Ogłoszenie o zamówieniu Nr 111951 - 2011 z dnia 11.04.2011 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - Gr. Państwa, na odcinku Suchowola - Dąbrowa Białostocka, odcinek II od km 44+750 do km 45+100 - roboty budowlane

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec – Suchowola – Dąbrowa Białostocka – Gr. Państwa na odcinku Suchowola – Dąbrowa Białostocka, odcinek II od km 44+750 do km 45+100, zakończone zostało wyborem oferty firmy STRABAG Sp. z o. o. Dyrekcja Płn. – Wsch. PF Oddział Białystok Grupa Augustów, ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
 1. Konsorcjum firm: Budbaum S. A., ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9 B, 15-381 Białystok – Lider i UAB „Rekista” z siedzibą w Wilnie Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Geologu g. 11 - Partner (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 83,91 pkt.);
 2. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o. o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 99,90 pkt.);
 3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „Tre – DROM” Sp. z o. o., Al. Solidarności, 21-500 Biała Podlaska – oferta została odrzucona;
 4. P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, ul. M. Konopnickiej 31 A, 16-200 Dąbrowa Białostocka (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 96,20 pkt.);
 5. STRABAG Sp. z o. o. Dyrekcja Płn. – Wsch. PF Oddział Białystok Grupa Augustów, ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.).
dnia 26.05.2011 r.

 

 

Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 06.05.2011 r., godz. 11.30

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:
W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego – wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gruboziarnistego 0/25, D.05.03.05 warstwa wiążąca z betonu średnioziarnistego 0/16, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego średnioziarnistego 0/12,8, Zamawiający umieścił stosowania normy PN-S 96025Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z dnia 10 września 2004r. z póź. zmianami) załącznik nr 1 Lp. 33 Decyzją Komisji z dnia 13 października 1998r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym wyrobów do budowy dróg – mieszanki bitumiczne do budowy dróg należy oceniać w systemie zgodności 2+. System oceny zgodności 2+ wymusza produkcje oraz deklarowanie zgodnie normą PN-EN 13108-1Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę powołanej normy PN-S 96025 w SST D-04.07.01 oraz D-05.03.05 i wszystkich norm z nią powiązanych na obowiązującą PN-EN 13108-1 wraz z Wytycznymi Technicznymi WT-1 i WT-2 2010 i normami w nich wymienionymi
wyjaśnia co następuje:

Zmienia się SST D-04.07.01 oraz SST-05.03.05, które powołują się na obowiązujące Wytyczne techniczne WT-1 i WT-2 2010 i normy w nich wymienione.

Białystok, dnia 27.04.2011 r. 


ZMIANA SIWZ 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmianę do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. SIWZ_po_zmianach, SST 040701_podbudowa_z_betonu_asf_po_zmianach, 050305_nawierzchnia_z_betonu_asf_po_zmianach, do pobrania w załaczniku poniżej.

Numer ogłoszenia: 124661 - 2011; data zamieszczenia: 27.04.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 111951 - 2011 data 11.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2011 godzina 11.30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).

 

 

Numer ogłoszenia: 111951 - 2011; data zamieszczenia: 11.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - Gr. Państwa, na odcinku Suchowola - Dąbrowa Białostocka, odcinek II od km 44+750 do km 45+100..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamówienie obejmuje: Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - Gr. Państwa, na odcinku Suchowola - Dąbrowa Białostocka, odcinek II od km 44+750 do km 45+100, w tym:

 • roboty drogowe:
 • rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni (sfrezowanie nawierzchni, rozebranie podbudowy),
 • wykonanie warstwy odsączającej z pospółki gr. 60 cm,
 • wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm oraz podbudowy z betonu asfaltowego śr. gr. 8 cm ,
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6 cm,
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
 • wykonanie zjazdów gospodarczych,
 • organizację ruchu na czas prowadzenia robót tj. opracowanie i uzgodnienie projektu oraz ustawienie, utrzymanie i likwidację oznakowania i zabezpieczenia robót;
 • opracowanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w postaci mapy w 3 egz. oraz w formie elektronicznej, w formacie DWG.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest:wykazanie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zamówienie na budowę, rozbudowę, przebudowę drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł (brutto) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunków wymagane jest:

 1. wykazanie Wytwórni Mas Bitumicznych (podanie miejsca lokalizacji, wydajność, informacja o dostępie do wytwórni),
 2. min. 1 szt. – rozkładarka/układarka/rozściełacz mieszanek bitumicznych o szerokości roboczej stołu min. 3,5 m,
 3. min. 1 szt. – walec statyczny, stalowy, samojezdny o masie min. 10 ton.
 4. wskazanie dostępu do niezależnego zaplecza laboratoryjnego.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

 1. KIEROWNIK BUDOWY powinien:
  • posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji - kierownika budowy do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami,
  • wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na zrealizowanym min. 1 zadaniu związanym z budową, rozbudową, przebudową drogi publicznej.
 2. GEODETA powinien:
  • posiadać uprawnienia w zakresie:
   • geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
   • geodezyjnej obsługi inwestycji.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 1. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale. 2) dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ – umowa projekt.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 203.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2011 godzina 09.30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydzial Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Weber

Wprowadzający: Marek Weber

Data wprowadzenia: 2011-04-11

Modyfikujący: Jerzy Grygoruk

Data modyfikacji: 2011-05-26

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2011-04-11