizacji zgodnej z Dokumentacją Projektową.”, natomiast przekrój konstrukcyjny K-K pokazuje chodnik z płytek betonowych 35x35cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie jaką i gdzie podsypkę należy zastosować oraz o ewentualną korektę przedmiaru robót.
Pytanie nr 41
Zwracamy się o podanie przez Zamawiającego kolorów kostek betonowych jakie należy zastosować w pozycjach kosztorysu ofertowego na zadanie 1A nr 51, 100, 119, 134, 169, 258, 263.
Pytanie nr 42
Zwracamy się o podanie przez Zamawiającego grubości i rodzaju podsypek jakie należy zastosować w pozycjach kosztorysu ofertowego na zadanie 1A nr 255, 98.
Pytanie nr 43
Fakt występowania w przedmiarach dużej ilości karczowania sugeruje, iż znaczna większość wycinki na terenie przebiegu trasy nie zostanie wykonana przez Wykonawcę, lecz przez Zamawiającego. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego czy Zamawiający planuje wycinkę drzew na terenie przebiegu trasy na własną rękę. Jeśli tak, to zwracamy się o określenie, kiedy zostanie ona wykonana i w którym miejscu przebiegu projektowanej trasy.
Pytanie nr 44
Przekrój poprzeczny miejsca do ważenia pojazdów dla zadania 1A pokazuje, iż w zakres wykonania miejsca do ważenia pojazdów wchodzi pręt żebrowany fi 12 mm o długości 15 cm spawany z kątowników w odstępach co 15 cm pełniący funkcję kotwiącą, kątowniki 50x50x6 mm oraz dwa prefabrykaty z betonu polimerowego 185x52,5x8 cm zbrojone siatką 10x10 z drutu stalowego fi 6 mm ułożone obok siebie na podlewce betonowej. W/w elementy nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie czy w/w elementy wchodzą w zakres zadania, jeśli tak to zwracamy się o dodanie pozycji do przedmiaru robót określające dane elementy.
Pytanie nr 45
Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie iż na drodze głównej o nawierzchni asfaltowej przedmiotowego zadania występuje kategoria ruchu KR5, natomiast na drogach serwisowych i wlotach bocznych dróg gminnych i powiatowych o nawierzchni asfaltowej kategoria ruchu KR3.
Pytanie nr 45
SST na zadanie 1A o numerze D.04.04.02 dotyczy wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, natomiast pozycje przedmiaru robót odnoszące się do w/w SST mówią o podbudowie z kruszywa naturalnego. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie jaką podbudowę należy wykonać odnośnie pozycji przedmiaru robót odnoszących się do SST D.04.04.02 z kruszywa łamanego czy naturalnego. Jęśli należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego to zwracamy się o zmianę opisu pozycji przedmiarowych, a jeśli z kruszywa naturalnego zwracamy się o załączenie do dokumentacji SST dotyczącej podbudowy z kruszywa naturalnego.
Pytanie nr 46
Zgodnie z punktem 1.A.2., 1.B.2. SIWZ, „Okres gwarancji na roboty wynosi 5 lat od daty odbioru ostatecznego”, natomiast wg § 10 projektu umowy „Okres gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, a na pozostałe roboty 3 lata od odbioru ostatecznego przez Zamawiającego”. Zwracamy się o sprecyzowanie okresu gwarancji na w/w Zadanie.
Pytanie nr 47
W pozycji numer 196 przedmiaru robót drogowych, Zadanie A opis robót mówi; „Profilowanie”. Naszym zdaniem powinien on brzmieć: „- grub. 20 cm – jezdnia”. Zwracamy się o skorygowanie opisu robót dla w/w pozycji.
Pytanie nr 48
Zwracamy się o dodanie pozycji do kosztorysu drogowego, Zadanie A z liczbą kotew przy umocnieniu skarp, dna zbiornika i drogi dojazdowej geokratą oraz przy umocnieniu skarp przy wiadukcie geokratą.
Pytanie nr 49
Zwracamy się o uzupełnienie SST D.06.01.01., Zadanie A o właściwości geowłókniny pod geokratę.
Pytanie nr 50
Zwracamy się o uzupełnienie SST Zadanie B o wymagania odnośnie wiaty przystankowej oraz D.06.01.02. - hydroobsiewu skarp.
Pytanie nr 51
Zwracamy się o potwierdzenie iż w pozycji przedmiaru drogowego, Zadanie A o numerze 232, ilość emulsji do skropienia warstw konstrukcyjnych wynosi rzeczywiście 0,3 – 0,5 kg/m2.
Pytanie nr 52
Zwracamy się o dodanie pozycji do przedmiaru oraz kosztorysu robót drogowych, Zadanie A dotyczących oczyszczenia oraz skropienia warstw konstrukcyjnych przy robotach obejmujących wykonanie azylu dla pieszych – ul. Leśna, ścieżek rowerowych strona prawa, ciągu pieszo – rowerowego strona prawa, ścieżek rowerowych strona lewa, ciągu pieszo – rowerowego strona lewa.
Pytanie nr 53
Wg pozycji przedmiary drogowego, Zadanie B, pozycja dotycząca wykonania podbudowy pomocniczej z MCE, grubość w/w warstwy wynosi 18 cm, natomiast wg SST D.04.10.01., punkt 1.3. jest to 14 cm. Zwracamy się o sprecyzowanie grubości w/w warstwy.
Pytanie nr 54
Zwracamy się o sprecyzowanie grubości warstw nawierzchni przeznaczonych do rozbiórek w n/w pozycjach przedmiaru drogowego, Zadanie A: pozycje 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 29, 30, 31.
Pytanie nr 55
SST D.07.01.01. dla Zadania A oraz B, mówi o wykonaniu oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi akustycznymi. Zwracamy się o potwierdzenie, iż w/w rodzaj oznakownia poziomego nie wchodzi w zakres w/w Zadania. W przypadku odpowiedzi przeczącej, zwracamy się o podanie ilości w/w oznakowania.
Pytanie nr 56
Wg SST, Zadanie A oraz część B D-M.00.00.00. punkt 1.5.,” Wykonawca ubezpieczy swoją działalność przed roszczeniami wynikającymi z wystąpienia szkód, których źródłem byłyby zdefiniowane powyżej zagrożenia. W celu wyeliminowania lub ograniczenia przedmiotowych zagrożeń Wykonawca, wg własnej oceny, opracuje i wdroży program monitoringu i zabezpieczenia ludzi, środowiska i obiektów budowlanych w trakcie trwania robót i w okresie gwarancyjnym. Elementem wyjściowym programu monitorowania powinna być opracowana przez wykonawcę ekspertyza (dokumentacja) techniczna oceniająca i dokumentująca istniejący stan techniczny budynków i budowli zlokalizowanych w obszarze oddziaływania budowy. Koszty opracowania programu minitorowania i zabezpieczenia ludzi, środowiska budynków i budowli przed w/w zagrożeniami należy uwzględnić w ramach Ceny Kontraktowej.” Zwracamy się o potwierdzenie iż w/w elementy wchodza w zakres Zadania. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, zwracamy się dodatkowo o wskazanie zakresu jaki ma obejmować monitoring środowiska.
Pytanie nr 57
W zadaniu B przedmiar drogi mowa jest o zabezpieczeniu 15 szt. korzeni z odwołaniem do SST D-01.02.01. W specyfikacji nie ma informacji w jaki sposób należy zabezpieczyć korzenie drzew (ekrany korzeniowe, oszalowanie...). Zwracamy się o weryfikację zapisów.
Pytanie nr 58
W zadaniu B przedmiar drogi mowa jest o pielęgnacji drzew i formowaniu skrajni pionowej (co potwierdzają wykazy inwentaryzacyjne). Zwracamy się o uzupełnienie kosztorysów o drzewa do pielęgnacji.
Pytanie nr 59
Wg SST, Zadanie A, D.04.07.01. punkt 2.3. „Wymagania i metody badań zgodne z PN-EN 12591 i WT-2 dla każdej dostawy (dla każdej cysterny)”, natomiast zgodnie z normą PN-EN 13108-21 asfalty i ich właściwości bada się co 300 Mg. Zwracamy się o korektę w/w zapisu w SST.
Pytanie nr 60
Tabela 2 SST, Zadanie A D.04.07.01 podaje wymagania wg normy PN-EN 14023, która dotyczy asfaltów modyfikowanych, natomiast Zamawiający w punkcie 2.3. podaje iż należy stosować asfalt drogowy 50/70. Zwracamy się o sprecyzowanie rodzaju asfaltu oraz o ewentualną korektę wymagań.
Pytanie nr 61
Wymagania wskazane w Tabeli 2 SST, Zadanie A D.04.07.01 są niezgodne z obowiązującą normą PN-EN 12591. Zwracamy się o dostosowanie wymagań do obowiązującej normy.
Pytanie nr 62
SST, Zadanie A, D.04.07.01. podaje błędną wartość powiększenia minimalnej zawartości asfaltu o 0,5%, co jest niezgodne z WT – 2 2010, która przewiduje 0,3 %. Zwracamy się o skorygowanie wartości na zgodną z WT – 2 2010.
Pytanie nr 63
Punkt 10 SST, Zadanie A: D.04.07.01., D.05.03.05b., D.05.03.06., D.05.03.13. oraz Zadanie B: D.04.07.01., D.05.03.05b, D.05.03.05a, D.05.03.06., podaje zarówno wytyczne techniczne WT – 1 i WT - 2 z roku 2008, jak i WT-1 i WT-2 z 2010. Nie ma możliwości stosowania jednocześnie wytycznych z 2008 i 2010 roku. W związku z informacjami o występowaniu licznych nieścisłości w wytycznych WT – 1 i WT – 2 z 2008 roku zostały one zaktualizowane i od listopada 2010 obowiązują poprawione wytyczne WT – 1 i WT – 2. Czy na w/w Kontrakcie będą obowiązywały uaktualnione SST – zgodnie z poprawionymi wytycznymi WT – 1 i WT – 2 z 2010 roku?
Pytanie nr 64
Wg SST, Zadanie A, D.05.03.05b. punkt 2.2.1. „Wymagania i metody badań zgodne z PN-EN 12591 i WT-2 dla każdej dostawy (dla każdej cysterny)”, natomiast zgodnie z normą PN-EN 13108-21 asfalty i ich właściwości bada się co 300 Mg. Zwracamy się o korektę w/w zapisu w SST.
Pytanie nr 65
Wymagania wskazane w Tabeli 1 SST, Zadanie A D.05.03.05B są niezgodne z obowiązującą normą PN-EN 12591. Zwracamy się o dostosowanie wymagań do obowiązującej normy.
Pytanie nr 66
Wg punktu 1.3. oraz Tablicy 4 SST Zadanie A D.05.03.05B należy wykonać warstwę wiążącą AC 16W, natomiast Tablica 5 podaje wymagania dla ACWMS 16 do warstwy wiążącej. Zwracamy się o sprecyzowanie rodzaju mieszanki mineralno – asfaltowej.
Pytanie nr 67
Tablica 5 SST, Zadanie A, D.05.03.05B w nagłówku wskazuje ACWMS 16 do warstwy wiążącej, natomiast w tabeli podano wymagania odnośnie AC 16W. Z Zwracamy się o sprecyzowanie rodzaju mieszanki mineralno – asfaltowej oraz ewentualną korektę wymagań.
Pytanie nr 68
Tabela 2 SST, Zadanie A D.05.03.06 podaje wymagania wg normy PN-EN 14023, która dotyczy asfaltów modyfikowanych, natomiast Zamawiający w punkcie 2.3. podaje iż należy stosować asfalt drogowy 50/70. Zwracamy się o sprecyzowanie rodzaju asfaltu oraz o ewentualną korektę wymagań.
Pytanie nr 69
Wymagania wskazane w Tabeli 2 SST, Zadanie A D.05.03.06 są niezgodne z obowiązującą normą PN-EN 12591. Zwracamy się o dostosowanie wymagań do obowiązującej normy.
Pytanie nr 70
Wg SST, Zadanie A, D.05.03.06. punkt 2.3. „Wymagania i metody badań zgodne z PN-EN 12591 i WT-2 dla każdej dostawy (dla każdej cysterny)”, natomiast zgodnie z normą PN-EN 13108-21 asfalty i ich właściwości bada się co 300 Mg. Zwracamy się o korektę w/w zapisu w SST.
Pytanie nr 71
SST, Zadanie A, D.05.03.06. podaje błędną wartość powiększenia minimalnej zawartości asfaltu o 0,5%, co jest niezgodne z WT – 2 2010, która przewiduje 0,3 %. Zwracamy się o skorygowanie wartości na zgodną z WT – 2 2010.
Pytanie nr 72
W punkcie 2 SST Zadanie A D.05.03.05B oraz D.05.03.13, wskazano środki adhezyjne spełniające wymagania aprobaty technicznej IBDiM. Obecnie nie wydaje się aprobat technicznych na środki adhezyjne tylko rekomendacje techniczne. Jednocześnie w/w rekomendacje mogą wydawać każde jednostki badawcze, nie tylko IBDiM.
Pytanie nr 73
Tablica 7 SST, Zadanie A D.04.07.01, Tablica 8 SST, Zadanie A D.05.03.05b, Tablica 6 SST, Zadanie A, D.05.03.06 oraz Tablica 7 SST, Zadanie A D.05.0313 podaje częstotliwości badań ( Badania Materiałów i Badania Mieszanki Mineralno Asfaltowej ) niezgodnie z PN-EN 13108 i dokumentem aplikacyjnym WT - 2 oraz zapisami Zakładowej Kontroli Produkcji. Zwracamy się o skorygowanie częstotliwości badań na zgodne z w/w dokumentami.
Pytanie nr 75
Wg SST, Zadanie B, D.04.07.01. punkt 2.3. „Wymagania i metody badań zgodne z PN-EN 12591 i WT-2 dla każdej dostawy (dla każdej cysterny)”, natomiast zgodnie z normą PN-EN 13108-21 asfalty i ich właściwości bada się co 300 Mg. Zwracamy się o korektę w/w zapisu w SST.
Pytanie nr 76
Tabela 2 SST, Zadanie B D.04.07.01 podaje wymagania wg normy PN-EN 14023, która dotyczy asfaltów modyfikowanych, natomiast Zamawiający w punkcie 2.3. podaje iż należy stosować asfalt drogowy 50/70. Zwracamy się o sprecyzowanie rodzaju asfaltu oraz o ewentualną korektę wymagań.
Pytanie nr 77
Wymagania wskazane w Tabeli 2 SST, Zadanie B D.04.07.01 są niezgodne z obowiązującą normą PN-EN 12591. Zwracamy się o dostosowanie wymagań do obowiązującej normy.
Pytanie nr 78
SST, Zadanie B, D.04.07.01. podaje błędną wartość powiększenia minimalnej zawartości asfaltu o 0,5%, co jest niezgodne z WT – 2 2010, która przewiduje 0,3 %. Zwracamy się o skorygowanie wartości na zgodną z WT – 2 2010.
Pytanie nr 79
Wg SST, Zadanie B, D.05.03.05b. punkt 2.2.1. „Wymagania i metody badań zgodne z PN-EN 12591 i WT-2 dla każdej dostawy (dla każdej cysterny)”, natomiast zgodnie z normą PN-EN 13108-21 asfalty i ich właściwości bada się co 300 Mg. Zwracamy się o korektę w/w zapisu w SST.
Pytanie nr 80
Wymagania wskazane w Tabeli 1 SST, Zadanie B D.05.03.05B są niezgodne z obowiązującą normą PN-EN 12591. Zwracamy się o dostosowanie wymagań do obowiązującej normy.
Pytanir nr 81
Wg punktu 1.3. oraz Tablicy 4 SST Zadanie B D.05.03.05B należy wykonać warstwę wiążącą AC 16W, natomiast Tablica 5 podaje wymagania dla ACWMS 16 do warstwy wiążącej. Zwracamy się o sprecyzowanie rodzaju mieszanki mineralno – asfaltowej.
Pytanie nr 82
Tablica 5 SST, Zadanie B, D.05.03.05B w nagłówku wskazuje ACWMS 16 do warstwy wiążącej, natomiast w tabeli podano wymagania odnośnie AC 16W. Z Zwracamy się o sprecyzowanie rodzaju mieszanki mineralno – asfaltowej oraz ewentualną korektę wymagań.
Pytanie nr 83
Tabela 2 SST, Zadanie B D.05.03.06 podaje wymagania wg normy PN-EN 14023, która dotyczy asfaltów modyfikowanych, natomiast Zamawiający w punkcie 2.3. podaje iż należy stosować asfalt drogowy 50/70. Zwracamy się o sprecyzowanie rodzaju asfaltu oraz o ewentualną korektę wymagań.
Pytanie nr 84
Wymagania wskazane w Tabeli 2 SST, Zadanie B D.05.03.06 są niezgodne z obowiązującą normą PN-EN 12591. Zwracamy się o dostosowanie wymagań do obowiązującej normy.
Pytanie nr 85
Wg SST, Zadanie B, D.05.03.06. punkt 2.3. „Wymagania i metody badań zgodne z PN-EN 12591 i WT-2 dla każdej dostawy (dla każdej cysterny)”, natomiast zgodnie z normą PN-EN 13108-21 asfalty i ich właściwości bada się co 300 Mg. Zwracamy się o korektę w/w zapisu w SST.
Pytanie nr 86
SST, Zadanie B, D.05.03.06. podaje błędną wartość powiększenia minimalnej zawartości asfaltu o 0,5%, co jest niezgodne z WT – 2 2010, która przewiduje 0,3 %. Zwracamy się o skorygowanie wartości na zgodną z WT – 2 2010.
Pytanie nr 87
W tytule SST, Zadanie B D.05.03.06. podaje wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S oraz AC 8 S, natomiast wg punktu 1.3. jest to tylko warstwa ścieralna AC 11 S dla kategorii ruchu KR5. Również w w/w SST przedstawiono wymagania jedynie dla AC 11S. Pondto kosztorys podaje jako podstawę dla AC 8 S D.05.03.22., której Zamawiający wogóle nie dołączył do dokumentacji przetargowej. Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji i wymagania odnośnie wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S dla KR 1-2.
Pytanie nr 88
Wg SST, Zadanie B, D.05.03.05A. punkt 2.3. „Wymagania i metody badań zgodne z PN-EN 12591 i WT-2 dla każdej dostawy (dla każdej cysterny)”, natomiast zgodnie z normą PN-EN 13108-21 asfalty i ich właściwości bada się co 300 Mg. Zwracamy się o korektę w/w zapisu w SST.
Pytanie nr 89
Wymagania wskazane w Tabeli 1 SST, Zadanie B D.05.03.05A są niezgodne z obowiązującą normą PN-EN 12591. Zwracamy się o dostosowanie wymagań do obowiązującej normy.
Pytanie nr 90
W Tablicach 1 i 3 SST D.05.03.05A, Zadanie B nie podano wymagań dla warstwy ścieralnej AC 8 S KR 1-2. Zwracamy się o uzupełnienie w/w wymagań.
Pytanie nr 91
Zarówno SST Zadanie B D.05.03.06 jak i D.05.03.05A przedstawiają wymagania odnośnie wykonania warstwy ścieralnej AC 11S nawierzchni konstrukcji. Zwracamy się o sprecyzowanie które, SST jest prawidłowe i którym należy się kierować przy przygotowywaniu oferty cenowej.
Pytanie nr 92
Ciąg pieszo-rowerowy mostu przez rzekę Horodniankę wg dokumentacji z Zadania 1A pokryty jest nawierzchnią z żywic syntetycznych o grubości 3 mm. Nawierzchnia na wiadukcie WD-1 wg dokumentacji z Zadania 1B jest z emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami o gr. 6 mm. Specyfikacja nie zawiera informacji o nawierzchni z żywic syntetycznych, jedynie o nawierzchniach z emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami. Prosimy o uzupełnienie specyfikacji o zapisy dt. nawierzchni z żywic oraz potwierdzenie, iż założone nawierzchnie oraz ich grubości są właściwe.
Pytanie nr 93
Całkowita długość zaprojektowanego obiektu WD-1 w Zadaniu 1B „Budowa ul. K. Ciołkowskiego, wiaduktów nad torami PKP, ul. Wiadukt w Białymstoku wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury” wynosi 58 m, istniejący obiekt ma długość 24,75 m. Projekt zakłada usunięcie istniejącego nasypu za przyczółkiem nr 1 istniejącego obiektu. Kosztorys dt. robót mostowych wiaduktu WD-1 oraz kosztorys robót rozbiórkowych nie zawiera pozycji odpowiadających usunięciu takiej ilości mas ziemnych (według naszych obliczeń około 2500 m3). Prosimy o wyjaśnienie dt. ilości mas ziemnych jaką należy usunąć.
Pytanie nr 94
W Zadaniu 1B „Budowa ul. K. Ciołkowskiego, wiaduktów nad torami PKP, ul. Wiadukt w Białymstoku wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury” Dokumentacja wiaduktu WD-1 (wiadukt drogowy) zawiera plan sytuacyjny (rysunek nr 2), który jest nieczytelny. Prosimy o zamieszczenie czytelnego rysunku.
Pytanie nr 95
Zbiorczy kosztorys ofertowy w Zadaniu „1B – Budowa ul. K. Ciołkowskiego, wiaduktów nad torami PKP, ul. Wiadukt w Białymstoku wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury” zawiera pozycję nr 12, która brzmi: „Wejście na teren PKP koszty związane z prowadzeniem robót budowlanych na terenie PKP, oraz opłatą za pozostawienie obiektu na terenie kolejowym, oraz inne opłaty dotyczące PKP wynikłe w trakcie realizacji Projektu” Prosimy o wyjaśnienie, czy wykonawca ponosić ma koszty pozostawienia zaprojektowanego obiektu na terenie PKP?
Pytanie nr 96
Czy Zamawiający dysponuje uzgodnieniami oraz opinią dt. prowadzenia prac w rejonie PKP? Zwracamy się z prośbą o udostępnienie ww. uzgodnień.
Pytanie nr 97
Most oraz kładka przez rzekę Horodniankę z Zadania 1A „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Białystok – Kleosin” wg. projektu oraz wizji w terenie prawdopodobnie koliduje z prywatnymi posesjami. Czy zamawiający dysponuje wywłaszczeniem terenu kolidującego z zaprojektowanymi obiektami? Czy wykonawca będzie odpowiedzialny za rozbiórkę obiektów prywatnych (ogrodzeń itp.)? Jeżeli tak, zwracamy się z prośbą o zawarcie ilości oraz pozycji przedmiarowych w kosztorysach dt. rozbiórki tych obiektów.
Pytanie nr 98
Dokumentacja mostu, kładki oraz muru Zadania 1A „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Białystok – Kleosin” zawiera zapis „Oświadczenia, decyzje i uzgodnienia zawarte są w Tomie I/FP (dokumentacja formalno-prawna)”. Prosimy o udostępnienie decyzji i uzgodnień zawartych w Tomie I/FP.
Pytanie nr 99
Dokumentacja wiaduktu WD-1 Zadaniu 1B „Budowa ul. K. Ciołkowskiego, wiaduktów nad torami PKP, ul. Wiadukt w Białymstoku wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury” zawiera zapis „Oświadczenia, decyzje i uzgodnienia zawarte są w Tomie I/FP (dokumentacja formalno-prawna)”. Prosimy o udostępnienie decyzji i uzgodnień zawartych w Tomie I/FP.
Pytanie nr 100
Zgodnie z punktem 6.3. SIWZ, należy w Cenie Kontraktowej zawrzeć koszt nadzoru archeologicznego. Zwracamy się o sprecyzowanie czy przy ustalaniu wartości prac obejmujacych nadzór archeologiczy należy uwzględnić całość Inwestycji, czy tylko część. W przypadku, gdy jest to jedynie część Zadania, zwracamy się o określenie odcinków, na których będzie prowadzony nadzór archeologiczny.
Pytanie nr 101
Opis techniczny na zadanie 1A mówi o wymianie gruntu grubości 21 cm na odcinku od km 1+520 do km 1+745, natomiast ani przedmiar robót ani szczegóły konstrukcyjne nie mówią nic o wymianie gruntu. Zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie przedmiaru robót odnośnie pozycji dot. wymiany gruntów na w/w odcinku oraz o korektę przekrojów konstrukcyjnych. 
Pytanie nr 102
Wg SST, Zadanie A, D.04.03.01. punkt 2.2 brzmi: "Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszą być zaakceptowane przez Inżyniera i muszą posiadać ważne dokumenty dopuszczające Wyrób do robot budowlanych, zgodnie z Ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie z zapisami pkt.2.3 STWiORB DM.00.00.00". Zwracamy się w związku z tym o zmianę zapisu pkt 2.2.1. wymienionej SST na brzmiący: "Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami np. do złączania geosyntetykow lub skropienia pod warstwę SMA z asfaltowymi warstwami nawierzchni, o parametrach zgodnych z załącznikiem krajowym do normy PN-EN 13808 "Asfalty i lepiszcza asfaltowe - zasady specyfikacji kationowych emulsji kationowych.
Pytanie nr 103
Wg SST, Zadanie B, D.04.03.01. punkt 2.2 brzmi: "Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszą być zaakceptowane przez Inżyniera i muszą posiadać ważne dokumenty dopuszczające Wyrób do robot budowlanych, zgodnie z Ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie z zapisami pkt.2.3 STWiORB DM.00.00.00". Zwracamy się w związku z tym o zmianę zapisu pkt 2.2.1. wymienionej SST na brzmiący: "Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami np. do złączania geosyntetykow lub skropienia pod warstwę SMA z asfaltowymi warstwami nawierzchni, o parametrach zgodnych z załącznikiem krajowym do normy PN-EN 13808 "Asfalty i lepiszcza asfaltowe - zasady specyfikacji kationowych emulsji kationowych.
Pytanie nr 104
Wg SST, Zadanie A, D.04.07.01. punkt 6.3.1.1 brzmi: "Z częstotliwością podaną w tablicy nr 7 należy kontrolować każdy rodzaj i frakcję dostarczanego kruszywa. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2." Według Wykonawcy zapis powinien brzmieć "Z częstotliwością podaną w tablicy nr 7 należy kontrolować każdy rodzaj i frakcję dostarczanego kruszywa. Wyniki wymienionych badań w tablicy nr 7 powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2." . Zwracamy się o korektę w/w zapisu w SST
Pytanie nr 105
Wg SST, Zadanie A, D.04.07.01. punkt 6.3.1.2 brzmi: "Z częstotliwością podaną w tablicy nr 7 należy kontrolować dostarczony wypełniacz. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4." Według Wykonawcy zapis powinien brzmieć "Z częstotliwością podaną w tablicy nr 7 należy kontrolować dostarczony wypełniacz. Wyniki wymienionych badań w tablicy nr 7 powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4." . Zwracamy się o korektę w/w zapisu w SST
Pytanie nr 106
Wg SST, Zadanie A, D.04.07.01. punkt 6.3.1.3 brzmi: "Z częstotliwością podaną w tablicy nr 7 należy kontrolować dostarczony asfalt. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3." Według Wykonawcy zapis powinien brzmieć "Z częstotliwością podaną w tablicy nr 7 należy kontrolować dostarczony asfalt. Wyniki wymienionych badań w tablicy nr 7 powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3." . Zwracamy się o korektę w/w zapisu w SST
Pytanie nr 107
Wg SST, Zadanie B, D.04.07.01. punkt 6.3.1.1 brzmi: "Z częstotliwością podaną w tablicy nr 7 należy kontrolować każdy rodzaj i frakcję dostarczanego kruszywa. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2." Według Wykonawcy zapis powinien brzmieć "Z częstotliwością podaną w tablicy nr 7 należy kontrolować każdy rodzaj i frakcję dostarczanego kruszywa. Wyniki wymienionych badań w tablicy nr 7 powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2." . Zwracamy się o korektę w/w zapisu w SST
Pytanie nr 108
Wg SST, Zadanie B, D.04.07.01. punkt 6.3.1.2 brzmi: "Z częstotliwością podaną w tablicy nr 7 należy kontrolować dostarczony wypełniacz. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4." Według Wykonawcy zapis powinien brzmieć "Z częstotliwością podaną w tablicy nr 7 należy kontrolować dostarczony wypełniacz. Wyniki wymienionych badań w tablicy nr 7 powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4." . Zwracamy się o korektę w/w zapisu w SST
Pytanie nr 109
Wg SST, Zadanie B, D.04.07.01. punkt 6.3.1.3 brzmi: "Z częstotliwością podaną w tablicy nr 7 należy kontrolować dostarczony asfalt. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3." Według Wykonawcy zapis powinien brzmieć "Z częstotliwością podaną w tablicy nr 7 należy kontrolować dostarczony asfalt. Wyniki wymienionych badań w tablicy nr 7 powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3." . Zwracamy się o korektę w/w zapisu w SST
Pytanie nr 110
Wg SST, Zadanie B, D.05.03.05a. punkt 6.3.1.1 brzmi: "Z częstotliwością podaną w tablicy nr 6 należy kontrolować każdy rodzaj i frakcję dostarczanego kruszywa. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2." Według Wykonawcy zapis powinien brzmieć "Z częstotliwością podaną w tablicy nr 6 należy kontrolować każdy rodzaj i frakcję dostarczanego kruszywa. Wyniki wymienionych badań w tablicy nr 6 powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2." . Zwracamy się o korektę w/w zapisu w SST
Pytanie nr 111
Wg SST, Zadanie B, D.05.03.05a. punkt 6.3.1.2 brzmi: "Z częstotliwością podaną w tablicy nr 6 należy kontrolować dostarczony wypełniacz. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4." Według Wykonawcy zapis powinien brzmieć "Z częstotliwością podaną w tablicy nr 6 należy kontrolować dostarczony wypełniacz. Wyniki wymienionych badań w tablicy nr 6 powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4." . Zwracamy się o korektę w/w zapisu w SST
Pytanie nr 112
Wg SST, Zadanie B, D.05.03.05a. punkt 6.3.1.3 brzmi: "Z częstotliwością podaną w tablicy nr 6 należy kontrolować dostarczony asfalt. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3." Według Wykonawcy zapis powinien brzmieć "Z częstotliwością podaną w tablicy nr 6 należy kontrolować dostarczony asfalt. Wyniki wymienionych badań w tablicy nr 6 powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3." . Zwracamy się o korektę w/w zapisu w SST
Pytanie nr 113
Wg SST, Zadanie B, D.05.03.05b. punkt 6.3.1.1 brzmi: "Z częstotliwością podaną w tablicy nr 8 należy kontrolować każdy rodzaj i frakcję dostarczanego kruszywa. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2." Według Wykonawcy zapis powinien brzmieć "Z częstotliwością podaną w tablicy nr 8 należy kontrolować każdy rodzaj i frakcję dostarczanego kruszywa. Wyniki wymienionych badań w tablicy nr 8 powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2." . Zwracamy się o korektę w/w zapisu w SST
Pytanie nr 114
Wg SST, Zadanie B, D.05.03.05b. punkt 6.3.1.2 brzmi: "Z częstotliwością podaną w tablicy nr 8 należy kontrolować dostarczony wypełniacz. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4." Według Wykonawcy zapis powinien brzmieć "Z częstotliwością podaną w tablicy nr 8 należy kontrolować dostarczony wypełniacz. Wyniki wymienionych badań w tablicy nr 8 powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4." . Zwracamy się o korektę w/w zapisu w SST
Pytanie nr 115
Wg SST, Zadanie B, D.05.03.05b. punkt 6.3.1.3 brzmi: "Z częstotliwością podaną w tablicy nr 8 należy kontrolować dostarczony asfalt. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3." Według Wykonawcy zapis powinien brzmieć "Z częstotliwością podaną w tablicy nr 8 należy kontrolować dostarczony asfalt. Wyniki wymienionych badań w tablicy nr 8 powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3." . Zwracamy się o korektę w/w zapisu w SST
Pytanie nr 116
Wg SST, Zadanie A oraz Zadanie B, D.05.03.05b. punkt 5.9.5 Równość podłużna, wskazuje na wyznaczenie wskaźnika równości IRI dla warstwy wiążacej nie podając wymagań. Według WT-2 wskaźnika równości IRI nie wyznacza się dla warstwy wiążącej. Zwracamy się o wprowadzeie korekty w wymienionej SST w pkt 5.9.5 oraz 6.3.1.13 pozostawiając jako metodę pomiaru łatę 4m i klin oraz metody porównywalne pomiarowi metodą łaty 4m i klina.'
 
wyjaśnia co następuje:
 
Ad. 1 Zgodnie z zapisami D.01.02.02 i SIWZ
Ad. 2 Zgodnie z zapisami D.01.02.01a i SIWZ
Ad. 3 Zgodnie z zapisami D.01.02.04 i SIWZ, natomiast ustalenie odległości odwozu materiałów stających się własnością Wykonawcy po rozbiórce  każdy Wykonawca ustala we własnym zakresie.
Ad. 4 Zgodnie z zapisami D.02.01.01
Ad. 5 Nie, Zamawiający nie przewiduje dodatkowych środków finansowych.
Ad. 6 Potwierdzamy zapisy w SST oraz SIWZ.
Ad. 7 Nie, Zamawiający nie przewiduje dodatkowych środków
Ad. 8 Nie, Zamawiający nie przewiduje dodatkowych środków
Ad. 9 Podbudowy dla Zadania A należy wykonać zgodnie ze zmienioną (w załączeniu) SST D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
 
Ad. 10 W decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, w pkt 1.2.8 jest zapis” stosować gotowe mieszanki do podbudowy, wytwarzane w wytwórniach poza miejscem inwestycji”
Zgodnie z tym zapisem nie ma możliwości wykonywania podbudowy z MCE czy kruszywa stabilizowanego cementem na miejscu, ale jest możliwość wykonania wzmocnienia podłoża metodą „na miejscu”.
 
Ad. 11 Projekt zakłada, że istniejący grunt nadaje się do stabilizacji, lecz powinien spełniać wymagania zawarte w SST nr D.04.05.01.
 
Ad. 12 Dla Zadania 1A zmienia się materiał do wykonania podbudowy zasadniczej – dla całego Zadania 1A należy przyjąć wykonanie podbudowy zasadniczej z AC22P zamiast z MCE. Materiał z rozbiórki istn. warstw bitumicznych przeznaczony jest na wykonanie podbudów w konstrukcjach : chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, miejsc włączenia do ruchu, dojazdu do zbiornika, lasu, separatorów, przepompowni. Pozostały materiał z rozbiórki warstw bitumicznych w ilości około 480m3 przeznaczony jest do zeskładowania w miejscu wskazanym przez Inwestora .
W związku z powyższym zmienia się treść następujących pozycji kosztorysu ofertowego nr 1.
 
Poz.44 – Podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 14 cm – 17 129 m2
Poz.69 – Podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 14 cm – 3061 m2
Poz. 70 – bez zmian
 
Poz.99 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 19 cm – 70,5 m2
Poz.118 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 19 cm – 1489 m2
Poz.133 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 18 cm – 128 m2
Poz.139 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 11 cm , poszerzenie pod ławy bet. – 21 m2
Poz.140 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 31 cm – 211 m2
Poz.257 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 18 cm – 436 m2
Poz.262 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 18 cm – 920 m2
Poz.266 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 20 cm – 100 m2
Poz.267 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 14 cm, poszerzenie pod ławy bet. – 12 m2
Poz.283 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 31 cm – 247 m2
Poz.289 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 8 cm – 2862 m2
Poz.294 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 13 cm – 2118 m2
Poz.297 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 13 cm – 1669 m2
Poz.309 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 27cm – 198 m2
Poz.310 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 31 cm – 211 m2
Poz.300 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 8 cm – 3378 m2
Poz.303 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 13 cm – 3759 m2
Poz.306 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 13 cm – 112 m2
 
W związku z powyższym zmienia się następujące konstrukcje:
 
Konstrukcja jezdni głównej (jezdnia lewa i prawa)
           warstwa ścieralna z SMA           11                                                                                          - 5cm
           warstwa wiążąca z AC 16 W                                                                                                   - 8cm
           warstwa podbudowy z AC 22 P                                                                                              - 14cm
           warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
Stabilizowanego cementem                                                                                                 - 20cm
grunt stabilizowany cementem                                                                                                            - 15 cm
                                                                                                                                                             razem: - 62cm
Konstrukcja miejsc postojowych 
           warstwa ścieralna z kostki bet.                                                                                               - 8cm
           podsypka cem.-piaskowa 1:4                                                                                                 - 3cm
           warstwa podbudowy z destruktu bitumicznego, stab. mechanicznie                                     E2≥180 MPa                                                                                                                         - 19cm,
grunt stabilizowany cementem                                                                                                            - 15cm
                                                                                                                                                             razem:    45cm
Konstrukcja ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego
           warstwa ścieralna z AC 8 S                                                                                                     - 4cm
           warstwa podbudowy z destruktu bitumicznego, stab. mechanicznie                      - 13cm
                                                                                                                                                             razem:    16cm
 
Konstrukcja chodników
           warstwa ścieralna z płytek betonowych 35x35                                                      - 5cm
           podsypka cem.-piaskowa 1:4                                                                                                 - 3cm
           warstwa podbudowy z destruktu bitumicznego, stab. mechanicznie                      - 8cm
                                                                                                                                                             razem:   16cm
 
Konstrukcja podjazdów pod separatory i dojazd do zbiornika 
           warstwa ścieralna z płyt bet. Prefabrykowanych ażurowych                                 - 10cm
           podsypka cem.-piaskowa 1:4                                                                                                 - 3cm
           warstwa podbudowy z destruktu bitumicznego, stab. mechanicznie                                     E2≥180 MPa                                                                                                                         - 31cm
grunt stabilizowany cementem                                                                                                            - 15cm
                                                                                                                                                             razem:    59cm
 
Konstrukcja ścieżki rowerowej wzmocnionej przy dojazdach do separatorów i przepompowni 
           warstwa ścieralna z AC 8 S                                                                                                     - 4cm
           warstwa podbudowy zas. z destruktu bitumicznego, stab. mechanicznie                                             E2≥180 MPa                                                                                                                        - 15cm
           warstwa podbudowy pom. z destruktu bitumicznego, stab. mechanicznie                                            E2≥180 MPa                                                                                                                        - 25cm
grunt stabilizowany cementem                                                                                                            - 15cm
                                                                                                                                                             razem:    58cm
 
 
Konstrukcja chodnika wzmocnionego przy dojazdach do separatorów i przepompowni 
           warstwa ścieralna z płyt bet. 35x35cm                                                                                  - 5cm
           podsypka cem.-piaskowa 1:4                                                                                                 - 3cm
           warstwa podbudowy zas. z destruktu bitumicznego, stab. mechanicznie                                             E2≥180 MPa                                                                                                                        - 15cm
           warstwa podbudowy pom.. z destruktu bitumicznego, stab. mechanicznie                                           E2≥180 MPa                                                                                                                        - 20cm
grunt stabilizowany cementem                                                                                                            - 15cm
                                                                                                                                                             razem:    58cm
 
Konstrukcja miejsca włączenia do ruchu 
           warstwa ścieralna z kostki betonowej                                                                                     - 8cm
           podsypka cem.-piaskowa 1:4                                                                                                 - 3cm
           warstwa podbudowy z destruktu bitumicznego, stab. mechanicznie                                    E2≥100 MPa                                                                                                                         - 18cm
                                                                                                                                                             razem:    29cm

Cena jednostki obmiarowej

Płaci się za m2 danej warstwy [w cm] wykonanej podbudowy z destruktu bitumicznego stabilizowanego mechanicznie.
Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:
-     transport materiału do miejsc składowania
-     sprawdzenie i ewentualną, naprawę podłoża
-     transport i wbudowanie
-     wykonanie odcinków próbnych
-     profilowanie
-     zagęszczenie
-     bieżące utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robót, niedopuszczenie do zabrudzenia i rozluźnienia warstwy w przypadku dopuszczenia do ruchu środków transportowych i/lub sprzętu
-    naprawa i powtórzenie badań zagęszczenia i nośności warstwy leżącej poniżej układanej warstwy podbudowy, w przypadku jej uszkodzenia podczas transportu kruszywa na podbudowy, utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia Robót
-     oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie
-     wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń
-     wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych Dokumentacją Projektową i STWiORB
W Zadaniu 1B podbudowę pomocniczą należy wykonać zgodnie z dokumentacją(zgodnie z ilościami zawartymi w przedmiarze).
 
Ad. 13 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na zadanie 1A lub 1B, zadanie 1A i 1B należy traktować jako jedno zadanie. 
 
Ad. 14 Chodniki z kostki betonowej (w tym pochylnia i schody terenowe) należy wykonać w kolorze szarym, parkingi w kolorze czerwonym z liniami koloru czarnego, wjazdy w kolorze czerwonym.
 
Ad. 15 W Zadaniu 1B należy dodatkowo uwzględnić w wycenie wykonanie pod chodnikami przylegającymi do jezdni podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm (czyli cała podbudowa będzie wynosić 20 cm) na powierzchni 113 m2.
 
Ad. 16 W dokumentacji został uzupełniony rysunek z brakującymi szczegółami pochylni i schodów terenowych i wg nich należy te elementy wykonać.
Regulację rowu przy drodze na Juchnowiec należy wykonać wg SST nr D.06.06.01 oraz uzupełnionej D. 06.06.01a.
 
Ad. 17 Należy ułożyć geowłókninę pod geokratę – zgodnie z zapisem w przedmiarze robót.
 
Ad. 18 Szczegół opaski przedstawia szczegół „A” na przekroju konstrukcyjnym ( rys. DR 3-4.2 w załączeniu).
                W wycenie należy dodatkowo uwzględnić wykonanie ww. opaski wykonanej z :
- kostka bet. koloru szarego , gr. 8cm – 495 m2
- podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 3 cm– 495 m2
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. Gr. 20 cm– 495 m2
 
Ad. 19 Na zadaniu 1B projektowany jest TYLKO zbiornik chłonno – odparowujący. Zapis w opisie technicznym dotyczący zbiornika retencyjnego jest wynikiem skopiowania z kolejnej części projektu, niebędącej przedmiotem przetargu.
 
Ad. 20 W wycenie należy dodatkowo uwzględnić ;
                - humusowanie skarp na grubość 15 cm - 3088 m2
 
Ad. 21 Należy ustawić 2 tablice informacyjne oraz 2 tablice pamiątkowe.
 
Ad. 22 Humus należy zdjąć na głębokość podaną w przedmiarze robót. 
(STWiORB 5.2. Zdjęcie warstwy humusu
         Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane usunięcie humusu.
Humus należy zdjąć na głębokość zgodną z dokumentacją Projektową i STWiORB. W miejscach gdzie warstwa humusu jest grubsza niż założona w Dokumentacji Projektowej, należy ją zdjąć na pełna głębokość zalegania. Podane w Dokumentacji Projektowej powierzchnie humusu dla poszczególnych grubości jego warstw stanowią jedynie dane orientacyjne, a ryzyko związane z ewentualnymi rozbieżnościami podanych ilości i stanu faktycznego napotkanego na budowie, Wykonawca winien wkalkulować w cenę jednego metra sześciennego usunięcia humusu.)
 
Ad. 23 Na przedmiotowym zadaniu 1B nie przeznaczono obiektów budowlanych do wyburzeń. W SST zaznaczono iż wyburzenia obiektów kubaturowych dotyczą zadania 2 i zadania 1 - niebędących przedmiotem tego przetargu.
 
Ad. 24 Na przedmiotowym zadaniu 1B nie zaprojektowano sączków podłużnych. W SST zaznaczono iż wykonanie sączków podłużnych dotyczy zadania 2, które nie jest przedmiotem tego przetargu.
 
Ad. 25 Na zadaniu 1B projektowany jest TYLKO zbiornik chłonno – odparowujący. W SST zaznaczono iż wykonanie zbiornika retencyjnego dotyczy zadania 2, które nie jest przedmiotem przetargu.
 
Ad. 26 Zgodnie z dokumentacją projektową należy zastosować podbudowę z betonu C16/20
 
Ad. 27 Na zadaniu 1B nie ma zaprojektowanego miejsca na wagi do ważenia pojazdów. Cytowany zapis dotyczy zadania 2 – niebędącego przedmiotem przetargu.
 
Ad. 28 W zadaniu 1B należy wykonać bariery ujęte w przedmiarze czyli: U-12; U-11a oraz SP-19; Bariery należy wykonać wg SST nr D.07.05.01 opracowanych dla zadania 1A oraz 1B.
 
Ad. 29 Ogrodzenia oraz brama są ujęte w przedmiarze w poz. III. Roboty budowlano – drogowe / Nawierzchnia podjazdu pod separator.
 
Ad. 30 W załączeniu przekrój konstrukcyjny ( rys. DR 3-4.2)
 
Ad. 31 Materiał na poszerzenie pod ławy krawężnikowe można stosować zamiennie (MCE lub kruszywo) w ramach ilości przewidzianych w przedmiarze.
 
Ad. 32 Chodzi tu o nawierzchnię ścieżki rowerowej – patrz plan sytuacyjny.
 
Ad. 33 Do wyceny należy przyjąć umocnienie skarp zbiornika chłonno-odparowującego geokratą o grubości 15 cm, wypełnioną kruszywem łamanym 40-80 mm.
 
Ad. 34 Pod geokrate należy ułożyć geowłokninę jak w przedmiarze.
Geowłóknina, do ułożenia pod geokratą powinna mieć następujące parametry :
- gramatura min. 200g/m2
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz – 8,0 kN/m
- wydłużenie względne przy obciążeniu max. – wzdłuż – 40-%, wszerz-55%
- wodoprzepuszczalność przy ∆Hwody=50 mm – 70 l/m2s.
Potwierdzamy stosunek piasku do humusu – 70% do 30%
 
Ad. 35 Ogrodzenia z rozbiórki należy zagospodarować zgodnie z zapisami w SIWZ i SST. Właścicielem ogrodzeń po uzyskaniu decyzji ZRID zgodnie z wycenami wykupów będzie Zamawiający.
 
Ad. 36 Należy użyć materiał wymieniony w SST D.04.06.01b
 
Ad. 37 Koszt wyłożenia folia hydroizolacyjną należy zawrzeć w koszcie wykonania podbudowy z betonu cementowego
 
Ad. 38 Zgodnie z opisem technicznym, przedmiarem robót oraz przekrojami konstrukcyjnymi podsypka cem-piask powinna mieć gr.3cm.
 
Ad. 39 Zgodnie z opisem technicznym, przedmiarem robót oraz przekrojami konstrukcyjnymi podsypka cem-piask powinna mieć gr.3cm.
 
 Ad. 40 We wszystkich przypadkach należy zastosować podsypkę cem.-piaskową pod kostką i płytami chodnikowymi grubości 3cm z wyjątkiem chodników pokazanych na przekrojach typowych    B-B, C-C, G-G, H-H, I-I, J-J, K-K, L-L.
W wycenie należy dodać ułożenie 2 cm podsypki cem.-piaskowej 1:4 na powierzchni 2338 m2.
 
Ad. 41 Chodniki z kostki betonowej należy wykonać w kolorze szarym, parkingi również w kolorze czerwonym z liniami koloru czarnego, wjazdy w kolorze czerwonym.
 
Ad. 42 W poz. 98 i 255 chodzi o podsypkę z piasku gr 5 cm.
 
Ad. 43 Wycinki drzew na działkach przejmowanych od Nadleśnictwa Dojlidy dokona Nadleśnictwo Dojlidy zgodnie z art. 20 B ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Termin wykonania wycinki przewidujemy na czerwiec 2011.
 
Ad. 44 W wycenie należy uwzględnić 4 prefabrykaty z betonu polimerowego 185x52.5x8 cm zbrojone siatką 10x10 cm z drutu stalowego f 6mm ułożone obok siebie na podlewce cementowej 4x(185cmx52.5cmx8cm) =0.32m3 wraz z ramami stalowymi z kątowników stalowych 50x50x6 mm (2x8,4=16,8 mb) kotwione prętami żebrowanymi fi 12mm co 15 cm.
 
Ad. 45 Potwierdzamy.
 
Ad. 45 Podbudowy dla Zadania A należy wykonać zgodnie ze zmienioną (w załączeniu) SST D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.
 
Ad. 46 Okres gwarancji na wszystkie roboty wynosi 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego.
 
Ad. 47 W poz. nr 198 przedmiaru robót drogowych dla Zadania A należy zmienic treść na „warstwa grubości 20 cm”
 
Ad. 48 W wycenie należy uwzględnić umocnienie skarp geokratą 200x250 mm-kotwy stalowe ø 12mm dł. 80cm-3 kotwy na 1m2 – 6726 szt.
 
Ad. 49 Geowłóknina, do ułożenia pod geokratą powinna mieć następujące parametry :
- gramatura min. 200g/m2
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz – 8,0 kN/m
- wydłużenie względne przy obciążeniu max. – wzdłuż – 40-%, wszerz-55%
- wodoprzepuszczalność przy ∆Hwody=50 mm – 70 l/m2s.
 
Ad. 50 Wiatę przystankową należy wykonać z elementów przezroczystych typu „plexi”, jako osłoniętą z trzech stron. Zadaszenie również z plexi profilowane w łuk. Boczne ścianki wiaty z możliwością montażu reklamy. Na tylnej ściance miejsce na rozkład jazdy i do siedzenia (ławka). Wymiary wiaty dł. 4 m, szer. 1m, wys. 2,6 m. Powierzchnia zadaszenia około 12 m2. Wzór wiaty należy uzgodnić z Zamawiającym.
- Hydroobsiew należy wykonać wg załączonej SST nr D.06.01.01A; - załączamy SST
 
Ad. 52 Pozycja 232 oraz pozycje 202 i 212 przedmiaru dla Zadania 1A powinna brzmieć „Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej (0,1-0,3 kg/m2)”
 
Ad. 52W wycenie należy uwzględnić : Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych(0,5-0,7 kg/m2) pod warstwę ścieralną dla
Zadanie 1A
- Azyl dla pieszych ul. Leśna – 5 m2
- Ścieżki rowerowe strona prawa – 2118 m2
- Ciąg pieszo-rowerowy strona prawa – 1669 m2
- Ścieżki rowerowe strona lewa – 3759 m2
- Ciąg pieszo-rowerowy strona lewa – 112 m2
Zadanie 1B
- Ciąg pieszo-rowerowy i ścieżka rowerowa– 1607 m2
 
Ad. 53 Grubość podbudowy pomocniczej z MCE powinna wynosić 18cm.
 
Ad. 54 W granicach 3,5 – 13 cm. Są to grubości przybliżone.
 
Ad. 55 Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej jako chemoutwardzalne – strukturalne.
 
Ad. 56 Tak, należy uwzględnić koszty opracowania w ramach ceny kontraktowej.
 
Ad. 57 Informacje na temat zabezpieczenia korzeni drzew ujęto w opisie technicznym projektu zieleni w pkt. 2.3 OCHRONA DRZEW (t.j.: „na okres budowy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez owinięcie drzew matami i obicie deskami. Odeskowanie powinno uwzględniać kształt pnia i być wykonane w taki sposób, aby deski przylegały możliwie największą powierzchnią do pnia. Zaleca się mocowanie desek bez użycia gwoździ. Podczas wykonywania robót ziemnych należy pamiętać o tym, że system korzeniowy drzew pełni funkcje mechaniczne, utrzymując drzewo w określonej pozycji. Przycięcie znacznej części korzeni może spowodować pochylenie, przewrócenie, a nawet zniszczenie drzewa. Zatem wszystkie drzewa znajdujące się w strefie muszą posiadać zabezpieczenia chroniące korzenie i ich przestrzeń życiową, np. poprzez wygrodzenie. Wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 2 m, a odległość od pnia nie powinna być mniejsza niż 1 m. W/w ochrona dotyczy pojedynczych drzew adaptowanych. Istniejące drzewa w lasach przewidziane do pozostawienia należy zabezpieczyć poprzez ustawienie ogrodzeń, aby nie narażać drzew przewidzianych do pozostawienia na różne uszkodzenia pnia, korony lub systemu korzeniowego. Nie należy lokalizować bazy budowy wśród drzew i krzewów, które nie będą podlegały wycięciu, gdyż może być zniszczony lub uszkodzony system korzeniowy.”)
 
Ad. 58 W projekcie nie przewidziano drzew przeznaczonych do pielęgnacji i formowania skrajni pionowej
 
Ad. 59 Zapis pozostaje bez zmian.
 
Ad. 60 Tytuł tablicy 2 otrzymuje nowe brzmienie:Tablica 2. Wymagania i metody badań”
 
Ad. 61 Tablica 2 otrzymuje nowe brzmienie:
 

Właściwość
Jednostka
Metoda badania
Gatunek asfaltu
50/70
Penetracja w 25 oC
0,1mm
EN 1426
50-70
Lepkość dynamiczna w 60oC
Pa . s
EN 12596
NR
Lepkość kinematyczna w 135 oC
mm2/s
EN 12595
NR
Temperatura łamliwości wg Fraassa,
oC
EN 12593
≤-8
Odporność na starzenie w 163 oC
 
EN12607-1
 
 
Pozostała penetracja
%
≥50
Wzrost temperatury mięknienia
oC
≤9
Zmiana masya (wartość bezwzględna)
%
≤0,5
Temperatura mięknienia
oC
EN 1427
46-54
Temperatura zapłonu
oC
EN ISO 2592
≥230
Rozpuszczalność
% (m/m)
EN 12592
≥99,0
Indeks penetracji
 
EN 12591 Zał. A
NR
 NR (No Requiremenet) – oznacza brak wymagań
a zmiana masy może być wartością dodatnią lub ujemną

 
 
Ad. 62 Wartość powiększenia minimalnej zawartości asfaltu pozostaje bez zmian.
 
Ad. 63 Ze względu na zakres nowych WT 2010 stosowane będą uzupełniająco WT 2010 oraz WT2008
 
Ad. 64 Jak odpowiedz do pytania nr 59
 
Ad. 65 Jak odpowiedz do pytania nr 61
 
Ad. 66 Należy wykonać warstwę wiążąca z AC 16 W
 
Ad. 67 Tablica 5 otrzymuje tytuł: „Wymagania dla AC 16 W do warstwy wiążącej”
 
Ad. 68 Jak odpowiedz do pytania nr 60
 
Ad. 69 Jak odpowiedz do pytania nr 61
 
Ad. 70 Jak odpowiedz do pytania nr 59
 
Ad. 71 Jak odpowiedz do pytania nr 62
 
Ad. 72 Decyzję o zastosowaniu środka adhezyjnego podejmie Inżynier na podstawie wyników prób przyczepności asfaltu do kruszywa dostarczonych przez Wykonawcę. Dla zastosowanego materiału należy przedłożyć rekomendacje techniczne.
 
Ad. 73 Zapisy pozostają bez zmian
 
Ad. 74 BRAK PYTANIA O TYM NUMERZE
 
Ad. 75 Jak odpowiedz do pytania nr 59
 
Ad. 76 Jak odpowiedz do pytania nr 60
 
Ad. 77 Jak odpowiedz do pytania nr 61
 
Ad. 78 Jak odpowiedz do pytania nr 62
 
Ad. 79 Jak odpowiedz do pytania nr 59
 
Ad. 80 Jak odpowiedz do pytania nr 61
 
Ad. 81 Jak odpowiedz do pytania nr 66
 
Ad. 82 Jak odpowiedz do pytania nr 67
 
Ad. 83 Jak odpowiedz do pytania nr 60
 
Ad. 84 Jak odpowiedz do pytania nr 61
 
Ad. 85 Jak odpowiedz do pytania nr 59
 
Ad. 86 Jak odpowiedz do pytania nr 62
 
Ad. 87 Nawierzchnię z AC8S należy wykonać zgodnie z SST D.05.03.05A
 
Ad. 88 Jak odpowiedz do pytania nr 59
 
Ad. 89 Jak odpowiedz do pytania nr 61
 
Ad. 90 Warstwę ścieralna z AC8S dla Zadania 1B należy wykonać wg załączonej SST D.05.03.06 – załączono SST
 
Ad. 91 Warstwę ścieralną z AC11S oraz AC8S dla zadania 1B należy wykonać wg załączonej SST D.05.03.06 – załączono SST
 
Ad. 92 Należy przyjąć na obu konstrukcjach (most przez rzekę Horodniankę i wiadukt nad torami PKP) nawierzchnię z emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami grubości 6 mm.
 
Ad. 93 Roboty ziemne pod istniejącym wiaduktem zostały uwzględnione w przedmiarze drogowym.
 
Ad. 94 W zał. rysunek ze skorygowana rozdzielczością.
 
Ad. 95 Zmieniamy zapis w SIWZ i Zbiorczym kosztorysie ofertowym w Zadaniu „1B – Budowa ul. K. Ciołkowskiego, wiaduktów nad torami PKP, ul. Wiadukt w Białymstoku wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury” zawiera pozycję nr 12, która brzmi: „Wejście na teren PKP koszty związane z prowadzeniem robót budowlanych na terenie PKP, oraz opłatą za pozostawienie obiektu na terenie kolejowym, oraz inne opłaty dotyczące PKP wynikłe w trakcie realizacji Projektu”. Opłatę za pozostawienie obiektu na terenie kolejowym pokryje Zamawiający.
 
Ad. 96 Wszelkie uzgodnienie i opinie zostały dołączone do dokumentacji formalno – prawnej.
 
Ad. 97 Zamawiający dysponuje terenem wystarczającym do realizacji inwestycji. W wycenie należy dodatkowo uwzględnić (oprócz rozbiórek ogrodzeń ujętych w poz. 24 i 25) dodanie 10 mb do pozycji 23.
 
Ad. 98 dokumentacja formalno prawna – w załączeniu.
 
Ad. 99 dokumentacja formalno prawna – w załączeniu.
 
Ad. 100 Zapis w punkcie 6.3 dotyczy zadań 1A i 1B inwestycji.
 
Ad. 101 Grunt wysadzinowy na odc. 1+520 do 1+745 przeznaczony jest do wbudowania w dolne części nasypów, a jego wymiana została uwzględniona w bilansie robót ziemnych.
 
Ad. 102 Pkt 2.2 otrzymuje nowe brzmienie: „Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszą być zaakceptowane przez Inżyniera i muszą posiadać ważne dokumenty dopuszczające Wyrób do robót budowlanych”
 
Ad. 103 Jak odpowiedz do pytania 102
 
Ad. 104 Zapis pozostaje bez zmian
 
Ad. 105 Jak odpowiedz do pytania nr 104
 
Ad. 106 Jak odpowiedz do pytania nr 104
 
Ad. 107 Jak odpowiedz do pytania nr 104
 
Ad. 108 Jak odpowiedz do pytania nr 104
 
Ad. 109 Jak odpowiedz do pytania nr 104
 
Ad. 110 Jak odpowiedz do pytania nr 104
 
Ad. 111 Jak odpowiedz do pytania nr 104
 
Ad. 112 Jak odpowiedz do pytania nr 104
 
Ad. 113 Jak odpowiedz do pytania nr 104
 
Ad. 114 Jak odpowiedz do pytania nr 104
 
Ad. 115 Jak odpowiedz do pytania nr 104
 
Ad. 116 W SST D.05.03.05b w punkcie 5.9.5 oraz 6.3.1.13 dla pomiaru równości podłużnej pozostawia się jedynie zapis dot. łaty i klina.
 
Białystok, dn. 2011.05.20
 

 


 

 

Zmiana SIWZ - dotyczy zadania 1A 1B

Zamawiający zamieszcza: Zad_1A_dokumenty_formalno-prawne-Kleosin, Zad_1B_D.04.04.02_po_zmianach, Zad_1B_D.05.03.06, Zad_1B_D-M.06.01.01A_Ciołkowskiego, Zad_1B_sytuacja_mostowa, Zad_1A_ZRID. Dokumenty do pobrania w załączniku poniżej.

Białystok, dn 2011.05.20.

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:
 
„1. Zamawiający wymaga aby oferent wyszczególnił w swej ofercie koszty związane z robotami na terenie PKP. W związku z powyższym prosimy o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej uzgodnień z PKP, które zostały zawarte z PKP na etapie projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę.
2. Prosimy o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej Decyzji Środowiskowej, oraz ewentualnie innych decyzji i pozwoleń, które Zamawiający uzyskał na etapie pozwolenia na budowę.
3. Według zapisów SIWZ, okres gwarancji na roboty wynosi 5 lat od daty odbioru ostatecznego, natomiast według projektu umowy (§ 10 pkt 1) okres gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, a na pozostałe roboty 3 lata od odbioru ostatecznego inwestycji przez Zamawiającego. Prosimy o ujednolicenie zapisów. W kontekście zapisów umowy prosimy także o określenie gwarancji na oznakowanie poziome, ponieważ zgodnie z przedmiarami na przedmiotowym zadaniu nie występuje oznakowanie cienkowarstwowe a jedynie grubowarstwowe.
4. Prosimy o określenie okresu pielęgnacji zieleńców. Zgodnie z zapisami SST pielęgnację (trzykrotne koszenie) przewidziano w ciągu roku od oddania budowy. Czy przedmiotowy zapis należy rozumieć, iż Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji trawników jedynie w okresie 1 roku od odbioru inwestycji, a po tym okresie Zamawiający przyjmuje utrzymanie i pielęgnację zieleńców.
5. Prosimy o zamieszczenie brakujących rysunków przy ul. Wiadukt tj.:
pochylni przy ul. Wiadukt (wraz z wykazem stali i betonu);
umocnienia skarp zbiornika;
schodów terenowych przy ul. Wiadukt;
przekroju konstrukcyjnego Y-Y.
6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści wykonanie podbudowy z MCE, oraz z gruntu stabilizowanego cementem – warstwa dolna metodą „na miejscu”
7. Zgodnie z opisem technicznym na odc. Białystok – Kleosin przewidziane są do wykonania nasadzenia drzew. Przedmiar robót nie ujmuje wykonania powyższych prac. Jeżeli nasadzenia drzew są przewidziane, to prosimy o modyfikacje przedmiarów.
8. Według załączonego rysunku na przejściach dla pieszych na odcinku Białystok– Kleosin należy ułożyć płytki chodnikowe z wypustkami. Prosimy o podanie ilości tych płytek. W której pozycji kosztorysu należy uwzględnić ich wykonanie?
9. Zgodnie z planem sytuacyjnym i projektem organizacji ruchu na odc. Białystok – Kleosin należy ustawić maszt ze znakiem o zmiennej treści ii wykonać sterownik do tego znaku. Wykonanie tego znaku, sterownika i zasilenia nie ujęto w przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
10. Jakiej grubości powinna być podsypka cementowo – piaskowa na zatokach autobusowych – 5cm jak w SST czy 3 cm jak w przedmiarze?
11. Prosimy o podanie koloru kostki brukowej betonowej do wykonania nawierzchni chodników, wjazdów, miejsc włączenia do ruchu itd.
12. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o SST dotyczące wykonania wiaty przystankowej.
13. Prosimy o uzupełnienie SST o parametry techniczne geowłókniny, którą należy ułożyć pod geokratą pry umocnieniu skarp przy ul. Wiadukt.
14. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o SST dotyczące wykonania:
pochylni przy ul. Wiadukt;
regulacji rowu przy drodze na Juchnowiec;
wykonania schodów terenowych do zbiornika chłonno – odparowującego.
15. Zgodnie z przedmiarem na odc. Białystok – Kleosin w poz. 44 podbudowa ma być wykonana z „betonu asfaltowego MCE”. Według rysunków konstrukcyjnych projektowana jest podbudowa jest z betonu asfaltowego lub MCE. Prosimy o jednoznaczne określenie, z czego ma być wykonana podbudowa w tej pozycji. Jeżeli podbudowa powinna być wykonana na części odcinka z MCE, a na części z betonu asfaltowego to prosimy o podanie poszczególnych powierzchni.
Ponadto, prosimy o przeanalizowanie konstrukcji nawierzchni zaprojektowanej przez Projektanta. Pragniemy zauważyć, iż na stronie GDDKiA zamieszczono publikację opracowaną przez zespół naukowców pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Józefa Judyckiego pt. „Weryfikacja zasad projektowania mieszanek mineralno – cementowo – emulsyjnych”, w której to dokonano analiz wielu budów w zakresie zastosowania mieszanek MCE. Wiele odcinków dróg, na których użyto mieszanki MCE wykazuje po krótkim okresie czasu liczne spękania odbite. Przyczyną tych uszkodzeń, według autorów, jest ułożenie warstw bitumicznych na zbyt sztywnej podbudowie z MCE, gdyż ilość cementu w MCE jest zbliżona do zawartości cementu w chudym betonie. Należy domniemywać, iż nie tylko Wykonawca w okresie gwarancji będzie zmuszony do dokonywania napraw nawierzchni nie wynikających z jego winy, ale również po tym okresie Zamawiający będzie najprawdopodobniej ponosić koszty remontów nawierzchni.
16. Czy Zamawiający zgodzi się na wykonanie przy ul. Wiadukt (tak jak na odcinku Białystok – Kleosin) nawierzchni na przejściach dla pieszych z płytek betonowych 35x35cm z wypustkami typu Fokus w miejsce projektowanych z kostki integracyjnej Polbruk gr. 8cm? Nawierzchnia z płytek betonowych 35x35cm z wypustkami jest powszechnie stosowana na terenie m. Białegostoku.
17. W kosztorysie ofertowym nr 10 „Budowa sygnalizacji świetlnej” Zamawiający narzuca Wykonawcy materiały konkretnej firmy i model ( np. sterownik, sygnalizatory, przyciski dla pieszych). Czy Wykonawca przy realizacji zamówienia może zastosować materiały równoważne.
18. Zgodnie z pkt. 2.3 SST D.04.07.01 do mieszanki mineralno – bitumicznej na podbudowę należy zastosować asfalt 50/70. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie asfaltu 35/50, które zgodnie z tablicą nr 1 WT-2010 jest dopuszczony do stosowania w mieszankach mineralno – bitumicznych na podbudowy.
19. Zgodnie z pkt. 2.3 SST D.05.03.05B do mieszanki mineralno – bitumicznej na warstwę wiążącą należy zastosować asfalt 50/70. Zgodnie z tablicą nr 1 WT-2010 dla KR 5-6 nie jest dopuszczony do stosowania w mieszankach mineralno – bitumicznych ten rodzaj asfaltu. W związku z powyższym prosimy o zmianę rodzaju asfaltu na 35/50.
20. Prosimy o potwierdzenie, iż do mieszanki mineralno – bitumicznej na warstwę wiążącą można zastosować kruszywa polodowcowe zarówno dla zadania A jak i B czyli dla całej inwestycji.
21. Prosimy o potwierdzenie, że do mieszanki mineralno – bitumicznej na warstwę ścieralną na drogach serwisowych i bocznych dla KR – 3 dla całej inwestycji należy zastosować kruszywo ze skały litej, natomiast dla KR 1 – 2 na ścieżkę rowerową można zastosować kruszywo polodowcowe. Nasze pytanie wynika stąd, iż do dokumentacji przetargowej załączone są 3 szt. SST na warstwę ścieralną, które różnią się miedzy sobą.
22. W SIWZ pkt. VI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów” pkt. 3.1 Zamawiający wpisał, iż pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów przy wykonaniu zamówienia należy do oferty załączyć w oryginale. Według § 6.1 „Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane” dokumenty do oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienie oryginału (nie załączenia) wyłącznie wtedy, gdy kopia złożonego dokumentu jest nieczytelna bądź budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. W związku z powyższym wnosimy o zmianę powyższych zapisów i dopuszczenie kopii pisemnych zobowiązań innych podmiotów.
23. Prosimy o podanie, kto ponosi koszt ratowniczych badań archeologicznych. Zgodnie z pkt. 6.3 Wykonawca ma ponieść koszty zabezpieczenia miejsca znaleziska oraz zmian organizacyjnych na placu budowy jak również uwzględnić czasowe przestoje.”
 
wyjaśnia co następuje:
 
Ad. 1 Załączamy komplety DOKUMENTACJI FORMALNO- PRAWNEJ dotyczące zadania 1A i 1B. oraz Decyzję ZRID dotyczącą zadania 1A
Ad. 2 Zgodnie z odpowiedzią do pytania 1
Ad. 3 Okres gwarancji na wszystkie roboty wynosi 5 lat od daty odbioru ostatecznego.
Ad. 4 Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji zieleńców przez cały okres gwarancji tj. 5 lat, trzykrotne koszenie w ciągu roku.
Ad. 5 W dokumentacji został uzupełniony rysunek z brakującymi szczegółami, zamieszczono na stronie internetowej dnia 16.05.2011
Ad. 6 W decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, w pkt 1.2.8 jest zapis” stosować gotowe mieszanki do podbudowy, wytwarzane w wytwórniach poza miejscem inwestycji”
Zgodnie z tym zapisem nie ma możliwości wykonywania podbudowy z MCE na miejscu, ale jest możliwość wykonania wzmocnienia podłoża metodą „na miejscu”.
Ad. 7 Ani w zadaniu 1A ani 1B nie są przewidziane nasadzenia drzew.
Ad. 8 Ilość zaprojektowanych płytek z wypustkami dla Zadania 1A wynosi 262 m2 i zawiera się w całkowitej powierzchni chodników. Dla zadania 1B należy przyjąć ilość kostki z wypustkami w ilości 38 m2, która również zawiera się ona w całkowitej powierzchni chodników.
Ad. 9 Elementy dot. znaku zmiennej treści uwzględnione są w kosztorysie ofertowym w części elektrycznej, sygnalizacje. Pod pozycja dot. montażu znaku zmiennej treści należy rozumieć również montaż sterownika.
Ad. 10 3 cm jak w przedmiarze, opisie i na rysunkach.
Ad. 11 Chodniki z kostki betonowej należy wykonać w kolorze szarym, parkingi również w kolorze szarym z liniami koloru czarnego, a wjazdy w kolorze czerwonym.
Ad. 12 Na zadaniu 1B Wiaty przystankowe należy wykonać z elementów przezroczystych typu „plexi”, jako osłoniętą z trzech stron. Zadaszenie również z plexi profilowane w łuk. Boczne ścianki wiaty z możliwością montażu reklamy. Na tylnej ściance miejsce na rozkład jazdy i do siedzenia (ławka). Wymiary wiaty dł. 4 m, szer. 1m, wys. 2,6 m. Powierzchnia zadaszenia około 12 m2. Wzór wiaty należy uzgodnić z Zamawiającym. Na zadaniu 1A wiaty przystankowe nie występują.
Ad. 13 Geowłóknina, do ułożenia pod geokratą powinna mieć następujące parametry :
- gramatura min. 200g/m2
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz – 8,0 kN/m
- wydłużenie względne przy obciążeniu max. – wzdłuż – 40-%, wszerz-55%
- wodoprzepuszczalność przy ∆Hwody=50 mm – 70 l/m2s
Ad. 14 W dokumentacji został uzupełniony rysunek z brakującymi szczegółami pochylni i schodów terenowych i wg nich należy te elementy wykonać.
Regulację rowu przy drodze na Juchnowiec należy wykonać wg SST nr D.06.01.01 oraz uzupełnionej D. 06.06.01a – załączono plik z SST D. 06.01.01a
Ad. 15 Dla Zadania 1A zmienia się materiał do wykonania podbudowy zasadniczej – dla całego Zadania 1A należy przyjąć wykonanie podbudowy zasadniczej z AC22P zamiast z MCE. Materiał z rozbiórki istn. warstw bitumicznych przeznaczony jest na wykonanie podbudów w konstrukcjach : chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, miejsc włączenia do ruchu, dojazdu do zbiornika, lasu, separatorów, przepompowni. Pozostały materiał z rozbiórki warstw bitumicznych w ilości około 480m3 przeznaczony jest do zeskładowania w miejscu wskazanym przez Inwestora .
W związku z powyższym zmienia się treść następujących pozycji kosztorysu ofertowego nr 1.
Poz.44 – Podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 14 cm – 17 129 m2
Poz.69 – Podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 14 cm – 3061 m2
Poz. 70 – bez zmian
 
Poz.99 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 19 cm – 70,5 m2
Poz.118 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 19 cm – 1489 m2
Poz.133 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 18 cm – 128 m2
Poz.139 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 11 cm , poszerzenie pod ławy bet. – 21 m2
Poz.140 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 31 cm – 211 m2
Poz.257 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 18 cm – 436 m2
Poz.262 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 18 cm – 920 m2
Poz.266 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 20 cm – 100 m2
Poz.267 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 14 cm, poszerzenie pod ławy bet. – 12 m2
Poz.283 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 31 cm – 247 m2
Poz.289 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 8 cm – 2862 m2
Poz.294 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 13 cm – 2118 m2
Poz.297 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 13 cm – 1669 m2
Poz.309 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 27cm – 198 m2
Poz.310 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 31 cm – 211 m2
Poz.300 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 8 cm – 3378 m2
Poz.303 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 13 cm – 3759 m2
Poz.306 – Podbudowa z materiału pochodzącego z frezowania warstw bitumicznych gr. 13 cm – 112 m2
W związku z powyższym zmienia się następujące konstrukcje:
Konstrukcja jezdni głównej (jezdnia lewa i prawa)
           warstwa ścieralna z SMA           11                                                                             - 5cm
           warstwa wiążąca z AC 16 W                                                                                       - 8cm
           warstwa podbudowy z AC 22 P                                                                                   - 14cm
           warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
Stabilizowanego cementem                                                                                                     - 20cm
grunt stabilizowany cementem                                                                                                - 15 cm
                                                                                                                                 razem: - 62cm
Konstrukcja miejsc postojowych 
           warstwa ścieralna z kostki bet.                                                                                     - 8cm
           podsypka cem.-piaskowa 1:4                                                                                       - 3cm
           warstwa podbudowy z destruktu bitumicznego, stab. mechanicznie                         E2≥180 MPa                                                                                                                         - 19cm,
grunt stabilizowany cementem                                                                                                    15cm
                                                                                                                                  razem:    45cm
Konstrukcja ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego
           warstwa ścieralna z AC 8 S                                                                                               4cm
           warstwa podbudowy z destruktu bitumicznego, stab. mechanicznie                                   - 13cm
                                                                                                                                   razem:    16cm
Konstrukcja chodników
           warstwa ścieralna z płytek betonowych 35x35                                                                   - 5cm
           podsypka cem.-piaskowa 1:4                                                                                           - 3cm
           warstwa podbudowy z destruktu bitumicznego, stab. mechanicznie                                      - 8cm
                                                                                                                                     razem:   16cm
Konstrukcja podjazdów pod separatory i dojazd do zbiornika 
           warstwa ścieralna z płyt bet. Prefabrykowanych ażurowych                                                - 10cm
           podsypka cem.-piaskowa 1:4                                                                                            - 3cm
           warstwa podbudowy z destruktu bitumicznego, stab. mechanicznie                                     E2≥180 MPa                                                                                                                         - 31cm
grunt stabilizowany cementem                                                                                                       - 15cm
                                                                                                                                      razem:    59cm
 
Konstrukcja ścieżki rowerowej wzmocnionej przy dojazdach do separatorów i przepompowni 
           warstwa ścieralna z AC 8 S                                                                                               - 4cm
           warstwa podbudowy zas. z destruktu bitumicznego, stab. mechanicznie                        E2≥180 MPa                                                                                                                        - 15cm
           warstwa podbudowy pom. z destruktu bitumicznego, stab. mechanicznie                        E2≥180 MPa                                                                                                                        - 25cm
grunt stabilizowany cementem                                                                                                     - 15cm
                                                                                                                                     razem:    58cm
 
Konstrukcja chodnika wzmocnionego przy dojazdach do separatorów i przepompowni 
           warstwa ścieralna z płyt bet. 35x35cm                                                                                  - 5cm
           podsypka cem.-piaskowa 1:4                                                                                              - 3cm
           warstwa podbudowy zas. z destruktu bitumicznego, stab. mechanicznie                           E2≥180 MPa                                                                                                                        - 15cm
           warstwa podbudowy pom.. z destruktu bitumicznego, stab. mechanicznie                       E2≥180 MPa                                                                                                                        - 20cm
grunt stabilizowany cementem                                                                                                        - 15cm
                                                                                                                                       razem:    58cm
 
Konstrukcja miejsca włączenia do ruchu 
           warstwa ścieralna z kostki betonowej                                                                                   - 8cm
           podsypka cem.-piaskowa 1:4                                                                                               - 3cm
           warstwa podbudowy z destruktu bitumicznego, stab. mechanicznie                                    E2≥100 MPa                                                                                                                         - 18cm
                                                                                                                                          razem:    29cm

Cena jednostki obmiarowej

Płaci się za m2 danej warstwy [w cm] wykonanej podbudowy z destruktu bitumicznego stabilizowanego mechanicznie.
Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:
-     transport materiału do miejsc składowania
-     sprawdzenie i ewentualną, naprawę podłoża
-     transport i wbudowanie
-     wykonanie odcinków próbnych
-     profilowanie
-     zagęszczenie
-     bieżące utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robót, niedopuszczenie do zabrudzenia i rozluźnienia warstwy w przypadku dopuszczenia do ruchu środków transportowych i/lub sprzętu
-    naprawa i powtórzenie badań zagęszczenia i nośności warstwy leżącej poniżej układanej warstwy podbudowy, w przypadku jej uszkodzenia podczas transportu kruszywa na podbudowy, utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia Robót
-     oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie
-     wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń
-     wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych Dokumentacją Projektową i STWiORB
W Zadaniu 1B podbudowę pomocniczą należy wykonać zgodnie z dokumentacją(zgodnie z ilościami zawartymi w przedmiarze).
Ad. 16 Zamawiający dopuszcza zastosowanie na rampach przed przejściami dla pieszych trzech rzędów płytek betonowych w kolorze żółtym 35x35 typu Focus (z wypustkami)."
Ad. 17 Tak, przy założeniu, że sterownik i inne materiały będą spełniały wymogi opisane w części ruchowej i elektrycznej, po uzgodnieniu typu z Zamawiającym.
Ad. 18 Nie, nie zezwoli.
Ad. 19 Warstwa wiążąca dla KR3 należy zastosować  asfalt 50/70, natomiast dla KR5 należy zastosować PMB 25/55-60 odpowiadający wymaganiom:
Lp.
Właściwość
 
Metoda badania
25/55-60
1
Penetracja w 25ºC
0,1 mm
PN-EN 1426:2001
25 - 55
2
Temperatura mięknienia
ºC
PN-EN 1427:2001
≥60
3
Temperatura łamliwości
ºC
PN-EN 12593:2004
≤-10
4
Siła rozciągania (mała prędkość rozciągania):
J/cm2
PN-E-13589
PN-E-13703
≥1 w 5 ºC
5
Temperatura zapłonu
ºC
PN-EN ISO 2592:2002U
≥235
6
Nawrót sprężysty w 25ºC
%,
PN-EN 13398
≥50
7
Stabilność magazynowania: Różnica temperatury mięknienia
ºC
PN-EN 13399
PN-EN 1427
≤5,0
8
Nawrót sprężysty w 25ºC po starzeniu
%
PN-EN 13398
≥50
9
Po odparowaniu względna zmiana masy
% mm
PN-EN 12607-1:2004
≤0,5
10
Zmiana temperatury mięknienia
 
ºC
PN-EN 1427:2001
≤8,0
wzrost
11
Pozostała penetracja
spadek
 
%
PN-EN 1426:2001
≥60
 
Ad. 20 Warstwę wiążącą należy wykonać zgodnie z SST D.05.03.05b
Ad. 21 Warstwy ścieralne dla Zadania A należy wykonać zgodnie z SST D. 05.03.06, a dla Zadania 1B zgodnie z załączoną SST D. 05.03.06 – plik w załączeniu
Ad. 22 Zamawiający nie dopuszcza kopi pisemnych zobowiązań innych podmiotów. Z treści przepisów ustawy PZP (art. 14) i Kodeksu Cywilnego (art. 78§1 i §2) jednoznacznie wynika, że wykonawca, który chce skutecznie udowodnić zamawiającemu, że może polegać na zasobach innych podmiotów, musi to udowodnić „przedstawieniem pisemnego zobowiązania, a nie kopią zobowiązania” – wyrok z 1 czerwca 2010r. sygn. Akt KIO/UZP 922/10. Możliwość złożenia dokumentu w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem dotyczy tylko tych dokumentów, które są wymienione w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów. Powyższe rozporządzenie nie wymienia „pisemnych zobowiązań” podmiotów udostępniających zasoby wykonawcom.
Ad. 23 Przyjąć do kalkulacji zakres opisany w punkcie 6.3 SIWZ.
 
Białystok, dn. 2011.05.20

 

 

 

Zmiany do SIWZ dotyczące projektu umowy na zadania: 1, 2 i 3

  • zmiany do projektu umowy na zadanie 1:
Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie zapisów § 13 ust. 2 i 3.
 
1.  § 13 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:
„2. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.”
 
  • zmiany do projektu umowy na zadanie 2
Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie zapisów § 5 ust. 4 i § 12 ust. 6.
 
1.  § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Na czas urlopu lub nieobecności osoby z zespołu nadzorującego, Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia go pracownikiem tymczasowym (proponowana osoba powinna spełniać wymagania określone w SIWZ), zaakceptowanym przez osobę odpowiedzialną za Projekt ze strony Zamawiającego i Zamawiającego.”
 
2.  § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.”
 
  • zmiany do projektu umowy na zadanie 3
Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie zapisów § 5 ust. 3 i § 12 ust. 6.
1.  § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na czas urlopu lub nieobecności osoby z zespołu obsługi laboratoryjnej, Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia go pracownikiem tymczasowym(proponowana osoba powinna spełniać wymagania określone w SIWZ), zaakceptowanym przez osobę odpowiedzialną za Projekt ze strony Zamawiającego.”
 
2.  § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.”
 
Projekty umów po zmianach są do pobrania poniżej w załącznikach.

 

dnia 19.05.2011 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:
„1 SST Mostowe:
M.21.53.05, M.21.20.01 odesłanie do OST M.11.07.01. Ścianki szczelne.
Pkt 2 Materiał – nie określa rodzaju profilu stalowego (nie ma również w Dokumentacji Projektowej mowy jaki rodzaj profilu należy użyć) – prosimy o określenie konkretnego rodzaju materiału profili ścianek szczelnych.
Prosimy również o wyjaśnienie jak mamy rozumieć zapis w w/w pkt. 2 – Profile stalowe ścianek szczelnych powinny posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM…?
M.28.05.02, M.28.03.03, M.28.03.05 odesłanie do OST M.19.01.02, M.19.01.03 Bariery i bariero poręcze stalowe…
Pkt 2 Materiał- prosimy o podanie wymagań jakie powinny spełniać bariery i bariero poręcze, które należy zastosować na obiektach zgodnie z normą obowiązującą tj: PN-EN 1317-2.
W Specyfikacji jest również mowa, że bariery i bariero-poręcze powinny mieć AT IBDIM – zgodnie z obowiązującymi przepisami materiał ten powinien mieć Certyfikat zgodności z Europejską Normą tj. PE-EN 1317-2, i z naszej wiedzy wynika iż Aprobaty Techniczne na bariero poręcze i bariery straciły ważność z końcem 2009r. i nie zostały przedłużone.
W związku z tym prosimy o usunięcie zapisu w specyfikacji dotyczącego Aprobat Technicznych.
M.29.15.01 odsyła do OST M.20.01.05 Umocnienie skarp, stożków…
Pkt 2 Materiał – m. innymi należy zastosować kostkę brukową betonową, w przedmiarach robót dotyczących tych pozycji jest mowa o kostce kamiennej do umocnienia skarp i stożków przyczółków.
2. Rozbiórka obiektów inżynierskich – poz. 2 prosimy o potwierdzenie, iż ścianka stalowa jest wyciągana.
3. Prosimy o podanie konkretnych wymiarów krawężnika kamiennego na obiektach, gdyż ani SST, OST, Dokumentacja Projektowa i Przedmiary robot tego nie określają.
4. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innej konstrukcji mostu tymczasowego przy przebudowywanym moście na rz. Horodnianka niż przewidziany w Dokumentacji projektowe?
5. Prosimy o zamieszczenie przedmiaru robót dotyczącego mostu tymczasowego na rz. Horodnianka.”
 
wyjaśnia co następuje:
 
Ad. 1 - Projekt przewiduje zastosowanie ścianki szczelnej o wskaźniku wytrzymałości nie mniejszym niż 1800cm3/m. Wykonawca w zależności od przyjętego rozwiązania mostu tymczasowego, w projekcie wykonawczym, dobierze ściankę szczelną ze względu na stateczność przyczółków tego mostu.
- Projekt był opracowany przed dniem wejścia  w życie nowych przepisów dotyczących barier ochronnych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie barier bez ważnych aprobat. Bariery te powinny być zgodne z aprobatami wydanymi przed wejściem w życie nowych aprobat z 2009 r, oraz posiadać oznakowanie CE i B.
- Umocnienie stożków należy wykonać z kostki kamiennej wg PW i SST M20.01.08 Umocnienie skarp poprzez obrukowanie kamieniem.
Powyższe materiały powinny posiadać Deklaracje Zgodności oraz znak CE.
Ad. 2 Ścianka równoległa do osi drogi jest przewidziana jako wyciągana.
Ad. 3 ST podaje MA 18 I wg PN B 11213. Krawężnik kamienny o wymiarach 20x18 cm klasy I.
Ad. 4 Dopuszcza się inne rozwiązanie.
Ad. 5 Most tymczasowy rozliczany jest ryczałtowo.
 
Białystok, dn. 2011.05.19
 

 


 

 

 

Zmiana SIWZ - dotyczy zadania 1A

Zamawiający zamieszcza Zad A_kosztorys_ofertowy_nr 8_roboty_elektryczne_po_zmianach oraz Zad A_przedmiar_nr 8-roboty_elektryczne_po_zmianach. Dokumenty po zmianach do pobrania w załączniku poniżej.

Białystok, dn 2011.04.18
 
 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytanie potencjalnych Wykonawców o następującej treści:
1. Przedmiary robót sanitarnych (zadanie A nr 11, 12 14) nie zawierają robót ziemnych, odwodnieniowych. Prosimy o wyjaśnienie czy w/w roboty zostały ujęte w innych pozycjach? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie w których.
2. Przedmiar robót sanitarnych nr 14 mówi o montażu kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN200 w ilości 183.5 mb, natomiast SST oraz zapis projektu wykonawczego mówią o rurach PVC –U SDR34 SN8 DN200. Prosimy o sprecyzowanie materiału wykonania.
3. Przedmiar robót sanitarnych nr 14 mówi o wykonaniu przecisku rurami kamionkowymi DN200 o wytrzymałości 120kN/m, natomiast SST oraz opis projektu wykonawczego mówią o rurach kamionkowych o wytrzymałości 80kN/m. Prosimy o wyjaśnienie.
4. Przedmiar robót sanitarnych nr 14 mówi o wykonaniu przecisku rurami kamionkowymi DN200. Czy dopuszczalne jest wykonanie tego przecisku innymi rurami np. polimerobetonowymi?
5. Przedmiar robót sanitarnych nr 14 mówi o montażu kanalizacji tłocznej z rur Dz 180x10,6 mm PE 100 SDR17, natomiast SST oraz opis projektu wykonawczego mówią o rurach Dz 180x13,3 mm PE 100 SDR13,6. Prosimy o wyjaśnienie.
6. Przedmiary robót sanitarnych nie zawierają pozycji dotyczących odwodnienia wykopów. Prosimy o wyjaśnienie, gdzie należy ująć koszty związane ze sposobem (drenaż, igłofiltry) i ilością godzin odwodnienia wykopów, co umożliwi ujednolicenie ofert wykonawców.
7. Przedmiary robót sanitarnych nie zawierają kosztów związanych z wymianą gruntu, która jest niezbędna do uzyskania wymaganych współczynników zagęszczenia. Prosimy o uzupełnienie.
8. W dokumentacji występują różnice w ciśnieniu roboczym armatury i kształtek wodociągowych. W niektórych pozycjach występuje PN16. Prosimy o ujednolicenie ciśnień (w większości występuje PN10).
9. Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej na zadaniu B. Prosimy o wyjaśnienie zapisu: Tabela 1. Ogólna charakterystyka przyjętych układów odwodnienia, Układ II urządzenia podczyszczające – istn. separator substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem ( lub projektowany separator substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem). Separator istnieje czy należy go zakupić i zamontować?
10. Prosimy  jednoznacznie określić wymagany przesuw dylatacji modułowej dla obiektu WD-1,  opis techniczny podaje +/- 50mm, a kosztorys do 80 mm (+/-40mm).
11. Obiekt WD-1,  prosimy o podanie wartości obliczeniowych (lub charakterystycznych) maksymalnych i minimalnych sił pionowych i poziomych działających na łożyska oraz wymaganych kątów obrotu i wartości przemieszczeń łożysk.
12. Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej łożysk elastomerowych.
13. W przedmiarze dotyczącym robót drogowych w p[pozycjach dotyczących ekranów akustycznych pojawia się zapis np. „Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25dB, ekran odbijający. Dla=1dB, H=6 m+ nadwieszenie”. Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy sformułowanie „nadwieszenie”, ponieważ ani specyfikacja, ani opis techniczny nie zawiera opisu takiego elementu ekranu akustycznego.
14. W przedmiarach drogowych Zadania A określono łączną długość ekranów akustycznych jako 1958 mb, natomiast z planu sytuacyjnego oraz profili ekranów akustycznych Zadania A wynika, iż łączna długość ekranów akustycznych to 1490,5mb. Czy Wykonawca do wyceny ma przyjąć długości, wysokości oraz parametry ekranów określone w rysunkach profili ekranów akustycznych?
15. W nawiązaniu do pisma WZP.3320-3/11 z dnia 06.05.2011r. i odpowiedzi Ad.1, Zwracamy się z prośbą o udostępnienie specyfikacji M.11.02.01 „ Pale prefabrykowane żelbetowe”, ponieważ w specyfikacji drogowej D.07.08.02 „Ekrany akustyczne pochłaniające i odbijające” w pkt. 5.1 „Wykonanie robót” określono, iż fundamenty palowe ekranów należy wykonać zgodnie ze specyfikacją M.11.02.01. Nawiązując również do tej samej odpowiedzi z pisma WZP.3320-3/11 – „Wykonawca musi przedstawić do zatwierdzenia projekt ekranów akustycznych wraz z posadowieniem”. W celu określenia średnicy, głębokości oraz dokonania obliczeń nośności pala na etapie wyceny Wykonawca musi dysponować badaniami geotechnicznymi. W udostępnionym przez Zamawiającego projekcie opisano warunki geotechniczne dla dokonanych prób w odwiertach do 3,0m głębokości. Z uwagi na zaprojektowane wysokości ekranów akustycznych 2,0m÷7,0m, minimalna długość pali będzie wynosić 2,0m÷7,0m, w zależności od warunków geotechnicznych. Czy zamawiający dysponuje wykonanymi badaniami geotechnicznymi w miejscu posadowienia ekranów, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie mapy sytuacyjnej dokonanych odwiertów oraz kart odwiertów? W przypadku braku dokumentacji prosimy o podanie jaką grupę nośności gruntu Wykonawca ma przyjąć do obliczeń. Czy na etapie realizacji w przypadku wystąpienia gruntów o gorszej nośności niż określone w udostępnionej dokumentacji i konieczności zastosowania głębszego posadowienia fundamentowego ekranów Wykonawca będzie mógł się ubiegać o roboty dodatkowe?
16. Specyfikacja D.07.05.01. dotyczy wykonania robót związanych z:
ustawieniem barier ochronnych stalowych jednostronnych – przekładkowych
– typu SP-19
ustawieniem balustrad U-11a, natomiast w przedmiarze w poz. 318 przy numerze specyfikacji D.07.05.01 widnieje zapis SP-11a. Czy zapis w przedmiarze nie powinien brzmieć U-11a?.
17. Proszę o rysunek szczegółowy balustrad U-11a oraz wymagania im stawiane, ponieważ specyfikacja D.07.05.01 mówi jedynie o barierach ochronnych stalowych.
18. Dotyczy barier energochłonnych – Zadanie 1A i 1B. Proszę o informację, czy w związku ze zmianami wytycznych dotyczących zastosowania barier energochłonnych i wygaśnięciem aprobat IBDiM z końcem roku 2009 na ww. bariery, Zamawiający dopuszcza do zastosowania bariery bez ważnych aprobat? W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o załączenie aktualnej, dostosowanej do normy PN-EN 1317 dokumentacji projektowej.
19. Dotyczy OST M-19.01.04 Balustrada na obiektach mostowych. Czy zamawiający dopuści zabezpieczenie całej konstrukcji przez cynkowanie ogniowe grubości 60µm i grubości powłoki malarskiej 150-200µm?
20. Zwracamy się z zapytaniem odnośnie wyjaśnienia wykonania robót energetycznych na przedmiotowym zadaniu dotyczącym zakresu robót objętych przedmiarem robót „ZAD A przedmiar nr 8”. Powodem zapytania są znaczące rozbieżności pomiędzy dokumentacją techniczną „ZAD A sieci elektroenergetyczne” a przedmiarem robót co do ilości i typów słupów energetycznych SN oraz zastosowanych przewodów i kabli SN i nN.
 
wyjaśnia co następuje:
 
Ad. 1 Ceny wykonania 1m kanalizacji są cenami scalonymi i w tych pozycjach wykonawca musi uwzględnić roboty ziemne, podsypkę i obsypkę rur, zabezpieczenie –umocnienie ścian wykopu , ewentualną wymianę gruntu (w zależności od warunków gruntowych i uzgodnienia z Inżynierem Kontraktu – Inspektorem Nadzoru ), montaż rur kanalizacyjnych.
Ad. 2 Należy kierować się zapisami SST i projektu wykonawczego i przyjąć materiał PVC-U SDR 34 SN8 DN200.
Ad. 3 Należy kierować się zapisami SST i projektu wykonawczego i przyjąć rury 80kN/m. W przypadku wyboru innego Producenta rur należy wykonać ponowne obliczenia.
Ad. 4 Tak, po uzyskaniu uzgodnienia od Gospodarstwa Pomocniczego, przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych, Eksploatacja Wodociągów, 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6, oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.
Ad. 5 Należy kierować się zapisami SST i projektu wykonawczego i przyjąć rury Dz180x13,3mm PE100 SDR13,6.
Ad. 6 Zakres robót odwodnieniowych należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo – wodnych w trakcie wykonywania robót. Koszt odwodnienia wg wyceny indywidualnej Wykonawcy.
Ad. 7 Ceny wykonania 1m kanalizacji są cenami scalonymi i w tych pozycjach wykonawca musi uwzględnić roboty ziemne, podsypkę i obsypkę rur, zabezpieczenie –umocnienie ścian wykopu , ewentualną wymianę gruntu (w zależności od warunków gruntowych i uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru ), montaż rur kanalizacyjnych.
Ad. 8 Należy przyjąć ciśnienie PN10 (armatura i kształtki).
Ad. 9 Istniejący separator żelbetowy należy zdemontować i zastosować nowe urządzenie zgodnie z SST i projektem wykonawczym.
Ad. 10 Należy przyjąć przesuw dylatacji +50mm.
Ad. 11 Rysunek ogólny został uzupełniony o schemat łożyskowania wraz z podaniem sił i kątów obrotu , zamieszczono na stronie internetowej dnia 16.05.2011.
Ad. 12 W SST dodano M 24.04.00 Łożyska elastomerowe, zamieszczono na stronie internetowej dnia 16.05.2011.
Ad. 13 W kosztorysie ofertowym jest pomyłka wynikająca ze zmiany przebiegu ekranów akustycznych. Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla analizowanego przedsięwzięcia nie określa konieczności zastosowania ekranów z nadwieszeniami.
Ad. 14 W kosztorysie ofertowym jest pomyłka wynikająca ze zmiany przebiegu ekranów akustycznych.
Należy wycenić wykonanie ekranów wg poniższego zestawienia, które jest zgodne z profilami i planem sytuacyjnym.
 
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 2 m
m
116
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 3 m
m
76
EKA 2
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 3 m
m
72
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 4 m
m
428
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający obustronny DLa=8dB H= 5 m
m
16
EKA 3
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=8dB H= 5 m
m
9
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 5 m
m
18
EKA 4
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 5 m
m
76
EKA 5
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający obustronny DLa=8dB H= 5 m
m
8
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=4dB H= 5 m
m
20
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=20 dB, ekran odbijający H= 4 m
m
12
EKA 6
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 4 m
m
12
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=11dB H= 5 m
m
44
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=8dB H= 4 m
m
12
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=8dB H= 3 m
m
44
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=4dB H= 4 m
m
128
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=4dB H= 3 m
m
121
EKA 7
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=8dB H= 3 m
m
8
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=8dB H= 4 m
m
8
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=8dB H= 4,5 m
m
8
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=11dB H= 5 m
m
56
EKA 8
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 4 m
m
22
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 4,5 m
m
4
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 5 m
m
12
EKA 9
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran odbijający H= 4 m
m
51
EKA 10
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=20 dB, ekran odbijający H= 2 m
m
22.5
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=20 dB, ekran odbijający H= 3 m
m
5.5
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=4dB H= 3 m
m
14
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=25 dB, ekran pochłaniający DLa=4dB H= 4 m
m
11.5
EKA 11
 
 
Ekrany akustyczne min. izolacyjność DLR=20 dB, ekran odbijający H= 2 m
m
56
 
 
 
Bramy do posesji w ekranach akustycznych
 
 
Brama przesuwna dwuskrzydłowa 3.5 m x 3.5 m
szt.
2
Brama otwierana dwuskrzydłowa szerokość 3.5 m wys. 2m
szt.
4
Brama otwierana dwuskrzydłowa szerokość 3.5 m wys. 3m
szt.
1
Drzwi w ekranach akustycznych
 
 
Drzwi ewakuacyjne
szt.
4
Drzwi do posesji
szt.
6
 
Ad. 15 W specyfikacji D.07.08.02 jest pomyłka. Nie powinno tam być wymienionej specyfikacji M.11.02.01. Wykonanie projektu ekranów akustycznych wraz z ich posadowieniem leży po stronie Wykonawcy (w tym wykonanie odwiertów kontrolnych). Aby określić warunki gruntowe na głębokości poniżej 3 m można posłużyć się badaniami gruntu wykonanymi przy obiektach inżynierskich, tj. przy moście nad rz. Horodnianką oraz przy wiadukcie nad koleją. Wskazują one na występowanie gruntów niespoistych i spoistych o dobrych warunkach nośności. Dane dot. ww. odwiertów zawarte są w dokumentacji, w części mostowej.
Ad. 16 Tak – powinien być zapis U-11a.
Ad. 17 Balustrady U-11a należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w Załączniku 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
Ad. 18 Zamawiający dopuszcza zastosowanie barier bez ważnych aprobat. Bariery te powinny być zgodne z aprobatami wydanymi przed wejściem w życie nowych aprobat z 2009 r, oraz posiadać oznakowanie CE i B
Ad. 19 Zabezpieczenie przez cynkowanie ogniowe ma spełniać wymagania ST (80µm) dla całej konstrukcji balustrady.
Ad. 20 Zamawiający załącza poprawiony przedmiar nr 8 i kosztorys ofertowy nr 8 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH. Prace należy wycenić zgodnie z ww. dokumentami.
 
Białystok, dn. 2011.05.18


Zmiana SIWZ - dotyczy zadania 1 B

Zamawiający zamieszcza uszczegółowioną dokumentację zamienną wiaduktów WD-1 w ramach zadania 1B, uwzględniającą zmiany mające charakter porządkowy i uzupełniający. Dokumentacja uzupełniona nie zawiera istotnych różnic w stosunku do zamieszczonej pierwotnie dokumanetacji. Dokumenty po zmianach do pobrania w załączniku poniżej.

Białystok, dn 2011.04.16

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 2011.04.20

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE - dotyczy zadania 2

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:
1. Rozbieżności zapisów SIWZ dotyczących okresu gwarancyjnego na roboty, nad którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski. Zgodnie z zapisem Rozdziału III SIWZ, roboty wykonane w ramach zadania 2A i 2B, objęte są 5-letnim okresem gwarancyjnym od daty odbioru ostatecznego. Prosimy o wyjaśnienie, które zapisy są obowiązujące , czy te zawarte w rozdziale III SIWZ, czy znajdujące się w projekcie umowy?
2. W rozdziale III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Zadanie 2B „Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na: Budowa ul. K. Ciołkowskiego, wiaduktów nad torami PKP, ul. Wiadukt w Białymstoku wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury – Zadanie 3-ul. Wiadukt wraz z kanalizacją deszczową w drodze na Juchnowiec” w pkt 3 Zamawiający podaje wymóg wykonywania przez Wykonawcę zamówienia, badań kontrolnych i sprawdzających według Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Jednocześnie na zadaniu 2 A obowiązki nadzoru nie obejmują wykonywania w/w badań,
Prosimy o wyjaśnienie czy na zadaniu 2B, w ramach nadzoru inwestorskiego należy zapewnić obsługę laboratoryjną?
3. W SIWZ w rozdziale B – Specyfikacja działań pkt. 3 pkt 3.1.2 istnieje zapis „Wykonawca zamówienia koordynuje działania nadzoru archeologicznego z Wykonawcą robót, służbami Konserwatora Zabytków i Zamawiającym. Kontroluje i koordynuje działania Wykonawcy robót w okresie prowadzonych badań archeologicznych (ratowniczych badań wykopaliskowych). Czynnie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz proponuje sposób ich rozwiązania. Wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych z prowadzeniem badań archeologicznych (ratowniczych badań wykopaliskowych).
Prosimy o wyjaśnienie kto ma ponosić koszty badań archeologicznych (ratowniczych) i czy w Zespole Nadzoru należy przewidzieć zatrudnienia archeologa?
4. W SIWZ w rozdziale B – Specyfikacja działań pkt. 1 pkt 1.8 Zamawiający podaje wymagania dotyczące biura. Zgodnie z zapisami Wykonawca zamówienia ma obowiązek zapewnić biuro na swoje potrzeby na terenie budowy. Czy dysponowanie przez Wykonawcę zamówienia biurem wyposażonym we wszystkie wymagane media, sprzęt biurowy oraz salę konferencyjna, zlokalizowanym na terenie Białegostoku z kilkunastominutowym czasem dojazdu na teren budowy będzie uznane przez Zamawiającego za spełnienie wymagań SIWZ ?”
 
wyjaśnia co następuje:
 
Ad. 1 Należy przyjąć za właściwy zapis z Rozdziału III SIWZ, roboty wykonane w ramach zadania 2A i 2B, objęte są 5-letnim okresem gwarancyjnym od daty odbioru ostatecznego. W załączeniu poprawiony projekt umowy.
Ad. 2 Wykonawca Zadania 2A i Zadania 2B nie ma w obowiązkach wykonywania badań kontrolnych i sprawdzających. Zleca je wykonawcy Obsługi Laboratoryjnej (wyłonionego w ramach zadań 3A i 3B) oraz dokonuje oceny, interpretacji wyników zgodnie z wymaganiami SST, dokumentacji projektowej oraz SIWZ.
Ad. 3  Pkt. 6.3 SIWZ na roboty budowlane mówi „Jeżeli w trakcie prowadzonych robót ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu historycznym bądź też przedstawiający znaczną wartość o takim fakcie należy powiadomić Kierownika Zespołu Nadzorującego, właściwe organy oraz Zamawiającego jak też wstrzymać w rejonie znaleziska prace oraz podjąć wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Miejsce znaleziska Wykonawca winien zabezpieczyć pod względem technicznym i organizacyjnym zgodnie zaleceniami służb Konserwatora Zabytków oraz przepisami prawa.”. Zadaniem Nadzoru jest wspieranie i kontrola Wykonawcy robót w powyższych działaniach. Zamawiający w dokumentacji przetargowej określił osoby konieczne do wykonania zamówienia.
Ad. 4 Nie. Wykonawca zamówienia ma obowiązek zapewnić biuro na terenie budowy.
 
 
Białystok, dn. 2011.05.09

 


 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytanie potencjalnych Wykonawców o następującej treści:
 
1. Proszę o udostępnienie specyfikacji M.11.02.01 „Pale prefabrykowane żelbetowe”, wraz z określeniem wymaganych średnic i głębokości pali. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pali wierconych w technologii CFA?
2. Z uwagi na dokładnie określony rodzaj panela akustycznego w specyfikacji D.07.08.02 pkt. 2.2 Panele dźwiękochłonne typ „Zielona Ściana” prosimy o zajęcie stanowiska: Czy zamawiający dopuści zamienne zastosowanie panela akustycznego typu „Zielona Ściana”, o innej konstrukcji obudowy i innej strukturze wypełnienia, ale posiadającego aprobatę IBDiM oraz parametry akustyczne nie gorsze niż określone w w/w specyfikacji?
3. W Specyfikacji D.07.08.02 określono dwa typy ekranów akustycznych: ekrany przezroczyste i ekrany typu „Zielona Ściana”. Czy należy przez to rozumieć, że wszystkie ekrany odbijające należy wykonać jako przezroczyste, a wszystkie ekrany zaprojektowane jako pochłaniające należy wykonać jako typu „Zielona Ściana”?
4. W przedmiarach odnośnie ekranów odbijających stawia się wymagania dla współczynnika pochłaniania D1α=1dB. Dla ekranów przezroczystych ze szkła akrylowego nie podaje się współczynnika pochłaniania, ponieważ ekrany te nie wykazują takich właściwości. Czy
zatem ekrany odbijające mają spełniać jedynie warunek odnośnie wskaźnika izolacyjności D1r?
5. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie ekranów przezroczystych ze szkła barwionego czy bezbarwnego?
6. Czy zamawiający dopuści zastosowanie szkła akrylowego niezbrojonego z wlaminowanym nadrukiem w formie pasów zapobiegających rozbijaniu się ptaków?
7. W projekcie nie zawarto szczegółów odnośnie rozwiązania konstrukcji nośnej ekranów (słupów). Czy dobór konstrukcji nośnej ekranów leży po stronie Wykonawcy?
8. W specyfikacji technicznej D.07.08.02 przewidziano zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji słupów ekranów akustycznych przez metalizację. Czy zamawiający dopuści zabezpieczenia konstrukcji przez cynkowanie ogniowe?
9. W specyfikacji D.07.08.02 postawiono wymagania cynkowania ogniowego i malowania konstrukcji paneli akustycznych typu „Zielona Ściana”. Standardowo konstrukcję paneli typu „Zielona Ściana” zabezpiecza się jedynie przez cynkowanie ogniowe. Z uwagi na standardy produkcji, oraz z uwagi na fakt, że nie przewidziano w specyfikacji malowania słupów ekranów zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści panele typu „Zielona Ściana” o konstrukcji zabezpieczonej antykorozyjnie jedynie przez cynkowanie ogniowe?
10. Zwracamy się z prośbą o przekazanie pełnej dokumentacji sygnalizacji świetlnej, prosimy o określenie wymagań dotyczących sterowników?
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie równoważnych sterowników oraz osprzętu dotyczącego sygnalizacji świetlnej?
12. Dotyczy pkt. 40 przedmiaru drogowego Zadania 1A „Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem” – 18 363m2. Czy w tej pozycji należy uwzględnić koszt dostawy i ułożenie gruntu ?
13. Przedmiar j.w. pkt. 11 dp 16 „Rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego” Jaka jest grubość poszczególnych warstw nawierzchni z BA w w/w pozycjach?”
 
wyjaśnia co następuje:
 
 Ad.1 Posadowienia obiektów inżynierskich zostały zaprojektowane w technologii bezpośredniej z wymianą gruntu. Prośba o ST niezrozumiała. Pytanie o wykonanie pali wierconych w technologii CFA dotyczy chyba posadowienia ekranów akustycznych. Wykonawca musi przedstawić do zatwierdzenia projekt ekranów wraz z posadowieniem i jeżeli spełnione są wymogi nośności to ja nie widzę przeszkód w stosowaniu tych pali.
Ad. 2 Takie ekrany zostaną dopuszczone.
Ad. 3 Tak, wszystkie ekrany odbijające należy wykonać jako przezroczyste, a wszystkie ekrany zaprojektowane jako pochłaniające należy wykonać jako typu „Zielona Ściana”?
Ad. 4 Tak, ekrany odbijające mają spełniać jedynie warunek odnośnie wskaźnika izolacyjności D1r
Ad. 5 Ekrany przezroczyste należy wykonaćjako bezbarwne.
Ad. 6 Tak, takie ekrany zostanę dopuszczone.
Ad. 7 Tak, dobór konstrukcji nośnej ekranów leży po stronie Wykonawcy.
Ad. 8 Tak, dopuszczone zostanie zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji słupów ekranów akustycznych przez cynkowanie ogniowe.
Ad. 9 Tak, dopuszczone zostanie zabezpieczenie konstrukcję paneli typu „Zielona Ściana” przez cynkowanie ogniowe.
Ad. 10 Wymagania dotyczące sterowników sygnalizacji świetlnych opisane są w opisie projektu sygnalizacji świetlnej – część ruchowa.
Ad. 11 Tak, przy założeniu, że sterownik będzie spełniał wymogi opisane w części ruchowej i elektrycznej, po uzgodnieniu typu z Zamawiającym.
Ad. 12 Tak, należy uwzględnić koszt dostawy i ułożenie gruntu.
Ad. 13 Grubość warstw nawierzchni z betonu asfaltowego w pozycjach „Rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego” wynosi 3,5 ÷ 13 cm.
 
Białystok, dn. 2011.05.06
 

Treść ogłoszenia

Załączniki

 


 


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówien Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2011-04-20

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-06-21

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-04-20