Ogłoszenie o zamówieniu Nr 114063 - 2011 z dn. 13.04.2011 Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa i Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka w miejscowości Dąbrowa Białostocka wraz z niezbędnymi dojazdami - roboty budowlane

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowę mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec – Dąbrowa Białostocka – Nowy Dwór – granica państwa i Nr 673 Lipsk – Dąbrowa Białostocka – Sokółka w miejscowości Dąbrowa Białostocka wraz z niezbędnymi dojazdami, zakończone zostało wyborem oferty Konsorcjum firm: HYDROBUD Kielczyk Sp. Jawna ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok i P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, ul. M. Konopnickiej 37 A, 16-200 Dąbrowa Białostocka.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
1. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego „MOSTAR” Sp. z o. o. ul. Słowackiego 60, 16-300 Augustów – Lider i Zakład Robót Drogowych i Mostowych „EKODROM” Piotr Nowak ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów – Partner (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 88,49 pkt.);
2. MOTA – ENGIL CENTRAL EUROPE S. A., ul. Wadowicka 8 W, 30-415 Kraków - oferta została odrzucona;
3. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o., ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok i AB „KAUNO TILTAJ” - Partner (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 74,73 pkt.);
4. Konsorcjum firm: HYDROBUD Kielczyk Sp. Jawna ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok i P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, ul. M. Konopnickiej 37 A, 16-200 Dąbrowa Białostocka (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.);
5. STRABAG Sp. z o. o. Dyrekcja Płn. – Wsch. PF Oddział Białystok Grupa Augustów, ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 78,50 pkt.).
 
Białystok, dn. 2011.05.25
 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:
 
1. W opisie technicznym oraz dokumentacji na wykonanie przebudowy przepustu i skrzyżowania Dróg Wojewódzkich Nr 670 i Nr 673 w m. Dąbrowa Białostocka Rys. 15 widnieje zapis „istniejący wodociąg do przełożenia”. W przedmiarach robót oraz kosztorysie inwestorskim brak jest wyszczególnionej pozycji dotyczącej przełożenia wodociągu Ø150. Prosimy o udzielenie odpowiedzi „Czy wchodzi to w zakres robót przewidzianych do wykonania i jeżeli tak to prosimy o umieszczenie rysunków i przedmiarów.
2. Prosimy o określenie wiążącego terminu realizacji zadania w SIWZ pkt. IV termin realizacji:
- „zakończenie realizacji robót: do dnia 30.09.2011”,
- „zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 31.10.2011”.
Natomiast w projekcie umowy:
- „zakończenie realizacji robót: do dnia 15.11.2011”,
- „zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 15.12.2011”.
 
wyjaśnia co następuje:
 
Ad. 1 Zgodnie z porozumieniem Zamawiającego z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Białostockiej roboty związane ze zmianą położenia sieci wodociągowej w obrębie przepustu zostaną wykonane na zlecenie Gminy Dąbrowa Białostocka.
Ad. 2 Wiążącymi terminami realizacji przedmiotowego zadania są następujące terminy:
     - „zakończenie realizacji robót: do dnia 30.09.2011”,
    - „zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 31.10.2011”.
 
 
Białystok, dn. 2011.05.05

 

ZMANY DO SIWZ

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmiany do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  w projekcie umowy:

jest:
"Terminy realizacji zamówienia
 

§ 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji zamówienia:
1)      Rozpoczęcie realizacji zamówienia: w dniu podpisania umowy;
2)      Zakończenie realizacji robót: do dnia 15.11.2011r.

3)      Zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 15.12.2011r."

powinno być:
"Terminy realizacji zamówienia
 
§ 2
Strony ustalają następujące terminy realizacji zamówienia:
1)      Rozpoczęcie realizacji zamówienia: w dniu podpisania umowy;
2)      Zakończenie realizacji robót: do dnia 30.09.2011r.
3)      Zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 31.10.2011r."

 

Umowa po zmianie do pobrania w załączniku poniżej.

Białystok, dn. 2011.05.04

 

 

Zmiana SIWZ

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmianę do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. SST_drogowe_po_zmianach do pobrania w załączniku poniżej.

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytanie potencjalnych Wykonawców o następującej treści:
1. „.......zwraca się z prośbą o określenie szczegółowego zakresu robót przy przełożeniu linii 15 kV (poz. 1 kosztorysu nr 2). Nadmieniamy, iż pismo Zakładu Energetycznego załączone do dokumentacji przetargowej określa sposób jednokrotnego wyłączenia linii a nie jej trwałe wyłączenie na czas budowy mostu.
2. „W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego – mieszanka typu AC22P 35/50D dla KR3, D.04.08.01 Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną typu AC22W 35/50 lub AC16W 35/50, D.05.03.05 warstwa wiążąca mieszanki typu AC16W 35/50, warstwa ścieralna z mieszanki typu AC11S 35/50 dołączonych do dokumentacji przetargowej ww przetargu, Zamawiający umieścił do stosowania wytyczne WT-1 i WT-2 nawierzchnie asfaltowe z 2008 roku.
W związku z informacjami o występowaniu licznych nieścisłości w wytycznych WT-1 i WT-2 z 2008 roku zostały one zaktualizowane i od listopada 2010roku obowiązują poprawione wytyczne WT-1 i WT-2, zwracamy się z zapytaniem do zamawiającego?
Czy na w/w kontrakcie będą obowiązywały uaktualnione SST – zgodnie z poprawionymi wytycznymi WT-1 i WT-2 z 2010 roku?”
wyjaśnia co następuje:
Ad. 1 Zamawiający przewiduje wyłączenie linii 15 kV przy wykonaniu elementów robót takich jak wbicie ścianek szczelnych oraz wbicie pali w pobliżu wspomnianej linii 15 kV. W poz. 1 Kosztorysu nr 2 należy więc uwzględnić wszystkie opłaty związane z każdorazowym wyłączeniem linii 15 kV i opłaty z wykonaniem, likwidacją tymczasowego obejścia oraz z uwzględnieniem wszelkiego ryzyka poniesienia kosztów z tym związanych w zależności od warunków wyłączeń (przełożenia) wydanych przez PGE Dystrybucja S. A., które będzie zależne od przedstawionej technologii i organizacji prac Wykonawcy w okolicach linii 15 kV.
Ad. 2 Zamawiający potwierdza, że na w/w zadaniu będą obowiązywać SST zgodne z poprawionymi wytycznymi WT-1 i WT-2 z 2010 roku. Uaktualnione SST do pobrania w załączniku poniżej.
 
Białystok, dn. 2011.04.28

 

 


Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 09.05.2011r. godz. 9:30


Zmiana SIWZ

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmianę do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. SIWZ_po_zmianach do pobrania w załączniku poniżej.

 


 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:
„1. Prosimy o określenie okresu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
2. Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych.
3. Prosimy o zamieszczenie załączników, na które to Zamawiający powołuje się w przedmiarach.
4. Jaki jest okres pielęgnacji trawników.
5. Prosimy o wskazanie pozycji, w której ujęto wbicie palisad drewnianych średnicy 10cm wskazanych na profilu podłużnym rowu rys nr 4.
6. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy skarpy należy umocnić płytami typu „jomby” czy „eko”.
7. Przekrój normalny przewiduje przełożenie istniejącej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, natomiast przedmiar robót nie obejmuje przedmiotowych robót. Prosimy o podanie czy należy je wykonywać, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
8.   Prosimy o odpowiedź, czy do skropienia warstw konstrukcyjnych należy zastosować emulsje modyfikowane polimerami czy też nie.
9. Prosimy o potwierdzenie, iż przy wykonywaniu warstwy podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej krawędzie i spoiny należy posmarować emulsją asfaltową a nie taśmą uszczelniają.
10. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiału po sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej.
11. Prosimy o potwierdzenie, iż na ławę betonową pod krawężniki należy zastosować beton C 8/10 gdyż w pkt. 3 opisu technicznego „Podstawowe materiały” nie występuje beton tej klasy.”
 
wyjaśnia co następuje:
Ad. 1 Okres gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok
Ad. 2 Tabele robót ziemnych w załączeniu (do pobrania poniżej).
Ad. 3 Załączniki do przedmiarów w załączeniu (do pobrania poniżej).
Ad. 4 Okresem pielęgnacji trawników jest okres rękojmi
Ad. 5 Wykonanie palisady z kołków śr. 10cm wbijanych na głębokość 1,00m w gruncie III kat. (Przedmiar – BRANŻA MOSTOWA – Przepust na dr. 673) ujęte jest w pozycji nr 20 „Umocnienie skarp brukowcem na podsypce” Kosztorysu ofertowego Nr 3
Ad. 6 Skarpy należy umocnić płytami typu „eko”
Ad. 7 Przełożenie istniejącej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, zostało ujęte w następujących pozycjach:
- Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej z załadunkiem i odwiezieniem (przedmiar dotyczący części drogowej pozycja Nr 2.7),
- Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm (przedmiar dotyczący części drogowej pozycja Nr 9.6).
Ad. 8 Do skropienia warstw konstrukcyjnych należy zastosować emulsje niemodyfikowane polimerami.
Ad. 9 Do wykonania warstw podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej na krawędziach i spoinach należy zastosować taśmę uszczelniającą.
Ad. 10 Gruz bitumiczny po sfrezowaniu nawierzchni należy zagospodarować w uzgodnieniu z przedstawicielem RDW w Sokółce i Inspektorem Nadzoru (zgodnie z zapisem SIWZ – pkt. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ppkt. 2.5)
Ad. 11 Na ławę betonową pod krawężniki należy zastosować beton C12/15.
 
Białystok, dn. 2011.04.27


Numer ogłoszenia: 124073 - 2011; data zamieszczenia: 27.04.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 114063 - 2011 data 13.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).
 

 

 

Numer ogłoszenia: 114063 - 2011; data zamieszczenia: 13.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa i Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka w miejscowości Dąbrowa Białostocka wraz z niezbędnymi dojazdami.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa i Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka w miejscowości Dąbrowa Białostocka wraz z niezbędnymi dojazdami.

Charakterystyka obiektów po rozbudowie i przebudowie:

Most na rz. Kropiona - obiekt z blach stalowych karbowanych o szerokości 21,412m,

światło poziome - 6,32m, światło pionowe - 1,645 m,

posadowienie pośrednie - na palach wbijanych 30x30cm,

dno rzeki umocnione narzutem kamiennym a skarpy drogi brukowcem na zaprawie cementowej.

Nad obiektem stalowe bariery ochronne po obu stronach drogi oraz balustrada przy chodniku.

Nośność obiektu po przebudowie - klasa A (500 kN) wg PN-85 S-10030.

Przepust - przepust z rur stalowych karbowanych o średnicy 1,0m i długości 23,0m z zabezpieczeniem antykorozyjnym powłoką cynkową i polimerową o łącznej grubości min. 292µm.

Posadowienie na ławie kruszywowej po uprzedniej wymianie gruntów nienośnych i wątpliwych.

Na wlocie przepustu ścianka czołowa z betonu B-30.

Dna rowów i skarpy na wlocie i wylocie przepustu umocnione brukowcem na zaprawie cementowej.

Nad przepustem stalowe bariery ochronne po prawej stronie drogi oraz balustrada przy chodniku po lewej stronie drogi.

Nośność obiektu po przebudowie - klasa A (500 kN) wg PN-85 S-10030.

Dojazdy - szerokość jezdni na dr. woj. Nr 670 na wlocie od Osowca - 3,5 + 3,0m,

po stronie prawej chodnik o szerokości 1,5-1,75m oddzielony od jezdni pasem zieleni,

na wlocie na drogę podporządkowaną wyspa trójkątna w krawężnikach,

na wlocie od granicy państwa dodatkowy pas do skrętu w lewo szerokości 3,0m.

Na drodze wojewódzkiej Nr 673 (podporządkowanej) oddzielenie pasów ruchu wyspą typu duża kropla,

po stronie lewej chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni.

Chodniki od strony nasypu zabezpieczone barierami rurowymi typu Olsztyńskiego.

Po stronie prawej dr. woj. Nr 670 i 673 bariery ochronne stalowe o długości 76,0m i 48,0m..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3, 45.23.31.29-9, 45.22.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 50 000 PLN
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest:

wykazanie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednego zadania polegającego na budowie/przebudowie/rozbudowie drogowego obiektu mostowego o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN i długości min. 10,00 m. (długość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582) w ciągu drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) i min. jednego zadania polegającego na budowie/przebudowie drogi publicznej klasy min. Z o długości 1,0 km., o wartości nie mniejszej niż. 500 000,00 PLN lub min. jednego zadania polegającego na budowie/przebudowie drogi publicznej klasy min. Z o długości min. 1 km wraz z budową/przebudową/rozbudową drogowego obiektu mostowego o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

1) wykazanie Wytwórni Mas Bitumicznych (podanie miejsca lokalizacji, wydajność, informacja o dostępie do wytwórni),

2) wykazanie Wytwórni Betonu mogącej wyprodukować beton klasy B 30 na kruszywie skalnym łamanym (podanie miejsca lokalizacji, wydajność, informacja o dostępie do wytwórni),

3) wskazanie dostępu do zaplecza laboratoryjnego.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

1) KIEROWNIK BUDOWY powinien: - posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji kierownika budowy do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami, - wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót - zrealizowane min. 1 zadanie na budowę/przebudowę/rozbudowę drogowego obiektu mostowego w ciągu drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN i długości min. 10,00 m (długość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz. U. z 2005r., Nr 67, poz. 582) i min. jednego zadania polegającego na budowie/przebudowie drogi publicznej klasy min. Z o długości 1,0 km., o wartości nie mniejszej niż. 500 000,00 PLN lub min. 1 zadanie polegające na budowie/przebudowie drogi publicznej klasy min. Z o dł. min. 1 km wraz z budową/przebudową/rozbudową drogowego obiektu mostowego o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN.,

2) KIEROWNIK robót drogowych powinien: - posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji w budownictwie do realizacji robót drogowych na zadaniu objętym niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami, - wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót - zrealizowane min. 1 zadanie na budowę/przebudowę dróg publicznych o dł. min. 0,5 km.,

3) KIEROWNIK robót mostowych powinien: - posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji w budownictwie do realizacji robót mostowych na zadaniu objętym niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami, - wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót - zrealizowany min. 1 obiekt na budowę/przebudowę/rozbudowę drogowych obiektów mostowych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN.,

4) GEODETA powinien: - posiadać uprawnienia w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji.

Zamawiający przewiduje możliwość łączenia funkcji Kierownika robót drogowych z funkcją Kierownika robót mostowych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale. 2) dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa projekt.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 203..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

 


 


 


 
Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydzial Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2011-04-13

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-05-25

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-04-13