Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa”.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk -Granica Państwa”, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa, został unieważniony w dniu 16.01.2019 roku, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną zaoferowaną na realizację zamówienia tj. 23 835 547,16 zł, przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 5 581 810,26 zł., przy jednoczesnym braku możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, gdyż środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

W związku z zaistniałą sytuacją oraz brakiem możliwości pozyskania dodatkowych środków w celu zwiększenia ich do wysokości najniższej oferty na roboty budowlane, nadzór inwestorski na ww. zadaniu nie może być wykonywany, tym samym podpisanie umowy na nadzór nad inwestycją i wydatkowanie w jej wyniku środków finansowych godziłoby w interes publiczny, którym Zamawiający jest zobowiązany się kierować.

O istotnej zmianie okoliczności dotyczących prowadzonego postępowania przesądzają przyczyny, które w kontekście potrzeb Zamawiającego oraz jego nowej sytuacji finansowej tj. brak możliwości pozyskania dodatkowych środków na roboty budowlane, tym samym wydatkowanie środków na wcześniej opisany cel, czynią go bezprzedmiotowym.

Mając na uwadze powyższe, zaciąganie przez Zamawiającego zobowiązań, z których na dzień ich podjęcia nie mógłby się wywiązać przeczy interesowi publicznemu.

 

Białystok, dnia 16.01.2019 r.


Uwaga zmiana terminu skladania ofert na dzień 29.01.2019 roku.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk -Granica Państwa”, tj.:

I. w SIWZ – Istotne warunki zamówienia:

  1. Rozdział IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Wykonawca niniejszego zamówienia wykonuje usługi przez okres trwania robót budowlanych wraz z odbiorami i okresem gwarancyjnym wynoszącym 7 lat od daty odbioru ostatecznego robót budowlanych.

 

II. We wzorze umowy:

  1. w § 2 Terminy realizacji zamówienia, ust. 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie:

2.  Wykonawca niniejszego zamówienia wykonuje usługi przez okres trwania robót budowlanych w czasie odbiorów robót i przeglądów gwarancyjnych przeprowadzanych w okresie 7 lat od daty odbioru ostatecznego.

  1. Okres gwarancyjny dla usługi wynosi 7 lat od daty odbioru ostatecznego.

 

  1. w § 4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.  Zwrot pozostałej części zabezpieczenia w wysokości 30 % nastąpi w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, wynoszącym 7 lat.

 

  1. w § 8 Sprawozdawczość, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Dokumentacja, o której mowa w ust.1 powinna być przechowywana przez okres gwarancyjny dla robót, nad którymi pełniony będzie nadzór i który wynosi 7 lat od daty odbioru ostatecznego.

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzór umowy po zmianie z dnia 10.01.2019 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 10.01.2019 r.


14/12/2018    S241    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Nadzór nad robotami budowlanymi

2018/S 241-551473

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 202-459756)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa”.

II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/12/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 202-459756

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:
Zamiast:
Data: 09/01/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 29/01/2019
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert:
Zamiast:
Data: 09/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 29/01/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.12.2018 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk -Granica Państwa”, tj.: w SIWZ – Istotne warunki zamówienia: w Rozdziale XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 2. otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 29.01.2019 roku

 

SIWZ po zmianie z dnia 12.12.2018 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 12.12.2018 r.


04/12/2018    S233    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Nadzór nad robotami budowlanymi

2018/S 233-533229

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 202-459756)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa”.

II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/11/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 202-459756

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 60 %.

Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru - Inspektora nadzoru robót drogowych – 40 %.

3. Dotyczy sekcji IV.2.6): Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

6. W przypadku, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

10. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ – Istotne warunki zamówienia.

 

Powinno być:

1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 60 %.

Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru - Inspektora nadzoru robót drogowych – 40 %.

3. Dotyczy sekcji IV.2.6): Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

6. W przypadku, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

10. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ – Istotne warunki zamówienia.

 

Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 14/12/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 09/01/2019
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/12/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/01/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.11.2018 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk -Granica Państwa”, tj.:

1. w SIWZ – Istotne warunki zamówienia w Rozdziale VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, w części I. ust. 1 dokonuje się zmiany zapisu:

ZAMIAST zapisu:

„W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.”

ZAPIS OTRZYMUJE BRZMIENIE:

W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 

2. w SIWZ – Istotne warunki zamówienia: w Rozdziale XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 2. otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 09.01.2019 roku

 

SIWZ po zmianie z dnia 30.11.2018 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 30.11.2018 r.


16/11/2018    S221    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Nadzór nad robotami budowlanymi

2018/S 221-506523

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 202-459756)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa”.

II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/11/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 202-459756

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

1. Posiadanego doświadczenia zawodowego

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę, co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z budową/ rozbudową/ przebudową drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 1999 r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości robót minimum 2 000 000 PLN (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy nadzór ten został wykonany należycie.

2. Osób zdolnych do wykonania zamówienia

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

1) Kierownik Zespołu Nadzoru - Inspektor nadzoru robót drogowych,

2) Inspektor nadzoru na drogowych obiektach inżynierskich,

3) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych,

4) Inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych,

5) Inspektor nadzoru robót sanitarnych,

6) Geodeta,

7) Asystent ds. rozliczeń.

 

Powinno być:

1. Posiadanego doświadczenia zawodowego

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę, co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z budową/ rozbudową/ przebudową drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 1999 r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości robót minimum 4 000 000 PLN (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy nadzór ten został wykonany należycie.

2. Osób zdolnych do wykonania zamówienia

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

1) Kierownik Zespołu Nadzoru - Inspektor nadzoru robót drogowych,

2) Inspektor nadzoru na drogowych obiektach inżynierskich,

3) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych,

4) Inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych,

5) Inspektor nadzoru robót sanitarnych,

6) Geodeta,

7) Asystent ds. rozliczeń.

 

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 04/12/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 14/12/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/12/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/12/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.11.2018 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.


ZMIANA I UZUPEŁNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany i uzupełnienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk -Granica Państwa”, tj.:

I. SIWZ - istotne warunki zamówienia oraz załączniki po zmianie z dnia 13.11.2018 r.

II. uzupełnienie SIWZ tj. dokumentów:

1. wzór umowy z dnia 13.11.2018 r.,

2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia z dnia 13.11.2018 r.,

3. Klauzula antykorupcyjna z dnia 13.11.2018 r.,

4. SST z dnia 13.11.2018 r.

 

SIWZ po zmianie i uzupełnieniu z dnia 13.11.2018 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

 

Białystok, 13.11.2018 r.


19/10/2018    S202    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Nadzór nad robotami budowlanymi

2018/S 202-459756

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa”.

II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 02/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

PBU1/0039/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie planowane jest do dofinansowania z Projektu pn.: Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy przygranicznej infrastruktury drogowej w województwie podlaskim i rejonie grodzieńskim z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

W tej sekcji zostały wpisane:

1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1ustawy.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji):

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

Potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określona przez zamawiającego.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia nie zbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia):

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć dokumenty określone w §5 pkt 1), 4), 5), 6), 10) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Określony w sekcji III.1.2).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Posiadanego doświadczenia zawodowego

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę, co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z budową/ rozbudową/ przebudową drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 1999 r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości robót minimum 2 000 000 PLN (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy nadzór ten został wykonany należycie.

2. Osób zdolnych do wykonania zamówienia

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

1) Kierownik Zespołu Nadzoru - Inspektor nadzoru robót drogowych,

2) Inspektor nadzoru na drogowych obiektach inżynierskich,

3) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych,

4) Inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych,

5) Inspektor nadzoru robót sanitarnych,

6) Geodeta,

7) Asystent ds. rozliczeń.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunkirealizacji umowy i ewentualnych zmian umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/12/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/12/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, POLSKA – sala konferencyjna – pok. nr 213, w siedzibie Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 60 %.

Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru - Inspektora nadzoru robót drogowych – 40 %.

3. Dotyczy sekcji IV.2.6): Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

6. W przypadku, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

10. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ – Istotne warunki zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp,

2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się:

3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Informowanie o niezgodnej z przepisami ustawy czynności:

1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest onz obowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

2) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3) na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy Pzp, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2018

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.10.2018 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Godlewski - Wydział Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2018-10-17

Wprowadzający: Krzysztof Godlewski

Modyfikujący: Krzysztof Godlewski

Data modyfikacji: 2019-01-16

Opublikował: Krzysztof Godlewski

Data publikacji: 2018-10-17