Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na rok 2019, z podziałem na części: • 01 – Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej • 02 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe • 03 – Ubezpieczenia komunikacyjne.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na rok 2019, z podziałem na części: 01 – Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej, 02 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe, 03 – Ubezpieczenia komunikacyjne, zakończone zostało wyborem oferty na:

część 1 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej

firmy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, Oddział w Katowicach, ul. Floriana 15, 40-286 Katowice,

część 2 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

firmy Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa,  Pion Klienta Korporacyjnego, ul. Suraska 3a, 15-950 Białystok,

część 3 - Ubezpieczenia komunikacyjne

firmy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group Oddział Białystok ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok.

Wybrano oferty z największą liczbą punktów, spełniające jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięli udział następujący Wykonawcy:

Część 1 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej

 1. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S. A. z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 146B, 87-100 Toruń (kryterium oceny: cena – oferta uzyskała – 52,80 pkt; warunki ubezpieczenia – 24,00 pkt; łącznie – 76,80 pkt.);
 2. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, Oddział w Katowicach, ul. Floriana 15, 40-286 Katowice (kryterium oceny: cena – oferta uzyskała – 60,00 pkt; warunki ubezpieczenia – 28,00 pkt;  łącznie – 88,00 pkt.);
 3. UNIQA TU S. A. ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, Oddział w Toruniu ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 Toruń (kryterium oceny: cena – oferta uzyskała – 35,50 pkt; warunki ubezpieczenia – 24,00 pkt; łącznie – 59,50 pkt.);
 4. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, Pion Klienta Korporacyjnego, ul. Suraska 3a, 15-950 Białystok (kryterium oceny: cena – oferta uzyskała – 48,18 pkt; warunki ubezpieczenia – 26,00 pkt;  łącznie – 74,18 pkt.).

Część 2 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group Oddział Białystok, ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok (kryterium oceny: cena – oferta uzyskała – 59,11 pkt; warunki ubezpieczenia – 40,00 pkt;  łącznie – 99,11pkt.);
 2. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa,  Pion Klienta Korporacyjnego, ul. Suraska 3a, 15-950 Białystok (kryterium oceny: cena – oferta uzyskała – 60,00 pkt; warunki ubezpieczenia – 40,00 pkt;  łącznie – 100,00 pkt.).

Część 3 - Ubezpieczenia komunikacyjne

 1. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, Oddział w Katowicach, ul. Floriana 15, 40-286 Katowice (kryterium oceny: cena – oferta uzyskała – 55,49 pkt; warunki ubezpieczenia – 2,00 pkt;  łącznie – 57,49 pkt.);
 2. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group Oddział Białystok, ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok (kryterium oceny: cena – oferta uzyskała – 60,00 pkt; warunki ubezpieczenia – 0,00 pkt;  łącznie – 60,00 pkt.);
 3. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa,  Pion Klienta Korporacyjnego, ul. Suraska 3a, 15-950 Białystok (kryterium oceny: cena – oferta uzyskała – 52,93 pkt; warunki ubezpieczenia – 0,00 pkt;  łącznie – 52,93 pkt.).

 

Białystok, dnia 17.12.2018 r.


Zbiorcze zestawienie ofert do pobrania w załączniku poniżej

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej

Białystok, dn. 2018.12.05


Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 05.12.2018 r. godz. 10:00

 Zmiana SIWZ

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, iż uległa zmianie SIWZ.

SIWZ po zmianie z dnia 28.11.2018 r do pobrania w załączniku poniżej. zmiany naniesiono czerwona czcionką.

Białystok, dn. 2018.11.28


Ogłoszenie nr 500284606-N-2018 z dnia 28-11-2018 r.

Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 651937-N-2018
Data: 22/11/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 5066786300000, ul. ul. Elewatorska  6, 15620   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (url): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-04, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-05, godzina: 10:00

 

Dotyczy:         postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na rok 2019”.

 

Wyjaśnienie i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), w związku z otrzymanymi od Wykonawców prośbami o wyjaśnienie treści SIWZ, poniżej podajemy treść pytań Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego wraz z modyfikacjami SIWZ.

                                                                                                                                         

 

W zakresie opisu przedmiotu zamówienia w części dotyczącej ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – CZĘŚĆ PIERWSZA

 

 1. Prosimy o potwierdzenie , że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia .

        W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz

        z określeniem ich przyczyny .

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego  przeznaczenia.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie , że wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie , że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy . W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz

       z określeniem ich przyczyny .

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy.

 

 1. Prosimy o informację , o stanie technicznym  budynku wyłączonego z  eksploatacji  -magazyn smarów  , ul. Poligonowa 30 , Łomża .

Jaka jest przyczyna wyłączenia w/w budynku z eksploatacji ?

Czy jest przechowywane w nim jakiekolwiek mienie ? Jeżeli tak to jakie ?

        Czy zostały wyłączone wszelkiego rodzaju media takie jak : woda , gaz , prąd itd.

       Czy budynek jest  całodobowo dozorowany.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż budynek w Łomży, który jest wyłączony z eksploatacji tj. dawny magazynek olejów i smarów od 20 lat nie jest użytkowany, nie ma w nim żadnych instalacji ani nie jest podłączony do instalacji zewn., okna i drzwi są trwale zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Budynek razem z działką, na której jest posadowiony stanowi część majątku będącego w trwałym zarządzie i postawiony został do zbycia.

 

 1. Prosimy o informację dotyczącą budynku wyłączonego z eksploatacji – Hajnówka , ul. Lipowa 180

- na jakim  etapie są prowadzone prace adaptacyjne

- w jaki sposób budynek jest zabezpieczony

- czy jest dozorowany i ogrodzony

Odpowiedź

Zakończenie prac planowane jest na 20.12.2018 r. Obecnie prowadzone są prace instalacyjne, termomodernizacyjne, budynek posiada stolarkę drzwiową i okienną. Budynek jest ogrodzony, docelowo będzie zainstalowany LSA.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie , że do ubezpieczenia nie zostały włączone budynki przeznaczone do rozbiórki .

W przeciwnym wypadku , prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej  .

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż do ubezpieczenia nie zostały  włączone budynki przeznaczone do rozbiórki.

      

 1. Prosimy o informację czy w ubezpieczonych lokalizacjach w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź , lub lokalne podtopienia .

       Jeżeli tak  to proszę o wskazanie lokalizacji w których wystąpiła , informację na temat wysokości poniesionych

      strat  oraz zgodę na zastosowanie limitu w wysokości 1 000 000,00 zł .

      W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o informację , czy Zamawiający podjął działania mające na celu  

        zapobieżeniu podobnym zdarzeniom w przyszłości

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia brak jest lokalizacji zagrożonych powodzią. Brak szkód powodziowych po 1996 roku.

 

 1. Prosimy o informację wśród budynków wskazanych do ubezpieczenia znajduje się mienie w którym dach jest kryty elementami palnymi tj, drewnem , gontem drewnianym , słomą , strzechą itp.

Odpowiedź

Nie ma takich obiektów budowlanych.

 

       Jeżeli tak to prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w    okresie

       ubezpieczenia  na te budynki i franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 5 000,00 zł

Odpowiedź

Brak zgody.

 1. Prosimy o potwierdzenie , że wskazane do ubezpieczenia mienie będzie objęte ochroną w każdej lokalizacji należącej do Ubezpieczonego, pod warunkiem, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami .

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe, z zastrzeżeniem innych postanowień SIWZ.

 

 1. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wprowadzenie zapisu, że w ryzyku zapadania , osuwania się ziemi będą wyłączone szkody spowodowane działalnością człowieka .

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu na w/w ryzyko w wysokości 500 000,- na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia .

Odpowiedź

Zgoda na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,- na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w ramach Załącznika nr 1, par. 1, ust. 2, pkt 5).

Było:

 1. ryzyka uzupełniające: śnieg, grad, mróz, szkody wodociągowe, spływ wód po zboczach, lawina, zapadanie lub osuwanie się ziemi (limit odpowiedzialności w wysokości 1.000.000zł dla szkód powstałych w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi wskutek działalności), dym, sadza, uderzenie pojazdu (w tym pojazdu należącego do Ubezpieczonego), huk ponaddźwiękowy, zamieszki i strajki, trzęsienie ziemi, upadek drzew lub ich konarów, budynków, budowli, masztów, kominów, dźwigów i innych obiektów budowlanych na ubezpieczone mienie, stłuczenie/rozbicie, dewastacja, przepięcie i inne nie wyłączone z treści OWU.

Jest:

 • ryzyka uzupełniające: śnieg, grad, mróz, szkody wodociągowe, spływ wód po zboczach, lawina, zapadanie lub osuwanie się ziemi (limit odpowiedzialności w wysokości 500.000zł dla szkód powstałych w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi wskutek działalności człowieka), dym, sadza, uderzenie pojazdu (w tym pojazdu należącego do Ubezpieczonego), huk ponaddźwiękowy, zamieszki i strajki, trzęsienie ziemi, upadek drzew lub ich konarów, budynków, budowli, masztów, kominów, dźwigów i innych obiektów budowlanych na ubezpieczone mienie, stłuczenie/rozbicie, dewastacja, przepięcie i inne nie wyłączone z treści OWU.

 

 1. Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ I wprowadzenie zapisu dotyczące klauzuli budowlanej

 

Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach w :

- trakcie rozbudowy, przebudowy

- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonanie na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych

- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni

Odpowiedź

Zapisy SIWZ dotyczące katastrofy budowlanej oraz prowadzenia drobnych prac budowlano-montażowych pozostają bez zmian.

 

 1. Szkody w mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia prac – prosimy o zmianę zapisów SIWZ i akceptację poniższego zapisu :

  „ Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana pod warunkiem , że :

-    prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami

– prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie” .

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ, par. 1, ust. 2, pkt. e).

Było:

 1. szkód w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia prac/robót i ujętym w sumie ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia, powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem, przebudową lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją, itp. oraz związanymi z tym próbami i testami, zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty, jak i w mieniu nie objętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające). Mienie nowe, będące przedmiotem prac/robót podlega ochronie ubezpieczeniowej do limitu odpowiedzialności 1.000.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, mienie istniejące do wartości zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. Niniejsze rozszerzenie nie dotyczy szkód powstałych w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac/robót budowlano-remontowych naruszających konstrukcję nośną obiektu lub dachu.

Jest:

 1. szkód w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia prac/robót i ujętym w sumie ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia, powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem, przebudową lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją, itp. oraz związanymi z tym próbami i testami, zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty, jak i w mieniu nie objętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające). Mienie nowe, będące przedmiotem prac/robót podlega ochronie ubezpieczeniowej do limitu odpowiedzialności 1.000.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, mienie istniejące do wartości zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. Niniejsze rozszerzenie nie dotyczy szkód powstałych w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac/robót budowlano-remontowych naruszających konstrukcję nośną obiektu lub dachu.

Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do mienia istniejącego jest udzielana pod warunkiem, że:

-  prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami

- prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie.

 

 

 1. Prosimy o informację , czy  do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzk zostały włączone drogi .

Jeżeli tak, to prosimy  o wskazanie długości dróg i ich wartości oraz dostarczenie wykazów dróg.

Odpowiedź

Do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie zostały włączone drogi.

 

 1. Prosimy o wskazanie w jakim systemie ubezpieczenia zostały wskazane drogi .

W przypadku systemu na PR prosimy o zgodę na ubezpieczenie w systemie na sumy stałe .

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie wyżej.

 

 1. Prosimy o informację w jakim systemie ubezpieczenia zostały wskazane poszczególne składniki mienia (Sumy stałe , Pierwsze ryzyko )

Odpowiedź

System ubezpieczenia został określony w SIWZ, par. 1 ust. 3 – System ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia

 

 1. Szkody z tytułu zalania z tytułu złego stanu drzwi , okien , dachów , rynien prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia .

Odpowiedź

Brak zgody na modyfikację. Dodatkowo, Zamawiający informuje, iż w SIWZ jest  przewidziany limit odpowiedzialności dla ryzyk „nieszczelności dachów i rynien, szczelin w złączach płyt, przecieków w połączeniach, nieprawidłowych spawach, pękaniu mienia do limitu 200.000,00zł (zastosowany limit odpowiedzialności nie ma zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane)”.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie , że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ , będą miały zastosowanie wyłączenie wskazane w OWU Wykonawcy .

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowania mają zapisy OWU Wykonawcy, w tym wyłączenia odpowiedzialności nie stojące w sprzeczności z SIWZ.

 

 1. Prosimy o wskazanie lokalizacji o największej Sumie Ubezpieczenia wraz z podaniem jej wartości .

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje informację nt. lokalizacji o największej Sumie Ubezpieczenia.

 1. Prosimy o informację odnośnie budynku biurowo- magazynowego w Zaściankach ul. Usługowa 6/2 –

SU 2 134 200,00 zł

Jakie mienie jest tam magazynowane , jaka jest wysokość składowania

Odpowiedź

W części garażowo-magazynowej składowane są materiały drogowe (masa na zimno, znaki i słupki drogowe, słupki hektometrowe), garażowane są pojazdy i maszyny (kosiarki ciągnikowe, rębaki , odśnieżarki, kosiarki-traktorki do trawy itp.) oraz drobny sprzęt typu piły spalinowe, podkrzesywarki, kosy spalinowe, i materiały eksploatacyjne do nich w wydzielonych zamykanych pomieszczeniach.

 

 1. Prosimy o informację odnośnie budynku magazynowego ( wiata z szopą ) w Zaściankach ul. Usługowa 6/2 –

Jakie mienie jest tam magazynowane , jaka jest wysokość składowania

Odpowiedź

Budynek „wiata z szopą „ składa się z dwóch części: murowanej (jest obecnie wynajęta firmie zewnętrzne)j i blaszanej (przekazana Starostwu Powiatowemu w Białymstoku).

 

 1. Prosimy o informację odnośnie budynku biurowo- magazynowego w Łapach ul. Harcerska 2C SU 1 415 686

Jakie mienie jest tam magazynowane , jaka jest wysokość składowania

Odpowiedź

W części garażowo-magazynowej składowane są materiały drogowe (masa na zimno, znaki i słupki drogowe, słupki hektometrowe), garażowane są pojazdy i maszyny (kosiarki ciągnikowe, rębaki , odśnieżarki, kosiarki-traktorki do trawy itp.) oraz drobny sprzęt typu piły spalinowe, podkrzesywarki, kosy spalinowe, i materiały eksploatacyjne do nich w wydzielonych zamykanych pomieszczeniach

 

 1. Budynek biurowy– Łomża Poligonowa ( konstrukcja drewniana ) SU 864 351,00 zł , prosimy o zgodę na limit w wysokości 100 000,00 zł i franszyzę redukcyjną w wysokości 10% nie mniej niż 2000,-

Odpowiedź

Brak zgody.

 

 1. Prosimy o informację odnośnie budynku garażowo- magazynowego Ul. Poligonowa  Łomża  SU 691 500,00zł

Jakie mienie jest tam magazynowane , jaka jest wysokość składowania

Odpowiedź

W części garażowo-magazynowej składowane są materiały drogowe (masa na zimno, znaki i słupki drogowe, słupki hektometrowe), garażowane są pojazdy i maszyny (kosiarki ciągnikowe, rębaki , odśnieżarki, kosiarki-traktorki do trawy itp.) oraz drobny sprzęt typu piły spalinowe, podkrzesywarki, kosy spalinowe, i materiały eksploatacyjne do nich w wydzielonych zamykanych pomieszczeniach.

 

 1. Prosimy o informację odnośnie budynku garażowo- magazynowego w Siemiatyczyce , ul.11-listopada 253

SU 420 000,-

Jakie mienie jest tam magazynowane , jaka jest wysokość składowania

Odpowiedź

W części garażowo-magazynowej składowane są materiały drogowe (masa na zimno, znaki i słupki drogowe, słupki hektometrowe), garażowane są pojazdy i maszyny (kosiarki ciągnikowe, rębaki , odśnieżarki, kosiarki-traktorki do trawy itp.) oraz drobny sprzęt typu piły spalinowe, podkrzesywarki, kosy spalinowe, i materiały eksploatacyjne do nich w wydzielonych zamykanych pomieszczeniach.

 

 1. Prosimy o informację odnośnie budynku garażowo- magazynowego w Dąbrowie Białej , ul. Sienkieiwcza 29 

SU 315 000,-

Jakie mienie jest tam magazynowane , jaka jest wysokość składowania

Odpowiedź

W części garażowo-magazynowej składowane są materiały drogowe (masa na zimno, znaki i słupki drogowe, słupki hektometrowe), garażowane są pojazdy i maszyny (kosiarki ciągnikowe, rębaki , odśnieżarki, kosiarki-traktorki do trawy itp.) oraz drobny sprzęt typu piły spalinowe, podkrzesywarki, kosy spalinowe, i materiały eksploatacyjne do nich w wydzielonych zamykanych pomieszczeniach.

 

 1. Czy do ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych podlegają również drogi , mosty , wiadukty , tunele. Jeżeli tak to prosimy o podanie :

-ich łącznej wartości ( w w/w grupach ) .

        - udostępnienie wykazów ze wskazaniem lokalizacji i opisem w/w mienia  , podaniem długości , konstrukcji itp

       .( w w/w grupach)

Odpowiedź

Do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zamawiający nie zgłosił dróg, mostów, wiaduktów i tuneli.

 

 1. Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu w ryzyku uderzenia pojazdu na ubezpieczone mienie w wysokości 300 000,- zł

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ, par. 1, ust. 2, pkt. 5b).

Było:

 1. ryzyka uzupełniające: śnieg, grad, mróz, szkody wodociągowe, spływ wód po zboczach, lawina, zapadanie lub osuwanie się ziemi (limit odpowiedzialności w wysokości 500.000zł dla szkód powstałych w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi wskutek działalności człowieka), dym, sadza, uderzenie pojazdu (w tym pojazdu należącego do Ubezpieczonego), huk ponaddźwiękowy, zamieszki i strajki, trzęsienie ziemi, upadek drzew lub ich konarów, budynków, budowli, masztów, kominów, dźwigów i innych obiektów budowlanych na ubezpieczone mienie, stłuczenie/rozbicie, dewastacja, przepięcie i inne nie wyłączone z treści OWU.

Jest:

 1. ryzyka uzupełniające: śnieg, grad, mróz, szkody wodociągowe, spływ wód po zboczach, lawina, zapadanie lub osuwanie się ziemi (limit odpowiedzialności w wysokości 500.000zł dla szkód powstałych w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi wskutek działalności człowieka), dym, sadza, uderzenie pojazdu (w tym pojazdu należącego do Ubezpieczonego) z limitem 300.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia, huk ponaddźwiękowy, zamieszki i strajki, trzęsienie ziemi, upadek drzew lub ich konarów, budynków, budowli, masztów, kominów, dźwigów i innych obiektów budowlanych na ubezpieczone mienie, stłuczenie/rozbicie, dewastacja, przepięcie i inne nie wyłączone z treści OWU.

 

 1. Prosimy o wprowadzenie limitu na koszty ewakuacji w wysokości 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź

Brak zgody, pozostaje limit 200.000zł.

 

 1. Prosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko dewastacji w wysokości 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź

Zamawiający dokonał modyfikacji treści klauzuli dewastacji przy okazji odpowiedzi na pytanie innego Wykonawcy (wprowadzono limit odpowiedzialności równy 500.000zł).

 1. przechowywania mienia , prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści klauzuli zgodnie z wnioskiem Wykonawcy (wprowadzenie limitu) i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 do SIWZ (treść klauzul dodatkowych).

Było:

KLAUZULA EIB 06
/KLAUZULA SPOSOBU PRZECHOWYWANIA MIENIA/

Strony uzgodniły, że:

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody powstałe wskutek zalania mienia od podłoża,
w tym także w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu, jeśli mienie to składowane było bezpośrednio na podłodze lub na podstawie niższej niż wymagana w treści ogólnych warunków ubezpieczenia.

Jest:

/KLAUZULA SPOSOBU PRZECHOWYWANIA MIENIA/

Strony uzgodniły, że:

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody powstałe wskutek zalania mienia od podłoża,
w tym także w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu, jeśli mienie to składowane było bezpośrednio na podłodze lub na podstawie niższej niż wymagana w treści ogólnych warunków ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym dla szkód powstałych wskutek zalania mienia od podłoża w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu.

 

 1. mini -cargo – prosimy o informację , jakiego rodzaju mienie będzie przewożone w ramach tej klauzuli , jakimi środkami transportu ( transport własny , zlecony ) będzie przewożone mienie

 

Prosimy o włączenie do klauzuli poniższego zapisu

 

Klauzula postojowa

 1. a) Postój środka transportu podczas przewozu dozwolony jest wyłącznie na parkingach strzeżonych lub w miejscach zwyczajowo do tego przyjętych
 2. b) Postój środka transportu w okolicznościach i miejscach innych niż wskazane w pkt.2 niniejszej klauzuli możliwy jest wyłącznie w sytuacji, gdy wynika on co najmniej z jednej z następujących okoliczności:

- Wypadku drogowego, jakiemu uległ środek transportu

- Z awarii eksploatacyjnej pojazdu

- Przekazania ładunku w miejscu dostawy, tj. u odbiorcy

- Koniecznego postoju wraz z ładunkiem wynikającego z konieczności tankowania lub skorzystania z toalety na stacji paliw lub załatwienia formalności finansowych związanych z transportem.

- Koniecznego postoju wynikającego z ograniczeń dotyczących czasu pracy kierowców.

- Podczas każdego postoju, niezależnie od jego miejsca i przyczyny, Ubezpieczający obowiązany jest do maksymalnego, możliwego wdanej sytuacji zabezpieczenia środka transportu oraz przewożonego ładunku, przez co rozumie się:

-  Pozostawienie pojazdu w miejscu do tego przeznaczonym
i dopuszczonym  odpowiednimi przepisami.

- dokładne zamknięcie pojazdu w sposób uniemożliwiający dostęp do wnętrza osobom trzecim

- . zastosowanie wszelkich zainstalowanych w pojeździe elektronicznych
i mechanicznych systemów zabezpieczeń przeciw kradzieżowych.

 1. c) Ciężar dowodu okoliczności wskazanych w pkt; a i b spoczywa na Ubezpieczającym.

d). Postój środka przewozu wraz z ładunkiem w innych okolicznościach niż to wskazano, w pkt a, b oraz c nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową na mocy niniejszej umowy,

Użyte w niniejszej klauzuli pojęcia oznaczają:

- Postój pojazdu - każde unieruchomienie pojazdu, które nie wynika
z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż jedną minutę.

Awaria eksploatacyjna pojazdu - każde uszkodzenie środka transportu i/lub jego wyposażenia, uniemożliwiające dowiezienie ładunku tj. przesyłki towarowej, do miejsca przeznaczenia i/łub w stanie, W jakim ładunek został nadany do przewozu.

Odpowiedź

Brak zgody na wprowadzenie klauzuli w treści proponowanej przez Wykonawcę. Na chwilę obecną Zamawiający nie ma planów co do przewożenia mienia w ramach niniejszej klauzuli i ciężko wskazać jakiego rodzaju mienia miałoby to być.

 1. Kl .miejsca ubezpieczenia – prosimy o dopisanie, że ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem , iż zabezpieczenia przeciwpożarowe w nowej lokalizacji będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści klauzuli zgodnie z wnioskiem Wykonawcy (wprowadzenie limitu) i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 do SIWZ (treść klauzul dodatkowych).

Było:

KLAUZULA EIB 21 A
/KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA/

Strony uzgodniły, że:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne miejsca na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie.

Jest:

KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA/

Strony uzgodniły, że:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne miejsca na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie.

Ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe w nowej lokalizacji będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Prosimy o sprecyzowanie czego dotyczą wewnętrzne przepisy eksploatacyjne w ramach kl. wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych . Prosimy o zgodę na przeniesienie klauzuli do warunków fakultatywnych

Odpowiedź

Brak zgody na przeniesienie klauzuli do wykazu klauzul fakultatywnych. Brak możliwości doprecyzowania.

 

 1. ubezpieczenia mienia poza ewidencją – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 00,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź

Brak zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż mienie pozaewidencyjne jest zgłoszone do ubezpieczenia w ramach mienia od wszystkich ryzyk, w ramach wspólnego limitu odpowiedzialności w wysokości 300.000zł.

 1. Klauzula braku potrąceń – prosimy o zmianę i wprowadzeni poniższego zapisu :

w przypadku ubezpieczenia według wartości księgowej brutto  całkowita wartość odszkodowania nie może przekroczyć wartości księgowej brutto przedmiotu ubezpieczenia na dzień wystąpienia szkody;

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ, par. 1, ust. 7 (Wypłata odszkodowań), pkt i).

Było:

 1. i) Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowić będzie łączna suma ubezpieczenia środków trwałych dotkniętych szkodą. Dla mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowych górną granicę odpowiedzialności stanowi suma ubezpieczenia dla danego środka trwałego określona w umowie.

Jest:

 1. i) Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowić będzie suma ubezpieczenia dla danego środka trwałego określona w umowie. Dla mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowych górną granicę odpowiedzialności stanowi suma ubezpieczenia dla danego środka trwałego określona w umowie.
 2. proporcji prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wprowadzenie zapisu :

Zasady proporcji nie stosuje się, gdy:

1) mienie zostało ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko lub został określony limit odpowiedzialności;

lub

2) wartość ubezpieczonego mienia w dniu szkody nie przekracza 120% zadeklarowanej w polisie sumy ubezpieczenia;

lub

3) łączna wartość szkód w następstwie jednego zdarzenia szkodowego nie przekracza kwoty 50.000 PLN.

Odpowiedź

Brak zgody.

 

 1. Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości dla budynków nieużytkowanych , pustostany w wysokości 200 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz zmianę zapisów SIWZ i wprowadzenie zapisu , iż ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem :

-wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane;

-obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem oraz oświetlony w porze nocnej;

        -  sprzęt i instalacje p-poż. są sprawne i stale utrzymane w gotowości do użycia.

Odpowiedź

Brak zgody.

 

 1. Prosimy o podanie łącznej wartości infrastruktury drogowej wskazanej do ubezpieczenia ( limit 50 000,- zł)

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje na chwilę obecną wskazaną wartością.

 

 1. Procedura likwidacji szkód – pkt 9 , prosimy o wprowadzenie zapisu , że w przypadku szkód w mieniu , niezbędnym do realizacji zadań Ubezpieczającego , może on dokonać niezbędnych prac przywracających funkcjonowanie zarządzanej infrastruktury pod warunkiem , iż wartość szkody nie przekracza 20 000,- zł

Odpowiedź

Brak zgody.

 

II .W zakresie opisu przedmiotu zamówienia w części dotyczącej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej-  Część pierwsza

 

 

 1. W odniesieniu do klauzuli czystych strat finansowych,  prosimy  o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia:

 

- spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub rachunek);

- spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy);

powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;

- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;

- wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;

- wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;

- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych;

- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;

- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;

- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych;

- związane ze stosunkiem pracy;

- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;

będące następstwem naruszenia dóbr osobistych.

Odpowiedź

Zamawiający przypomina, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowania mają zapisy OWU Wykonawcy, w tym wyłączenia odpowiedzialności nie stojące w sprzeczności z SIWZ.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie , że zakres ubezpieczenia OC nie wykracza poza odpowiedzialność ustawową .

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 1. Prosimy o akceptację poniższej treści klauzuli wibracji i osiadania gruntu

Klauzula wibracji:

    Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy określonej w OWU strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody rzeczowe i osobowe spowodowane powolnym działaniem wibracji, osunięciem się ziemi lub osiadaniem gruntu, powodujące:

(1)   częściowe lub całkowite zawalenie się obiektu budowlanego

(2)   oderwanie się części obiektu budowlanego

(3)   pęknięcie lub zarysowania elementów obiektu budowlanego*.

-   Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są:

(1)   wszelkie szkody w mieniu, które nie zostało zinwentaryzowane przed rozpoczęciem prac budowlanych (wymóg sporządzenia pełnej dokumentacji technicznej stanu obiektu).

(2)   szkody wynikłe z prac wykonanych poza okresem ubezpieczenia.

-    Przez pełną dokumentację techniczną stanu obiektu rozumie się opis konstrukcji obiektu budowlanego, charakterystykę jego stanu technicznego oraz opisową i fotograficzną identyfikację wad i uszczerbków inwentaryzowanego obiektu. Dokumentacja powinna być sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami prawa i sztuki budowlanej biorąc pod uwagę rodzaj występującego zagrożenia, rodzaj i stan zagrożonego mienia oraz sposób i zakres prowadzonych prac budowlanych.

-    Umowa ubezpieczenia w zakresie postanowień niniejszej klauzuli, obejmuje szkody ujawnione w okresie ubezpieczenia lub w okresie 12 miesięcy po jego zakończeniu, przy czym wszystkie szkody wynikające z tej samej przyczyny uznaje się za jeden wypadek i przyjmuje się, że zostały ujawnione w dacie ujawnienia się pierwszej szkody.

-   Szkody powodujące pękniecie lub zarysowanie elementów obiektu budowlanego są objęte ochroną, o ile takie pęknięcia lub zarysowania zagrażają stabilności budynku lub budowli. Zakres ochrony nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód polegających na uszkodzeniach powierzchniowych, które ani nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają ich użytkownikom.

Prosimy o zgodę na zastosowanie franszyzy w wysokości 10% nie mniej niż 5 000,- zł w każdej szkodzie

Odpowiedź

Brak zgody. Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowania mają zapisy OWU Wykonawcy, w tym wyłączenia odpowiedzialności nie stojące w sprzeczności z SIWZ.

 

 1. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia z tytułu administrowania i zarządzania drogami publicznymi szkód powstałych wskutek naruszenia przez poszkodowanego przepisów Ustawy Prawo Ruch Drogowego .

W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzeni limitu w wysokości 20 000,00 zł i franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 2 000,-

Odpowiedź

Brak zgody.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie , że odpowiedzialność Zamawiającego w ramach OC z tytułu administrowania i zarządu dróg mieści się w ramach odpowiedzialności ustawowej.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie , że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ , będą miały zastosowanie wyłączenie wskazane w OWU Wykonawcy .

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 1. OC za szkody w związku z emisją , wyciekiem , przedostaniem się substancji do powietrza , wody , gruntu , prosimy o potwierdzenie , że ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem :

- uwolnienie się substancji niebezpiecznych powodujące szkodę musi mieć charakter zdarzenia nagłego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia przy zachowaniu przez Ubezpieczonego należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa;

- początek uwalniania się substancji wyrządzającej szkodę musi mieć miejsce w okresie ubezpieczenia;

zgłoszenie szkody objętej zakresem niniejszej klauzuli winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia uwalniania się substancji niebezpiecznej wyrządzającej szkodę.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 1. Prosimy o wprowadzenie limitu na szkody w pojazdach pracowników lub osób bliskich w wysokości 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z wyłączeniem ryzyka kradzieży .

Odpowiedź

Zgodna na wprowadzenie limitu na szkody w pojazdach pracowników lub osób bliskich w wysokości 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  z wyłączeniem ryzyka kradzieży.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ, par. 3, ust. 5, pkt 7).

Było:

 • szkody wyrządzone pracownikom lub w ich mieniu (w tym w pojazdach mechanicznych, z wyłączeniem ryzyka kradzieży pojazdu), przy czym w odniesieniu do szkód osobowych odszkodowanie nie obejmuje świadczeń wypłaconych na podstawie Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j. Dz.U z 2018 r. poz. 1376), szkód powstałych w wyniku stanów chorobowych w rozumieniu ww. ustawy, a nie wynikających z wypadku przy pracy. Jeżeli szkoda rzeczowa (w tym szkoda w pojeździe), bądź osobowa została wyrządzona pracownikowi bez związku ze stosunkiem pracy (np. jako użytkownikowi infrastruktury drogowej), pracownik ten traktowany jest na zasadach ogólnych – jako osoba trzecia, a przedmiotowy wypadek podlega likwidacji z podstawowego zakresu Umowy.

Jest:

 • szkody wyrządzone pracownikom lub w ich mieniu (w tym w pojazdach mechanicznych, z wyłączeniem ryzyka kradzieży pojazdu. Limit na szkody w pojazdach pracowników lub osób bliskich w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z wyłączeniem ryzyka kradzieży), przy czym w odniesieniu do szkód osobowych odszkodowanie nie obejmuje świadczeń wypłaconych na podstawie Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j. Dz.U z 2018 r. poz. 1376), szkód powstałych w wyniku stanów chorobowych w rozumieniu ww. ustawy, a nie wynikających z wypadku przy pracy. Jeżeli szkoda rzeczowa (w tym szkoda w pojeździe), bądź osobowa została wyrządzona pracownikowi bez związku ze stosunkiem pracy (np. jako użytkownikowi infrastruktury drogowej), pracownik ten traktowany jest na zasadach ogólnych – jako osoba trzecia, a przedmiotowy wypadek podlega likwidacji z podstawowego zakresu Umowy.

 

 1. Prosimy o informację dotyczącą stanu technicznego dróg . Czy Zamawiający dokonuje systematycznego przeglądu dróg ?

Odpowiedź

Każdego roku pracownicy Rejonów Dróg Wojewódzkich wraz z pracownikiem Wydziału Utrzymania Dróg i Mostów dokonają okresowej oceny stanu technicznego zarządzanej sieci drogowej  w oparciu o instrukcję kontroli.

W zależności od intensywności występowania łącznych uszkodzeń nawierzchni jezdni oceniany odcinek kwalifikuje się do jednego z poniższych stanów:

      A stan bardzo dobry        - do 10 % powierzchni

      B stan dobry                     - 11-25 %

      C stan zadowalający        - 26-50 %

      D stan zły                          - 51-75 %

      E stan bardzo zły             - powyżej 75 %

Poniżej Zamawiający prezentuje dane % długości całej sieci dróg z okresowego przeglądu za 2017 rok (na 2018 zestawienie zbiorcze jest w trakcie przygotowywania, ale oczywiście okresowy przegląd został wykonany):

 • 34,337 % z całej długości sieci dróg PZDW
 • 8,910 % z całej długości sieci dróg PZDW
 • 21,492 % z całej długości sieci dróg PZDW
 • 21,407 % z całej długości sieci dróg PZDW
 • 11,764 % z całej długości sieci dróg PZDW

2,09 %  - w trakcie przebudowy

Dodatkowo zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku pracownicy brygad patrolowych dokonują systematycznych objazdów dróg prowadząc obserwację ich stanu, z częstotliwością nie mniejszą niż dwa razy w tygodniu.

 

 1. Jakiego rodzaju mienie ruchome wynajmuje Zamawiający w ramach klauzuli OC najemcy nieruchomości i ruchomości

Odpowiedź

W chwili obecnej nie wynajmuje takiego mienia.

 

III.W zakresie opisu przedmiotu ubezpieczenia w części dotyczącej ubezpieczenia sprzętu elektronicznego  od wszystkich ryzyk

 

 1. Prosimy o potwierdzenie , że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ , będą miały zastosowanie wyłączenie wskazane w OWU Wykonawcy .

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowania mają zapisy OWU Wykonawcy, w tym wyłączenia odpowiedzialności nie stojące w sprzeczności z SIWZ.

 

 1. Prosimy o zgodę na zastosowanie KL. IT zgodnie z poniższą treścią

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych na skutek:

-utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zakłócenia działania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania, o ile nie wynika to z fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia sprzętu komputerowego, wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów) lub nośników tych danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania,

lub

nieprawidłowego działaniu sprzętu komputerowego oraz wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów), o ile ich nieprawidłowe działanie nie wynika z ich fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia.

Niniejszym uzgadnia się, że zniszczenie, uszkodzenie, zakłócenie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodów, programów lub oprogramowania oraz wadliwe działanie sprzętu, oprogramowania lub wbudowanych układów (chipów) nie stanowi fizycznej utraty lub uszkodzenia środków trwałych. To wyłączenie obowiązuje niezależnie od jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy.

Odpowiedź

Brak zgody.

 

CZEŚĆ 03 – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

 

 1. Prosimy o wprowadzenie modyfikacji zapisu 2pkt. 7 :

 Jest .

Ubezpieczyciel zwróci poniesione i udokumentowane koszty wymiany wkładek zamków oraz przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty kluczy (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu) do limitu 1.000zł na jedno zdarzenie.

        Proponujemy:

Ubezpieczyciel zwróci poniesione i udokumentowane koszty wymiany wkładek zamków oraz przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty kluczy (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu) do limitu 1.000zł na jedno zdarzenie.

 Liczba zdarzeń – trzy w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zgoda na proponowaną zmianę. Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ, Część 03 zamówienia, par. 2, ust. 7.

Było:

 1. Ubezpieczyciel zwróci poniesione i udokumentowane koszty wymiany wkładek zamków oraz przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty kluczy (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu) do limitu 1.000zł na jedno zdarzenie.

Jest:

 1. Ubezpieczyciel zwróci poniesione i udokumentowane koszty wymiany wkładek zamków oraz przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty kluczy (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu) do limitu 1.000zł na jedno zdarzenie. Liczba zdarzeń – trzy w okresie ubezpieczenia.

 

 1. Prosimy o wykreślenie zapisu § 2pkt. 8

Odpowiedź

Brak zgody.

 

 1. Prosimy o wprowadzenie modyfikacji zapisu § 2pkt. 15 ust. 4

Jest:

Ubezpieczyciel zobowiązany jest również do pokrycia, w ramach przyjętej sumy ubezpieczenia, udokumentowanych kosztów, które poniósł Ubezpieczający, a które dotyczyły:

 1. zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie od dnia wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, do dnia dokonania przez Ubezpieczyciela oględzin;
 2. holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu, z miejsca powstania szkody do siedziby Ubezpieczającego lub miejsca naprawy wskazanego przez Ubezpieczającego w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej miejsca zdarzenia, nie więcej jednak niż 2.000,00zł;
 3. wynikłych z zastosowania środków w celu ratowania pojazdu, zapobieżenia szkodzie, zwiększenia jej rozmiarów;
 4. przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Proponujemy:

W ramach ubezpieczenia  WYKONAWCA zwraca także koszty:

 • ratowania pojazdu oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli zastosowanie środków były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne – przy czym koszty te są zwracane w ramach sumy ubezpieczenia
 • faktycznie poniesione, uzasadnione i udokumentowane koszty:
 • a) parkowania uszkodzonego0 pojazdu od dnia zgłoszenia szkody do WYKONAWCY, nie dłużej niż do dnia nas6tępnego po dokonaniu przez WYKONAWCĘ oględzin pojazdu (według przeciętnych cen usług tego rodzaju stosowanych w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego albo w miejscu powstania szkody):
 1. b) transportu (holowania) pojazdu do zakładu naprawczego albo miejsca, wskazanego przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli transport był technicznie i ekonomicznie uzasadniony oraz pod warunkiem, iż transport pojazdu nie mógł być świadczony w ramach posiadanego w WYKONAWCY przez Ubezpieczonego ubezpieczenia assistance.
 • Koszty określone powyżej  wypłacane są ponad sumę ubezpieczenia, jednakże do limitu odpowiedzialności równego:

1) 2000 zł łącznie dla tych kosztów, jeżeli do zdarzenia objętego ochroną doszło na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

2) 1500 EURO łącznie dla tych kosztów, jeżeli do zdarzenia objętego ochroną doszło poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Odpowiedź

Brak zgody.

 

 1. Uprzejma prośba o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 05.12.20018 r. godz. 11.30

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 05.12.2018 r. godz. 10.00.

 

 1. Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni? Jeśli tak to proszę o ich wskazanie oraz podanie następujących informacji:

- charakterystyka stanu technicznego, stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

- dotychczasowy i przewidywany okres braku eksploatacji (w miesiącach)

- plan zagospodarowania budynków wyłączonych  z eksploatacji

Odpowiedź

Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji. Powyższe dotyczy budynku nr od 22 i 26 wymienionych w Załączniku nr 8 do SIWZ – wykaz mienia PZDW. Informacja na temat stanu technicznego, stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych została zawarta w Załączniku nr 8 do SIWZ (zakładka GR 1 KST – budynki).

 1. Budynek 22 - magazyn olejów i smarów - dawny magazynek olejów i smarów od 20 lat nie jest użytkowany, nie ma w nim żadnych instalacji ani nie jest podłączony do instalacji zewn., okna i drzwi są trwale zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Budynek razem z działką, na której jest posadowiony stanowi część majątku będącego w trwałym zarządzie i postawiony został do zbycia.
 2. budynek 26 - 27 Hajnówka, ul. Lipowa 180 - w trakcie adaptacji, termin zakończenia prac 20.12.2018r.

 

 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę wprowadzenie poniższego zapisu w odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji?

 

Ubezpieczyciel potwierdza utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej pod następującymi warunkami:

 1. a) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
 2. b) teren budynku jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
 3. c) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
 4. d) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
 5. e) wszelkie otwory są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż budynek w Łomży, który jest wyłączony z eksploatacji tj. dawny magazynek olejów i smarów od 20 lat nie jest użytkowany, nie ma w nim żadnych instalacji ani nie jest podłączony do instalacji zewn., okna i drzwi są trwale zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Budynek razem z działką, na której jest posadowiony stanowi część majątku będącego w trwałym zarządzie i postawiony został do zbycia.

 

 1. Prosimy o podanie ilości, lokalizacji i krótki opis konstrukcji - namioty, wiaty, stragany oraz mienie się w nich znajdujące,

Odpowiedź

Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia wiaty wymienione w Załączniku nr 8 do SIWZ, zakładka GR 1 KST – budynki  pod następującymi pozycjami: Budynek nr 3, 19-21 oraz 24.

Załącznik zawiera także informację nt. lokalizacji wiat i krótkiego opisu konstrukcji.

Brak namiotów i straganów.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Klauzuli EIB10A oraz EIB10B intencją Zamawiającego nie jest aby ochrona ubezpieczeniowa pokrywała utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego, z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, działania substancji toksycznych oraz spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 1. Prosimy o informacje o mieniu pozaewidencyjnym o którym mówi klauzula EIB 30 – czy jest to mienie zgłoszone do ubezpieczenia, jaka jest łączna suma ubezpieczenia tego mienia. W obecnej treści klauzula wskazuje iż ubezpieczeniem miałoby być objęte jakiekolwiek mienie nie należące do zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami par 1 ust. 2 Części 01 zamówienia między innymi mienie pozaewidencyjne/niskocenne składniki majątku z limitem odpowiedzialności na pierwsze ryzyko w wysokości 300.000zł. Łączna suma ubezpieczenia takiego mienia wynosi 672.269,32zł. Jest  to mienie będące własnością PZDW w Białymstoku.

 

 1. W przypadku braku możliwości uszczegółowienia informacji dla mienia pozaewidencyjnego prosimy o wyłączenie z katalogu klauzul obligatoryjnych Klauzuli EIB 30.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie powyżej.

 

 1. W przypadku braku zgody na pytanie 6, prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli EIB 30 w wysokości 100 000zł.

Odpowiedź

Brak zgody. Patrz odpowiedź na pytanie 60.

 

 1. Załącznik nr 1 – postanowienia wspólne pkt 11 – prosimy o dodanie „Seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia w ciągu następujących po sobie 72 h (…)”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów pkt 11 i tym samym dokonuje modyfikacji SIWZ w ramach załącznika nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) – Pozostałe postanowienia, pkt 11.

Było:

 1. Seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia, traktowana jest jako jedno zdarzenie; odnosi się to również do zdarzeń objętych ochroną w ramach rozszerzeń ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach dodatkowych i jakiekolwiek przewidziane w nich franszyzy lub udziały własne będą w takim przypadku potrącane wyłącznie jednokrotnie. Powyższe nie dotyczy ryzyka kradzieży.

Jest:

 1. Seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia (w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - w ciągu następujących po sobie 72 h), traktowana jest jako jedno zdarzenie; odnosi się to również do zdarzeń objętych ochroną w ramach rozszerzeń ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach dodatkowych i jakiekolwiek przewidziane w nich franszyzy lub udziały własne będą w takim przypadku potrącane wyłącznie jednokrotnie. Powyższe nie dotyczy ryzyka kradzieży.

 

 1. Prosimy o wprowadzenie w klauzuli EIB 75 górnej granicy limitu w wysokości 10% szkody maksimum 1 000 000zł dla każdego z pkt. 3,4,5, 6 w klauzuli kosztów dodatkowych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe i wyraża zgodę na proponowaną zmianę i tym samym dokonuje modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie. Zmianie ulega treść klauzuli EIB 75 w załączniku nr 5 do SIWZ (Treść klauzul dodatkowych).

 

Było:

KLAUZULA EIB 75
/KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH/

Strony uzgodniły, że:

 1. Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniżej:
 • koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku zagrożenia wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia – w granicach sumy ubezpieczenia,
 • koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat – w granicach sumy ubezpieczenia,
 • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania, utylizacji, złomowania, usunięcia rumowiska, oszalowania lub umocnienia oraz wywiezienia pozostałości,

- dodatkowy  limit w wysokości nie przekraczającej 10 % szkody

 • zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montażem

- dodatkowy  limit w wysokości nie przekraczającej 10 % szkody

 • koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione
  w związku ze szkodą za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy

- dodatkowy  limit w wysokości nie przekraczającej 10 % szkody,

 • koszty związane ze zmianami budowlanymi, jak również demontażem i ponownym montażem nie uszkodzonego mienia, wykonanymi w celu odzyskania lub naprawy mienia dotkniętego szkodą oraz składowaniem tego mienia

- dodatkowy  limit w wysokości nie przekraczającej 10 % szkody,

 • koszty utraty mediów (np. woda, para, gaz) związane ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy,

- dodatkowy limit w wysokości 30.000 zł na zdarzenie niezależnie od sumy ubezpieczenia.

 1. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2), Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik działań zabezpieczających i ratowniczych.
 2. Jeżeli koszty, o których mowa w ust.1, nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach określonych w ust. 1, Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach dodatkowego limitu odpowiedzialności – nie więcej niż łącznie w okresie ubezpieczenia 300.000zł.
 3. Limity odpowiedzialności przewidziane w niniejszej klauzuli nie mają zastosowania wtedy, gdy działania wiążące się z kosztami, o których mowa w niniejszej klauzuli, zostały podjęte na polecenie Ubezpieczyciela.

Jest:

/KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH/

Strony uzgodniły, że:

 1. Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniżej:
 • koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku zagrożenia wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia – w granicach sumy ubezpieczenia,
 • koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat – w granicach sumy ubezpieczenia,
 • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania, utylizacji, złomowania, usunięcia rumowiska, oszalowania lub umocnienia oraz wywiezienia pozostałości,

- dodatkowy  limit w wysokości 10% szkody maksimum 1 000 000zł,

 • zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montażem

- dodatkowy  limit w wysokości 10% szkody maksimum 1 000 000zł,

 • koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione
  w związku ze szkodą za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy

- dodatkowy  limit w wysokości 10% szkody maksimum 1 000 000zł ,

 • koszty związane ze zmianami budowlanymi, jak również demontażem i ponownym montażem nie uszkodzonego mienia, wykonanymi w celu odzyskania lub naprawy mienia dotkniętego szkodą oraz składowaniem tego mienia

- dodatkowy  limit w wysokości 10% szkody maksimum 1 000 000zł,

 • koszty utraty mediów (np. woda, para, gaz) związane ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy,

- dodatkowy limit w wysokości 30.000 zł na zdarzenie niezależnie od sumy ubezpieczenia.

 1. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2), Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik działań zabezpieczających i ratowniczych.
 2. Jeżeli koszty, o których mowa w ust.1, nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach określonych w ust. 1, Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach dodatkowego limitu odpowiedzialności – nie więcej niż łącznie w okresie ubezpieczenia 300.000zł.
 3. Limity odpowiedzialności przewidziane w niniejszej klauzuli nie mają zastosowania wtedy, gdy działania wiążące się z kosztami, o których mowa w niniejszej klauzuli, zostały podjęte na polecenie Ubezpieczyciela.

 

 1. Klauzula okolicznościowa EIB 71 - prosimy o dodanie: „o ile postępowanie nie ma wpływu na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości należnego odszkodowania.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i tym samym dokonuje modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie. Zmianie ulega treść klauzuli EIB 71.

Było:

KLAUZULA EIB 71
/KLAUZULA USTALENIA OKOLICZNOŚCI SZKODY/

Strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel jest zobowiązany – po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym - prowadzić postępowanie likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą oraz wysokością szkody, w szczególności wypłacić odszkodowanie bez względu na toczące się w związku ze szkodą inne postępowanie, w tym sądowe lub przygotowawcze.

Jest:

/KLAUZULA USTALENIA OKOLICZNOŚCI SZKODY/

Strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel jest zobowiązany – po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym - prowadzić postępowanie likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą oraz wysokością szkody, w szczególności wypłacić odszkodowanie bez względu na toczące się w związku ze szkodą inne postępowanie, w tym sądowe lub przygotowawcze, o ile postępowanie nie ma wpływu na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości należnego odszkodowania.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe  zastosowane w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania.

 

 1. Prosimy o informację, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację zagrożone powodzią? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia brak jest lokalizacji zagrożonych powodzią.

 

 1. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia się wód gruntowych w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego.

Odpowiedź

Brak zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi i podtopień Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia brak jest lokalizacji zagrożonych powodzią. Zamawiający podkreśla, iż w ramach SIWZ wprowadził limit odpowiedzialności dla ryzyka podniesienia się wód gruntowych w wysokości 2.000.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym i w ramach modyfikacji SIWZ wyraża zgodę na jego obniżenie do 1.000.000 zł.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), część 01 zamówienia, par. 1, ust. 2.

Było:

 • Za powódź uważa się zalanie ubezpieczonego mienia, niezależnie od miejsca położenia,
  w szczególności w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących, wystąpienia z brzegów na skutek opadów atmosferycznych, spływu wód po zboczach, a także działania wód gruntowych (limit odpowiedzialności dla
  szkód powstałych wskutek podniesienia się wód gruntowych wynosi 2.000.000zł). Zakres ubezpieczenia obejmuje także odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek powodzi w mieniu znajdującym się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne (Dz.U.2017, poz.1566).

Jest:

 • Za powódź uważa się zalanie ubezpieczonego mienia, niezależnie od miejsca położenia,
  w szczególności w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących, wystąpienia z brzegów na skutek opadów atmosferycznych, spływu wód po zboczach, a także działania wód gruntowych (limit odpowiedzialności dla
  szkód powstałych wskutek podniesienia się wód gruntowych wynosi 1.000.000zł). Zakres ubezpieczenia obejmuje także odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek powodzi w mieniu znajdującym się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne (Dz.U.2017, poz.1566).

 

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia ubezpieczonego w systemie „na pierwsze ryzyko” będzie miała zastosowanie konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że w przypadku mienia ubezpieczonego w systemie „na pierwsze ryzyko” będzie miała zastosowanie konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie.

 

 

 1. W celu oceny ekspozycji na ryzyko prosimy o określenie łącznej wartości mienia, które ma być ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko typu: słupy oświetleniowe, lampy, wiaty przystankowe, znaki drogowe, tablice informacyjne, ogrodzenia, ławki, drogi wewnętrzne, chodniki, place oraz inne obiekty małej architektury nie wymienione w wykazie obejmującym ubezpieczenie w systemie sum stałych.

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje na chwilę obecną wskazaną wartością.

 

 1. Prosimy o podanie czy w ramach podanych wartości sum ubezpieczenia są ujęte wartości dróg publicznych, gminnych. Prosimy o podanie tych wartości.

Odpowiedź

W ramach podanych wartości sum ubezpieczenia nie zostały ujęte wartości dróg publicznych, gminnych.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wiadukty i mosty.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są wiadukty i mosty.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie ma zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych, sprzeniewierzeniu mienia.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 1. Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż pierwszeństwo przed postanowieniami OWU Wykonawcy mają zapisy SIWZ, w tym limity odpowiedzialności w niej przewidziane.

 

 1. Prosimy o zmianę zapisu pkt 7ppkt.1 ust. i w Załączniku nr 1 do SIWZ:

Z :

„Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowić będzie łączna suma ubezpieczenia środków trwałych dotkniętych szkodą. Dla mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowych górną granicę odpowiedzialności stanowi suma ubezpieczenia dla danego środka trwałego określona w umowie.”

Na:

„Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowić będzie suma ubezpieczenia dla danego środka trwałego określona w umowie  dotkniętego szkodą. Dla mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowych górną granicę odpowiedzialności stanowi suma ubezpieczenia dla danego środka trwałego określona w umowie.”

Odpowiedź

Zamawiający dokonał już modyfikacji w powyższym zakresie przy okazji odpowiedzi na pytanie innego Wykonawcy.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. Nie dotyczy drobnych usług medycznych jak zmiana opatrunku, szczepienie, pobranie krwi etc. świadczonych przez personel domów opieki społecznej na rzecz podopiecznych

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód wynikających z treści reklam.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje organizacji imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, podczas których będą uprawiane sporty:
 2. a) motorowe,
 3. b) motorowodne,
 4. c) lotnicze.

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będzie obejmować szkód powstałych wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, niezamierzone i nieprzewidziane.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ, Umowie – a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe, o ile wyłączenia nie są sprzeczne z zapisami SIWZ.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązujący będzie trigger loss occurrence.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe, gdyż wynika to z definicji wypadku ubezpieczeniowego przewidzianej w niniejszej SIWZ.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w OC pracodawcy obowiązywać będzie franszyza redukcyjna w wysokości świadczenia ZUS/KRUS.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte żadne szkody podlegające ochronie w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 1. Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej w OC dróg w wysokości 300 PLN.

Odpowiedź

Brak zgody.

 

 1. Prosimy o doprecyzowanie, że zapis: „W przypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie będzie następowało według stawek/składek wynikających ze złożonej oferty.” Nie dotyczy ubezpieczenia OC.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula przekształceń EIB 53 ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy zakres działalności nowego podmiotu jest tożsamy z zakresem działalności Ubezpieczonego określonym w SIWZ

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 1. Prosimy o wykreślenie klauzuli EIB 01A (reprezentantów) z katalogu klauzul obligatoryjnych dot. OC i przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o potwierdzenie, że Klauzula ta nie będzie miała zastosowania w zakresie OC z tyt. wykonywania władzy publicznej, z tyt. wydania lub niewydania aktu normatywnego lub decyzji administracyjnej, rozszerzenie definicji reprezentantów o dyrektorów/kierowników (zastępców dyrektorów / kierowników) ubezpieczonych jednostek organizacyjnych oraz o wprowadzenie dla ryzyka OC limitu odpowiedzialności 500 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Brak zgody na przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Zamawiający potwierdza, iż klauzula nie ma zastosowania w zakresie OC z tyt. wykonywania władzy publicznej, z tyt. wydania lub niewydania aktu normatywnego lub decyzji administracyjnej. W przedmiotowym postępowaniu nie występują jednostki organizacyjne, a jedynie Rejony Dróg w ramach struktury organizacyjnej PZDW. Zgoda na wprowadzenie limitu w ramach przedmiotowej klauzuli w zakresie winy umyślnej – 300.000zł.

 1. Prosimy o doprecyzowanie, że zapis: „W przypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie będzie następowało według stawek/składek wynikających ze złożonej oferty.” nie dotyczy ubezpieczenia OC.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 1. KLAUZULA EIB 92 /KLAUZULA ROSZCZEŃ REGRESOWYCH/ - prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody wyrządzonej umyślnie lub po spożyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że limity ponad sumę gwarancyjną dotyczą jednego i wszystkich zdarzeń.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 1. Odnośnie pkt. 5.10. (szkody w rzeczach znajdujących się pod kontrolą, dozorem lub w pieczy Ubezpieczonego

– prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje również szkód wynikających z kradzieży zwykłej.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

– prosimy o wyłączenie szkód w wartościach pieniężnych. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o obniżenie limitu do 50 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia i potwierdzenie, że ochrona obowiązuje, o ile spełnione zostały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż ros rozszerzenie nie obejmuje szkód w wartościach pieniężnych.

 1. Odnośnie OC organizatora imprez – prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód spowodowanych przez wykonawców, zawodników i sędziów biorących udział w imprezie ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy, o ile nie jest to pracownik ubezpieczonego lub osoba, za którą ubezpieczony ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.

Odpowiedź

Brak rozszerzenia odpowiedzialności w zakresie OC organizatora imprez w ramach niniejszej SIWZ.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że również w zakresie czystych strat finansowych zastosowanie będą mieć ogólne wyłączenia odpowiedzialności w OWU wykonawcy, chyba że zostały one wprost włączone do ochrony w SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 1. Prosimy o dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności w Klauzuli czystych strat finansowych – Ubezpieczyciel nie odpowiada również za czyste straty finansowe:

3) związane z działalnością:

 1. a) bankową lub ubezpieczeniową,
 2. b) księgową lub finansową,
 3. c) leasingową,
 4. d) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,
 5. e) reklamową,
 6. f) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,

6) wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;

7) wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej;

8) powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych;

9) związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej;

11) polegające na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages),

nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot – jeśli zostały nałożone na Ubezpieczonego.

Odpowiedź

Zamawiający nie widzi zasadności dodania przytoczonych wyżej wyłączeń odpowiedzialności w zakresie czystych strat finansowych, gdyż podkreśla i przypomina, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają postanowienia ogólnych (i/lub Szczególnych) Warunków Ubezpieczenia załączonych do oferty lub wskazanych w ofercie Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Powyższe dotyczy także wyłączeń odpowiedzialności.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu odpowiedzialności są wyłączone szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

100. Prosimy o wykreślenie w pkt 8 ppkt6 słów „lub osób bliskich”

Odpowiedź

Zgoda na wykreślenie w pkt 8 ppkt6 słów „lub osób bliskich”.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ, par. 3, ust. 8 pkt. 6).

Było:

 • przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody w pojazdach mechanicznych stanowiących własność pracowników Ubezpieczonego lub osób bliskich pracownikom, to nie będzie miało ono zastosowania na potrzeby przedmiotowej umowy ubezpieczenia;

Jest:

 • przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody w pojazdach mechanicznych stanowiących własność pracowników Ubezpieczonego, to nie będzie miało ono zastosowania na potrzeby przedmiotowej umowy ubezpieczenia;

101

Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferta na dzień 06.12.2018r

Odpowiedź

Zamawiający dokonał przesunięcia terminu składania ofert przy okazji udzielenia odpowiedzi na pytanie innego Wykonawcy.

 

 • Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane wymagane prawem budowlanym,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają książki obiektów budowlanych i stosowne przeglądy.

 

 • Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 

 • Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji gazowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały jakiekolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

Odpowiedź

Informacja we wskazanym zakresie znajduje się w Załączniku nr 8 do SIWZ (wykaz mienia PZDW), zakładka GR1 KST- budynki.

 

 • Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

Odpowiedź

Zgodnie z informacją zawartą w załączniku w Załączniku nr 8 do SIWZ (wykaz mienia PZDW), zakładka GR1 KST- budynki – brak jest budynków w złym stanie technicznym.

 

 • Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym?

Odpowiedź

Nie dotyczy

 

 • Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do likwidacji, rozbiórki. Jaka jest wartość tego mienia?

Odpowiedź

Informacja o mieniu nieużytkowanym (budynki) znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ (wykaz mienia PZDW), zakładka GR1 KST- budynki.

 

 • Prosimy o informację na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - gdzie jest dostępna, kiedy ostatnio była aktualizowana,

Odpowiedź

Instrukcje są dostępne w obiektach i aktualizowane co 2 lata.

 

 • Czy Zamawiający ma wprowadzoną pisemną ewidencję prac pożarowo-niebezpiecznych,

Odpowiedź

Zamawiający nie prowadzi prac pożarowo-niebezpiecznych

 

 • Czy Zamawiający wymaga polisy OC z tytułu prowadzonej działalności w odniesieniu dla firm wykonujących zlecenia na  jednostek organizacyjnych Zamawiającego,

Odpowiedź

Zamawiający  wymaga polisy OC z tytułu prowadzonej działalności w odniesieniu  dla firm wykonujących zlecenia na rzecz  jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

 

 • Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji lub budynki będące pustostanami, jeśli takie budynki zostały zgłoszone do ubezpieczenia to prośba o ich wskazanie wraz wartością jednostkową  oraz podanie informacji na temat zabezpieczenia/dozoru tych budynków, istniejących tam mediów,  

Odpowiedź

Informacja we wskazanym zakresie znajduje się w Załączniku nr 8 do SIWZ (wykaz mienia PZDW), zakładka GR1 KST- budynki, wiersz nr wiersz nr 6 oraz 3 i 4 (wartość). Obecnie są to dwa obiekty.

 

 • Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek   Jeśli tak,  to prosimy podać które i o jakiej wartości, 

Odpowiedź

Zamawiający na chwilę obecną nie przewiduje wyłączenia z eksploatacji budynków.

 

 • Czy w okresie ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych, większe remonty jeżeli tak to jakie i w jakim zakresie,

Odpowiedź

Informacja we wskazanym zakresie znajduje się w Załączniku nr 8 do SIWZ (wykaz mienia PZDW), zakładka GR1 KST- budynki, wiersz nr 20 arkusza.

 

 • Prosimy o informację, czy w okresie od 01.01.1997 roku wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia, jeśli takie zdarzenia miały miejsce prosimy o podanie wielkości poniesionych szkód,

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w okresie od 01.01.1997 roku nie wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia.

 

 • Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 • Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 • Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
 1. a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
 2. b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
 3. c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej (brak ryzyka utraty zysku w SIWZ) jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności ww. aktami prawnymi.

 

 • Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

 

 • Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

Odpowiedź

Informacja we wskazanym zakresie znajduje się w Załączniku nr 8 do SIWZ (wykaz mienia PZDW), zakładka GR1 KST- budynki, wiersz nr 15 i 16 arkusza.

 

 • Prosimy o informację, jakie nakłady na remonty dróg i mostów poniósł Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat.

Odpowiedź

Nakłady poniesione na remonty dróg:

2018 rok – ok. 31 000 000 zł – łącznie z trwającymi umowami

2017 rok – ok. 22 000 000 zł

2016 rok – ok 10 000 000 zł

PZDW w Białymstoku nie wykonuje remontów mostów ewentualnie w ramach remontów dróg nawierzchnia na obiektach. Wykonywane natomiast są  roboty utrzymaniowe (naprawy).

Obiekty mostowe są przebudowywane w ramach inwestycji drogowych. W trakcie budowy lub przebudowy obecnie jest ok. 128 km dróg wraz z obiektami inżynierskimi.

 

 • Prosimy o informację na temat wartości prac budowlano – montażowych planowanych w okresie ubezpieczenia i lokalizacji, w których będą prowadzone.

Odpowiedź

Budynek siedziby PZDW (Białystok, ul. Elewatorska 6) – planowane odnowienie elewacji.

 

 • Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ obowiązują postanowienia ogólnych warunków ubezpieczeń ubezpieczyciela.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 • Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności zostały określone w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 • W związku z zapisem „Seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia, traktowana jest jako jedno zdarzenie” – prosimy o wprowadzenie limitu czasowego 72 godziny.

Odpowiedź

Zamawiający dokonał już modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie przy okazji odpowiedzi na pytanie innego Wykonawcy.

 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

 

 • Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000,00 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź

Brak zgody.

 

 • Prosimy o podanie łączne wartości mienia (pkt 11) : „Pozostałe wyżej niesklasyfikowane składniki mienia należącego/będącego w posiadaniu Ubezpieczonego (m.in. mienie w obrębie gr II KŚT nie zgłoszone w systemie sum stałych w tym np. pojemniki na surowce wtórne, pergole, ławki, tablice informacyjne, płoty, ogrodzenia, balustrady, schody, bramy, sieci kanalizacyjne/ deszczowe, gazowe, telekomunikacyjne, wodociągowe wraz z przyłączami i pokrywami, garaże, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, oświetlenie terenu, CO kanał zewnętrzny itp. – limit na pierwsze ryzyko” – 300 000,00 PLN oraz „ (pkt 8) Środki obrotowe/ konto 310 (w szczególności mienie znajdujące się w magazynach jak np. znaki drogowe, masa, łańcuchy, słupki)”.

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje na chwilę obecną informacją na temat łącznej wartości ww. składników majątku (z wyjątkiem środków obrotowych/konto 310). Łączna wartość środków obrotowych/ konto 310 wynosi 491.918,22zł.

 

 • Prosimy o podanie łączne wartości mienia pkt g ppkt II – „chodniki/ nawierzchnie z płyt i drogi wewnętrzne/ ścieżki/trasy rowerowe (do limitu 100.000 zł), zbiorniki ścieków, wiaty”

Odpowiedź

Informacja na temat wartości m.in. ogrodzeń i nawierzchni z płyt, którą dysponuje na chwilę obecną Zamawiający, znajduje się w Załączniku nr 8 do SIWZ (wykaz mienia PZDW), zakładka GR 2 KŚT – budowle. Informacja na temat wartości wiat została zawarta w zakładce GR 1 KST – budynki.

 

 • Prosimy o zmianę zapisu: „W granicach sumy ubezpieczenia Ubezpieczyciel zwróci udokumentowane koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie (…)” na „W granicach sumy ubezpieczenia do limitu odpowiedzialności 10% wartości szkody nie więcej niż 2.000.000 zł dla wszystkich szkód Ubezpieczyciel zwróci udokumentowane koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie (…).”

Odpowiedź

Brak zgody.

 

 • W  związku ze zdefiniowanym katalogiem ryzyk uzupełniających prosimy o potwierdzenie, że zamieszki i strajki objęte są ochroną w ramach limitu i zakresu określonego w Klauzuli stanów wyjątkowych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 • W  związku ze zdefiniowanym katalogiem ryzyk uzupełniających prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na ryzyko stłuczenia/rozbicia.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenie innego limitu niż określony w SIWZ limit dot. szkód w szybach i przedmiotach szklanych (od stłuczenia), gdzie ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana do limitu 20.000 zł.

 

 • W  związku ze zdefiniowanym katalogiem ryzyk uzupełniających prosimy o potwierdzenie, że dewastacja, przepięcie objęte są ochroną w ramach limitów i zakresu określonych odpowiednio w klauzulach EIB 04 (dewastacja) i EIB 02 (przepięciowa).

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 • Prosimy o wyłączenie z definicji powodzi podniesienia się wód gruntowych. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym dla szkód powstałych wskutek podniesienia się wód gruntowych.

Odpowiedź

Brak zgody na wyłączenie z definicji powodzi podniesienia się wód gruntowych. Zamawiający wyraził zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym dla szkód powstałych wskutek podniesienia się wód gruntowych przy okazji odpowiedzi na pytanie innego Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia brak jest lokalizacji zagrożonych powodzią.

 

 • Prosimy o zmianę zapisu: „Za szkodę rozumie się także zalanie, zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia, powstałe na skutek jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, jeżeli w wyniku zalania, skażenia lub zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich funkcji i być prawidłowo eksploatowane, bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie.” na „Za szkodę rozumie się także zalanie, zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia, powstałe na skutek jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, jeżeli w wyniku zalania, skażenia lub zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich funkcji i być prawidłowo eksploatowane”.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i dokonuje modyfikacji SIWZ w ramach Załącznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), część 01 zamówienia, par. 1, ust. 2, pkt. 7).

Było:

 • Za szkodę rozumie się także zalanie, zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia, powstałe na skutek jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, jeżeli w wyniku zalania, skażenia lub zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich funkcji i być prawidłowo eksploatowane, bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie.

Jest:

 • Za szkodę rozumie się także zalanie, zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia, powstałe na skutek jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, jeżeli w wyniku zalania, skażenia lub zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich funkcji i być prawidłowo eksploatowane.

 

 • Prosimy o podanie łącznej wartości infrastruktury drogowej (innej niż drogi) zgłoszonej do ubezpieczenia w systemie I ryzyka.

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje na chwilę obecną wskazaną wartością.

 

 • Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia dróg.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie zgłasza dróg za wyjątkiem limitu odpowiedzialności na drogi wewnętrzne i ścieżki rowerowe w wysokości 100.000zł (zgodnie z par 1, ust. 1, pkt. 1 g) II Załącznika nr 1 do SIWZ).

 

 • Prosimy o zgodę na włączenie poniższej Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź

Brak zgody na włączenie klauzuli w powyższym brzmieniu. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wyłączona jest ochrona w zakresie ryzyk cybernetycznych.

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

 • Prosimy o podanie informacji na temat sprzętu elektronicznego:
 1. a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu z firmą zewnętrzną,
 2. b) czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak – to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości,

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada podpisanej umowy  o konserwację urządzeń/sprzętu z firmą zewnętrzną. Zamawiający informuje także, iż ubezpieczony sprzęt elektroniczny nie pracuje poniżej poziomu gruntu.

 

 1. Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 300,00zł,

Odpowiedź

Brak zgody.

 

 • Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia aktów sabotażu i lokautu i przeniesienia do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia aktów sabotażu i lokautu i tym samym dokonuje modyfikacji SIWZ w ramach Załącznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), par. 2, ust. 4, pkt. 4).

Było:

 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody wyrządzone wskutek aktów terroryzmu, sabotażu, strajków, zamieszek, lokautów – limit odpowiedzialności wynosi 200.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia - wszelkie odmienne zapisy OWU Wykonawcy uznaje się za nieobowiązujące.

Jest:

 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody wyrządzone wskutek aktów terroryzmu, strajków, zamieszek– limit odpowiedzialności wynosi 200.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia - wszelkie odmienne zapisy OWU Wykonawcy uznaje się za nieobowiązujące.

 

 

 • Prosimy o zgodę na włączenie poniższej Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź

Brak zgody na włączenie klauzuli w powyższym brzmieniu. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wyłączona jest ochrona w zakresie ryzyk cybernetycznych.

 

Klauzule obligatoryjne włączone do zakresu ubezpieczenia

 

 • Klauzula EIB 03 /klauzula szkód mechanicznych/ - prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.\

Odpowiedź

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w ramach Klauzuli EIB 03 /klauzula szkód mechanicznych/ do wysokości 200.000zł. Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 do SIWZ (treść klauzul dodatkowych).

Było:

KLAUZULA EIB 03
/KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH/

Strony uzgodniły, że:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty oraz sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi.

Za szkody spowodowane działaniem człowieka uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,

Za szkody spowodowane wadami produkcyjnymi uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,

Za szkody spowodowane przyczynami eksploatacyjnymi uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

 1. a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
 2. b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, chyba że powstały one wskutek zdarzenia objętego ochroną na podstawie niniejszej klauzuli;
 3. c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
 4. d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
 5. e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
 6. f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
 7. g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
 8. h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
 9. i) w postaci utraty zysku

Limit odpowiedzialności wynosi: 400.000 zł.

Franszyza redukcyjna zniesiona.

Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane.

Jest:

/KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH/

Strony uzgodniły, że:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty oraz sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi.

Za szkody spowodowane działaniem człowieka uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,

Za szkody spowodowane wadami produkcyjnymi uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,

Za szkody spowodowane przyczynami eksploatacyjnymi uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

 1. a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
 2. b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, chyba że powstały one wskutek zdarzenia objętego ochroną na podstawie niniejszej klauzuli;
 3. c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
 4. d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
 5. e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
 6. f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
 7. g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
 8. h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
 9. i) w postaci utraty zysku

Limit odpowiedzialności wynosi: 200.000 zł.

Franszyza redukcyjna zniesiona.

Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane.

 

 • Klauzula EIB 04 /klauzula dewastacji/ - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku dewastacji w wysokości 500.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku dewastacji w wysokości 500.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 do SIWZ (treść klauzul dodatkowych).

Było:

KLAUZULA EIB 04
/KLAUZULA DEWASTACJI/

Strony uzgodniły, że:

 1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo ryzyko dewastacji. Przez dewastację rozumie się zniszczenie bądź uszkodzenie mienia, dokonane przez znanego lub nieznanego sprawcę.

Za dewastację nie uważa się zdarzeń, które pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową na mocy innych postanowień umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczeniem objęte są wszystkie stanowiące przedmiot ubezpieczenia składniki mienia niezależnie od rodzaju i klasyfikacji z wyłączeniem wartości pieniężnych.

 1. Ubezpieczeniem są objęte również szkody polegające na oszpeceniu przedmiotu ubezpieczenia np. pomalowaniu, oskrobaniu, graffiti, itp. Limit odpowiedzialności dla postanowień niniejszego punktu wynosi 20 000 zł.

 

Jest:

KLAUZULA DEWASTACJI/

Strony uzgodniły, że:

 1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo ryzyko dewastacji. Przez dewastację rozumie się zniszczenie bądź uszkodzenie mienia, dokonane przez znanego lub nieznanego sprawcę.

Za dewastację nie uważa się zdarzeń, które pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową na mocy innych postanowień umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczeniem objęte są wszystkie stanowiące przedmiot ubezpieczenia składniki mienia niezależnie od rodzaju i klasyfikacji z wyłączeniem wartości pieniężnych.

 1. Ubezpieczeniem są objęte również szkody polegające na oszpeceniu przedmiotu ubezpieczenia np. pomalowaniu, oskrobaniu, graffiti, itp. Limit odpowiedzialności dla postanowień niniejszego punktu wynosi 20 000 zł.
 2. Limit odpowiedzialności wynosi 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

 

 • Klauzula EIB 06 /klauzula sposobu przechowywania mienia/ - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym dla szkód powstałych wskutek zalania mienia od podłoża w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub dopisanie, że klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści klauzuli zgodnie z wnioskiem Wykonawcy (wprowadzenie limitu) i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 do SIWZ (treść klauzul dodatkowych).

Było:

KLAUZULA EIB 06
/KLAUZULA SPOSOBU PRZECHOWYWANIA MIENIA/

Strony uzgodniły, że:

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody powstałe wskutek zalania mienia od podłoża,
w tym także w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu, jeśli mienie to składowane było bezpośrednio na podłodze lub na podstawie niższej niż wymagana w treści ogólnych warunków ubezpieczenia.

Jest:

KLAUZULA SPOSOBU PRZECHOWYWANIA MIENIA/

Strony uzgodniły, że:

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody powstałe wskutek zalania mienia od podłoża,
w tym także w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu, jeśli mienie to składowane było bezpośrednio na podłodze lub na podstawie niższej niż wymagana w treści ogólnych warunków ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym dla szkód powstałych wskutek zalania mienia od podłoża w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu.

 

 • Klauzula 10 A /klauzula stanów wyjątkowych/ - prosimy o wykreślenie z treści klauzuli „sabotażu, lokautu lub zwolnień grupowych”.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści klauzuli zgodnie z wnioskiem Wykonawcy i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 do SIWZ (treść klauzul dodatkowych). Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie innego Wykonawcy dokonał już modyfikacji treści niniejszej klauzuli.

Było:

/KLAUZULA STANÓW WYJĄTKOWYCH/

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, Strony ustaliły, że:

 1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w mieniu, gdy zdarzenia te są następstwem aktów terroryzmu, strajków, zamieszek lub sabotażu, lokautu lub zwolnień grupowych.
 2. Przez akt terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. 
 3. Przez strajk rozumie się planowo przeprowadzone i nastawione na konkretny cel wspólne przerwanie pracy przez grupę pracowników stanowiącą co najmniej 10% ogółu zatrudnionych
  w danym miejscu ubezpieczenia lub co najmniej przez 20 osób, któremu towarzyszą akty agresji wobec ludzi i (lub) mienia.
 4. Przez zamieszki rozumie się zakłócanie porządku publicznego, przez grupę co najmniej 10 osób, któremu towarzyszyły akty agresji wobec ludzi i/lub mienia.
 5. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody będące bezpośrednim następstwem: działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, wszelkich działań przedsięwziętych w związku
  z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w punkcie powyżej.
 6. Łączny limit odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia wynosi 500.000 zł.

Jest:

/KLAUZULA STANÓW WYJĄTKOWYCH/

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, Strony ustaliły, że:

 1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w mieniu, gdy zdarzenia te są następstwem aktów terroryzmu, strajków, zamieszek.
 2. Przez akt terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. 
 3. Przez strajk rozumie się planowo przeprowadzone i nastawione na konkretny cel wspólne przerwanie pracy przez grupę pracowników stanowiącą co najmniej 10% ogółu zatrudnionych
  w danym miejscu ubezpieczenia lub co najmniej przez 20 osób, któremu towarzyszą akty agresji wobec ludzi i (lub) mienia.
 4. Przez zamieszki rozumie się zakłócanie porządku publicznego, przez grupę co najmniej 10 osób, któremu towarzyszyły akty agresji wobec ludzi i/lub mienia.
 5. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody będące bezpośrednim następstwem: działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, wszelkich działań przedsięwziętych w związku
  z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w punkcie powyżej.
 6. Łączny limit odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia wynosi 500.000 zł.

 

 • Klauzula kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych - prosimy o wykreślenie klauzuli z katalogu klauzul obligatoryjnych i przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych. Ponieważ ochroną ubezpieczeniową mają zostać objęte koszty niezwiązane z wystąpieniem szkody, w tym koszty zwolnień grupowych,  prosimy o przedstawienie przykładowego scenariusza zaangażowania ubezpieczyciela z tytułu przedmiotowej klauzuli.

Odpowiedź

Brak zgody na przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż w treści niniejszej klauzuli nie ma mowy o „kosztach zwolnień grupowych”. Zamawiający nie podejmie się nakreślenia hipotetycznych przykładów  zaangażowania Ubezpieczyciela z tytułu przedmiotowej klauzuli.

 • Klauzula EIB 21 A /klauzula miejsca ubezpieczenia/ - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym dla szkód w mieniu, które znajduje się poza lokalizacjami wskazanymi w SIWZ i wprowadzenie zastrzeżenia, że a) lokalizacje spełniają wymagania określone w OWU odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz b) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie jest objęte mienie w transporcie, na wystawach, pokazach i targach oraz mienie stanowiące przedmiot prac remontowo-budowlanych.

Odpowiedź

Brak zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym dla szkód w mieniu, które znajduje się poza lokalizacjami wskazanymi w SIWZ. Zgoda na wprowadzenie zastrzeżenia, że a) lokalizacje spełniają (minimalne) wymagania określone w OWU odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz b) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie jest objęte mienie na wystawach, pokazach i targach. Mienie w transporcie jest obejmowane ochroną zgodnie z postanowieniami klauzuli EIB 08 B (klauzuli MiniCARGO).

 

 • Klauzula EIB 24 /klauzula wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych/ - prosimy o wykreślenie klauzuli albo przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź

Brak zgody.

 

 • KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI – prosimy o wprowadzenie podlimitu dla ryzyka kradzieży w wysokości 10.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu dla ryzyka kradzieży w wysokości 20.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 do SIWZ (treść klauzul dodatkowych).

Było:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI/

Strony uzgodniły, że:

 1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w mieniu ruchomym (wraz z ich konstrukcjami) znajdującym na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków.
 2. Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do przedmiotów określonych w pkt. 1 rozszerza się o ryzyko kradzieży. Limit odpowiedzialności wynosi 50.000 zł.

Jest:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI/

Strony uzgodniły, że:

 1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w mieniu ruchomym (wraz z ich konstrukcjami) znajdującym na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków.
 2. Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do przedmiotów określonych w pkt. 1 rozszerza się o ryzyko kradzieży. Limit odpowiedzialności wynosi 20.000 zł.

 

 • Klauzula EIB 30 /klauzula ubezpieczenia mienia poza ewidencją/ - prosimy o wskazanie jakiego rodzaju mienie znajduje się poza ewidencją księgową Ubezpieczonego.

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie przy okazji przekazania informacji do pytania innego wykonawcy.

 

 • Klauzula EIB 31 /klauzula ubezpieczenia budowli/ - prosimy o potwierdzenie, że dla przedmiotu  ubezpieczenia budowle zastosowanie mają takie same zasady, jak dla pozostałych przedmiotów ubezpieczenia, tzn. że z zachowaniem pierwszeństwa zapisów SIWZ zastosowanie mają OWU.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają postanowienia OWU nie stojące w sprzeczności z treścią SIWZ.

 

 • Klauzula EIB 38 A /klauzula eksploatacji mienia/ - prosimy o wyłączenie klauzuli z katalogu klauzul obligatoryjnych lub potwierdzenie, iż mienie przeznaczone do rozbiórki, na złom, w złym stanie technicznym, jest wyłączone z zakresu ochrony.

Odpowiedź

Brak zgody na wyłączenie klauzuli z katalogu klauzul obligatoryjnych. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż mienie przeznaczone do rozbiórki, na złom jest wyłączone z zakresu ochrony. Brak mienia w złym stanie technicznym na chwile obecną.

 

 • KLAUZULA EIB 54  /KLAUZULA REZYGNACJI ZE SKŁADEK MINIMALNYCH/ - prosimy o wyłączenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych

Odpowiedź

Brak zgody.

 

 • Klauzula zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia - prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy tylko sum ubezpieczenia w systemie sum stałych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 • Klauzula EIB 75 /klauzula kosztów dodatkowych/ - prosimy o zmianę limitów odpowiedzialności dla ust. 1 pkt od 3) do 6) na 200.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany limitów odpowiedzialności dla ust. 1 pkt od 3) do 6) przy okazji odpowiedzi na pytanie innego Wykonawcy.

 

 • Klauzula EIB 92 /roszczeń regresowych/ - prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Szkodowość

 • Prosimy o podanie informacji jakiego rodzaju szkody z odpowiedzialności cywilnej są najczęściej zgłaszane.

Odpowiedź

Informacja na temat rodzaju szkód z odpowiedzialności cywilnej została zawarta przez Zamawiającego w Załączniku nr 10 do SIWZ (Informacja o szkodowości) - zakładki arkusza ze szczegółowym wykazem szkód.

 

 • Prosimy o podanie informacji jakiego rodzaju szkód dotyczą utworzone rezerwy oraz ile rezerw jest utworzonych w danym ubezpieczeniu.

Odpowiedź

Informacja na temat rezerw i rodzaju szkody została zawarta w Załączniku  nr 10 do SIWZ (Informacja o szkodowości) – zakładki arkusza ze szczegółowym wykazem szkód.

 

 • Prosimy o podanie informacji, czy w zawiązanych rezerwach szkodowych występują szkody osobowe.

Odpowiedź

Zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego stanem wiedzy i informacją zawartą w Załączniku nr 10 do SIWZ (Informacja o szkodowości) – zakładki arkusza ze szczegółowym wykazem szkód, w latach 2015-2016 założone rezerwy nie dotyczą szkód osobowych.

 

 • Proszę o podanie aktualnych danych dotyczących przebiegu ubezpieczeń na dzień 31.10.2018r.

Odpowiedź

Dane szkodowe zawarte w SIWZ zostały podane co do zasady ze stanem na dzień 04.11.2018 (komunikacja za rok 2018) oraz 30.09.2018 (mienie, OC oraz komunikacja za rok 2017). Zamawiający nie przewiduje aktualizacji zamieszczonych wykazów szkód.

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ POSIADANEGO MIENIA

 

Odnośnie postanowień wspólnych:

 • prosimy o wykreślenie z pozostałych postanowień ze strony 1 załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia zapisu punktu 6.: W przypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie będzie następowało według stawek/składek wynikających ze złożonej oferty.

Odpowiedź

Brak zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe nie dotyczy ryzyka OC.

 

 

 • prosimy o wykreślenie z pozostałych postanowień ze strony 2 załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia zapisu punktu 9.: Jeżeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub swojemu pełnomocnikowi (brokerowi) istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej, to fakt nieprzekazania nie może być powodem odmowy wypłaty odszkodowania lub jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia tych danych po stwierdzeniu przeoczenia;

Odpowiedź

Zgoda na wykreślenie. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ, Postanowienia wspólne (część 01, 02 oraz 03 zamówienia), Pozostałe postanowienia, pkt. 9 poprzez wykreślenie jego treści.

 

 

 • prosimy o dodatnie na stronie 2 załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia zapisu do punktu 11 do zdanie pierwszego. słów: pod warunkiem, że pierwsza szkoda z tej serii powstała w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź

Zgoda. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ, Postanowienia wspólne (część 01, 02 oraz 03 zamówienia), Pozostałe postanowienia pkt 10.

Było:

 1. Seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia (w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - w ciągu następujących po sobie 72 h), traktowana jest jako jedno zdarzenie; odnosi się to również do zdarzeń objętych ochroną w ramach rozszerzeń ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach dodatkowych i jakiekolwiek przewidziane w nich franszyzy lub udziały własne będą w takim przypadku potrącane wyłącznie jednokrotnie. Powyższe nie dotyczy ryzyka kradzieży.

Jest:

 1. Seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia (w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - w ciągu następujących po sobie 72 h), traktowana jest jako jedno zdarzenie, pod warunkiem, że pierwsza szkoda z tej serii powstała w okresie ubezpieczenia; odnosi się to również do zdarzeń objętych ochroną w ramach rozszerzeń ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach dodatkowych i jakiekolwiek przewidziane w nich franszyzy lub udziały własne będą w takim przypadku potrącane wyłącznie jednokrotnie. Powyższe nie dotyczy ryzyka kradzieży.

 

 

ODNOŚNIE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ POSIADANEGO MIENIA:

 

 • prosimy o doprecyzowanie iż limit odpowiedzialności dla czystych strat finansowych wynosi 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

 • prosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego do całego świata z wyłączeniem terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii, Meksyku również w punkcie 4. 1) Wypadki (ubezpieczeniowe), powstałe z działania bądź zaniechania Ubezpieczonego, które miało miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące także przedmiotem postępowania i orzeczeń sądów zagranicznych.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu terytorialnego do: całego świata z wyłączeniem terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii, Meksyku również w punkcie 4. 1) Wypadki (ubezpieczeniowe), powstałe z działania bądź zaniechania Ubezpieczonego, które miało miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące także przedmiotem postępowania i orzeczeń sądów zagranicznych.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w ramach Załącznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), par. 3, ust 4, pkt. 1).

Było:

 1. Zakres terytorialny
 • Wypadki (ubezpieczeniowe), powstałe z działania bądź zaniechania Ubezpieczonego, które miało miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące także przedmiotem postępowania i orzeczeń sądów zagranicznych.

Jest:

 1. Zakres terytorialny
 • Wypadki (ubezpieczeniowe), powstałe z działania bądź zaniechania Ubezpieczonego, które miało miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące także przedmiotem postępowania i orzeczeń sądów zagranicznych, z wyłączeniem terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii, Meksyku.

 

 • prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1 000 PLN dla czystych strat finansowych i szkód w środowisku

Odpowiedź

Brak zgody, pozostaje franszyza redukcyjna na poziomie 500,00zł.

 

 • prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia całego punktu 14) odpowiedzialność cywilna z tytułu wydawania przez osoby objęte ubezpieczeniem decyzji administracyjnych oraz podejmowania innych czynności z zakresu administracji publicznej w tym składania oświadczeń woli w imieniu PZDW - limit odpowiedzialności 150.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź

Brak zgody

 

 • prosimy o wykreślenie z punktu 8. podpunktu 7) przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym oznakowaniem, zabezpieczeniem robót, to nie będą miały zastosowania na potrzeby umowy ubezpieczenia;

Odpowiedź

Brak zgody

 

 • prosimy o wykreślenie z punktu 8. z podpunktu 10 punktu:
 1. d) powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego,
 2. e) powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach,
 3. f) powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi,

Odpowiedź

Brak zgody

 

 • prosimy o wykreślenie z punktu 9 postanowień i informacji dodatkowych zapisu podpunktu 1): W stosunku do niniejszej umowy zastosowanie mieć będzie umowa nadwyżkowa z sumą gwarancyjną 1.000.000,00zł, z zastrzeżeniem iż w przypadku akceptacji przez Wykonawcę fakultatywnego zapisu o zwiększeniu SG do 2.000.0000 zł w ramach części 2 zamówienia, suma gwarancyjna umowy nadwyżkowej mającej zastosowanie do niniejszej części zamówienia będzie wynosiła 2.000.000 zł.– zapisy te dotyczą polisy nadwyżkowej która jest w odrębnym zadaniu, na które może się zdarzyć iż żaden wykonawca nie złoży oferty, a jeżeli złoży to również nie wiadomo z jaką sumą gwarancyjną

Odpowiedź

Zamawiający nie widzi zasadności usuwania ww. postanowień dotyczących zastosowania do umowy podstawowej OC polisy nadwyżkowej OC z części 02 zamówienia, gdyż w przypadku braku ofert na część 02 zamówienia lub w sytuacji braku wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach część 02 zamówienia (OC nadwyżkowe), zapis ten nie będzie miał zastosowania do polisy podstawowej OC.

 

 

 • prosimy o dopisanie do obowiązku informacyjnego następujących słów: „oraz pod warunkiem uzyskania przez Ubezpieczyciela zgody poszkodowanego na powyższe.”

Odpowiedź

Zamawiający zawarł już w SIWZ zastrzeżenie dotyczące uprzedniego uzyskania zgody poszkodowanego na przekazanie informacji o roszczeniu, które do niego bezpośrednio wpłynęło oraz o każdym wypłaconym odszkodowaniu i/lub zadośćuczynieniu.

 

 • prosimy o wykreślenie klauzuli nr EIB 01 A /KLAUZULA REPREZENTANTÓW/

Odpowiedź

Brak zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji przedmiotowej klauzuli w ramach udzielenia odpowiedzi na pytanie innego Wykonawcy.

 

 • prosimy o wykreślenie klauzuli EIB 53 (przekształceń)

Odpowiedź

Brak zgody.

 

 • w razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o dopisanie do treści klauzuli przekszatałceń również prawa Ubezpieczyciela do rozwiązania umowy ubezpieczenia z 30 dniowym okresem wypowiedzenia w terminie 14 dni od dnia następnego po poinformowaniu Ubezpieczyciela o zmianach stosunków własności lub dokonania zbycia.

Odpowiedź

Brak zgody.

 

 • prosimy o wykreślenie klauzuli EIB 77 (rzeczoznawców)

Odpowiedź

Brak zgody

 

 • w razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie iż limit odpowiedzialności jest z rocznym agregatem,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż ustalony w klauzuli limit obowiązuje w rocznym okresie ubezpieczenia i został ustalony na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia.

 

 • Prosimy o podanie budżetu Zamawiającego za rok 2017,

Odpowiedź

Plan finansowy PZDW w Białymstoku na 2017 r. wynosił 291 536 732,00PLN. Został wykonany w wysokości 198 995 875,56 PLN.

 

 • Prosimy o podanie ilości osób zatrudnionych,

Odpowiedź

156 osób.

 

 • Prosimy o aktualny wykaz dróg zarządzanych przez PZDW w Białymstoku

Odpowiedź

Poniżej Zamawiający prezentuje wykaz dróg zarządzanych przez PZDW wraz z ok 29 km odcinkiem (droga nr 684), który dojdzie od dnia 01.01.2019 r.

 

ODNOŚNIE CZĘŚCI 02 – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ – UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE:

 • prosimy o wykreślenie z definicji czystej straty finansowej oraz potwierdzenie iż ubezpieczenie nadwyżkowe nie ma obejmować czystych strat finansowych (na które w ubezpieczeniu podstawowym ustalony jest limit 100 000 PLN)

Odpowiedź

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w ramach Załącznika nr 1, Część 02 zamówienia poprzez wykreślenie z definicji czystej straty finansowej. Jednocześnie zamawiający potwierdza, iż ubezpieczenie nadwyżkowe nie ma obejmować czystych strat finansowych (na które w ubezpieczeniu podstawowym ustalony jest limit 100 000 PLN).

 

 • prosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego do całego świata z wyłączeniem terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii, Meksyku również w punkcie 4. 1) Wypadki (ubezpieczeniowe), powstałe z działania bądź zaniechania Ubezpieczonego, które miało miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące także przedmiotem postępowania i orzeczeń sądów zagranicznych.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu terytorialnego do: całego świata z wyłączeniem terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii, Meksyku również w punkcie 4. 1) Wypadki (ubezpieczeniowe), powstałe z działania bądź zaniechania Ubezpieczonego, które miało miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące także przedmiotem postępowania i orzeczeń sądów zagranicznych.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w ramach Załącznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), Część 02 zamówienia, ust. 4, pkt 1).

Było:

 1. Zakres terytorialny
 • Wypadki (ubezpieczeniowe), powstałe z działania bądź zaniechania Ubezpieczonego, które miało miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące także przedmiotem postępowania i orzeczeń sądów zagranicznych.

Jest:

 1. Zakres terytorialny
 • Wypadki (ubezpieczeniowe), powstałe z działania bądź zaniechania Ubezpieczonego, które miało miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące także przedmiotem postępowania i orzeczeń sądów zagranicznych, z wyłączeniem terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii, Meksyku.

 

 • prosimy o dopisanie do obowiązku informacyjnego następujących słów: „ oraz pod warunkiem uzyskania przez Ubezpieczyciela zgody poszkodowanego na powyższe.”

Odpowiedź

Zamawiający zawarł już w SIWZ zastrzeżenie dotyczące uprzedniego uzyskania zgody poszkodowanego na przekazanie informacji o roszczeniu, które do niego bezpośrednio wpłynęło oraz o każdym wypłaconym odszkodowaniu i/lub zadośćuczynieniu.

 

 • prosimy o wykreślenie klauzuli nr EIB 01 A /KLAUZULA REPREZENTANTÓW/

Odpowiedź

Brak zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji przedmiotowej klauzuli w ramach udzielenia odpowiedzi na pytanie innego Wykonawcy.

 

 • prosimy o wykreślenie klauzuli EIB 53 (przekształceń)

Odpowiedź

Brak zgody. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż klauzula przekształceń EIB 53 ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy zakres działalności nowego podmiotu jest tożsamy z zakresem działalności Ubezpieczonego określonym w SIWZ.

 

 • w razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o dopisanie do treści klauzuli przekszatałceń również prawa Ubezpieczyciela do rozwiązania umowy ubezpieczenia z 30 dniowym okresem wypowiedzenia w terminie 14 dni od dnia następnego po poinformowaniu Ubezpieczyciela o zmianach stosunków własności lub dokonania zbycia.

Odpowiedź

Brak zgody.

 

 • prosimy o wykreślenie klauzuli EIB 77 (rzeczoznawców)

Odpowiedź

Brak zgody.

 

 • w razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie iż limit odpowiedzialności jest z rocznym agregatem

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż ustalony w klauzuli limit obowiązuje w rocznym okresie ubezpieczenia i został ustalony na jeden i wszystkie wypadki/zdarzenia.

 

Szkodowość

 • Prosimy o podanie informacji jakiego rodzaju szkody z odpowiedzialności cywilnej są najczęściej zgłaszane.

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na podane pytanie.

 

 • Prosimy o podanie informacji jakiego rodzaju szkód dotyczą utworzone rezerwy oraz ile rezerw jest utworzonych w danym ubezpieczeniu.

Odpowiedź

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na podane pytanie.

 

 • Prosimy o podanie informacji, czy w zawiązanych rezerwach szkodowych występują szkody osobowe.

Odpowiedź

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na podane pytanie.

 

 • Proszę o podanie aktualnych danych dotyczących przebiegu ubezpieczeń na dzień 31.10.2018r.

Odpowiedź

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na podane pytanie.

 

 • Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 06.12.2018r.

Odpowiedź

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na podane pytanie.

 

 • Dotyczy budynku wyłączonego z eksploatacji:

- dotychczasowy i przewidywany okres braku eksploatacji (w miesiącach)

- plan zagospodarowania budynków wyłączonych  z eksploatacji

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi na temat budynków nieużytkowanych przy okazji przekazania informacji na pytanie innego Wykonawcy.

 • Czy Zamawiający posiada budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak to proszę o ich wskazanie.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada w chwili obecnej budników przeznaczonych do rozbiórki.

 

Część pierwsza

 • Proszę o wykreślenie zapisu w par 1 Przedmiot ubezpieczenia - dane i nośniki danych

Odpowiedź

Zgoda na wykreślenie w par 1 Przedmiot ubezpieczenia - dane i nośniki danych. Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ, par. 1, ust. 1, pkt g 4) poprzez wykreślenie „dane i nośniki danych”.

 • Czy zamawiający posiada udokumentowaną procedurę odśnieżania dachu?

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada udokumentowanej procedury odśnieżania dachu, jednakże informuje, iż prace takie są wykonywane na bieżąco przez osoby posiadające stosowane uprawnienia do pracy na wysokościach.

 

 

 • Proszę o zmianę zapisu w par 1. Zakres ubezpieczenia

Jest:

6) Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli ubezpieczającego. Nie stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia, w tym uzależniających odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń.

7) Za szkodę rozumie się także zalanie, zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia, powstałe na skutek jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, jeżeli w wyniku zalania, skażenia lub zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich funkcji i być prawidłowo eksploatowane, bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie.

Proponowana zmiana:

6) Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli ubezpieczającego. Nie stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia, w tym uzależniających odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń.

7) Za szkodę rozumie się także zalanie, zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia, powstałe na skutek jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, jeżeli w wyniku zalania, skażenia lub zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich funkcji i być prawidłowo eksploatowane, bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie. Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia jest objęte zakresem ubezpieczenia chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę (uwzględniając wcześniejszą modyfikację zapisów pkt 7) i dokonuje tym samym modyfikacji SIWZ w ramach Załącznika nr 1, par. 1, ust. 2, pkt 6) i 7).

Było:

Uznaje się że wyłączenia OWU Wykonawcy dotyczące powyższych zakresów nie obowiązują.

 • Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli ubezpieczającego.
 • Za szkodę rozumie się także zalanie, zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia, powstałe na skutek jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, jeżeli w wyniku zalania, skażenia lub zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich funkcji i być prawidłowo eksploatowane.

Jest:

Uznaje się że wyłączenia OWU Wykonawcy dotyczące powyższych zakresów nie obowiązują.

 • Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli ubezpieczającego. Nie stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia, w tym uzależniających odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń.
 • Za szkodę rozumie się także zalanie, powstałe na skutek jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, jeżeli w wyniku zalania nie może ono spełniać swoich funkcji i być prawidłowo eksploatowane.

Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia jest objęte zakresem ubezpieczenia jeżeli powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia.

 • Proszę o zmianę zapisu w par 1. Zakres ubezpieczenia

Jest:

Ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyła również:

 1. katastrofy budowlanej (limit odpowiedzialności 2.000.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym), z tym że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód w obiektach: nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, przeznaczonych do rozbiórki.

Proponowana zmiana:

Ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyła również:

 1. katastrofy budowlanej (limit odpowiedzialności 2.000.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym), za którą uważa się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli bądź ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, z tym że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód w obiektach: nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, przeznaczonych do rozbiórki.

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

 1. a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany,
 2. b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku,
 3. c) awarii instalacji.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację, gdyż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają postanowienia ogólnych (i/lub Szczególnych) Warunków Ubezpieczenia załączonych do oferty lub wskazanych w ofercie Wykonawcy.

 • Proszę o zmianę zapisu w par 1 Zakres ubezpieczenia

 

Jest:

 1. b) Zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu złego stanu dachu, to będzie miało ono zastosowanie wyłącznie w takim stopniu w jakim stan dachu przyczynił się do powstania szkody i tylko jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony o tym stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności powinien był wiedzieć. Nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w najmowanych obiektach budowlanych lub pomieszczeniach, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należało dbanie o stan techniczny dachu.

Proponowana zmiana:

 1. b) Zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu złego stanu dachu, to będzie miało ono zastosowanie wyłącznie w takim stopniu w jakim stan dachu przyczynił się do powstania szkody i tylko jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony o tym stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności powinien był wiedzieć. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód zalaniowych powstałych w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny po uzyskaniu odszkodowania, jeżeli po wypłacie odszkodowania Zmawiający nie zabezpieczył mienia przed kolejnymi szkodami. Nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w najmowanych obiektach budowlanych lub pomieszczeniach, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należało dbanie o stan techniczny dachu.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i dokonuje tym samym modyfikacji SIWZ w ramach Załącznika nr 1, par. 1, ust. 2, pkt 8a).

Było:

 • Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne / OWU) stosowane przez Ubezpieczyciela:
 1. Zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu złego stanu dachu, to będzie miało ono zastosowanie wyłącznie w takim stopniu w jakim stan dachu przyczynił się do powstania szkody i tylko jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony o tym stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności powinien był wiedzieć. Nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w najmowanych obiektach budowlanych lub pomieszczeniach, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należało dbanie o stan techniczny dachu.

Jest:

 • Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne / OWU) stosowane przez Ubezpieczyciela:
 1. Zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu złego stanu dachu, to będzie miało ono zastosowanie wyłącznie w takim stopniu w jakim stan dachu przyczynił się do powstania szkody i tylko jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony o tym stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności powinien był wiedzieć. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód zalaniowych powstałych w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny po uzyskaniu odszkodowania, jeżeli po wypłacie odszkodowania Zmawiający nie zabezpieczył mienia przed kolejnymi szkoda Nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w najmowanych obiektach budowlanych lub pomieszczeniach, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należało dbanie o stan techniczny dachu.

 

 

 • Proszę o zmianę zapisu w par 1 ust 3 pkt 3

Jest: Niskocenne środki trwałe/mienie pozaewidencyjne/konto 013 - limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko według wartości odtworzeniowej

Proponowana zmiana: Niskocenne środki trwałe/mienie pozaewidencyjne/konto 013 - limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko według wartości rzeczywistej

Odpowiedź

Brak zgody.

 • Proszę o zmianę zapisu w par 1 system ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia

 

Jest: Mienie osób trzecich, mienie pracownicze– wartość odtworzeniowa – limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko

Proponowana zmiana: Mienie osób trzecich, mienie pracownicze - wartość rzeczywista – limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko

Oraz

Jest: mienia pozaewidencyjnego/ niskocennych składników majątku/ konta 013 (bez względu na wartość jednostkową) - limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko według wartości odtworzeniowej;

Proponowana zmiana: mienia pozaewidencyjnego/ niskocennych składników majątku/ konta 013 (bez względu na wartość jednostkową) - limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko według wartości rzeczywistej;

Odpowiedź

Brak zgody.

DOTYCZY ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W CZĘŚCI 01.

 • Proszę o zmianę poniższego zapisu:

Jest:

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe (na osobie), szkody rzeczowe (w mieniu) oraz tzw. czyste straty finansowe, a także ich następstwa, do których naprawienia poszkodowanemu Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa. Jeżeli Umowa lub ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia mówią o „szkodzie” należy przez to rozumieć szkodę osobową (na osobie), rzeczową (na mieniu) lub tzw. czystą stratę finansową (limit odpowiedzialności dla czystych strat finansowych wynosi 100 000,00 zł).

Proponowana zmiana:

 Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe (na osobie), szkody rzeczowe (w mieniu) oraz tzw. czyste straty finansowe, a także ich następstwa, do których naprawienia poszkodowanemu Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa. Jeżeli Umowa lub ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia mówią o „szkodzie” należy przez to rozumieć szkodę osobową (na osobie), rzeczową (na mieniu) lub tzw. czystą stratę finansową (limit odpowiedzialności dla czystych strat finansowych wynosi 100 000,00 zł).Ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych:

 1. związanych z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie,
 2. związanych z działalnością dotyczącą obrotu gotówkowego, udzielania kredytów, zawierania umów ubezpieczenia i pozostałą działalnością bankową lub ubezpieczeniową, a także z działalnością leasingową lub pokrewną, obrotem i administracją gruntami, wszelką działalnością związaną z realizacją płatności lub doradztwem finansowym albo prowadzeniem kasy,
 3. związanych z niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów i kalkulacji wstępnych,
 4. związanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom,
 5. związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania danych, racjonalizacją, automatyzacją, udzielaniem informacji, emisją reklam, tłumaczeniem, pośrednictwem lub organizacją podróży,
 6. związanych z błędami w oprogramowaniu, błędną instalacją oprogramowania,
 7. związanych z utratą rzeczy wszelkiego rodzaju,
 8. związanych z niedostarczeniem energii,
 9. związanych z koniecznością zapłaty kar umownych,
 10. za szkody polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy,
 11. poniesionych przez producentów finalnych,
 12. poniesionych na przebudowę i naprawę produktu,
 13. pokrywanych na podstawie gwarancji i rękojmi za wady,
 14. związanych z odpowiedzialnością ponoszoną na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 (…..),
 15. powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie widzi zasadności dodania przytoczonych wyżej wyłączeń odpowiedzialności w zakresie czystych strat finansowych, gdyż podkreśla i przypomina, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają postanowienia ogólnych (i/lub Szczególnych) Warunków Ubezpieczenia załączonych do oferty lub wskazanych w ofercie Wykonawcy. Powyższe dotyczy także wyłączeń odpowiedzialności.

 

 • Dotyczy par 3 – Zakres ubezpieczenia

Proszę o potwierdzenie, że poniższy zapis nie dotyczy odpowiedzialności administracyjnej:

szkody powstałe w związku z emisją wyciekiem, przedostaniem się jakiejkolwiek substancji do powietrza, wody, gruntu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w środowisku powstałe wskutek wypadków/kolizji pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Ubezpieczonego. Limit odpowiedzialności 400.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

 • Dotyczy Odpowiedzialności cywilnej w części 01 i 02 – Zakres ubezpieczenia

Proszę o zmianę poniższego zapisu

Jest:

szkody powstałe wskutek wibracji, osunięcia albo osłabienia elementów nośnych.

Proponowana zmiana:

szkody powstałe wskutek działania wibracji, osunięcia się ziemi lub osiadania gruntu, polegające na:

 1. a) częściowym lub całkowitym zawaleniu się obiektu budowlanego
 2. b) oderwaniem się części obiektu budowlanego
 3. c) spękaniu powierzchni obiektu budowlanego
 4. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są:
 5. a) wszelkie szkody w mieniu, które nie zostało zinwentaryzowane przed rozpoczęciem prac budowlanych; przez inwentaryzację budowlaną rozumie się opis konstrukcji obiektu budowlanego, charakterystykę jego stanu technicznego oraz opisową i fotograficzną identyfikację wad i uszczerbków inwentaryzowanego obiektu
 6. b) szkody wynikłe z prac wykonanych poza okresem ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody ujawnione w okresie ubezpieczenia lub w okresie 12 miesięcy po jego zakończeniu, przy czym wszystkie szkody wynikające z tej samej przyczyny uznaje się za jeden wypadek i przyjmuje się że zostały ujawnione w dacie ujawnienia się pierwszej szkody.

Odpowiedź

Zamawiający nie widzi zasadności modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie, w tym dodania przytoczonych wyżej wyłączeń odpowiedzialności, gdyż podkreśla i przypomina, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają postanowienia ogólnych (i/lub Szczególnych) Warunków Ubezpieczenia załączonych do oferty lub wskazanych w ofercie Wykonawcy. Powyższe dotyczy także wyłączeń odpowiedzialności.

 

Część trzecia

 • Dotyczy Części 03- warunki szczególne ubezpieczenia AC.

Jest:

Odszkodowanie nie będzie pomniejszane z tytułu amortyzacji pojazdu, jego części, za wyjątkiem ogumienia, którego dotyczy wypłata.

Proponowany zapis:

Odszkodowanie nie będzie pomniejszane z tytułu amortyzacji pojazdu, jego części, za wyjątkiem ogumienia, akumulatora i elementów układu wydechowego którego dotyczy wypłata.

Odpowiedź

Zgoda na proponowaną zmianę. Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ, Część 03 zamówienia, par. 2, ust. 15, pkt 5).

Było:

 • Odszkodowanie nie będzie pomniejszane z tytułu amortyzacji pojazdu, jego części, za wyjątkiem ogumienia, którego dotyczy wypłata.

Jest:

 • Odszkodowanie nie będzie pomniejszane z tytułu amortyzacji pojazdu, jego części, za wyjątkiem ogumienia, akumulatora i elementów układu wydechowego którego dotyczy wypłata.

 

 • Ubezpieczyciel nie posiada w swojej ofercie bezskładkowego ubezpieczenia Assistance. Proszę o możliwość wprowadzenia wariantu Assistance za opłatą dodatkowej składki dla samochodów osobowych, ciężarowych w nadwoziu osobowym, ciężarowych i ciężarowo osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t. ubezpieczonych w ryzyku AC oraz wprowadzenie kilometrowego limitu dla usługę holowania.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie.

Klauzule dodatkowe

 • Proszę o możliwość wprowadzenia limitu na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód wynikających z wyładowań atmosferycznych w klauzuli EIB 02.

Proponowany limit: 500.000,00 PLN oraz zmniejszenie limitu dla szkód nie wynikających z wyładowań atmosferycznych z 300.000,00 PLN do 200.000,00 PLN

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek pośredniego uderzenia pioruna w wysokości 1.500.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia. Brak zgody na inne modyfikacje zapisów klauzuli.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 do SIWZ.

Było:

KLAUZULA EIB 02
/KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA/

Strony uzgodniły, że:

Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio jak również pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego lub spowodowane działaniem prądu elektrycznego: w tym m. in. szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, przetężeń, zaniku napięcia, zwarć, spięć, spowodowane indukcją prądu elektrycznego lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych, itp.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe we wszelkiego rodzaju urządzeniach
i instalacjach elektrycznych lub elektronicznych w tym także w sieciach energetycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych.

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej regulowanego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody
w urządzeniach przeciwprzepięciowych polegające na ich uszkodzeniu wskutek prawidłowego zadziałania (np. przepalenie wkładek topikowych, bezpieczników, wyłączników.

Limit odpowiedzialności wyłącznie dla szkód, które nie wynikały z działania wyładowań atmosferycznych wynosi: 300 000 zł.

 

Jest:
/KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA/

Strony uzgodniły, że:

Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio jak również pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego lub spowodowane działaniem prądu elektrycznego: w tym m. in. szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, przetężeń, zaniku napięcia, zwarć, spięć, spowodowane indukcją prądu elektrycznego lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych, itp.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe we wszelkiego rodzaju urządzeniach
i instalacjach elektrycznych lub elektronicznych w tym także w sieciach energetycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych.

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej regulowanego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody
w urządzeniach przeciwprzepięciowych polegające na ich uszkodzeniu wskutek prawidłowego zadziałania (np. przepalenie wkładek topikowych, bezpieczników, wyłączników.

Limit odpowiedzialności wyłącznie dla szkód, które nie wynikały z działania wyładowań atmosferycznych wynosi: 300 000 zł.

Limit odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek pośredniego uderzenia pioruna w wysokości 1.500.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia.

 

 • Proszę o wprowadzenie limitu dla klauzuli dewastacji – EIB04.

Proponowany limit: 50.000,00 PLN

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji przedmiotowej klauzuli przy okazji odpowiedzi na pytanie innego Wykonawcy (wprowadzono limit 500.000zł).

 • Proszę o wykreślenie poniższych klauzul

EIB 30

EIB 56

EIB 63a

EIB 63b

EIB 63c

EIB 71

Odpowiedź

Zgoda na wykreślenie klauzul nr: 63a, 63b, 63c. Brak zgody na pozostałe modyfikacje. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż klauzula nr 71 uległa modyfikacji przy okazji udzielenia odpowiedzi na pytanie innego Wykonawcy.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 do SIWZ poprzez wykreślenie klauzul 63a, 63b oraz 63c.

 • Dotyczy Klauzuli EIB 38a

Co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie „obiekt przeznaczony do likwidacji”

Odpowiedź

Obiekt przeznaczony do rozbiórki, wyburzenia etc.

 • Proszę o modyfikację Klauzuli EIB 38a

Jest:

KLAUZULA EKSPLOATACJI MIENIA/

Strony uzgodniły, że:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu, które:

 1. nie zostało jeszcze przygotowane do eksploatacji, tj. nie zostało rozpakowane, podłączone, zamontowane.
 2. zostało wyłączone z eksploatacji (użytkowania) przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie

z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji mienia poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej (w tym, np. brak bieżącej konserwacji, remontów, zmianę przeznaczenia, itp.), w związku z przeznaczeniem obiektu do likwidacji.

Proponowana zmiana:

KLAUZULA EKSPLOATACJI MIENIA/

Strony uzgodniły, że:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu, które:

 1. nie zostało jeszcze przygotowane do eksploatacji, tj. nie zostało rozpakowane, podłączone, zamontowane.
 2. zostało wyłączone z eksploatacji (użytkowania) przez okres dłuższy niż 30 dni z zastrzeżeniem że:
 3. a) maszyny i urządzenia są konserwowane i odłączone od źródeł zasilania, z zastrzeżeniem pkt. c),
 4. b) instalacje i zabezpieczenia ppoż. i przeciwkradzieżowe utrzymywane są w gotowości do użycia.

 Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji mienia poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej (w tym, np. brak bieżącej konserwacji, remontów, zmianę przeznaczenia, itp.), w związku z przeznaczeniem obiektu do likwidacji.

Odpowiedź

Brak zgody.

 

 • Proszę o modyfikację Klauzuli 69

Jest:

KLAUZULA EIB 69

/KLAUZULA USTALENIA WYSOKOŚCI SZKODY/

Strony uzgodniły, że:

Wysokość szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania.

Proponowana zmiana:

KLAUZULA EIB 69

/KLAUZULA USTALENIA WYSOKOŚCI SZKODY/

Strony uzgodniły, że:

Wysokość szkody ustala się na podstawie cen z dnia szkody.

Odpowiedź

Brak zgody.

 

Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 04.12.2018 roku.

ZMIANA  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na rok 2019, z podziałem na części: 01 – Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej, 02 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe, 03 – Ubezpieczenia komunikacyjne.

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 04.12.2018 roku.                

SIWZ po zmianie z dn. 27.11.2018 roku do pobrania w załączniku poniżej. Zmiany zaznaczono czerwoną czcionką.

 


Białystok, dn. 2018.11.27

Ogłoszenie nr 500283543-N-2018 z dnia 27-11-2018 r.

Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 651937-N-2018
Data: 22/11/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 5066786300000, ul. ul. Elewatorska  6, 15620   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (url): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-30, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-04, godzina: 10:30

Ogłoszenie nr 500280894-N-2018 z dnia 23-11-2018 r.

Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 651937-N-2018
Data: 22/11/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 5066786300000, ul. ul. Elewatorska  6, 15620   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (url): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.1)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Wykonawca informacje o charakterze poufnym (Część poufną SIWZ) może uzyskać poprzez złożenie wniosku o ich przesłanie w formie elektronicznej. Wniosek składa się za pomocą formularza na stronie www.eib.com.pl w dziale PRZETARGI i specjalnym odnośniku do niniejszego postępowania. We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ w formie elektronicznej należy podać dane dotyczące wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje. Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu chyba, że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1170 ze zm.).


ZMIANA  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na rok 2019, z podziałem na części: 01 – Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej, 02 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe, 03 – Ubezpieczenia komunikacyjne.

Zmianie ulega Główny kod CPV na następujący: 66510000-8  usługi ubezpieczenia                

SIWZ po zmianie z dn. 23.11.2018 roku do pobrania w załączniku poniżej. Zmiany zaznaczono czerwoną czcionką.

Białystok, dn. 2018.11.23


Ogłoszenie nr 500280418-N-2018 z dnia 23-11-2018 r.

Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 651937-N-2018
Data: 22/11/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 5066786300000, ul. ul. Elewatorska  6, 15620   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (url): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Główny kod CPV: 66515000-3 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 66515400-7 66516000-0 66516100-1 66512100-3 66514110-0
W ogłoszeniu powinno być: Główny kod CPV: 66510000-8 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 66515000-3 66515400-7 66516000-0 66516100-1 66512100-3 66514110-0

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I Część nr 1
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66515000-3, 66515400-7, 66515400-7
W ogłoszeniu powinno być: Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66515000-3, 66515400-7

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I Część 2
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 warunki ubezpieczenia 0,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 warunki ubezpieczenia 40,00


Ogłoszenie nr 651937-N-2018 z dnia 2018-11-22 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na rok 2019, z podziałem na części: • 01 – Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej • 02 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe • 03 – Ubezpieczenia komunikacyjne.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5066786300000, ul. ul. Elewatorska  6 , 15620   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Tak
https://www.eib.com.pl


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 15-620 Białystok ul. Elewatorska 6, sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na rok 2019, z podziałem na części: • 01 – Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej • 02 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe • 03 – Ubezpieczenia komunikacyjne.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na rok 2019, z podziałem na części: • 01 – Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej • 02 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe • 03 – Ubezpieczenia komunikacyjne.

II.5) Główny kod CPV: 66515000-3
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

66515400-7

66516000-0

66516100-1

66512100-3

66514110-0II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 999) co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostaje spełniony, jeżeli Wykonawca w odniesieniu do Części 01 zamówienia (Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej): - posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych lub - ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP). Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia. Natomiast w odniesieniu do Części 02 zamówienia (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe), warunek ten zostaje spełniony, jeżeli Wykonawca: - posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych lub - ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP). Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia. Warunek ten zostaje spełniony, jeżeli Wykonawca w odniesieniu do Części 03 zamówienia (Ubezpieczenia komunikacyjne): - posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych lub - ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP). Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: (a) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru. Wyjaśnienie: Wykonawca, który nie jest obowiązany do posiadania zezwolenia, może złożyć zaświadczenie organu nadzoru lub oświadczenie organu reprezentującego. Wykonawca prowadzący działalność ubezpieczeniową na podstawie posiadanego zezwolenia właściwego organu nie może złożyć zamiast tego zezwolenia zaświadczenia organu nadzoru lub oświadczenia organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: (a) z uwagi na to, że treść informacji przekazanych przez Wykonawcę na Oświadczeniu Wstępnym, odpowiadać będzie zakresowi informacji, których Zamawiający może wymagać poprzez żądanie złożenia oświadczenia o dysponowaniu jednostki organizacyjnej prowadzącej likwidację szkód, odstępuje się od żądania złożenia odrębnego oświadczenia w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy, 2) pełnomocnictwo

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

warunki ubezpieczenia

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-30, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej (a) usługi ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (b) usługi ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (c) usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66515000-3, 66515400-7, 66515400-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

warunki ubezpieczenia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe: usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe: usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66516000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

warunki ubezpieczenia

0,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Ubezpieczenia komunikacyjne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ubezpieczenia komunikacyjne: (a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych , (b) Ubezpieczenie autocasco, (c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdów, (d) Ubezpieczenie assistance
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66516100-1, 66515000-3, 66515400-7, 66512100-3, 66514110-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

warunki ubezpieczenia

40,00

 

UWAGA:
Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono tylko dokumenty stanowiące część jawną SIWZ.
Pozostałe dokumenty stanowiące część poufną SIWZ tj.  załączniki: nr 1, 5 oraz od 7 do 9 do SIWZ, Wykonawca może uzyskać poprzez złożenie wniosku o ich przesłanie w formie elektronicznej. Wniosek składa się za pomocą formularza na stronie www.eib.com.pl w dziale PRZETARGI i specjalnym odnośniku do niniejszego postępowania. We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ w formie elektronicznej należy podać dane dotyczące wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówien Publicznych

Data wytworzenia: 2018-11-22

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Modyfikujący: Andrzej Kiszko

Data modyfikacji: 2018-12-17

Opublikował: Andrzej Kiszko

Data publikacji: 2018-11-22