Ogłoszenie o zamówieniu Nr 28639 - 2011 z dnia 26.01.2011 Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2011 - dostawy


Numer ogłoszenia: 28639 - 2011; data zamieszczenia: 26.01.2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2011, zakończone zostało wyborem oferty firmy „GIERA” Znaki Drogowe Michał Giera, Krystyna Giera Spółka Jawna, ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo k/Olsztyna.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
1. J D Inżynieria Ruchu, ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 70,58 pkt.);
2. TIOMAN Grzegorz Kończalski Spółka Jawna, ul. Świętopełka 15/23, 87-100 Toruń, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 75,42 pkt.);
3. CZMUDA S. A., ul. Sokola 6 C, 11-041 Olsztyn, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 95,38 pkt.);
4. „WIMED” Oznakowanie Dróg Sp. z o. o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 89,46 pkt.);
5. „GIERA” Znaki Drogowe Michał Giera, Krystyna Giera Spółka Jawna, ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo k/Olsztyna (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.).
 
Białystok, dn. 2011.02.15OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2011..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2011.

Zamówienie obejmuje dostawę znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2011:

1) wielkość zamówienia przedstawia załącznik Nr 1 do oferty,

2) ceny ofertowe przedstawione w ww. załączniku winny uwzględniać cenę znaku wraz z uchwytami oraz koszty transportu do siedzib poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich PZDW w Białymstoku,

3) dostawę znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu Zamawiający będzie zlecał sukcesywnie w miarę potrzeb, zgłaszanych przez Rejony Dróg Wojewódzkich w: Białymstoku, Łomży, Siemiatyczach, Sokółce, Suwałkach,

4) orientacyjna ilość dostaw do każdego Rejonu - 4 razy w czasie realizacji zamówienia,

5) dostawy znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu winny być każdorazowo zrealizowane przez Dostawcę zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

6) termin każdorazowej dostawy - w ciągu 21 dni od daty złożenia zamówienia,

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostaw.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.99.22.00-9, 34.99.60.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, (min. 3 zamówienia na dostawę znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, każde o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN (brutto)) z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w zakresie spełnienia warunku wymagane jest: wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale. 2) dokumenty regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa projekt.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 203..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2011-01-26

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-02-15

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-01-26