Dostawa znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2021 roku.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2021 roku, zakończone zostało wyborem oferty firmy ERPLAST Sp. z o. o. ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. GZD Sp. z o. o. Sp. K. ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo k/ Olsztyna (przy kryterium oceny: cena/termin każdorazowej dostawy – z ceną ofertową 469 562,96 zł.– termin każdorazowej dostawy 10 dni) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 54,46 pkt., termin każdorazowej dostawy 40,00 pkt., razem – 94,46 pkt.;
 2. WIMED Sp. z o. o. ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów (przy kryterium oceny: cena/termin każdorazowej dostawy – z ceną ofertową 460 962,18 zł. – termin każdorazowej dostawy 10 dni) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 55,47 pkt., termin każdorazowej dostawy 40,00 pkt., razem – 95,47 pkt.;
 3. ERPLAST Sp. z o. o. ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz z ceną ofertową 426 170,58 zł. (po zmianach 426 185,97 zł.) – termin każdorazowej dostawy 10 dni) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., termin każdorazowej dostawy 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;
 4. TIOMAN Sp. z o. o. Sp. K., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice – z ceną ofertową 570 513,36 zł. – termin każdorazowej dostawy 10 dni) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 55,47 pkt., termin każdorazowej dostawy 40,00 pkt., razem – 95,47 pkt..

Białystok, dnia 26.01.2021 r.


kwota jaką dysponuje Zamawiający: 475 000,00 zł.

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

(brutto)

Termin każdorazowej dostawy

01

GZD Sp. z o. o. Sp. K., ul. Lipowa 49a,                     11-042 Jonkowo k/Olsztyna

469 562,96

10 dni

02

 

WIMED Sp. z o. o., ul. Tarnowska 48,                              33-170 Tuchów

460 962,18

10 dni

03

ERPLAST Sp. z o. o. ul. Witebska 27

85-778 Bydgoszcz

426 170,58

10 dni

04

TIOMAN Sp. z o. o. Sp. K.

Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice

570 513,36

10 dni

 

Białystok, dn.13.01.2021

 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.


UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 13.01.2021 R.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Dostawę znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2021 roku, tj. w kosztorysie ofertowym zmianie ulegają następujące pozycje: 34, 57, 85, 88, 96 w kolumnie „Uwagi”.

Kosztorys ofertowy po zmianie z dnia 04.01.2021r. dostępny do pobrania poniżej w załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

Białystok, 04.01.2021 r.


ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Dostawę znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w 2021 roku. tj. wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

- poz. 6, 11, 13 kosztorysu ofertowego; czy do tych znaków również należy doliczać uchwyty montażowe?

Odpowiedź: Poz. 6,11,13 koszt razem z uchwytami montażowymi

 

Pytanie 2

- poz. 18 kosztorysu ofertowego; jaki mają mieć wymiar  znaki ostrzegawcze na tle fluorescencyjnym? Czy nie analogicznie jak dla poz. 6 kosztorysu ofertowego?

Odpowiedź: Poz. 18 wymiar znaku ostrzegawczego jak w poz. 6

 

Pytanie 3 

- poz. 26 kosztorysu ofertowego; proszę określić ile sztuk należy wycenić wym. 200x200 mm i wym. 200x400 mm

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje 80 % udział znaków o wymiarze 200x200, pozostałe 20 % inne wymiary.

 

Pytanie 4 

- poz. 34 kosztorysu ofertowego; z jakiego materiału należy wycenić słupek U-2? Ze stali czy pcv?

Odpowiedź: W poz. 34 należy przyjąć do wyceny słupek U-2 (pcv) zgodny z załącznikiem 4 do rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

 

Pytanie 5

- poz. 37 i 43 kosztorysu ofertowego; czy wycenić należy same znaki aktywne, bez żadnych dodatkowych elementów?

Odpowiedź: Poz. 34 i poz. 43 jest to koszt samych znaków umożliwiających bezpośrednie podłączenie do sieci 230V  

 

Pytanie 6   

- poz. 51 kosztorysu ofertowego; czy u-21a i u-21b mają być wyklejone jednostronnie czy dwustronnie? Proszę podać generację odblaskowości folii

Odpowiedź: W poz. 51 należy przyjąć do wyceny tablice kierujące U-21a i U-21b dwustronne  z foli I generacji zgodne z załącznikiem 4 do rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Pytanie 7

- poz. 57 kosztorysu ofertowego; jaką ilość należy wycenić: 100 sztuk czy 130 sztuk? Proszę o udostępnienie rysunków lub zdjęć poszczególnych rodzajów uchwytów

Odpowiedź: W poz. nr 57 ilość uchwytów 100 sztuk, w kosztorysie ofertowym w uwagach zmieniono 70 szt. uchwytów uniwersalnych, 30 szt. uchwytów mocujących znak za jego krawędź

 

Pytanie 8

- poz. 58-69 kosztorysu ofertowego; czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie słupków o grubości ścianki 2,0 mm? Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie słupków o średnicy 76,1 mm zamiast średnicy 70 mm?

Odpowiedź: Zarząd dróg nie dopuszcza zmiany grubości ścianek słupków i ich średnicy zgodnie z SST

 

Pytanie 9

- poz. 70-74 kosztorysu ofertowego; czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie luster akrylowych lub poliwęglanowych?

Odpowiedź: Zarząd dróg nie dopuszcza zmiany materiału z którego wykonano lustra

 

Pytanie 10

- poz. 80,81 kosztorysu ofertowego; czy Zamawiającemu chodzi o bariery typu olsztyńskiego? Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie barier (słupków i przęseł) wykonanych z rury o średnicy 48,3 mm? Proszę o udostępnienie rysunku technicznego barier.

Odpowiedź: W poz. 80 i poz. 81 zamawiający nie określa konkretnego modelu bariery, może być typu olsztyńskiego.  Cena ma zawierać w sobie cenę 1 słupka i przęsła długości 1,5m (rozstaw między słupkami). Całość ma być wykonana z rury zabezpieczonej antykorozyjnie, koloru żółtego lub czerwonego.

 

Pytanie 11

- poz. 84 kosztorysu ofertowego; Proszę o udostępnienie rysunku technicznego barier lub o uszczegółowienie opisu dotyczącego z jakiego materiału mają być wykonane słupki, rama oraz siatka? Ponadto czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie barier wypełnionych siatką plecioną?

Odpowiedź: W poz. 84 do wyceny należy przyjąć ogrodzenie U-12a składające się z 2 słupków i przęsła długości 1,5m wykonanego w postaci ramy wypełnionej siatką zgrzewaną z prętów stalowych. Wysokość przęsła 1,0 m, wysokość ogrodzenia 1,5 m, kolor żółtym lub czerwony zgodnie z załącznikiem 4 do rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Zamawiający nie dopuszcza przęsła wypełnionych siatką plecioną.

 

Pytanie 12

- poz. 85 kosztorysu ofertowego; czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie barier o rozstawie szczeblinek max 140 mm? Proszę określić dokładnie rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego? Czy wystarczy samo ocynkowanie ogniowe? Czy balustrada ma być malowana proszkowo?

Odpowiedź: W poz. 85 do wyceny należy przyjąć balustradę U-11a wykonaną z płaskowników 100x12mm (pochwyt i słupki) i 50x10mm (szczeblinka i pas dolny). W kosztorysie ofertowym zmieniono rozstawa szczeblinek max 140 mm, i rozstaw słupków max 2500 mm zgodnie z załącznikiem 4 do rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Zabezpieczone antykorozyjnie w kolorze.

 

Pytanie 13

 - poz. 86 kosztorysu ofertowego; pojedyncze elementy azyli mają wymiar 500 mm. Zatem proszę określić prawidłowy wymiar kompletnej wysepki jako wielokrotności 50 cm ( w kosztorysie jest podane 160x160 cm)

Odpowiedź: Według informacji uzyskanych przez zamawiającego są dostępne pojedyncze elementy azyli o wymiarach 80x80 cm i ich wielokrotność.

 

Pytanie 14

- poz. 88 kosztorysu ofertowego; proszę określić pojemność pojedynczej sztuki.

Odpowiedź: Poz. 88 do wyceny należy przyjąć pojemnik o poj. 1 l.

 

Pytanie 15

- poz. 94 kosztorysu ofertowego; czy lampy mają być jednobateryjne czy dwubateryjne?

Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny kpl. tj. lampę jednobateryjną z baterią i dodatkową baterią zapasową na wymianę.

 

Pytanie 16

- poz. 96 kosztorysu ofertowego; Proszę o udostępnienie rysunku technicznego kratownic lub o uszczegółowienie opisu dotyczącego z jakiego materiału mają być one wykonane?

Odpowiedź: W poz. 96 do wyceny należy przyjąć konstrukcje kratową z rury fi 60/50. Zabezpieczone antykorozyjnie ocynkowaniem ogniowym.

W związku z koniecznością rozwiania powyższych wątpliwości potencjalnego oferenta proszę o przedłużenie terminu składania ofert, gdyż udzielenie odpowiedzi na przesłane pytania jest niezbędne do sporządzenia rzetelnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający przedłużył termin składania ofert na dzień 13.01.2021 r.

Białystok, dn. 04.01.2021 r.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Dostawa znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2021 roku, tj. w SIWZ, pkt. 17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ppkt. 17.2 otrzymuje brzmienie:

„17.2. Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, nie później niż do godz. 9:30 dnia 13.01.2021 r.”

SIWZ po zmianie z dnia 30.12.2020 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

Białystok, 30.12.2020 r.


Ogłoszenie nr 540561717-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 771044-N-2020
Data: 23/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 50667863000000, ul. ul. Elewatorska  6, 15-620  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (url): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/ IV

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 04.01.2021, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 13.01.2021, godzina: 09:30,


Ogłoszenie nr 771044-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku: Dostawa znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2021 roku.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 50667863000000, ul. ul. Elewatorska  6 , 15-620  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2021 roku.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2021 roku.

II.5) Główny kod CPV: 34992200-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

34996000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Doświadczenie Wykonawcy: W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 zamówienia na dostawę znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, każde o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy, 2) Kosztorys ofertowy, 3) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, 4) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania, 5) Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin każdorazowej dostawy

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 04.01.2021, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

RODO

Informacja dotycząca ograniczenia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako: RODO w zakresie praw przysługujących osobie

Zamawiający zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp informuje:

 • w przypadku wykonania, na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą) wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • wystąpienie osoby z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w przypadku gdy wykonanie, po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2020-12-23

Wprowadzający: Joanna Poświątna

Modyfikujący: Joanna Poświątna

Data modyfikacji: 2021-01-26

Opublikował: Joanna Poświątna

Data publikacji: 2020-12-23