Ogłoszenie o zamówieniu Nr 294237 - 2011 z dnia 10.11.2011 Adaptacja budynku na cele biurowe i magazynowo - garażowe dla brygady patrolowej przy ul. Harcerskiej 2 H w Łapach - roboty budowlane

 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:  adaptację budynku na cele biurowe i magazynowo – garażowe dla brygady patrolowej przy ul. Harcerskiej 2 H w Łapach, zgodnie z  art. 93 ust. 1 pkt 4 ww ustawy zostało unieważnione.
Uzasadnienie
Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 3 ww. ustawy, bezpośrednio przed otwarciem ofert, podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości: 380 950,00 zł. Ponieważ, cena najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę Zakład Budowlany mgr inż. Stanisław Mączyński, Pl. Odrodzenia 21, 18-200 Wysokie Mazowieckie przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postanowiono jak na wstępie.
30.11.2011
 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na adaptację budynku na cele biurowe i magazynowo – garażowe dla brygady patrolowej przy ul. Harcerskiej 2 H w Łapach.
o następującej treści:
„… w nawiązaniu do odpowiedzi na pytania z dnia 18.11.2011 r. prosi o wyjaśnienie odpowiedzi na pytanie Nr 7, ponieważ odpowiedź dotyczy ścian zewnętrznych, a nie jak w zapytaniu ściany wewnętrznej.”

wyjaśnia co następuje:
Ściana oddzielająca część magazynową od części socjalnej winna być ocieplona styropianem grub. 10 cm, tak jak pozostałe ściany zewnętrzne.

dnia 22.11.2011 r.

 


 

Zmiany do SIWZ

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ – Przedmiar robót:
1) W poz. 136 przedmiaru dodaje się opis szczegółowy, co powinna zawierać rozdzielnia główna: -wyłącznik różnicowo – prądowy,
- P304/25/4/0,03- 2 szt.,
- P304/40/4/0.03 – 1 szt.
- S303, C25A- 3 szt,
- S303, C16A- 7 szt,
- S303, C10A- 6 szt,
Ochronniki przepięciowe klasy B+C – 1 szt.
2) W poz. 137 dodaje się opis: TB R-303, 35 A – kpl.,

3) W poz. 152 dodaje się opis: OPK 2 x 40 W.  

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE
 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:
„ 1. Prosimy o podanie mocy kominka.
2. Czy należy wycenić papę podkładową na dachu, jeżeli tak to ile?
3. Czy należy wycenić napis na elewacji ?
4. Poz. 136 i 137 przedmiaru zawierają montaż tablic elektrycznych i rozdzielnic, prosimy o podanie schematów lub o zestawienie materiałów do wyceny.
5.  W poz. 152, 153, 154 i 155 zawarto montaż opraw, prosimy o podanie typów opraw.
6. W poz. 156 zawarto ułożenie 404 mb przewodów elektrycznych, prosimy o podanie ilości w rozbiciu na wielkość przewodów.
7. Czy należy wycenić docieplenie ściany wew. oddzielającą cześć magazynową od
administracyjnej, jeżeli tak to prosimy o podanie ilości i sposób wykonania?
8. Czy komin ma być wykonany z cegły klinkierowej , jeżeli tak to prosimy o podanie
ilości ?”
 
odpowiada co następuje:
 
Ad. 1. Moc kominka wynosi 16 kW.
Ad. 2. Pokrycie dachowe należy wykonać ściśle wg pozycji 31 przedmiarów robót. Nie ma w tej pozycji papy podkładowej.
Ad. 3. Nie ma w przedmiarach pozycji: napis na elewacji. Nie należy więc go wyceniać.
Ad. 4. Do pozycji 136 przedmiarów robót dodaje się opis szczegółowy, co powinna zawierać rozdzielnia główna :
         -wyłącznik różnicowo – prądowy,
         - P304/25/4/0,03- 2 szt.,
         - P304/40/4/0.03 – 1 szt.
         - S303, C25A- 3 szt,
         - S303, C16A- 7 szt,
         - S303, C10A- 6 szt,
        Ochronniki przepięciowe klasy B+C – 1 szt.
          Do pozycji przedmiarów nr 137 dodaje się opis: TB R-303, 35 A – kpl.
Ad. 5. W pozycji 152 przedmiaru robót dodaje się opis: OPK 2 x 40 W.
          W poz. 152, 154 i 155 określono rodzaje opraw. 
Ad. 6. W pozycji 156 podano rodzaje przewodów elektrycznych i ich przekroje.
          Należy więc ująć średnią cenę tych przewodów. Długość pozostaje bez zmian.
Ad. 7. Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać na podstawie pozycji 74 i 75 przedmiaru robót oraz rzutu przyziemia, gdzie dokładnie podano zakres, ilość i grubość płyt styropianowych na poszczególnych częściach budynku.
Ad. 8. Komin należy wykonać na podstawie pozycji 42 przedmiaru robót.
 
Białystok, dn, 2011.11.18

 


 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Numer ogłoszenia: 294237 - 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja budynku na cele biurowe i magazynowo - garażowe dla brygady patrolowej przy ul. Harcerskiej 2 H w Łapach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamówienie obejmuje: adaptację budynku na cele biurowe i magazynowo - garażowe dla brygady patrolowej przy ul. Harcerskiej 2 H w Łapach (położonego na działkach geodezyjnych oznaczonych Nr 277/47 i Nr 270/45) poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych w istniejącym budynku przy ul. Harcerskiej 2 H w Łapach.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zamówienie na budowę/przebudowę/remont budynków o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł. (brutto) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • W zakresie spełnienia warunku wymagany jest: 1)Kierownik robót, który powinien: a) posiadać uprawnienia pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji kierownika robót do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami, b) wykazać pełnienie funkcji kierownika robót na zrealizowanym min. jednym zadaniu związanym z budową/przebudowę/remontem budynków.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 1. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale.
 2. dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa projekt.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 203..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Tomkiel

Wprowadzający: Małgorzata Tomkiel

Data wprowadzenia: 2011-11-10

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-11-30

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-11-10