Ogłoszenie o zamówieniu Nr 117307 - 2011 z dnia 18.04.2011 Przebudowa ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w miejscowości Wysokie Mazowieckie - Etap II - roboty budowlane

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowę ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w miejscowości Wysokie Mazowieckie – Etap II, zakończone zostało wyborem oferty Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
1. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o., ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 69,75 pkt.);
2. STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 55,32 pkt.);
3. Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.);
4. UNIBEP S. A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski - oferta została odrzucona.
5. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o. o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 99,04 pkt.).
 
Białystok, dn. 2011.05.17


Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 09.05.2011r. godz. 11:30ZMIANA SIWZ


Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmianę do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. SIWZ_po_zmianach, kosztorys_ofertowy_po_zmianach, przedmiar_po_zmianach, SST_D-01_02_02_po_zmianach, do pobrania w załaczniku poniżej.


Białystok, dn. 2011.05.04

 Numer ogłoszenia: 128487 - 2011; data zamieszczenia: 04.05.2011

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 117307 - 2011 data 18.04.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.10.2011..
W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2011 godzina 11:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).
 


UZUPEŁNIENIE I ZMIANA SIWZ

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku uzupełnia i wprowadza zmianę do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. SST i części rysunkowej D.08.01.02.krawężniki kamienne, D.08.02.02.chodniki z kostki brukowej, organizacja 1, organizacja 2, przekrój konstrukcyjny zmieniony, umocnienie wylotu saczków poprzecznych elementami prefabrykowanymi, D.03.01.01 przepusty zmienione, do pobrania w załaczniku poniżej.

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:
1. „Według zamieszczonego przekroju konstrukcyjnego należy wykonać warstwę wiążącą grubości 11 cm i warstwę wyrównawczą śr. grubości 3 cm, natomiast według przedmiaru warstwa wiążąca ma mieć grubość 8 cm a warstwa wyrównawcza śr. grubość 6cm. Prosimy o wskazanie prawidłowych zapisów i ewentualnie o zamieszczenie właściwego przekroju konstrukcyjnego.
2. Zwracamy się z pytaniem, czego dotyczy poz. 42 kosztorysu „Umocnienie wylotu sączków poprzecznych elementami prefabrykowanymi” – jedynym prefabrykatem wymienionym w SST D.06.01.03, na którą powołuje się Projektant w tej pozycji jest krawężnik betonowy. Prosimy o informację jak ma wyglądać i w jaki sposób należy wykonać przedmiotowe umocnienie zważywszy na to, że obmiar tego umocnienia to 55 szt. x 2,5m.=138m.
3. Zgodnie z SIWZ rozdział III pkt. 4 materiały z rozbiórki – destrukt z frezowania należy odwieść na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość 5 km – czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie tego destruktu do uzupełnienia poboczy (poz. 44 przedmiaru)?
4. Prosimy o zamieszczenie specyfikacji na ścianki szczelne – SST D.03.01.01.41 dotyczy tylko wykonania przepustu HDPE fi 80 cm, oraz krawężniki kamienne 20 x 35 cm – SST D.04.01.01 dotyczy wykonania koryta. Ponadto brakuje SST na wykonanie chodniki z kostki brukowej 6 cm ( D.08.02.02.21), warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z MMA ( D.04.08.01).
5. Jakiej grubości ma być podbudowa kruszywowa na zjazdach z BA? Zgodnie przedmiarem wynosi ona 15 cm, zgodnie z opisem technicznym 20cm.
6. Czy wykonanie ciągu pieszo – rowerowego zostało uwzględnione w przedmiarach czy może tych robót nie należy wykonywać? Ponadto zgodnie z planem sytuacyjnym na przedmiotowym odcinku drogi w ciągu pieszo – rowerowym w km 0+176 należy przedłużyć istniejący kanał burzowy? Prosimy o potwierdzenie, że roboty te nie wchodzą w zakres zamówienia.
7. Zgodnie z planem sytuacyjnym pod zjazdami ułożyć należy przepusty betonowe – przedmiar przewiduje ułożenie przepustów plastykowych – prosimy w wskazanie rodzaju przepustów pod zjazdami.
8. Prosimy o zamieszczenie projektu stałej organizacji ruchu.
9. Prosimy o informację, jaki rozstaw słupów  powinny mieć bariery energochłonne SP-09?
10. Czy Zamawiający dopuści wykonanie barier ochronnych stalowych na słupkach Sigma, które przeszły pomyślnie proces certyfikacji według zharmonizowanej normy europejskiej PN-EN 1317 ?
11. Zgodnie z przedmiarem i rysunkiem nr 5.2 pod przepustem fi 80 cm warstwę wzmacniającą z pospółki należy zabezpieczyć geowłókniną – SST dotyczące wykonania tego przepustu w pkt. 9.2 „Cena jednostki obmiarowej” nie obejmuje ułożenia geowłókniną. Prosimy o informację czy należy ją wycenić, jeżeli tak prosimy o podanie parametrów.
12. Dotyczy poz. 31 przedmiaru „Ułożenie kompozytu (geosiatki)”- zwracamy się o sprecyzowanie czy ma to być geosiatka czy geokompozyt? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie geosiatki z włókien szklanych ?”
 
wyjaśnia co następuje:
 
Ad. 1  Należy wykonać warstwę wiążącą gr. 8 cm i warstwę wyrównawczą o śr. gr. 6 cm. Zamieszczamy zamienny poprzeczny przekrój konstrukcyjny.
Ad. 2 „Umocnienie wylotu sączków poprzecznych elementami prefabrykowanymi” należy wykonać zgodnie z rysunkiem 1-28.
Ad. 3 Dokumenty przetargowe należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające się. Zamawiający dopuszcza stosowanie destruktu w proporcjach uwzględnionych w SST i przedmiarze robót.
Ad. 4 1) Wykonanie przepustu pod koroną drogi należy wykonać i wycenić zgodnie z zamiennym SST. D.03.01.01 zamieszczonym do niniejszego przetargu. Wykonawca winien prowadzić roboty w sposób bezpieczny i zgodny ze sztuką budowlaną. W kalkulacji wykonania 1 m przepustu należy uwzględnić wszystkie ryzyka związane z zabezpieczeniem wykopu.
Zamieszczamy SST (D.08.01.02) na ustawienie krawężników kamiennych o wym. 20x35cm.
zamieszczamy SST D.08.02.02 na wykonanie chodnika z kostki brukowej o gr. 6cm
 SST D.04.08.11 Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną dla warstwy wyrównawczo – wzmacniającej zostało zamieszczone z chwilą ogłoszenia przetargu, które dotyczy poz. 30 z przedmiaru robót.
Ad. 5 Prawidłowym zapisem jest 15 cm dla podbudowy z kruszywa na zjazdach z BA.
Ad. 6  Robót w ciągu pieszo-rowerowym nie należy uwzględniać w zakresie zamówienia na przedmiotowym odcinku drogi. Nie zachodzi też potrzeba przedłużenia kanału burzowego w km projektowym 0+176.
Ad. 7 Do wykonania przepustów pod zjazdami należy zastosować rury HDPE, zgodnie z przedmiarem i SST.D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami.
Ad. 8 Zamieszczamy projekt stałej organizacji ruchu dla przedmiotowej inwestycji.
Ad. 9 Rozstaw słupków powinien spełniać wymagania określone przez producenta.
Ad. 10 Słupki do barier ochronnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w SST.
Ad. 11 Zamieszczamy zamienne SST D.03.01.01 dotyczące wykonania przepustu pod koroną drogi.
Ad. 12 Jeżeli geosiatka spełnia wymagania zawarte w SST i przedmiarze Zamawiający nie widzi przeciwwskazań do stosowania geosiatki z włókien szklanych.
 
Białystok, dn. 2011.05.02
 

 

 

Numer ogłoszenia: 117307 - 2011; data zamieszczenia: 18.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w miejscowości Wysokie Mazowieckie - Etap II.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przebudowa ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w miejscowości Wysokie Mazowieckie - Etap II.

Zamówienie obejmuje:

Przebudowę ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie - Etap II, odcinek od km 52+401 do km 53+000 w tym:

- roboty drogowe:

- rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni (sfrezowanie nawierzchni, rozebranie podbudowy),

- wykonanie odwodnienia korpusu drogowego,

- wykonanie na poszerzeniu warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego gr. 20 cm,

- wykonanie na poszerzeniu podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

- wykonanie warstwy wyrównawczo - profilującej z betonu asfaltowego gr. 6 cm,

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 8 cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5cm,

- wykonanie zjazdów,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu,

- organizację ruchu na czas prowadzenia robót tj. opracowanie i uzgodnienie projektu oraz ustawienie, utrzymanie i likwidację oznakowania i zabezpieczenia robót,

- opracowanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w postaci mapy w 3 egz. oraz w formie elektronicznej, w formacie DWG..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zamówienie na budowę - rozbudowę - przebudowę drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł (brutto) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunków wymagane jest: 1) wykazanie Wytwórni Mas Bitumicznych (lokalizacja, wydajność, informacja o dostępie do wytwórni), 2) min. 1 szt.- rozściełacz mieszanek bitumicznych o szerokości listwy min. 3,5 m, 3) min. 1 szt. - walec statyczny, stalowy, samojezdny o masie min. 10 ton., 4) wskazanie dostępu do niezależnego zaplecza laboratoryjnego.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

1) KIEROWNIK BUDOWY powinien:

- posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji - kierownika budowy do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami,

2) GEODETA powinien: - posiadać uprawnienia w zakresie: - geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych, i inwentaryzacyjnych, - geodezyjnej obsługi inwestycji.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale. 2) dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa projekt.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 203..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

 


 

 

 

 

 


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2011-04-18

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-05-17

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-04-18