Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 693 w Milejczycach.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 693 w Milejczycach, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), ponieważ oferta z najniższą ceną tj. 15 848 514,16 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 3 000 000,00 zł.

 

Białystok, dnia 24.04.2018 r.


Zbiorcze zestawienie ofert

kwota jaką dysponuje Zamawiający: 3 000 000,00 zł z możliwością pozyskania dodatkowych środków             

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

(brutto)

Okres gwarancji i rękojmi

Termin zakończenia realizacji robót

01

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
ADRES DO KORESPONDENCJI:
Hryniewicze 75/1, 15-213 Białystok

15 848 514,16

10 lat

 7 miesięcy

 

Białystok, dnia 20.04.2017 r


Uwaga zmiana terminu skladania ofert na dzień 20.04.2018 roku.


Ogłoszenie nr 500080438-N-2018 z dnia 13-04-2018 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 538714-N-2018
Data: 29/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 5066786300000, ul. ul. Elewatorska  6, 15620   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (url): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-04-17, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-04-20, godzina: 09:30

ZMIANA I UZUPEŁNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany i uzupełnienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 693 w Milejczycach, tj.:

 

I. w SIWZ, tj.: w Części 17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 17.2. otrzymuje brzmienie:

17.2. Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 20.04.2018 roku.

 

II. uzupełnieniu podlega dokument: kompletny projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej uzupełniony o szczegóły techniczne.

 

SIWZ po zmianach oraz uzupełnienie z dnia 13.04.2018 r. (SIWZ zmiana i uzupełnienie 13.04.2018 r.) dostępne do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

 

Białystok, 13.04.2018 r.


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 693 w Milejczycach, tj. wyjaśnia co następuje:

Zestaw 1:

Pytanie 1:

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie które materiały z rozbiórki przechodzą na własność Wykonawcy robót po wykonanej rozbiórce a które są własnością Zamawiającego. Zwracamy się także o dokładne określnie odległości odwozu materiałów, które są własnością Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 1:

Właścicielem materiałów z rozbiórki przewidzianych do ponownego wbudowania  jest Zamawiający. Materiał z rozbiórki nie przewidziany do ponownego wbudowania lub wykorzystania przez Zamawiającego jest odpadem, który wykonawca ma obowiązek zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały z rozbiórki, których wykorzystanie przedstawiciel RDW w Siemiatyczach  potwierdzi  protokolarnie należy odwieźć na miejsce przez niego wskazane na odległość do 100 km. 

 

Pytanie 2:

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie kto jest właścicielem drewna pni, konarów i gałęzi pozostałych po wycince i karczowaniu Zamawiający czy Wykonawca. Jeżeli właścicielem jest Zamawiający zwracamy się o dokładne określnie odległości odwozu w/w materiałów.

Odpowiedź na pytanie 2:

Materiał pochodzący z wycinki drzew oraz krzewów stanowi własność Wykonawcy. Cena ryczałtowa oferty powinna zostać pomniejszona o wartość pozyskanego materiału z wycinki.

 

Pytanie 3:

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie kto jest właścicielem humusu pozostałego po humusowaniu Zamawiający czy Wykonawca. Jeżeli właścicielem jest Zamawiający zwracamy się o dokładne określenie odległości odwozu humusu.

Odpowiedź na pytanie 3:

Materiał z rozbiórki nie przewidziany do ponownego wbudowania lub wykorzystania przez Zamawiającego jest odpadem, który wykonawca ma obowiązek zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały z rozbiórki, których wykorzystanie przedstawiciel RDW w Siemiatyczach  potwierdzi  protokolarnie należy odwieźć na miejsce przez niego wskazane na odległość do 100 km. 

 

Pytanie 4:

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie kto jest właścicielem gruntu z wykopu przeznaczonego na odkład Zamawiający czy Wykonawca. Jeżeli właścicielem jest Zamawiający zwracamy się o dokładne określnie odległości odwozu w/w gruntu.

Odpowiedź na pytanie 4:

Materiał z rozbiórki nie przewidziany do ponownego wbudowania lub wykorzystania przez Zamawiającego jest odpadem, który wykonawca ma obowiązek zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały z rozbiórki, których wykorzystanie przedstawiciel RDW w Siemiatyczach  potwierdzi  protokolarnie należy odwieźć na miejsce przez niego wskazane na odległość do 100 km. 

 

Pytanie 5:

Zwracamy się o załączenie decyzji ZRID do przedmiotowej dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie 5:

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z klauzulą ostateczności została zamieszczona wraz z dokumentacją projektową w folderze o nazwie ‘decyzje administracyjne.’

 

Pytanie 6:

Zwracamy się o załączenie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia do przedmiotowej dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie 6:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została zamieszczona wraz z dokumentacją jako załącznik do projektu budowlanego (poz. 21 ze spisu zawartości opracowania, str. 67-81 projektu budowlanego)

 

Pytanie 7:

Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie maksymalnego okresu gwarancji z 10 lat na 5 lat ponieważ trwałość wielu elementów inwestycji takich jak między innymi warstwa ścieralna, oznakowanie poziome jest mniejsza niż 10 lat.

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający nie przewiduje zmiany maksymalnego okresu gwarancji i rękojmi na roboty objęte zamówieniem.

 

Pytanie 8:

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie iż zgodnie z p. 11 podpunkt 8  SIWZ Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji zieleni przez cały okres trwania gwarancji.

Odpowiedź na pytanie 8:

Potwierdzamy, że Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji zieleni przez cały okres trwania gwarancji.

 

Pytanie 9:

Paragraf nr 9 punkt 1 podpunkt 2 i 3 wzoru umowy mówi:

„2) za zwłokę w zakończeniu realizacji robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 2 ust. 3,

3) za zwłokę w zakończeniu realizacji zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 2 ust. 4,”

Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości w/w kar do 0,01% wynagrodzenia brutto. Kary w wysokości 0,5% są zbyt wygórowane i nieadekwatne do średniej rentowności kontraktów w branży budowlanej.

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w przedmiotowym zakresie.

 

Pytanie 10:

Paragraf nr 9 punkt 1 podpunkt 6 wzoru umowy mówi:

 „za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia,.”

Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości w/w kar do 0,05% wynagrodzenia brutto. Kary w wysokości 0,1% są zbyt wygórowane i nieadekwatne do średniej rentowności kontraktów w branży budowlanej.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w przedmiotowym zakresie.

 

Pytanie 11:

Zwracamy się o ustalenie limitu kary na przedmiotowym kontrakcie w wysokości max 15% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w przedmiotowym zakresie.

 

Pytanie 12:

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu p. 11 podpunkt 8  SIWZ o obowiązku pielęgnacji zieleni przez cały okres trwania gwarancji na zapis określający iż okres pielęgnacji zieleni obowiązuje przez 2 lata od zakończenia inwestycji. Powyższa zmiana znacząco obniży wartość ofert przetargowych.

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

 

 

Zestaw 2:

Pytanie 1:

Zwracamy się o udostepnienie rysunków tj. PZT, profili, szczegółów technicznych do projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź na pytanie 1:

Plany sytuacyjne oraz profile kanału deszczowego zostały załączone do projektu budowlanego                           (poz. 60-65 ze spisu zawartości opracowania, str. 157-168 projektu budowlanego). Dodatkowo ponownie załączamy kompletny projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej uzupełniony o szczegóły techniczne.

 

 

Białystok, 13.04.2018 r.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 693 w Milejczycach, tj.:

 

  1. w SIWZ – Istotne warunki zamówienia, w części dotyczącej OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ujednolicono numerację.

 

  1. w części 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w ust. 4. OBOWIĄZKI OGÓLNE WYKONAWCY 13) otrzymuje brzmienie:

13) Wykonawca niniejszego zamówienia na 15 dni przed upływem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące) przedłoży w formie papierowej i elektronicznej Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty do płatności, z wyłączeniem ostatniego okresu rozliczeniowego. Niedostarczenie kompletu dokumentów opisanych w pkt. 19) w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem płatności za dany okres rozliczeniowy. Płatność ta zostanie ujęta w następnym okresie rozliczeniowym po spełnieniu  ww. warunków.

 

  1. w formularzu ofertowym ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Przedłożona przez nas oferta jest ważna w całości przez okres związania ofertą określony przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

SIWZ oraz formularz oferty po zmianach z dnia 05.04.2018 r. dostępne do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 05.04.2018 r.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 693 w Milejczycach, tj.: we wzorze umowy: w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia, wykonawca zatrudnił na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późń. zm.) osoby, które będą wykonywać czynności w zakresie prac fizycznych ogólnobudowlanych.

 

Wzór umowy po zmianie z dnia 30.03.2018 r. dostępny do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 30.03.2018 r.


Ogłoszenie nr 500070037-N-2018 z dnia 30-03-2018 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 538714-N-2018
Data: 29/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 5066786300000, ul. ul. Elewatorska  6, 15620   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (url): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
W ogłoszeniu jest: Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającym na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości minimum 1 000 000 PLN (brutto) z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w Dz. U. U. E.
W ogłoszeniu powinno być: 1) Posiadanego doświadczenia zawodowego W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającym na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości minimum 1 000 000 PLN (brutto) z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w Dz. U. U. E. 2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie: a) KIEROWNIK BUDOWY winien: - posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika budowy w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zadania, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, - wykazać pełnienie samodzielnej funkcji technicznej (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) na stanowisku kierownika budowy / kierownika robót drogowych na: • minimum 1 zadaniu polegającym na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości minimum 1 000 000 PLN (brutto) wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych. b) KIEROWNIK ROBÓT DROGOWYCH winien: - posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) – kierownika robót w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zamówienia, minimum 1 rok doświadczenia z uprawnieniami. - wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych. c) KIEROWNIK ROBÓT NA DROGOWYCH OBIEKTACH INŻYNIERSKICH winien: - posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) – kierownika robót na drogowych obiektach mostowych w ciągu dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zadania, minimum 1 rok doświadczenia z uprawnieniami, Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika robót drogowych z funkcją Kierownika robót na drogowych obiektach inżynierskich i sprawowanie ich przez jedną osobę, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania. d) KIEROWNIK ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH winien: - posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, e) KIEROWNIK ROBÓT ELEKTROENERGETYCZNYCH winien: - posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika robót telekomunikacyjnych z funkcją Kierownika robót energetycznych i sprawowanie ich przez jedną osobę, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania. f) KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH winien: - posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, g) GEODETA winien: - posiadać uprawnienia w zakresie: • geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, • rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, • geodezyjnej obsługi inwestycji, - wykazać pełnienie obsługi geodezyjnej na budowie/przebudowie/rozbudowie minimum 1 zadania związanego z budową/rozbudową/przebudową drogi publicznej.

Ogłoszenie nr 538714-N-2018 z dnia 2018-03-29 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 693 w Milejczycach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5066786300000, ul. ul. Elewatorska  6 , 15620   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 693 w Milejczycach.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 693 w Milejczycach.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45222000-9
45232300-5
45231400-9
45330000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  10   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającym na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości minimum 1 000 000 PLN (brutto) z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w Dz. U. U. E.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. (składa wykonawca na wezwanie zamawiającego). b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i sanitarnymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (składa wykonawca na wezwanie zamawiającego).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Potwierdzenie wniesienia wadium, 2) Formularz ofertowy, 3) Zbiorcze zestawienie kosztów, 4) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 2; 5) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – Zał. Nr 3; 6) Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 5.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 150 000,- PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 20,00
Termin zakończenia realizacji robót 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-17, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Dokumentacja

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Godlewski - Wydział Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2018-03-29

Wprowadzający: Krzysztof Godlewski

Modyfikujący: Krzysztof Godlewski

Data modyfikacji: 2018-04-24

Opublikował: Krzysztof Godlewski

Data publikacji: 2018-03-29