Ogłoszenie o zamówieniu Nr 109961 - 2011 z dnia 08.04.2011 Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka w km 13+140 - roboty budowlane

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowę mostu na przepust wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża – Śniadowo – Ostrów Mazowiecka w km 13+140, zakończone zostało wyborem oferty firmy BIK – PROJEKT Sp. z o. o. ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
1. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego „MOSTAR” Sp. z o. o. ul. Słowackiego 60, 16-300 Augustów – Lider i Zakład Robót Drogowych i Mostowych „EKODROM” Piotr Nowak ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów – Partner (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 83,75 pkt.);
2. DOMOST Sp. z o. o. ul. Kolejowa 30, 07-320 Małkinia Górna - oferta została odrzucona;
3. BIK – PROJEKT Sp. z o. o. ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.);
4. HYDROBUD Kielczyk Sp. Jawna ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok - oferta została odrzucona.
 
Białystok, dn. 2011.05.12

 


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy o treści:

„W dokumentacji przetargowej na przebudowę mostu podano, że rura stalowa karbowana o średnicy 1800 mm L=1650m powinna mieć karbowanie 100x20 mm (karbowanie D2) i grubość ścianek 2,7 mm oraz powinna być zabezpieczona warstwa cynku grubości 42 um i warstwą polimerową o grubości 250 um. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe otrzymaliśmy informację, że producent nie wykonuje rur o takim karbowaniu (karbowanie D2). Obecnie produkowane SA rury w karbowaniu blachy D3 – czyli 125x26 mm. Pozostałe parametry rur spełniają wymagania SST. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur w karbowaniu D3 zamiast w karbowaniu D2 ?”

wyjaśnia co następuje:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur stalowych przepustu o karbie 125x26 mm. Pozostałe parametry rury zostają bez zmian.
 

Białystok, dn. 2011.04.21

 


 

Numer ogłoszenia: 109961 - 2011; data zamieszczenia: 08.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka w km 13+140..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka w km 13+140.

Opis zamówienia:

1. Charakterystyka istniejącego obiektu: most jednoprzęsłowy, płyta żelbetowa, monolityczna swobodnie podparta.

Długość mostu - 5,00m,

rozpiętość przęsła - 4,60m,

szerokość między balustradami - 10,60m.

Przyczółki w części zasadniczej kamienne, na poszerzeniu żelbetowe.

Posadowienie obiektu bezpośrednie. Nośność obiektu - 30 ton.

2. Charakterystyka obiektu po przebudowie:

przepust z rur stalowych karbowanych o średnicy 1800 mm i długości 16,50 m z zabezpieczeniem antykorozyjnym powłoką cynkową i polimerową o łącznej grubości min. 292 µm.

Ława fundamentowa z pospółki stabilizowanej mechanicznie gr. 60 cm.

Skarpy na wlocie i wylocie przepustu umocnione brukowcem.

Nad obiektem i na dojazdach bariery energochłonne o łącznej długości 136,0 m.

3. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu na przepust przy całkowitym rozebraniu istniejącego mostu i wykonaniu w tym samym miejscu przepustu z rur stalowych karbowanych.

Nośność obiektu zostanie podniesiona do klasy A (500 kN) wg PN-85/S-10030.

4. Zamówienie obejmuje wykonanie:

- wykonanie oznakowania robót i drogi objazdowej,

- rozebranie istniejącego obiektu mostowego,

- rozebranie istniejącej nawierzchni na dojazdach,

- roboty ziemne,

- montaż konstrukcji stalowej przepustu,

- wykonanie umocnienia wlotu i wylotu,

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

- wykonanie nowej nawierzchni na obiekcie i dojazdach,

- wykonanie innych robót związanych z realizacją zadania

5. Planowane roboty będą prowadzone przy ruchu drogowym odbywającym się po objeździe z nawierzchnią tymczasową z płyt drogowych.

Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu na czas przebudowy.

6. Dokładny zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa przedmiar robót stanowiący element dokumentacji.

7. W kosztach robót rozbiórkowych należy uwzględnić zagospodarowanie gruzu betonowego, bitumicznego i innego w uzgodnieniu z przedstawicielem RDW w Łomży i Inspektorem Nadzoru (protokóły odzysku, dokumenty przyjęcia) i udokumentowanie, że materiał został zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, bądź odwieziony na miejsce do tego przeznaczone.

8. Materiały i urządzenia, przeznaczone do realizacji zamówienia, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane.

9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów od przewidzianych w projekcie, pod warunkiem utrzymania nie gorszych parametrów technicznych, spełnienia wymagań zawartych w SST, oraz posiadania właściwych dokumentów zgodnych z przepisami, dopuszczających dany wyrób do stosowania.

10. Zamawiający nie zapewnia energii elektrycznej, wody i zaplecza techniczno-biurowego na plac budowy.

11. Wykonawca we własnym zakresie w uzgodnieniu z Zamawiającym i Właścicielem danego terenu zorganizuje plac i zaplecze budowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch obiektów na budowę/przebudowę/rozbudowę drogowych obiektów inżynierskich (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) w ciągu dróg publicznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) pod koroną drogi - każdy obiekt o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (brutto) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunków wymagane jest: a) wykazanie Wytwórni Mas Bitumicznych (podanie miejsca lokalizacji, wydajność, informacja o dostępie do wytwórni), b) wskazanie dostępu do zaplecza laboratoryjnego.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

a) KIEROWNIK BUDOWY powinien: - posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji kierownika budowy do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami, doświadczenie potwierdzone wypisanymi obiektami na których pracowano, - wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót - zrealizowane min. 2 obiekty na budowę/przebudowę/rozbudowę drogowych obiektów inżynierskich).

b) KIEROWNIK ROBÓT powinien: - posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji kierownika robót do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami.

c) GEODETA powinien: - posiadać uprawnienia w zakresie: - geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych, i inwentaryzacyjnych, - rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjnej obsługi inwestycji.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,                                                                    wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami                                                                                                                                                                                                                                                       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami                                                                                                                                                                                       oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale. 2) dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa projekt.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 203..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2011-04-08

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-05-12

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-04-08