Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyna wraz z niezbędnymi dojazdami.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyna wraz z niezbędnymi dojazdami, zakończone zostało wyborem oferty STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięła udział firma:

STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (przy kryterium oceny: cena/okres gwarancji i rękojmi – z ceną ofertową 9 581 442,28 zł. – okres gwarancji i rękojmi 10 lat, oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., okres gwarancji i rękojmi 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..

 

Białystok, 22.05.2018 r.


Zbiorcze zestawienie ofert

kwota jaką dysponuje Zamawiający: 4 000 000,00 zł z możliwością pozyskania dodatkowych środków.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

(brutto)

Okres gwarancji i rękojmi

1

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
ADRES DO KORESPONDENCJI:
ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów

9 581 442,28 zł

10 lat

 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

  

Białystok, dnia 23.04.2018 r.


 Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień: 23.04.2018 roku

KOREKTA ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1 Z DN. 16.04.2018 R.                            

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Przebudowę dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyna wraz z niezbędnymi dojazdami.

wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Część rysunkowa - szczegóły konstrukcyjne oraz opis techniczny do projektu mówią o wykonaniu podbudowy pod chodniki oraz ścieżki rowerowej z kruszywa łamanego C 90/3. Przedmiar robót mówi że do wykonywania podbudowy chodnika oraz ścieżki rowerowej należy zastosować kruszywo C 50/30 natomiast SST w punkcie 1.3 Zakres robót podają:

„Podbudowy stosujemy jako:

  • Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem 0/31.5 C50/30, Is=1.00, CBR>=35%, U>5 gr. 15cm – (zjazdy) KR1,
  • Podbudowa zasadnicza – kruszywo naturalne 0/31.5 gr. 15cm, (zjazdy, ciąg pieszo-rowerowy) KR1,

W związku z rozbieżnościami w zapisach zwracamy się o potwierdzenie że do wykonywania podbudowy zjazdów, chodnika oraz ścieżki rowerowej należy zastosować kruszywo C 50/30.

Odpowiedź 1:

Warstwy podbudowy zasadniczej wykonać z kruszywa C 90/3 zgodnie z załączoną poprawioną SST branży drogowej.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zmienia Specyfikację istotnych warunków zamówienia na: Przebudowę dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyna wraz z niezbędnymi dojazdami, tj.: SST branży drogowej.

SST branży drogowej po zmianach z dnia 18.04.2018 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

 

Białystok, dnia 18.04.2018 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA                           

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Przebudowę dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyna wraz z niezbędnymi dojazdami.

wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Część rysunkowa - szczegóły konstrukcyjne oraz opis techniczny do projektu mówią o wykonaniu podbudowy pod chodniki oraz ścieżki rowerowej z kruszywa łamanego C 90/3. Przedmiar robót mówi że do wykonywania podbudowy chodnika oraz ścieżki rowerowej należy zastosować kruszywo C 50/30 natomiast SST w punkcie 1.3 Zakres robót podają:

„Podbudowy stosujemy jako:

  • Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem 0/31.5 C50/30, Is=1.00, CBR>=35%, U>5 gr. 15cm – (zjazdy) KR1,
  • Podbudowa zasadnicza – kruszywo naturalne 0/31.5 gr. 15cm, (zjazdy, ciąg pieszo-rowerowy) KR1,

W związku z rozbieżnościami w zapisach zwracamy się o potwierdzenie że do wykonywania podbudowy zjazdów, chodnika oraz ścieżki rowerowej należy zastosować kruszywo C 50/30.

Odpowiedź 1:

Warstwy podbudowy wykonać zgodnie z częścią opisową i rysunkową dokumentacji projektowej – kruszywo podbudowy chodnika, ścieżki rowerowej, zjazdów: C 90/3, kruszywo podbudowy jezdni drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej: C 50/30.

Pytanie 2:

W związku z zastosowaniem wygrodzeń U-11a (szczeblinkowych) zwracamy się z pytaniem czy można zastosować w miejsce tych elementów balustrady OLSZTYŃSKIE w postaci ramy owalnej bez wypełnienia (słupek śr. 60,3 mm rama z rury śr. 48,3mm) koloru żółtego.

Odpowiedź 2:

Należy zastosować wygrodzenia zgodne z dokumentacją projektową.

Pytanie 3:

Zwracamy się o zwiększenie grubości zdjęcia humusu z 10cm na 30 cm w pozycji  przedmiarowej (Lp. 4). Wg opinii geologicznej humus ma grubość 30 cm.

Odpowiedź 3:

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów jej realizacji.

Pytanie 4:

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na roboty objęte zamówieniem od daty odbioru ostatecznego na okres objęty kryterium wyboru oferty tj. od 6-10 lat.

Zwracamy się o wyodrębnienie okresu gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe na okres 3 lat.

Odpowiedź 4:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko dot. okresu gwarancji i rękojmi.

Pytanie 5:

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu p. 8 podpunkt 6)  SIWZ o obowiązku pielęgnacji zieleni przez cały okres trwania gwarancji na zapis określający że okres pielęgnacji zieleni obowiązuję przez 2 lata od zakończenia inwestycji.

Powyższa zmiana znacząco obniży wartość ofert przetargowych.

Odpowiedź 5:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko dot. okresu pielęgnacji zieleni.

Pytanie 6:

Zamawiający w załączonym przedmiarze nie uwzględnia Kosztów ogólnych przygotowania i prowadzenia budowy.

Zwracamy się o dopisania pozycji w której wykonawca powinien uwzględnić koszty z zapisu SIWZ pkt. 15 ppkt.3 Wykonawca w cenie ryczałtowej oferty powinien uwzględnić  (koszty wymienione w pkt a ÷ w cenie ryczałtowej oferty).

Odpowiedź 6:

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów jej realizacji.

Pytanie 7:

Po wizji w terenie stwierdza się że dokonano już wycinki drzew na przedmiotowym zadaniu. W formularzu oferty należy natomiast podać kwotę o którą zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy za drewno pozyskane z wycinki. Zwracamy się o usunięcie tej pozycji z formularza ofertowego.

Odpowiedź 7:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie pozycji z formularza oferty dot. drewna pozyskanego z wycinki

Pytanie 8:

Jeżeli pozycja nie zostanie usunięta z formularza ofertowego to zwracamy się o załączenie informacji na podstawie której wykonawca może dokonać wyceny tj cennika, ilości i miejsca składowania drewna które Wykonawca musi odkupić.

Odpowiedź 8:

Wykonawca po dokonaniu wizji w terenie winien oszacować wartość drzew pozostałych do wycinki. Niezwłocznie po wycięciu drzew i usunięciu karczy Wykonawca winien je wywieźć z terenu budowy.

Pytanie 9:

W §9 ust. 1 pkt. 2 i 3  zapis brzmi:

Wykonawca zapłaci kary umowne:

2) za zwłokę w zakończeniu realizacji robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o
    którym owa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 2 ust. 3,

  • za zwłokę w zakończeniu realizacji zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 2 ust. 4,”

Kary w wysokości 0,5% są zbyt wygórowane i nieadekwatne do średniej rentowności kontraktów w branży budowlanej. Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości w/w kar do 0,1% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź 9:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko dot. w/w zapisów we Wzorze umowy.

Pytanie 10:

  • 9 ust. 1 pkt. 6 wzoru umowy mówi:

„6) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia,.”

Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości w/w kar do 0,05% wynagrodzenia brutto. Kary w wysokości 0,1% są zbyt wygórowane i nieadekwatne do średniej rentowności kontraktów w branży budowlanej.

Odpowiedź 10:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko dot. w/w zapisów we Wzorze umowy.

Pytanie 11:

Zwracamy się o ustalenie limitu kary na przedmiotowym kontrakcie w wysokości max 15% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź 11:

Zamawiający nie przewiduje limitu kar na powyższym zadaniu.

Pytanie 12:

Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie maksymalnego okresu gwarancji z 10 lat na 5 lat ponieważ trwałość wielu elementów inwestycji takich jak między innymi warstwa ścieralna, oznakowanie poziome jest mniejsza niż 10 lat.

Odpowiedź 12:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko dot. okresu gwarancji i rękojmi.

Pytanie 13:

Zwracamy się do Zamawiającego o wyszczególnienie materiałów z rozbiórki, które przechodzą na własność Wykonawcy, a które będą własnością Zamawiającego. Jest to niezbędne w celu obliczenia kosztów transportu do RDW Sokółka.

Odpowiedź 13:

Materiały z rozbiórek nadające się do ponownego wykorzystania należy odwieźć na odległość do 50km w miejsce uzgodnione z przedstawicielem RDW w Sokółce i Inspektorem Nadzoru. Pozostałe materiały z rozbiórek należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach.

Pytanie 14:

Zwracamy się o uzupełnienie przedmiarów robót o poz. Wykonanie palisady z kołków drewnianych oraz dodanie odpowiedniej pozycji do Kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź 14:

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów jej realizacji.

Białystok, dnia 16.04.2018 r.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Przebudowę dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyna wraz z niezbędnymi dojazdami, tj.: w SIWZ – Istotne warunki zamówienia, w pkt. 17 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” wprowadzono zmianę dotyczącą terminu składania ofert na: 23.04.2018 roku.

SIWZ po zmianach z dnia 16.04.2018 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Białystok, 16.04.2018 r.


Ogłoszenie nr 500081641-N-2018 z dnia 16-04-2018 r.

Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 538946-N-2018
Data: 30/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 5066786300000, ul. ul. Elewatorska  6, 15620   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (url): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-19, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-23, godzina: 09:30


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyna wraz z niezbędnymi dojazdami, tj.: w SIWZ – Istotne warunki zamówienia, w części dotyczącej OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ujednolicono numerację.

 

SIWZ po zmianach z dnia 05.04.2018 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

 

Białystok, 05.04.2018 r.


Ogłoszenie nr 538946-N-2018 z dnia 2018-03-30 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyna wraz z niezbędnymi dojazdami.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5066786300000, ul. ul. Elewatorska  6 , 15620   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyna wraz z niezbędnymi dojazdami.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyna wraz z niezbędnymi dojazdami.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45222000-9
45232300-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Posiadanego doświadczenia zawodowego W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającye na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z, o długości minimum 0,5 km i wartości minimum 500 000 PLN (brutto) wraz z budową/ przebudową/ rozbudową minimum jednego drogowego obiektu inżynierskiego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w Dz. U. U. E. 2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie: a) KIEROWNIK BUDOWY winien: - posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika budowy w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zadania, minimum 3 lat doświadczenia z uprawnieniami, - wykazać pełnienie samodzielnej funkcji technicznej (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o długości minimum 0,5 km wraz z budową/ przebudową/ rozbudową minimum jednego drogowego obiektu inżynierskiego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia. b) KIEROWNIK ROBÓT DROGOWYCH winien: - posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) – kierownika robót w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zamówienia, minimum 2 lata doświadczenia z uprawnieniami. - wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia. c) KIEROWNIK ROBÓT NA DROGOWYCH OBIEKTACH INŻYNIERSKICH winien: - posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) – kierownika robót na drogowych obiektach inżynierskich w ciągu dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zadania, minimum 2 lata doświadczenia z uprawnieniami, - wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogowego obiektu inżynierskiego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) w ciągu drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika robót drogowych z funkcją Kierownika robót na drogowych obiektach inżynierskich i sprawowanie ich przez jedną osobę, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania. d) KIEROWNIK ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH winien: - posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem, minimum 2 lata doświadczenia z uprawnieniami. e) KIEROWNIK ROBÓT ELEKTROENERGETYCZNYCH winien: - posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem, minimum 2 lata doświadczenia z uprawnieniami. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika robót telekomunikacyjnych z funkcją Kierownika robót elektroenergetycznych i sprawowanie ich przez jedną osobę, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania. f) KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH winien: - posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem, minimum 2 lata doświadczenia z uprawnieniami. g) GEODETA winien: - posiadać uprawnienia w zakresie: • geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, • rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, • geodezyjnej obsługi inwestycji, - wykazać pełnienie obsługi geodezyjnej na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie/ przebudowie/ rozbudowie drogi publicznej z minimum 1 drogowym obiektem inżynierskim.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. (składa wykonawca na wezwanie zamawiającego). b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i sanitarnymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (składa wykonawca na wezwanie zamawiającego).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Potwierdzenie wniesienia wadium, 2) Formularz ofertowy, 3) Zbiorcze zestawienie kosztów, 4) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 2; 5) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – Zał. Nr 3; 6) Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 5.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 200 000,- PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-19, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Godlewski - Wydział Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2018-03-30

Wprowadzający: Krzysztof Godlewski

Modyfikujący: Krzysztof Godlewski

Data modyfikacji: 2018-05-22

Opublikował: Krzysztof Godlewski

Data publikacji: 2018-03-30