Pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości”, zakończone zostało wyborem oferty J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

  1. Sweco Consulting Sp. z o.o., Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 33,71 pkt., Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru - Inspektora nadzoru robót drogowych - 0,00pkt. (żadne z wykazanych zadań nie spełnia warunków określonych w SIWZ), razem – 33,71 pkt. – oferta odrzucona;
  2. SAFEGE S.A.S., 15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 24,43 pkt., Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru - Inspektora nadzoru robót drogowych - 20,00pkt. (za uznane 2 zadania spełniające warunki określone w SIWZ), razem – 44,43 pkt.
  3. Robert Siemieniewski P.H.U. „BAUMARK”, ul. Świętojańska 106, 07-202 Wyszków – oferta odrzucona;
  4. S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 60,00 pkt., Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru - Inspektora nadzoru robót drogowych - 0,00pkt. (za uznane 1 zadanie spełniające warunki określone w SIWZ), razem – 60,00 pkt.

 

Białystok, 06.02.2019 r.


ODWOŁANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, informuje, że dnia 10.12.2018 roku wpłynęło odwołanie potencjalnego Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości” na prowadzenie procedury przetargowej w nieprawidłowym trybie. Niniejsze odwołanie jest o identycznej treści jak odwołanie, które wpłynęło do zamawiającego dnia 03.12.2018 r. od tego samego wykonawcy.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podst. art. 185 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zamieszcza treść odwołania na stronie internetowej, informując jednocześnie, że potencjalnym Wykonawcom przysługuje prawo przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Treść odwołania w wersji pdf dostępna w załączniku.

 

Białystok, 11.12.2018 r.


ODWOŁANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, informuje, że dnia 03.12.2018 roku wpłynęło odwołanie potencjalnego Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości” na prowadzenie procedury przetargowej w nieprawidłowym trybie.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podst. art. 185 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zamieszcza treść odwołania na stronie internetowej, informując jednocześnie, że potencjalnym Wykonawcom przysługuje prawo przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Treść odwołania w wersji pdf dostępna w załączniku.

 

Białystok, 04.12.2018 r.


Zbiorcze zestawienie ofert

kwota jaką dysponuje Zamawiający: 715 153,88 zł z możliwością pozyskania dodatkowych środków

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

(brutto)

Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru - Inspektora nadzoru robót drogowych

01

Sweco Consulting Sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań

1 574 400,00

3 zadania

02

SAFEGE S.A.S.

15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja

Adres do korespondencji:

SAFEGE Oddział w Polsce

EUROCENTRUM OFFICE COMPLEX – budynek Gamma

Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

2 172 582,21

2 zadania

03

Robert Siemieniewski P.H.U. „BAUMARK”

ul. Świętojańska 106, 07-202 Wyszków

885 600,00

3 zadania

04

J.S. Hamilton Poland S.A.

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

884 616,00

3 zadania

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

 

Białystok, 04.12.2018 r.


Uwaga zmiana terminu skladania ofert na dzień 04.12.2018 roku.


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości”, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Za względu na duży zakres robót (długość przebudowywanej drogi wojewódzkiej: 30951,68) zasadne jest zwiększenie obsady osobowej kadry technicznej. Czy Zamawiający zaakceptuje rozdzielenie funkcji Kierownika Zespołu Nadzoru - Inspektora nadzoru robót drogowych na dwie osoby - Kierownika Zespołu Nadzoru oraz Inspektora nadzoru robót drogowych?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

           

Pytanie 2:

W związku z zapisami w pkt 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Czy Zamawiający zaakceptuje wykazanie się wykonaniem minimum jednego zadania w okresie ostatnich 5 lat?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Białystok, dnia 30.11.2018 r.


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości”, wyjaśnia co następuje:

Zestaw I:

Pytanie 1:

Zakres prac wykonawcy robót budowlanych na powyższym zadaniu obejmuje branżę melioracyjną. W związku z tym czy Zamawiający sam zamierza prowadzić nadzór inwestorski w tej branży ? Jeżeli nie, to czy wykonawca usługi nadzoru inwestorskiego musi przewidzieć wycenę specjalisty w tej branży w swojej ofercie ?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: ,,Wykonawca niniejszego zamówienia zagwarantuje w przypadku zaistnienia konieczności zapewnienia dodatkowego inspektora nadzoru przez osoby niewykazane w wykazie osób odpowiedzialnych, które będą potrzebne do prawidłowej realizacji zadania”.

 

Pytanie 2:

W przypadku gdy Wykonawca usługi nadzoru inwestorskiego ma przewidzieć wycenę nadzoru w branży melioracyjnej czy Zamawiający sprecyzuje wymagania w treści SIWZ ?

Odpowiedź 2:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: ,,Wykonawca niniejszego zamówienia zagwarantuje w przypadku zaistnienia konieczności zapewnienia dodatkowego inspektora nadzoru przez osoby niewykazane w wykazie osób odpowiedzialnych, które będą potrzebne do prawidłowej realizacji zadania”.

 

Pytanie 3:

Czy skład osobowy inspektorów nadzoru należy pokazać już na etapie składania ofert ? Jeżeli tak, prosimy o wskazania miejsca gdzie należy wpisać dane inspektora branży melioracyjnej.

Odpowiedź 3:

Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Zestaw II:

Pytanie 1:

Z jakiego powodu Zamawiający przeprowadza przedmiotowy przetarg w procedurze do 221 000 EUR tj. (przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) gdy przetarg ten powinien być przeprowadzony z zastosowaniem procedur związanych z udzieleniem zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, i które to powodują obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Powodem zadanego pytania jest fakt, iż poprzednie postępowanie dotyczące tych samych usług na tym samym zadaniu było przeprowadzone z zastosowaniem procedur związanych z udzieleniem zamówień publicznych których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne, gdzie wartość najkorzystniejszej oferty na usługi nadzoru inwestorskiego wyniosła 968 010,00 zł brutto przy wartości robót nadzorowanych 82 864 073,65 zł brutto. Zauważyć należy, iż wartość robót w drugim przetargu dotyczącym przedmiotowej budowy wyceniona została na 195148 351,82 zł brutto tj. zwiększyła się o 112 284 278,17 zł brutto (o ponad 135%), a wartość usługi nadzoru inwestorskiego w ocenie Zamawiającego zasługiwała na obniżenie co potwierdza zastosowana procedura przetargowa.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż Zamawiający naruszył przepisy Pzp, a w szczególności Art. 32 ust. 2 który mówi, że Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia, a także Art. 32 ust. 1 i Art. 35 ust. 1 i 2 Pzp.

Z racji tego zwracamy uwagę Zamawiającemu aby ustalił z należytą starannością prawidłową wartość przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź 1:

Zamówienie oszacowano zgodnie z art. 32 i art. 35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.). Zamawiający szacował zamówienie rodzajowo, tj. usługę nadzoru, a wartość zamówienia na dzień dokonania szacunku wskazywała na procedurę krajową.

Białystok, dnia 29.11.2018 r.


Ogłoszenie nr 500283538-N-2018 z dnia 27-11-2018 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 652120-N-2018
Data: 22/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 5066786300000, ul. ul. Elewatorska  6, 15620   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (url): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1) Posiadanego doświadczenia zawodowego W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z budową/ rozbudową/ przebudową drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości robót minimum 20 000 000 PLN (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy nadzór ten został wykonany należycie. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w Dz. U. U. E. 2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie: a) Kierownik Zespołu Nadzoru - Inspektor nadzoru robót drogowych winien: 1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji inspektora nadzoru do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, minimum 3 lat doświadczenia z uprawnieniami. 2) wykazać minimum 12 miesięcy pełnienia samodzielnej funkcji technicznej (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) na stanowisku inspektora nadzoru / kierownika budowy / kierownika robót drogowych na: minimum 1 zadaniu polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości robót minimum 20 000 000 PLN (brutto), wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w Dz. U. U. E. b) Inspektor nadzoru na drogowych obiektach inżynierskich winien: 1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji inspektora nadzoru do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, 2) wykazać pełnienie funkcji inspektora nadzoru / kierownika budowy / kierownika robót na drogowych obiektach inżynierskich/mostowych na wykonanym i rozliczonym minimum 1 zadaniu polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia. c) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych winien: 1) posiadać uprawnienia do nadzorowania / kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z branżą telekomunikacyjną w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, 2) minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami. d) Inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych winien: 1) posiadać uprawnienia do nadzorowania / kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z branżą elektroenergetyczną w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, 2) minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych i Inspektora nadzoru robót elektroenergetycznych i sprawowanie ich przez jedną osobę, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania. e) Inspektor nadzoru robót sanitarnych winien: 1) posiadać uprawnienia do nadzorowania / kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z branżą sanitarną w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, 2) minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami. f) Geodeta winien posiadać uprawnienia w zakresie: 1) geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, 2) rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, 3) geodezyjnej obsługi inwestycji Geodeta winien wykazać doświadczenie wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia na minimum 1 zamówieniu związanym z budową/rozbudową/przebudową dróg publicznych. g) Osoba sprawująca nadzór przyrodniczy w postaci specjalisty przyrodnika winna: wykazać pełnienie nadzoru przyrodniczego na co najmniej 1 zadaniu związanym z budową / przebudową / rozbudową drogi publicznej klasy minimum Z. h) Osoba sprawująca nadzór archeologiczny winna: wykazać doświadczenie pełnienia nadzoru archeologicznego na zrealizowanym minimum 1 zadaniu związanym z budową/rozbudową/przebudową dróg publicznych.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1) Posiadanego doświadczenia zawodowego W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z budową/ rozbudową/ przebudową drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości robót minimum 20 000 000 PLN (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy nadzór ten został wykonany należycie. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w Dz. U. U. E. 2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie: a) Kierownik Zespołu Nadzoru - Inspektor nadzoru robót drogowych winien: 1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji inspektora nadzoru do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, minimum 3 lat doświadczenia z uprawnieniami. 2) wykazać minimum 12 miesięcy pełnienia samodzielnej funkcji technicznej (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) na stanowisku inspektora nadzoru / kierownika budowy / kierownika robót drogowych na: minimum 1 zadaniu polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości robót minimum 20 000 000 PLN (brutto), wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w Dz. U. U. E. b) Inspektor nadzoru na drogowych obiektach inżynierskich winien: 1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji inspektora nadzoru do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, 2) wykazać pełnienie funkcji inspektora nadzoru / kierownika budowy / kierownika robót na drogowych obiektach inżynierskich/mostowych na wykonanym i rozliczonym minimum 1 zadaniu polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia. c) Inspektor nadzoru robót teletechnicznych winien: 1) posiadać uprawnienia do nadzorowania / kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z branżą telekomunikacyjną w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, 2) minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami. d) Inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych winien: 1) posiadać uprawnienia do nadzorowania / kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z branżą elektroenergetyczną w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, 2) minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych i Inspektora nadzoru robót elektroenergetycznych i sprawowanie ich przez jedną osobę, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania. e) Inspektor nadzoru robót sanitarnych winien: 1) posiadać uprawnienia do nadzorowania / kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z branżą sanitarną w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, 2) minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami. f) Geodeta winien posiadać uprawnienia w zakresie: 1) geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, 2) rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, 3) geodezyjnej obsługi inwestycji Geodeta winien wykazać doświadczenie wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia na minimum 1 zamówieniu związanym z budową/rozbudową/przebudową dróg publicznych. g) Osoba sprawująca nadzór przyrodniczy w postaci specjalisty przyrodnika winna: wykazać pełnienie nadzoru przyrodniczego na co najmniej 1 zadaniu związanym z budową / przebudową / rozbudową drogi publicznej klasy minimum Z. h) Osoba sprawująca nadzór archeologiczny winna: wykazać doświadczenie pełnienia nadzoru archeologicznego na zrealizowanym minimum 1 zadaniu związanym z budową/rozbudową/przebudową dróg publicznych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-11-30, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-12-04, godzina: 09:30

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości”, tj. w SIWZ – Istotne warunki zamówienia,

  1. w Części 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU w ust. 2 pkt 3) 2) c) otrzymuje brzmienie:

c)  Inspektor nadzoru robót teletechnicznych winien:

1) posiadać uprawnienia do nadzorowania / kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z branżą telekomunikacyjną w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia,

2) minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami.”

 

  1. w Części 17. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 17.2 otrzymuje brzmienie:

17.2 Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 04.12.2018 roku

 

SIWZ oraz załącznik „wykaz osób” po zmianie z dnia 27.11.2018 r. dostępne do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 27.11.2018 r.


KOREKTA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje korekty Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości”, tj. w SIWZ – Istotne warunki zamówienia, w Punkcie 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w ppkt 1. zamiast:

„71 24 70 00 nadzór nad robotami budowlanymi”

Powinno być:

„71 24 70 00 - 1 nadzór nad robotami budowlanymi”

 

SIWZ po zmianie z dnia 23.11.2018 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 23.11.2018 r.


Ogłoszenie nr 652120-N-2018 z dnia 2018-11-22 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku: Pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie będzie dofinansowane ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa IV Poprawa dostępności transportowej), z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Projekt pn.: „Dąbrowa Białostocka ‐ Sokółka ‐przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673”).
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5066786300000, ul. ul. Elewatorska  6 , 15620   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-06

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Posiadanego doświadczenia zawodowego W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z budową/ rozbudową/ przebudową drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości robót minimum 20 000 000 PLN (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy nadzór ten został wykonany należycie. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w Dz. U. U. E. 2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie: a) Kierownik Zespołu Nadzoru - Inspektor nadzoru robót drogowych winien: 1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji inspektora nadzoru do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, minimum 3 lat doświadczenia z uprawnieniami. 2) wykazać minimum 12 miesięcy pełnienia samodzielnej funkcji technicznej (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) na stanowisku inspektora nadzoru / kierownika budowy / kierownika robót drogowych na: minimum 1 zadaniu polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości robót minimum 20 000 000 PLN (brutto), wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w Dz. U. U. E. b) Inspektor nadzoru na drogowych obiektach inżynierskich winien: 1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji inspektora nadzoru do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, 2) wykazać pełnienie funkcji inspektora nadzoru / kierownika budowy / kierownika robót na drogowych obiektach inżynierskich/mostowych na wykonanym i rozliczonym minimum 1 zadaniu polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia. c) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych winien: 1) posiadać uprawnienia do nadzorowania / kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z branżą telekomunikacyjną w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, 2) minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami. d) Inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych winien: 1) posiadać uprawnienia do nadzorowania / kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z branżą elektroenergetyczną w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, 2) minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych i Inspektora nadzoru robót elektroenergetycznych i sprawowanie ich przez jedną osobę, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania. e) Inspektor nadzoru robót sanitarnych winien: 1) posiadać uprawnienia do nadzorowania / kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z branżą sanitarną w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, 2) minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami. f) Geodeta winien posiadać uprawnienia w zakresie: 1) geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, 2) rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, 3) geodezyjnej obsługi inwestycji Geodeta winien wykazać doświadczenie wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia na minimum 1 zamówieniu związanym z budową/rozbudową/przebudową dróg publicznych. g) Osoba sprawująca nadzór przyrodniczy w postaci specjalisty przyrodnika winna: wykazać pełnienie nadzoru przyrodniczego na co najmniej 1 zadaniu związanym z budową / przebudową / rozbudową drogi publicznej klasy minimum Z. h) Osoba sprawująca nadzór archeologiczny winna: wykazać doświadczenie pełnienia nadzoru archeologicznego na zrealizowanym minimum 1 zadaniu związanym z budową/rozbudową/przebudową dróg publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego). b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Potwierdzenie wniesienia wadium, 2) Formularz ofertowy, 3) Formularz „Kryterium oceny ofert - Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru - Inspektora nadzoru robót drogowych”, 4) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 1; 5) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – Zał. Nr 2; 6) Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 4.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 20 000,- PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru - Inspektora nadzoru robót drogowych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-30, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Godlewski - Wydział Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2018-11-22

Wprowadzający: Krzysztof Godlewski

Modyfikujący: Krzysztof Godlewski

Data modyfikacji: 2019-02-06

Opublikował: Krzysztof Godlewski

Data publikacji: 2018-11-22