Remont chodnika we wsi Hołody w ciągu drogi wojewódzkej Nr 689 Bielsk Podlski - Hajnówka - Białowieża granica państwa w km 6+665 - 7+015 str. lewa. Roboty budowlane.


Białystok: Remont chodnika we wsi Hołody w ciągu drogi wojewódzkej nr 689 Bielsk Podlski - Hajnówka - Białowieża granica państwa w km 6+665 - 7+015 str. lewa.
Numer ogłoszenia: 140329 - 2011; data zamieszczenia: 17.05.2011

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. 11-go Listopada 253 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 2011-06-02 na: remont chodnika we wsi Hołody, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – Granica Państwa, w km 6+665 – 7+015, strona lewa, zakończone zostało wyborem oferty firmy: DROG-BUD Krzysztof Czerniawski 16-050 Michałowo, ul. Ogrodowa 34
 
Wybrano ofertę korzystną cenowo, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:
 
1.      BBGM Gryko Kamila, 15-131 Białystok, ul. Pietrasze 43B – przy jedenym kryterium "cena" firma uzyskała 80pkt.
2.      PROBUK Barbara Mściwujewska, 18-400 Łomża, Siemień Nadrzeczny 16A – przy jedenym kryterium "cena" firma uzyskała 77pkt.
3.      DROG-BUD Krzysztof Czerniawski, 16-050 Michałowo, ul. Ogrodowa 34 – przy jedenym kryterium "cena" firma uzyskała 100pkt.
4.      USŁUGI BUDOWLANO-TRANSPORTOWE Kamil Stanisławiuk, 17-111 Boćki, Knorydy 3 – oferta odrzucona.
5.      FIRMA „DIMEX” BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE Antoni Timofiejuk, 17-300 Siemiatycze, ul. Obr. Westerplatte 42–przy jedenym kryterium "cena" firma uzyskała 70pkt.
6.      NAJBARD Andrzej Bałło, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Tokarzewicza 11 – przy jedenym kryterium "cena" firma uzyskała 90pkt.
 
2011-06-17

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika we wsi Hołody w ciągu drogi wojewódzkej nr 689 Bielsk Podlski - Hajnówka - Białowieża granica państwa w km 6+665 - 7+015 str. lewa..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (chodniki) w terenie równinnym - 0,350km; 2) Karczowanie pni drzew wraz z wywiezieniem karpiny - 7szt; 3) Roboty ziemne: wykopy - 53m3, nasypy - 82m3. 4) Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych - 985,00m2; 5) Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm - 111,00m; 6) Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6cm - 400,00m2, gr. 8cm - 600,00m2; 7) Ustawienie obrzeży betonowych 20x6cm - 525,00m, 30x8 - 307m; 8) Wykonanie trawników dywanowych na skarpach, siewem - 520,00m2; 9) Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - 3szt.; 10) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - 1 szt.; 11) Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej - 1szt..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: min. 1 zamówienie na budowę-przebudowę-remont chodnika-placu-parkingu o wartości min. 150 000,00 zł (brutto) z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie Kierownika robót - posiadającego właściwe uprawnienia do prowadzenia robót drogowych na przedmiotowym zamówieniu, min 2 lata doświadczenia z uprawnieniami.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być dołączony w oryginale, 2) dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, ul. 11-go Listopada 253.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2011 godzina 09:00, miejsce: w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, ul. 11-go Listopada 253.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Metryka strony

Udostępniający: Marek Weber. Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Weber

Data wytworzenia: 2011-05-17

Wprowadzający: Marek Weber

Data wprowadzenia: 2011-05-17

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-06-17

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-05-17