Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PO POWTÓRNYM DOKONANIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614”, zakończone zostało wyborem oferty Robert Siemieniewski P.H.U. „BAUMARK”, ul. Świętojańska 106, 07-202 Wyszków.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. ZBM Inwestor Zastępczy S.A., ul. Jagiellońska 88, B. 51 BC, lok. 36, 03-215 Warszawa – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 25,87 pkt., Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru - Inspektora nadzoru robót drogowych - 40,00pkt., razem – 65,87 pkt.;
 2. TPF Sp. z o.o., ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 40,70 pkt., Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru - Inspektora nadzoru robót drogowych - 20,00pkt., razem – 60,70 pkt.
 3. Konsorcjum firm: S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. Sp. K., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa - Lider konsorcjum, J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia - Partner konsorcjum – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 37,51 pkt., Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru - Inspektora nadzoru robót drogowych - 40,00pkt., razem – 77,51 pkt.;
 4. Robert Siemieniewski P.H.U. „BAUMARK”, ul. Świętojańska 106, 07-202 Wyszków – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 60,00 pkt., Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru - Inspektora nadzoru robót drogowych - 20,00pkt. (za uznane 2 zadania spełniające warunki określone w SIWZ), razem – 80,00 pkt.;
 5. Konsorcjum firm: Sweco Consulting Sp. z o.o., Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań - Lider konsorcjum, Instytut Zrównoważonego Rozwoju sp. z o.o., ul. Elewatorska 17/1, 15-620 Białystok - Partner konsorcjum – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 45,65 pkt., Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru - Inspektora nadzoru robót drogowych - 0,00 pkt. (za uznane 1 zadanie spełniające warunki określone w SIWZ), razem – 45,65 pkt. – oferta odrzucona.

 

Białystok, 23.01.2019 r.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że w postępowaniu na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614” w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej 2166/18 z dnia 06.11.2018 r. unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórnie dokona czynności badania i oceny ofert oraz uznaje za bezskuteczne zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji znajdujących się w załączniku nr 1 do oferty Konsorcjum firm: Sweco Consulting Sp. z o.o. i Instytut Zrównoważonego Rozwoju sp. z o.o. (doświadczenie kierownika zespołu nadzoru – Inspektora nadzoru robót drogowych) w związku z czym odtajnia powyższe dokumenty.

Białystok, 04.12.2018 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614”, zakończone zostało wyborem oferty Konsorcjum firm: Sweco Consulting Sp. z o.o., Instytut Zrównoważonego Rozwoju sp. z o.o.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. ZBM Inwestor Zastępczy S.A., ul. Jagiellońska 88, B. 51 BC, lok. 36, 03-215 Warszawa – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 25,87 pkt., Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru - Inspektora nadzoru robót drogowych - 40,00pkt., razem – 65,87 pkt.;
 2. TPF Sp. z o.o., ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 40,70 pkt., Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru - Inspektora nadzoru robót drogowych - 20,00pkt., razem – 60,70 pkt.
 3. Konsorcjum firm: J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. Sp. K., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa - Lider konsorcjum, J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia - Partner konsorcjum – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 37,51 pkt., Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru - Inspektora nadzoru robót drogowych - 40,00pkt., razem – 77,51 pkt.;
 4. Robert Siemieniewski P.H.U. „BAUMARK”, ul. Świętojańska 106, 07-202 Wyszków – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 60,00 pkt., Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru - Inspektora nadzoru robót drogowych - 20,00pkt. (za uznane 2 zadania spełniające warunki określone w SIWZ), razem – 80,00 pkt.;
 5. Konsorcjum firm: Sweco Consulting Sp. z o.o., Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań - Lider konsorcjum, Instytut Zrównoważonego Rozwoju sp. z o.o., ul. Elewatorska 17/1, 15-620 Białystok - Partner konsorcjum – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 45,65 pkt., Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru - Inspektora nadzoru robót drogowych - 40,00 pkt., razem – 85,65 pkt.

 

 

Białystok, dnia 11.10.2018 r.


Zbiorcze zestawienie ofert

kwota jaką dysponuje Zamawiający: 1 191 833,10 zł z możliwością pozyskania dodatkowych środków             

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

(brutto)

Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru - Inspektora nadzoru robót drogowych

01

ZBM Inwestor Zastępczy S.A.

ul. Jagiellońska 88, B. 51 BC, lok. 36

03-215 Warszawa

2 995 761,37

3 zadania

02

TPF Sp. z o.o.

ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa

1 904 106,57

2 zadania

03

Konsorcjum firm:

J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa - Lider konsorcjum

J.S. Hamilton Poland S.A.

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
 - Partner konsorcjum

2 066 031,00

3 zadania

04

Robert Siemieniewski P.H.U. „BAUMARK”

ul. Świętojańska 106, 07-202 Wyszków

1 291 500,00

3 zadania

05

Konsorcjum firm:

Sweco Consulting Sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań - Lider konsorcjum

Instytut Zrównoważonego Rozwoju sp. z o.o.
ul. Elewatorska 17/1, 15-620 Białystok - Partner konsorcjum

1 697 400,00

3 zadania

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

 

Białystok, 28.08.2018 r.


Uwaga zmiana terminu skladania ofert na dzień 28.08.2018 roku.


14/08/2018    S155    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Nadzór nad robotami budowlanymi

2018/S 155-356785

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 130-296671)

Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II

II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614”

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/08/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 130-296671

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 24/08/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 28/08/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/08/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.08.2018 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614”, tj.:

w Części XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 2. otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 28.08.2018 roku

 

SIWZ po zmianie z dnia 10.08.2018 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 10.08.2018 r.


Poniższe ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.08.2018 r. nie zostanie opublikowane ze względu na awarię serwisu TED.

Informacja uzyskana z serwisu TED Helpdesk:

"Jesteśmy zmuszeni poinformować Państwa, że nasz serwis napotkał problemy techniczne związane z generowaniem plików PDF z ogłoszeniami. To z kolei uniemożliwiło przesłanie Państwa ogłoszenia pomimo otrzymania przez Państwa informacji z systemu. Prosimy o zignorowanie tymczasowego numeru referencyjnego, który Państwo otrzymali, ponieważ jest nieprawidłowy."

10.08.2018 r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.08.2018 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614”, tj.:

 

I. SIWZ – istotne warunki zamówienia po zmianie z dnia 09.08.2018 r.

II. wzór umowy po zmianie z dnia 09.08.2018 r.

 

SIWZ oraz wzór umowy po zmianie z dnia 09.08.2018 r. dostępne do pobrania poniżej w Załączniku.

 

 

Białystok, 09.08.2018 r.


04/08/2018    S149    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Nadzór nad robotami budowlanymi

2018/S 149-342786

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 130-296671)

Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II

II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614”

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 130-296671

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:
Zamiast:

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Posiadanego doświadczenia zawodowego

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a)minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z budową/ rozbudową/ przebudową drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości robót minimum 30 000 000 PLN (brutto) wraz z budową/ rozbudową/ przebudową minimum jednego drogowego obiektu mostowego o długości minimum 20 m (długość zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.2.2005 r. w sprawie sposobu i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz.U. z 2005., Nr 67, poz. 582) wraz z załączeniem dowodów określających, czy nadzór ten został wykonany należycie.

Lub

b)minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzonych przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z budową/ rozbudową/przebudową drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości robót minimum 30 000 000 PLN (brutto) i minimum 1 zadanie polegające na budowie/ rozbudowie/ przebudowie minimum jednego drogowego obiektu mostowego o długości minimum 20m. (długość zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.2.2005 r. w sprawie sposobu i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz.U. z 2005., Nr 67, poz.582) wraz z załączeniem dowodów określających, czy nadzór ten został wykonany należycie.

2. Osób zdolnych do wykonania zamówienia

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

1) Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego – Inspektora nadzoru robót drogowych,

2) Inspektora nadzoru robót na drogowych obiektach inżynierskich,

3) Inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych,

4) Inspektora nadzoru robót elektroenergetycznych,

5) Inspektora nadzoru robót sanitarnych,

6) Geodety,

7) Asystenta ds. rozliczeń,

8) Osoby sprawującej Nadzór przyrodniczy w postaci specjalisty przyrodnika,

9) Osoby sprawującej Nadzór herpetologiczny w postaci specjalisty herpetologa,

10) Osoby sprawującej Nadzór archeologiczny.

 

Powinno być:

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Posiadanego doświadczenia zawodowego

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a)minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z budową/ rozbudową/ przebudową drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 1999 r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości robót minimum 20 000 000 PLN (brutto) wraz z budową/ rozbudową/ przebudową minimum jednego drogowego obiektu mostowego o długości minimum 20 m (długość zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.2.2005 r. w sprawie sposobu i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz.U. z 2005., nr 67, poz. 582) wraz z załączeniem dowodów określających, czy nadzór ten został wykonany należycie.

Lub

b)minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzonych przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z budową/ rozbudową/przebudową drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 1999 r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości robót minimum 20 000 000 PLN (brutto) i minimum 1 zadanie polegające na budowie/ rozbudowie/ przebudowie minimum jednego drogowego obiektu mostowego o długości minimum 20 m. (długość zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.2.2005 r. w sprawie sposobu i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz.U. z 2005., nr 67, poz.582) wraz z załączeniem dowodów określających, czy nadzór ten został wykonany należycie.

2. Osób zdolnych do wykonania zamówienia

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

1) Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego – Inspektora nadzoru robót drogowych,

2) Inspektora nadzoru robót na drogowych obiektach inżynierskich,

3) Inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych,

4) Inspektora nadzoru robót elektroenergetycznych,

5) Inspektora nadzoru robót sanitarnych,

6) Geodety,

7) Asystenta ds. rozliczeń,

8) Osoby sprawującej Nadzór przyrodniczy w postaci specjalisty przyrodnika,

9) Osoby sprawującej Nadzór herpetologiczny w postaci specjalisty herpetologa,

10) Osoby sprawującej Nadzór archeologiczny.

 

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:
Zamiast:
Data: 20/08/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 24/08/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert:
Zamiast:
Data: 20/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/08/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.08.2018 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.


ZMIANA I UZUPEŁNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany i uzupełnienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614”, tj.:

I. SIWZ – istotne warunki zamówienia oraz załączniki po zmianie z dnia 02.08.2018 r.

II. uzupełnienie SIWZ o wzór umowy z dnia 02.08.2018 r. i wzór formularza cenowego – Załącznika do umowy.

 

SIWZ po zmianie i uzupełnieniu z dnia 02.08.2018 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 02.08.2018 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614”, wyjaśnia co następuje:

 

Zestaw I:

PYTANIE 1: W związku z opublikowaniem wyżej wymienionego postępowania prosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert w zakresie (D) Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru - Inspektora nadzoru robót drogowych.

W punkcie V.2.4.1 Zamawiający postawił wymóg dla osób Kierownika Zespołu Nadzoru - Inspektora nadzoru robót drogowych, dotyczący doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru / kierownika budowy / kierownika robót drogowych na:

minimum 1 zadaniu polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości robót minimum 30 000 000 PLN (brutto).  Wskazana wartość robót odnosi się również do kryterium oceny ofert zakresie (D) Doświadczenia Kierownika Zespołu Nadzoru - Inspektora nadzoru robót drogowych (Rozdział XVII.2.2).

Wnosimy o zmianę powyższego warunku udziału w postępowaniu, jak i kryterium pozacenowego poprzez zastosowanie wartości robót w wysokości minimum 20 000 000 PLN (brutto). Wskazana wartość miała zastosowanie w przetargu na roboty budowlane (ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 072-158784 z dnia 13.04.2018 r.), gdzie zarówno w punkcie V.3.3 SIWZ w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego, jak i  w punkcie V.3.2 w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia w osobach kierownika budowy i kierownika robót drogowych zastosowano wymóg odnoszący się do doświadczenia przy minimum 1 zadaniu polegającym na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości minimum 20 000 000 PLN (brutto) wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.

Tym samym zastosowanie zawyżonej wartości robót dla osób pełniących nadzór nad inwestycją wydaje się być nieuzasadnione i sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji, stąd też wnosimy o zmianę warunku udziału jak i kryterium oceny ofert w postępowaniu.

 

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający zmienia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert w zakresie (D) Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru - Inspektora nadzoru robót drogowych.

Kierownik Zespołu Nadzoru - Inspektor nadzoru robót drogowych winien:

1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji inspektora nadzoru do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, minimum 5 lat doświadczenia z uprawnieniami.

2) wykazać minimum 12 miesięcy pełnienia samodzielnej funkcji technicznej (zgodnie zwymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) na stanowisku inspektora nadzoru / kierownika budowy / kierownika robót drogowych na:

 • minimum 1 zadaniu polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości robót minimum 20 000 000 PLN (brutto), wraz z budową /rozbudową/ przebudową minimum jednego drogowego obiektu mostowego o długości minimum 20m (długość zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. w sprawie sposobu i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz. U. z 2005r., Nr 67, poz. 582) wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.

LUB

 • minimum 1 zadaniu polegającym na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości robót minimum 20 000 000 PLN (brutto) i minimum 1 zadaniu polegającym na budowie/ rozbudowie/ przebudowie minimum jednego drogowego obiektu mostowego o długości minimum 20m (długość zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. w sprawie sposobu i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz. U. z 2005r., Nr 67, poz. 582) wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.

 

Białystok, dn. 02.08.2018 r.


10/07/2018    S130    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Nadzór nad robotami budowlanymi

2018/S 130-296671

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II

 

II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614”

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 685 na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew

 

II.2.4)Opis zamówienia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614”

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPPD.04.01.01-20-0015/17 pn. "Zabłudów - Nowosady - przebudowadrogi wojewódzkiej Nr 685"

 

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

W tej sekcji zostały wpisane:

1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji):

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

Potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określona przez zamawiającego.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia nie zbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia):

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć dokumenty określone w §5 pkt 1), 4), 5), 6), 10) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 PLN.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Określony w sekcji III.1.2).

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

1. Posiadanego doświadczenia zawodowego

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a)minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z budową/ rozbudową/ przebudową drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości robót minimum 30 000 000 PLN (brutto) wraz z budową/ rozbudową/ przebudową minimum jednego drogowego obiektu mostowego o długości minimum 20m (długość zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.2.2005 r. w sprawie sposobu i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz.U. z 2005., Nr 67, poz. 582) wraz z załączeniem dowodów określających, czy nadzór ten został wykonany należycie.

lub

b)minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzonych przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z budową/ rozbudową/ przebudową drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości robót minimum 30 000 000 PLN (brutto) i minimum 1 zadanie polegające na budowie/ rozbudowie/ przebudowie minimum jednego drogowego obiektu mostowego o długości minimum 20m. (długość zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.2.2005 r. w sprawie sposobu i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz.U. z 2005., Nr 67, poz. 582) wraz z załączeniem dowodów określających, czy nadzór ten został wykonany należycie.

2. Osób zdolnych do wykonania zamówienia

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

1) Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego – Inspektora nadzoru robót drogowych,

2) Inspektora nadzoru robót na drogowych obiektach inżynierskich,

3) Inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych,

4) Inspektora nadzoru robót elektroenergetycznych,

5) Inspektora nadzoru robót sanitarnych,

6) Geodety,

7) Asystenta ds. rozliczeń,

8) Osoby sprawującej Nadzór przyrodniczy w postaci specjalisty przyrodnika,

9) Osoby sprawującej Nadzór herpetologiczny w postaci specjalisty herpetologa,

10) Osoby sprawującej Nadzór archeologiczny.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki realizacji umowy i ewentualnych zmian umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/08/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok – sala konferencyjna –pok. Nr 213, w siedzibie Zamawiającego.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 60 %

Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru - Inspektora nadzoru robót drogowych – 40 %

3. Dotyczy sekcji IV.2.6): Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć nas finansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

6. W przypadku, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

10. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów kwalifikacji kryteriów udzielenia zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ – Istotne warunki zamówienia.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp,

2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się:

3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Informowanie o niezgodnej z przepisami ustawy czynności:

1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

2) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3) na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy Pzp, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.180 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2018

DOKUMENTACJA

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Dzieszkowska-Bielska - Wydział Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2018-07-10

Wprowadzający: Krzysztof Godlewski

Modyfikujący: Krzysztof Godlewski

Data modyfikacji: 2019-01-23

Opublikował: Krzysztof Godlewski

Data publikacji: 2018-07-10