Ogłoszenie o zamówieniu Nr 114153 z dnia 13.04.2011. Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zad 1: Rozbudowa mostu przez rz. Narew w m. Narew; Zad. 2: Przebudowa mostu przez rz. Małynka w m Trześcianka; Zad. 3: Przebudowa mostu przez rz. Ruda k/m Narew. Usługa


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zadanie 1.

 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie 1: „Rozbudowę mostu przez rzekę Narew w miejscowości Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami, zakończone zostało wyborem oferty firmy M – Mosty Marek Krysiewicz, ul. Bobrów 3, 15-531 Białystok.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
1. Hafke – Biuro Inżynierskie, ul. Warszawska 24/29, 89-500 Tuchola – oferta została odrzucona;
2. Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT Anna Rej, Siołkowa 336, 33-330 Grybów (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 97,30 pkt.);
3. Uzdaroji Akcie Bendrove „Kelprojektas”, ul. I. Kanto 25, LT-44296 Kowno, Republika Litewska – oferta została odrzucona;
4. Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o. o., ul. Grzybowska 12/14, 00-132 Warszawa (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 49,49 pkt.); 
5. KOMI – Zdzisław Kozikowski, ul. Waszyngtona 24 lok. 15, 15-274 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 79,09 pkt.);
6. Konsorcjum firm: Mott MacDonald Polska Sp. z o. o., ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa – Lider i Mott MacDonald Limited Mott Macdonald Mouse, 8-10 Sydenham Road Croydon, Surrey, Cro 2EE, wielka Brytania – Partner – oferta została odrzucona;
7. M – Mosty Marek Krysiewicz, ul. Bobrów 3, 15-531 Bialystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.).
 
dnia 2011.05.27
           
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zadanie 2

 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: opracowanie dokumentacji projektowej na: zadanie 2: „Przebudowa mostu przez rzekę Małynka w miejscowości Trześcianka w ciągu drogi woj. Nr 685 wraz z dojazdami.” zakończone zostało wyborem oferty firmy KOMI – Zdzisław Kozikowski, ul. Waszyngtona 24 lok. 15, 15-274 Białystok .
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
1. Hafke – Biuro Inżynierskie, ul. Warszawska 24/29, 89-500 Tuchola – oferta została odrzucona;
2. Jerzy Drapa, ul. Szarych Szeregów 13/24, 15-666 Białystok – oferta została odrzucona;
3. Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT Anna Rej, Siołkowa 336, 33-330 Grybów (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 31,58 pkt.);
4. Uzdaroji Akcie Bendrove „Kelprojektas”, ul. I. Kanto 25, LT-44296 Kowno, Republika Litewska – oferta została odrzucona
5. Konsorcjum firm: Mott MacDonald Polska Sp. z o. o., ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa – Lider i Mott MacDonald Limited Mott Macdonald Mouse, 8-10 Sydenham Road Croydon, Surrey, Cro 2EE, wielka Brytania – Partner – oferta została odrzucona; 
6. KOMI – Zdzisław Kozikowski, ul. Waszyngtona 24 lok. 15, 15-274 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.);
7. M – Mosty Marek Krysiewicz, ul. Bobrów 3, 15-531 Bialystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 83,33 pkt.).
 
dnia 2011.05.27
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zadanie 3 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie 3: „Przebudowa mostu przez rzekę Ruda k/m Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685, zakończone zostało wyborem oferty firmy M – Mosty Marek Krysiewicz, ul. Bobrów 3, 15-531 Białystok.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
1. Hafke – Biuro Inżynierskie, ul. Warszawska 24/29, 89-500 Tuchola – oferta została odrzucona;
2. Jerzy Drapa, ul. Szarych Szeregów 13/24, 15-666 Białystok – oferta została odrzucona;
3. Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT Anna Rej, Siołkowa 336, 33-330 Grybów (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 34,35 pkt.);
4. Uzdaroji Akcie Bendrove „Kelprojektas”, ul. I. Kanto 25, LT-44296 Kowno, Republika Litewska – oferta została odrzucona;
5. Konsorcjum firm: Mott MacDonald Polska Sp. z o. o., ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa – Lider i Mott MacDonald Limited Mott Macdonald Mouse, 8-10 Sydenham Road Croydon, Surrey, Cro 2EE, wielka Brytania – Partner – oferta została odrzucona;
6. KOMI – Zdzisław Kozikowski, ul. Waszyngtona 24 lok. 15, 15-274 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 51,43 pkt.);
7. M – Mosty Marek Krysiewicz, ul. Bobrów 3, 15-531 Bialystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.).
 
dnia 2011.05.27
 


Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 06.05.2011r. godz. 9:30

ZMANY DO SIWZ

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza nastepujące zmiany do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Zadanie 1 pkt. V 2. otrzymuje brzmienie:

Posiadania wiedzy i doświadczenia. W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest:

Wykazanie wykonanego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednego zamówienia dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę/rozbudowę drogowego obiektu mostowego o dł. min. 15,0 m (długość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz. U. z 2005r., nr 67, poz. 582), o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN (brutto) lub jednego zamówienia obejmującego łącznie budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej o dł. 1,0 km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) wraz z budową/przebudową/rozbudową drogowego obiektu mostowego o dł. min. 15,0 m (długość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz. U. z 2005r., nr 67, poz. 582), o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN (brutto), wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.

2. Zadanie 1 pkt. V 4.1) otrzymuje brzmienie:

Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:
autor projektu na rozbudowę obiektu mostowego:
posiadający uprawnienia pozwalające na opracowanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,
wykazany min. jeden projekt na budowę/przebudowę/rozbudowę drogowego obiektu mostowego o dł. min. 15,0 m (długość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz. U. z 2005r., nr 67, poz. 582), o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN (brutto), opracowany w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania,
lub

min. jeden projekt obejmujący łącznie budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej na dł. min. 1,0 km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) wraz z budową/przebudową/rozbudowę drogowego obiektu mostowego o dł. min. 15,0 m (długość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz. U. z 2005r., nr 67, poz. 582), o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN (brutto), opracowany w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania.

3. W załączniku B "Dane wyjściowe do projektowania" dotyczącym Zadania 1, 2, 3 wprowadza sią zapis o następującej treści: "umieszczenia sześciu rur HDP o średnicy 40 mm na potrzeby realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie".

Załącznik B oznaczany "po zmianach' do pobrania poniżej.


Numer ogłoszenia: 122681 - 2011; data zamieszczenia: 22.04.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 114153 - 2011 data 13.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zadanie 1: Wykazanie wykonanego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednego zamówienia dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej na budowę-przebudowę-rozbudowę drogowego obiektu mostowego o dł. min. 45,0 m (długość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz. U. z 2005r., nr 67, poz. 582), o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN (brutto) lub jednego zamówienia obejmującego łącznie budowę-przebudowę-rozbudowę drogi publicznej o dł. 1,0 km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) wraz z budową-przebudową-rozbudowę drogowego obiektu mostowego o dł. min. 45,0 m (długość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz. U. z 2005r., nr 67, poz. 582), o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN (brutto), wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie..
W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zadanie 1: Wykazanie wykonanego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednego zamówienia dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej na budowę-przebudowę-rozbudowę drogowego obiektu mostowego o dł. min. 15,0 m (długość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz. U. z 2005r., nr 67, poz. 582), o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN (brutto) lub jednego zamówienia obejmującego łącznie budowę-przebudowę-rozbudowę drogi publicznej o dł. 1,0 km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) wraz z budową-przebudową-rozbudowę drogowego obiektu mostowego o dł. min. 15,0 m (długość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz. U. z 2005r., nr 67, poz. 582), o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN (brutto), wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Zadanie 1: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie: 1) autor projektu na rozbudowę obiektu mostowego: a) posiadający uprawnienia pozwalające na opracowanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, b) wykazany min. jeden projekt na budowę/przebudowę/rozbudowę drogowego obiektu mostowego o dł. min. 45,0 m (długość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz. U. z 2005r., nr 67, poz. 582), o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN (brutto), opracowany w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, lub c) min. jeden projekt obejmujący łącznie budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej na dł. min. 1,0 km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) wraz z budową/przebudową/rozbudowę drogowego obiektu mostowego o dł. min. 45,0 m (długość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz. U. z 2005r., nr 67, poz. 582), o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN (brutto), opracowany w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania. 2) autor projektu na rozbudowę dojazdów do mostu: a) posiadający uprawnienia pozwalające na opracowanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem w specjalności drogowej, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, b) wykazany min. jeden projekt obejmujący budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej na dł. min. 0,5 km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.), o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN (brutto), opracowany w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, 3) sprawdzający: posiadający właściwe uprawnienia pozwalające na sprawdzanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, 4) geodeta: posiadający uprawnienia w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz rozgraniczenia i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych; 5) osoba/jednostka dokonująca badań geotechnicznych, geologicznych, konstrukcji jezdni, obiektu i badań betonu; 6) osoba/jednostka opracowująca raport oddziaływania na środowisko..
W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Zadanie 1: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie: 1) autor projektu na rozbudowę obiektu mostowego: a) posiadający uprawnienia pozwalające na opracowanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, b) wykazany min. jeden projekt na budowę/przebudowę/rozbudowę drogowego obiektu mostowego o dł. min. 15,0 m (długość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz. U. z 2005r., nr 67, poz. 582), o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN (brutto), opracowany w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, lub c) min. jeden projekt obejmujący łącznie budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej na dł. min. 1,0 km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) wraz z budową/przebudową/rozbudowę drogowego obiektu mostowego o dł. min. 15,0 m (długość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz. U. z 2005r., nr 67, poz. 582), o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN (brutto), opracowany w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania. 2) autor projektu na rozbudowę dojazdów do mostu: a) posiadający uprawnienia pozwalające na opracowanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem w specjalności drogowej, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, b) wykazany min. jeden projekt obejmujący budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej na dł. min. 0,5 km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.), o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN (brutto), opracowany w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, 3) sprawdzający: posiadający właściwe uprawnienia pozwalające na sprawdzanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, 4) geodeta: posiadający uprawnienia w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz rozgraniczenia i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych; 5) osoba/jednostka dokonująca badań geotechnicznych, geologicznych, konstrukcji jezdni, obiektu i badań betonu; 6) osoba/jednostka opracowująca raport oddziaływania na środowisko..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2011 godzina 09:30, miejsce: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok - pokój nr 110 (sekretariat)..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2011 godzina 09:30, miejsce: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok - pokój nr 110 (sekretariat).
 
 Białystok, dn. 2011.04.22
 

Zmiana SIWZ dotycząca zadania Nr 3.

Zamawiający wprowadza zmianę w części III "Opis przedmiotu zamówienia" SIWZ dotyczącej zadania Nr 3: Przebudowa mostu przez rzekę Ruda k/m Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami.
Część III "Opis przedmiotu zamówienia" otrzymuje brzmienie:
"III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wspólny słownik zamówień (CPV):
71 32 00 00 – 7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2. Zamówienie obejmuje:
Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę mostu przez rzekę Ruda k/m Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami”.
2.1. Zakresy opracowań uszczegółowić zgodnie z kilometrażem ewidencyjnym uzgodnionym z RDW w Białymstoku, Wydziałem Utrzymania Dróg i Mostów PZDW w Białymstoku i Wydziałem Mostów PZDW w Białymstoku. Z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczne zakresy kilometrażowe mogą ulec zmianie.
2.2. Należy opracować dokumentację projektową na przebudowę mostu wraz z dojazdami (w zakresie ok. 130 m od krawędzi płyty mostu od strony Białegostoku i ok. 10 m od krawędzi płyty mostu od strony Narwi) pozwalającą na przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację zadania oraz wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami: Prawem Zamówień Publicznych i Prawem Budowlanym oraz załączonymi do niniejszej instrukcji danymi wyjściowymi i wymaganiami.
Zamiarem Zamawiającego jest przebudowa mostu na przepust. Jeżeli w wyniku szczegółowej analizy warunków terenowych oraz obliczeń hydrologicznych okaże się, iż przebudowa mostu na przepust nie jest możliwa, to należy opracować dokumentację na przebudowę mostu z podwyższeniem nośności min. do kl. B (400kN) wg PN-85/S-10030.

2.3. Dokumentację należy opracować zgodnie z załączonymi, niżej wymienionymi dokumentami:

1) DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA - załącznik B
2) WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA DROGOWE OBIEKTY INŻYNIERSKIE - załącznik B1
3) WYKAZ OPRACOWAŃ - załącznik B2

2.4. Dokumentację należy uzgadniać w zakresie:

1) wtórnika i opracowania ewidencyjnego - ze stanowiskiem d/s Gospodarki Nieruchomościami PZDW,
2) opracowania geodezyjnego - ze stanowiskiem d/s Gospodarki Nieruchomościami PZDW,
3) podziału nieruchomości - ze stanowiskiem d/s Gospodarki Nieruchomościami PZDW, oraz Wydziałem Mostów PZDW,
4) rozwiązań mostowych i branżowych - z Wydziałem Mostów PZDW.
2.5. W ramach opracowania należy uzyskać w ośrodku dokumentacji geodezyjno – kartograficznej, o ile są dostępne, odbitki z map zasadniczych na odcinek objęty zakresem opracowania.
2.6. W przypadku występowania na obiekcie mostowym nie zinwentaryzowanych urządzeń obcych, należy opracować dokumentację przełożenia ich poza obiekt /o ile istnieje taka możliwość/.
2.7. W kosztorysach inwestorskich wydzielić opracowanie związane z czasową organizacją ruchu. Mimo, że dokumentacja nie zawiera wyodrębnionego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót należy opracować na to kosztorys inwestorski. W kosztorysie należy ująć zarówno oznakowanie oraz ewentualne drogi tymczasowe i związane z nimi roboty towarzyszące. Asortyment robót określony w przedmiarze musi być zgodny z właściwym SST (podstawa płatności)
2.8. Dokumentację przygotować również w formie elektronicznej na płytach CD (formaty plików DWG, DOC, XLS, PDF) – dostarczona zamawiającemu po wykonaniu wszelkich poprawek i uzupełnień.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi zadania przez osoby wskazane w ofercie. Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany personalne bez zaistnienia istotnej przyczyny.

2.9. W trakcie opracowania dokumentacji zorganizowane będą spotkania z udziałem społeczeństwa i przedstawicielami niżej wymienionych jednostek:

a) Wydziału Mostów – PZDW w Białymstoku,
b) Wydziału Utrzymania Dróg i Mostów – PZDW w Białymstoku,
c) Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
d) Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – organ zarządzający ruchem,
e) Samorządów gminnych lub innych przedstawicieli mieszkańców,
f) zarządzających obszarem NATURA 2000 – Ostoja w Dolinie Górnej Narwi,
g) Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – fakultatywnie,

h) gestorami sieci – urządzeń obcych – fakultatywnie.

1) Termin pierwszego spotkania z Zamawiającym w dniu podpisania umowy – wykonawca projektu przedłoży harmonogram prac /harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego/.

2) Termin drugiego spotkania z Zamawiającym w ciągu 4 tygodni od daty podpisania umowy. Projektant dostarczy odbitki z map zasadniczych i opracowanie ewidencyjne (odbitkę z mapy ewidencji gruntów oraz wykaz właścicieli).

3) Termin kolejnego spotkania /z udziałem jednostek zewnętrznych/ zostanie ustalony podczas drugiego spotkania. Projektant przygotuje rozwiązania koncepcyjne na mapie sytuacyjno-wysokościowej w kolorze z informacją o przekroczeniu /lub nie/ pasa drogowego oraz koncepcją przebudowy mostu (przekrój poprzeczny i podłużny).

4) Kolejny termin spotkania wynikać będzie z podjętych ustaleń oraz harmonogramu prac.

5) Wykonawca opracuje rzeczowy harmonogram prac projektowych i na życzenie Zamawiającego go zaktualizuje. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

2.10. Dokumentacja winna zawierać wszystkie opracowania wymagane przepisami i wynikające z uzgodnień, zgodnie z załączonymi wymaganiami i wykazami opracowań. W uzgodnieniu z Zamawiającym projektant wymienione w załączniku B2 odpowiednie opracowania może połączyć w jedno.
2.11. Wymagane rozwiązania koncepcyjne należy wkalkulować w wartość dokumentacji. Wszystkie koncepcje należy wykonać w minimum 1 egz., o ile w wyniku uzgodnień z właściwymi organami nie nastąpi konieczność ich zwiększenia.
2.12. Sporządzenie poszczególnych Projektów Budowlanych zostanie sprecyzowane przez Zamawiającego po opracowaniu koncepcji na podstawie przyjętych rozwiązań technicznych.
2.13. Pozycje z *) z wyceny ofertowej, dla których nie będzie zachodziła potrzeba sporządzenia właściwego opracowania nie zostaną opłacone.
2.14. Odbioru nw. opracowań dokonują:

1) Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami PZDW – wtórnik, opracowanie ewidencyjne, opracowanie geodezyjne, projekty podziału działek.
2) Wydział Mostów – projekty i opracowania związane z obiektem mostowym.

2.15. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury oraz protokołu zdawczo – odbiorczego za rzeczywiście wykonany przedmiot zamówienia.
2.16. Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania 25% wartości opracowania całego zamówienia na etapie odbioru ostatecznego do czasu usunięcia usterek.
2.17. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.
2.18. Ustala się następujące etapy odbioru i przekazania dokumentacji:

1) przekazanie opracowania/dokumentacji wraz z wykazem opracowań podpisane przez jednostkę projektującą, następuje w siedzibie Zamawiającego w obecności przedstawiciela PZDW,
2) Zamawiający może odmówić podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego w przypadku wystąpienia wad i usterek stwierdzonych na etapie odbioru opracowania,
3) protokół zdawczo-odbiorczy ostateczny zostaje podpisany w ciągu 14 dni od daty przekazania kompletnej dokumentacji,
4) dokument zwalniający 25% zatrzymanej płatności może być podpisany jednostronnie przez Zamawiającego,
5) protokół gwarancyjny sporządzony po upływie 3 letniego okresu gwarancji.

2.19. Wszystkie protokoły odbiorowe (zdawczo-odbiorczy, ostateczny i gwarancyjny) podpisują obie strony według wzorów przedstawionych przez Zamawiającego.
2.20. Protokół zdawczo-odbiorczy ostateczny stanowi podstawę wystawienia faktury.
2.21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do używania i sporządzania kopii elementów dokumentacji dla celów procedury przetargowej i w celu realizacji inwestycji, bez uzyskiwania zezwolenia jednostki projektującej na sporządzenie kopii do takiego użytku, przy zachowaniu praw autorskich do opracowanego przez siebie projektu.
2.22. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia, w uzasadnionych przypadkach tj. w szczególności:

1) nie respektowania wspólnych ustaleń określonych pisemnie i ustnie między Zamawiającym i Wykonawcą,
2) nie uwzględniania uwag Zamawiającego określonych pisemnie i ustnie, dotyczących poszczególnych opracowań,
3) braku spójności między zapisami w poszczególnych opracowaniach
- zastrzega sobie prawo do zmiany autora projektu i sprawdzającego.
2.23. W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robót, że elementy opracowanej dokumentacji są niezgodne ze stanem faktycznym lub nie dają się zrealizować wg tej dokumentacji oraz wymaga to przyjazdu Projektanta i dokonania przez niego korekty projektu, czynności te zostaną wykonane przez Projektanta nie później niż w ciągu 2 dni od daty powiadomienia i na koszt jednostki projektującej.
2.24. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych podczas realizacji inwestycji, które będą wynikiem niezgodności opracowanej dokumentacji ze stanem faktycznym możliwym do stwierdzenia na etapie tworzenia dokumentacji i robót tych nie da się zrealizować zgodnie z wykonanym projektem, to koszty robót dodatkowych wynikłych ze zmian projektowych, technologicznych i wykonawczych pokryte zostaną przez Wykonawcę dokumentacji /Jednostkę Projektującą/.
2.25. OFRTĘ CENOWĄ NALEŻY OPRACOWAĆ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ WYCENĄ OFERTOWĄ
2.26. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania sprawdzającego dokumentację do uczestnictwa w czynnościach odbioru właściwych opracowań."

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 3: Przebudowa mostu przez rzekę Ruda k/m Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami. - po zmianach do pobrania w załączniku poniżej 

dnia 14.04.2011

 


 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 1: Rozbudowa mostu przez rzekę Narew w miejscowości Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami Zadanie 2: Przebudowa mostu przez rzekę Małynka w miejscowości Trześcianka w ciągu drogi woj. Nr 685 wraz z dojazdami. Zadanie 3: Przebudowa mostu przez rzekę Ruda k/m Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na Zadanie 1: Rozbudowa mostu przez rzekę Narew w miejscowości Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami Zadanie 2: Przebudowa mostu przez rzekę Małynka w miejscowości Trześcianka w ciągu drogi woj. Nr 685 wraz z dojazdami. Zadanie 3: Przebudowa mostu przez rzekę Ruda k/m Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zadanie 1: Wykazanie wykonanego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednego zamówienia dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej na budowę-przebudowę-rozbudowę drogowego obiektu mostowego o dł. min. 45,0 m (długość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz. U. z 2005r., nr 67, poz. 582), o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN (brutto) lub jednego zamówienia obejmującego łącznie budowę-przebudowę-rozbudowę drogi publicznej o dł. 1,0 km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) wraz z budową-przebudową-rozbudowę drogowego obiektu mostowego o dł. min. 45,0 m (długość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz. U. z 2005r., nr 67, poz. 582), o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN (brutto), wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie. Zadanie 2: Wykazanie wykonanego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednego zamówienia dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej na budowę-przebudowę-rozbudowę drogowego obiektu inżynierskiego o wartości nie mniejszej niż 10 000 PLN (brutto) lub jednego zamówienia obejmującego łącznie budowę-przebudowę-rozbudowę drogi publicznej o dł. 0,5 km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) wraz z budową-przebudową-rozbudową drogowego obiektu inżynierskiego o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN (brutto), wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie. Zadanie 3: W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: Wykazanie wykonanego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednego zamówienia dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej na budowę-przebudowę-rozbudowę drogowego obiektu inżynierskiego o wartości nie mniejszej niż 10 000 PLN (brutto) lub jednego zamówienia obejmującego łącznie budowę-przebudowę-rozbudowę drogi publicznej o dł. 0,5 km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) wraz z budową-przebudową-rozbudową drogowego obiektu inżynierskiego, o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN (brutto), wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zadanie 1: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie: 1) autor projektu na rozbudowę obiektu mostowego: a) posiadający uprawnienia pozwalające na opracowanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, b) wykazany min. jeden projekt na budowę/przebudowę/rozbudowę drogowego obiektu mostowego o dł. min. 45,0 m (długość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz. U. z 2005r., nr 67, poz. 582), o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN (brutto), opracowany w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, lub c) min. jeden projekt obejmujący łącznie budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej na dł. min. 1,0 km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) wraz z budową/przebudową/rozbudowę drogowego obiektu mostowego o dł. min. 45,0 m (długość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz. U. z 2005r., nr 67, poz. 582), o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN (brutto), opracowany w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania. 2) autor projektu na rozbudowę dojazdów do mostu: a) posiadający uprawnienia pozwalające na opracowanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem w specjalności drogowej, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, b) wykazany min. jeden projekt obejmujący budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej na dł. min. 0,5 km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.), o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN (brutto), opracowany w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, 3) sprawdzający: posiadający właściwe uprawnienia pozwalające na sprawdzanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, 4) geodeta: posiadający uprawnienia w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz rozgraniczenia i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych; 5) osoba/jednostka dokonująca badań geotechnicznych, geologicznych, konstrukcji jezdni, obiektu i badań betonu; 6) osoba/jednostka opracowująca raport oddziaływania na środowisko. Zadanie 2: 1) autor projektu na przebudowę obiektu mostowego: a) posiadający uprawnienia pozwalające na opracowanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, b) wykazany min. jeden projekt na budowę/przebudowę/rozbudowę drogowego obiektu inżynierskiego, o wartości nie mniejszej niż 10 000 PLN (brutto), opracowany w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, lub c) min. jeden projekt obejmujący łącznie budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej na dł. min. 0,5 km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) wraz z budową/przebudową/rozbudowę drogowego obiektu inżynierskiego, o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN (brutto), opracowany w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania. 2) sprawdzający: posiadający właściwe uprawnienia pozwalające na sprawdzanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, 3) geodeta: posiadający uprawnienia w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz rozgraniczenia i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych; 4) osoba/jednostka dokonująca badań geotechnicznych, geologicznych, konstrukcji jezdni; 5) osoba/jednostka opracowująca raport oddziaływania na środowisko. Zadanie 3: 1) autor projektu na przebudowę obiektu mostowego: a) posiadający uprawnienia pozwalające na opracowanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, b) wykazany min. jeden projekt na budowę/przebudowę/rozbudowę drogowego obiektu inżynierskiego, o wartości nie mniejszej niż 10 000 PLN (brutto), opracowany w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, lub c) min. jeden projekt obejmujący łącznie budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej na dł. min. 0,5 km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) wraz z budową/przebudową/rozbudowę drogowego obiektu inżynierskiego, o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN (brutto), opracowany w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania. 2) autor projektu na rozbudowę dojazdów do mostu: a) posiadający uprawnienia pozwalające na opracowanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem w specjalności drogowej, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, b) wykazany min. jeden projekt obejmujący budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej na dł. min. 0,5 km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.), o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN (brutto), opracowany w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, 3) sprawdzający: posiadający właściwe uprawnienia pozwalające na sprawdzanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, 4) geodeta: posiadający uprawnienia w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz rozgraniczenia i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych; 5) osoba/jednostka dokonująca badań geotechnicznych, geologicznych, konstrukcji jezdni, obiektu i badań betonu; 6) osoba/jednostka opracowująca raport oddziaływania na środowisko.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Sytuacji ekonomicznej i finansowej - w zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: Zadanie 1: 100 000,00 zł. Zadanie 2: 50 000,00 zł. Zadanie 3: 50 000,00 zl.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale. 2) dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa projekt.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok - pokój nr 202-203.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2011 godzina 09:30, miejsce: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok - pokój nr 110 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1: Rozbudowa mostu przez rzekę Narew w miejscowości Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Należy opracować dokumentację projektową na rozbudowę mostu wraz z dojazdami (w zakresie ok. 10 m od krawędzi płyty mostu od strony Białegostoku i ok. 80 m od krawędzi płyty mostu od strony Narwi) pozwalającą na przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację zadania oraz wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami: Prawem Zamówień Publicznych i Prawem Budowlanym oraz załączonymi do SIWZ danymi wyjściowymi i wymaganiami..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2: Przebudowa mostu przez rzekę Małynka w miejscowości Trześcianka w ciągu drogi woj. Nr 685 wraz z dojazdami..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Należy opracować dokumentację projektową na przebudowę mostu wraz z dojazdami (zakresie po ok. 20 m w każdą stronę od krawędzi płyty mostu ) pozwalającą na przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację zadania oraz wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami: Prawem Zamówień Publicznych i Prawem Budowlanym oraz załączonymi do SIWZ danymi wyjściowymi i wymaganiami. Zamiarem Zamawiającego jest przebudowa mostu na przepust. Jeżeli w wyniku szczegółowej analizy warunków terenowych oraz obliczeń hydrologicznych okaże się, iż przebudowa mostu na przepust nie jest możliwa, to należy opracować dokumentację na przebudowę mostu z podwyższeniem nośności min. do kl. B (400kN) wg PN-85/S-10030..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3: Przebudowa mostu przez rzekę Ruda k/m Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Należy opracować dokumentację projektową na przebudowę mostu wraz z dojazdami (w zakresie ok. 130 m od krawędzi płyty mostu od strony Białegostoku i ok. 10 m od krawędzi płyty mostu od strony Narwi) pozwalającą na przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację zadania oraz wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami: Prawem Zamówień Publicznych i Prawem Budowlanym oraz załączonymi do SIWZ danymi wyjściowymi i wymaganiami. Zamiarem Zamawiającego jest przebudowa mostu na przepust. Jeżeli w wyniku szczegółowej analizy warunków terenowych oraz obliczeń hydrologicznych okaże się, iż przebudowa mostu na przepust nie jest możliwa, to należy opracować dokumentację na przebudowę mostu z podwyższeniem nośności min. do kl. B (400kN) wg PN-85/S-10030..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Marek Weber. Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Weber

Data wytworzenia: 2011-04-13

Wprowadzający: Marek Weber

Data wprowadzenia: 2011-04-13

Modyfikujący: Jerzy Grygoruk

Data modyfikacji: 2011-05-27

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2011-04-13