Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 166-377805 z dnia 30.08.2018 r. Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną zakończone zostało wyborem oferty firmy „INTOP Warszawa” Sp. z o. o. ul. Łukasza Drewny 70, 02-968 Warszawa.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W postępowaniu przetargowym wzięły udział firmy:

 1. „INTOP Warszawa” Sp. z o. o. ul. Łukasza Drewny 70, 02-968 Warszawa (przy kryterium oceny: cena/okres gwarancji i rękojmi – z ceną ofertową 61 499 262,00 zł. – okres gwarancji i rękojmi 7 lat) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., okres gwarancji i rękojmi 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,
 2. MOST Sp. z o. o. ul. Kujawska 51A, 81-862 Sopot (przy kryterium oceny: cena/okres gwarancji i rękojmi – z ceną ofertową 61 858 273,97 zł. – okres gwarancji i rękojmi 7 lat) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 59,65 pkt., okres gwarancji i rękojmi 40,00 pkt., razem – 99,65 pkt.,
 3. STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (przy kryterium oceny: cena/okres gwarancji i rękojmi – z ceną ofertową 69 361 729,87 zł. – okres gwarancji i rękojmi 7 lat) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 53,20 pkt., okres gwarancji i rękojmi 40,00 pkt., razem – 93,20 pkt..

Białystok, dn. 2019.02.19


Zbiorcze zestawienie ofert

kwota jaką dysponuje Zamawiający: 45 000 000,00  zł (z możliwością pozyskania dodatkowych środków)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

(brutto)

Okres gwarancji i rękojmi

1

„INTOP WARSZAWA” Sp. z o.o.
ul. Łukasza Drewny 70, 02-968 Warszawa

61 499 262,00

7 lat

2

MOST Sp. z o.o.
ul. Kujawska 51A, 81-862 Sopot

61 858 273,97

7 lat

3

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
adres do korespondencji STRABAG Sp. z o.o.
Hryniewicze 75/1, 15-213 Białystok

69 361 729,87

7 lat

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

09.11.2018 r.


Zmiana terminu składania ofert na 09.11.2018


27/10/2018    S208    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2018/S 208-474151

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 166-377805)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Kazimierz Peryt
Tel.: +48 856767139
E-mail: kazimierz.peryt@plk-sa.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL9

Adresy internetowe:

Główny adres: www.plk-sa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną.

II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/10/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 166-377805

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 31/10/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 09/11/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/10/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/11/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ogloszenie o zmianie ogloszenia z dn. 24.10.2018 do pobrania w załączniku poniżej

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Budowę wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną., tj.: zmianę istotnych warunków zamówienia:

 • XIII „opis sposobu przygotowania ofert” uzupełniono o „zbiorcze zestawienie kosztów”
 • Części XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 09.11.2018 roku

 • zmieniono wzór umowy,
 • Ponadto:
 1. SST branży drogowej- zmodyfikowane,
 2. Załącznik Nr 1 – ławka miejska – dołączono,
 3. Zbiorcze zestawienie kosztów – dołączono,
 4. Otwory M1-M10 – dołączono,
 5. Przedmiar i kosztorys ofertowy PKP i PZDW – dołączono zmodyfikowane,
 6. PZT – opis techniczny – dołączono poprawiony,
 7. Przedmiar rów kryty – zmodyfikowany.

SIWZ po zmianie z dnia 24.10.2018 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

Białystok, 24.10.2018 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE I

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na Budowę wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE 1: Zwracam się do Państwa z pytaniem dotyczącym zamówienia Nr 2018/S 166-377805 Odnosi się ono do studni z kręgów betonowych o średnicy 1000, oznaczonej symbolem „W” na  rysunku „Profil kanalizacji deszczowej cz.9---100/500”, mającej mieścić się na ul Kryńskiej.

Otóż została ona ujęta na ww. rysunku technicznym załączonym do zamówienia i opisana na profilu, że należy ją wykonać wg. opracowania rowu krytego. Niestety nie jest ujęta ani w przedmiarze wykonania rowu krytego, ani w przedmiarze wykonania sieci deszczowej Nie wiemy więc, do jakiej grupy ją zakwalifikować- czy podlega ona pod wykonanie rowu krytego, czy też kanalizacji deszczowej?

Proszę o jak najszybszą odpowiedź.

Odpowiedź na pytanie 1:

Na wlocie i wylocie rowu krytego wykonać studnie fi 1500 mm zgodnie z dokumentacją projektową. Pozycje dotyczące studni na rowie krytym uzupełniono w przedmiarze branży drogowej – rów kryty.

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

Białystok, dnia 24.10.2018 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE II

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na Budowę wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE 1: Czy Zamawiający dopuści zastosowanie do budowy sieci kanalizacji deszczowej (dn 200-1400) rur wykonanych z innych materiałów niż przyjęte w dokumentacji? Jeżeli tak to jakie? Prosimy o podanie wymaganych parametrów.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zgodnie z dokumentacją projektową i SST wariantowo można zastosować materiały o takich samych lub wyższych parametrach technicznych. Zmiana materiału wymaga zaakceptowania proponowanych zmian przez Projektanta, Nadzór i zatwierdzenia przez Zamawiającego.

PYTANIE 2: W nawiązaniu do w/w pytania nadmieniamy, że na rynku nie występują rury PEHD DN 200 niekarbowane na zewnątrz do budowy kanalizacji grawitacyjnej. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie 2:

Wykonawca robót ma obowiązek stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych o takich samych lub wyższych parametrach technicznych. Zmiana materiału wymaga zatwierdzenia przez Projektanta i Nadzór oraz zgody Zamawiającego.

PYTANIE 3: Czy Zamawiający dopuści zastosowanie do budowy sieci kanalizacji sanitarnej (dn 500) rur wykonanych z innych materiałów niż przyjęte w dokumentacji? Jeżeli tak to jakie? Prosimy o podanie wymaganych parametrów. W nawiązaniu do w/w pytania nadmieniamy, że zgodnie z warunkami wodociągowymi GS/VlII/57/2015 istniejący kanał sanitarny (fi 500 kamionka) na odcinku S1-S5 należy przebudować na PCV fi 500 mm.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zgodnie z dokumentacją projektową i SST wariantowo można zastosować materiały o takich samych lub wyższych parametrach technicznych. Zmiana materiału wymaga zaakceptowania proponowanych zmian przez Projektanta, Nadzór i zatwierdzenia przez Zamawiającego.

PYTANIE 4: Czy Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia prób szczelności kanałów rurowych na kanalizacji deszczowej i sanitarnej w myśl zapisów opisu technicznego i przedmiarów robót?

Odpowiedź na pytanie 4:

Wykonanie prób należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST.

PYTANIE 5: Czy Zamawiający będzie wymagał kamerowania TV kanałów rurowych na kanalizacji deszczowej i sanitarnej?

Odpowiedź na pytanie 5:

Wykonanie kamerownia zgodnie z dokumentacją projektową i SST.

PYTANIE 6: Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej? Jeżeli tak, prosimy o podanie aktualnych stawek.

Odpowiedź na pytanie 6:

Inwestycja będzie realizowana na podstawie wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Roboty budowalne będą wykonywane na terenie budowy przekazanym protokolarnie Wykonawcy robót.

PYTANIE 7: PW opis kd mówi o umocnieniu i pogłębieniu rowu otwartego dł. 250,70 m. SST i pozostała dokumentacja techniczna nie określa zakresu robót dla w/w prac. Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe prosimy o podanie szczegółów.

Odpowiedź na pytanie 7:

Wykonanie umocnienia i pogłębienia rowu zgodnie z dokumentacją. Pozycje dotyczące rowu odkrytego uwzględniono w przedmiarze kanalizacji deszczowej branży sanitarnej

PYTANIE 8: Prosimy o potwierdzenie, że umocnienie rowu krytego brukiem dotyczy tylko fragmentu przy wlocie i wylocie rowu krytego, zgodnie z rysunkiem nr M 3.3.

Odpowiedź na pytanie 8:

Wykonanie umocnienia  brukiem zgodnie z dokumentacją projektową zgodnie z rysunkiem nr M 3.3

PYTANIE 9: Przedmiary robót (kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej) zawierają pozycję .„pompowanie wody z wykopu - rzeczywisty czas pompowania ustalić w trakcie pompowania”. Zapis ten jest sprzeczny z przyjętym w SIWZ rozliczeniem ryczałtowym niniejszej inwestycji. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie 9:

Odwodnienie wykopów należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Niezbędny czas pompowania Wykonawca określi sam w zależności od przyjętej technologii wykonania a jego koszt ujmie w cenie oferty.

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

 

Białystok, dnia 24.10.2018 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE III

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na Budowę wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE 1: Czy ścianki szczelne zabezpieczające wykopy fundamentowe mogą być pogrążane metodą wibracyjną?

Odpowiedź na pytanie 1:

Ścianki szczelne wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST.

PYTANIE 2: Czy badanie ciągłości pali fundamentowych należy wykonać dla każdego pala?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zgodnie z SST ciągłość pali należy wykonać dla każdego pala.

PYTANIE 3: Jaki beton należy wykorzystać do wykonania pali fundamentowych? Rys. M.1.15 podaje beton C30/37, natomiast ST M.ll.03.02 - beton C25/30.

Odpowiedź na pytanie 3:

Do wykonywania pali fundamentowych należy stosować beton C30/37.

PYTANIE 4: Czy dźwig do przewozu osób niepełnosprawnych będzie musiał być wyposażony w system łączności alarmowej?

Odpowiedź na pytanie 4:

Dźwig do przewozu osób niepełnosprawnych powinien być wyposażony w system łączności alarmowej.

Białystok, dnia 24.10.2018 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE IV

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na Budowę wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE 1: Prosimy o zmianę wynagrodzenia z ryczałtowego na kosztorysowe. Wykonawca robót na etapie przygotowania oferty nie jest w stanie dokonać pełnej analizy dokumentacji i sprawdzenia jej prawidłowości.

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający nie przewiduje zmian w zakresie wynagrodzenia

PYTANIE 2: Zgodnie z rozdziałem III pkt. 7 ppkt. 3, 4) Wykonawca ponosi koszt usunięcia niewypałów lub niewybuchów w przypadku ich znalezienia, natomiast w pkt. 1.5.15 SST D.M.00.00.00 znalazł się zapis „Koszt akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający”. Prosimy o zlikwidowanie rozbieżności.

Odpowiedź na pytanie 2: Koszt usunięcia niewypałów lub niewybuchów w przypadku ich znalezienia ponosi Wykonawca.

PYTANIE 3: Czy należy wykonać barierę szczeblinkową z płaskowników czy z profili rurowych? Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegółowego balustrady szczeblinkowej.

Odpowiedź na pytanie 3: Wykonanie bariery szczeblinkowej należy wykonać zgodnie z rys. M1.27 – Balustrada aluminiowa. 

PYTANIE 4: Według kosztorysu na roboty drogowe należy wykonać 120 m barierki szczeblinkowej, wg opisu do projektu SOR - 1007 m. Według sumy długości podanych na rysunku nr M 2.5 „Lokalizacja barier i balustrad” - około 894 mb. Prosimy o podanie prawidłowej ilości i poprawienie kosztorysów / przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie 4

O statecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 5: Do dokumentacji dołączono SST.D.04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM. Na przekrojach nie zaznaczono takiej warstwy. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykonywać ww. robót.

Odpowiedź na pytanie 5: Materiały przetargowe uzupełniono o zmodyfikowane SST. O statecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zakres robót w które wchodzi ulepszone podłoże zamieszczone jest w SST D.04.02.02 warstwa mrozoochronna.

PYTANIE 6: Według pkt. 9.2 SST D.05.03.01 cena jednostkowa ułożenia nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje między innymi sortowanie kostki kamiennej nieregularnej z odzysku wraz z jej dostarczeniem na miejsce wbudowania”, czy to oznacza, że Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatnie kostkę kamienną. Jeżeli tak prosimy o wskazanie miejsca, z które Wykonawca ma pobrać kostkę.

Odpowiedź na pytanie 6: Zaopatrzenie budowy w kostkę kamienną nieregularną leży po stronie Wykonawcy.  

PYTANIE 7: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał zastosowania kruszyw do wiązań międzywarstwowych.

Odpowiedź na pytanie 7: Zamawiający nie wymaga zastosowania kruszyw do wiązań międzywarstwowych. 

PYTANIE 8: Według pkt. 1.3 oraz 5.2 SST D.08.02.02 grubość podsypki pod nawierzchnię z kostki betonowej ma wynosić 4cm, natomiast według pkt. 4.4 opisu technicznego oraz szczegółów konstrukcyjnych 5 cm. Prosimy o zlikwidowanie rozbieżności i podanie grubości podsypki cementowo-piaskowej, jaka będzie obowiązywać.

Odpowiedź na pytanie 8: Grubość podsypki cementowo – piaskowej wynosi 5 cm.

PYTANIE 9: Według pkt. 2.5 SST D.08.01.02 krawężnik kamienny ma być ustawiony na ławie B-20, natomiast według pkt. 4.5 opisu technicznego i szczegółów konstrukcyjnych należy zastosować na ławę C12/15. Prosimy o podanie klasy beton na ławę.

Odpowiedź na pytanie 9: Krawężnik kamienny ma być ustawiony na ławie betonowej C12/15.  

PYTANIE 10: Według pkt. 1.3 SST D.08.02.01 grubość podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchnię z płytek betonowych ma wynosić 4cm, w pkt. 5.2.2 tych specyfikacji podsypka ma mieć grubość 3 cm, natomiast według szczegółów konstrukcyjnych 5 cm. Prosimy o zlikwidowanie rozbieżności i podanie grubości podsypki cementowo-piaskowej, jaka będzie obowiązywać.

Odpowiedź na pytanie 10: Grubość podsypki cementowo – piaskowej wynosi 5 cm.   

PYTANIE 11: Prosimy o zamieszczenie wzoru ławki miejskiej drewnianej do osławienia.

Odpowiedź na pytanie 11: Materiały przetargowe uzupełniono o załącznik Nr 1 – Ławka miejska.

PYTANIE 12: Prosimy o wskazanie pozycji, w której należy ująć rozbiórkę przepustu zlokalizowanego w km 0+113,80.

Odpowiedź na pytanie 12: Rozbiórka przepustu zlokalizowanego w km 0+113,80 znajduje się w części dokumentacji „Rów kryty w ulicy Kryńskiej” poz.nr.3. 

 

Białystok, dnia 24.10.2018 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE V

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na Budowę wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE 1: Dotyczy pkt XV. 3. w) SIWZ. W Jaki sposób ma być prowadzony monitoring budynków przyległych i co ma obejmować?

Odpowiedź na pytanie 1:

Monitoring budynków przyległych ma być przeprowadzony w sposób umożliwiający odniesienie się Wykonawcy robót do ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. Za wszelkie roszczenia osób trzecich odpowiada Wykonawca robót.

PYTANIE 2: Co zamawiający rozumie pod pojęciem „budynki przyległe"? W jakiej maksymalnej odległości od prowadzonych prac mają się one znajdować?

Odpowiedź na pytanie 2:

W ocenie Zamawiającego, „budynki przyległe” to budynki znajdujące się w zakresie oddziaływania realizowanej przez Wykonawcę robót inwestycji.

PYTANIE 3: Dotyczy pkt. XV. 3. bb) SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczy rowów melioracyjnych na terenie budowy przekazanym protokolarnie Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 3:

Dotyczy wykonania robót wynikających z dokumentacji budowlanej oraz zapisów warunków technicznych podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ramach budowy wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 w m. Sokółka wydanych przez Urząd Miasta w Sokółce.

PYTANIE 4: Czy do oferty należy załączać zbiorcze zestawienie kosztów? Jeśli tak, prosimy o przekazanie wzoru ZZK.

Odpowiedź na pytanie 4:

Załączono zbiorcze zestawienie kosztów.

PYTANIE 5: Ze względu na rozbieżności pomiędzy przedmiarami a kosztorysami, prosimy o Informację, które dokumenty są wiążące dla Wykonawców?

Odpowiedź na pytanie 5:

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 6: Kto ma być beneficjentem (na kogo ma być wystawiona) gwarancja wadialna w formie gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej?

Odpowiedź na pytanie 6:

Gwarancja wadialna w formie gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej może być  wystawiona na Województwo Podlaskie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok NIP 542-25-42-016 reprezentowanym przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok lub Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok ze wskazaniem na Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok.

PYTANIE 7: Prosimy o przekazanie decyzji ZRID.

Odpowiedź na pytanie 7:

Załączono kopię decyzji ZRID.

PYTANIE 8: Wnosimy o wykreślenie pkt. XV. 3. cc) SIWZ. Wykonawca nie jest stroną w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację Inwestycji drogowej, dlatego też nie powinny obciążać go konsekwencje wynikające z odwołań wnoszonych w stosunku do takiej decyzji, tym bardziej związane z tym konsekwencje finansowe. Stroną tego postępowania jest przede wszystkim Inwestor oraz podmioty trzecie, których Interesu dotyczy taka decyzja. W związku z powyższym to Inwestor powinien ponosić ewentualne konsekwencje związane z wniesieniem odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca nie powinien być również obciążany konsekwencjami wynikającymi z wszelkich Innych decyzji administracyjnych, których nie Jest stroną

Odpowiedź na pytanie 8:

W związku z podziałem zakresu zamówienia na dwa zadania, w tym zadania „B” w formule „zaprojektuj i zbuduj” wszelkie konsekwencje wynikające z przyjętych rozwiązań mające wpływ na wydaną decyzję ZRID obciążają Wykonawcę robót.

PYTANIE 9: Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat związanych z zajęciem terenu kolejowego.

Odpowiedź na pytanie 9:

Wykonawca robót winien w swej ofercie uwzględnić koszty wynikające z zajęcia terenu kolejowego uwzględniając stawki obecnie obowiązujące w PKP Nieruchomości S.A. Jednocześnie Wykonawca robót winien uwzględnić w ofercie koszty związane z uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń u odpowiednich gestorów sieci i zarządcy infrastruktury kolejowej w tym wyłączenia sieci trakcyjnej czy też koszty zastępczej komunikacji autobusowej w przypadku zamknięcia toru na czas robót.

PYTANIE 10: Prosimy o potwierdzenie, że ścianki szczelne służące do zabezpieczenia wykopów fundamentowych mają mieć długość 6,0m.

Odpowiedź na pytanie 10:

Ścianki szczelne służące zabezpieczeniu wykopów fundamentowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST.

PYTANIE 11: Prosimy o podanie parametrów geowłókniny separacyjnej murów oporowych z gruntu zbrojonego.

Odpowiedź na pytanie 11:

Geowłóknina powinna charakteryzować się następującymi parametrami, masa powierzchniowa >200g/m2, wytrzymałość na rozciąganie ≥10kN/m, odporność na dynamiczne przebicie ≤20mm, charakterystyczna wielkość otwartych porów O90<120μm.

PYTANIE 12: Prosimy o przekazanie bilansu mas ziemnych dla wykonania zasypki ścian oporowych z gruntu zbrojonego.

Odpowiedź na pytanie 12:

Bilans mas ziemnych dla zasypki ścian oporowych z gruntu zbrojonego znajduje się w przedmiarze robót branży mostowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 13: W SIWZ brak wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie 13:

Zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto). 

PYTANIE 14: Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień Instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 14:

Kopie posiadanych przez Zamawiającego decyzji i uzgodnień zostały załączone do dokumentacji przetargowej.

PYTANIE 15: Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostępnionych na etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 15:

Kopie posiadanych przez Zamawiającego decyzji i uzgodnień związane z wykonaniem „Zadania A” zostały załączone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca robót zobowiązany  jest do uzyskania niezbędnych decyzji, uzgodnień, zezwoleń związanych z wykonaniem „Zadania B” oraz ponosi wszelkie koszty z nimi związane.

PYTANIE 16: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.

Odpowiedź na pytanie 16:

Oferent na etapie postępowania przetargowego powinien zapoznać się z załączoną dokumentacją projektową i w razie wykrycia błędów lub braków ma obowiązek poinformować o tym Zamawiającego.

Wykonawca robót składając ofertę oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

PYTANIE 17: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest Inwestycja.

Odpowiedź na pytanie 17:

Zamawiający posiada tytuł własności dotyczący działek na których planowa są prace budowlane objęte wydaną decyzją ZRID.

PYTANIE 18: Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego.

Odpowiedź na pytanie 18:

Wykonawca nie będzie ponosił kosztów związanych z przekazanym na czas realizacji zamówienia terenu budowy stanowiącym pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 674.

Białystok, dnia 24.10.2018 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE VI

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na Budowę wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE 1: ……………. zwraca się z prośbą o informację jak i na jakiej konstrukcji wsporczej należy zamontować tablice E-l - nad jezdnią na bramownicach czy poza jezdnią na kratownicach? Proszę też o wskazanie czy kratownice mają być płaskie czy przestrzenne.

Odpowiedź na pytanie 1: Tablice E-1 należy zamontować nad jezdnią na konstrukcji wsporczej z kratownicy przestrzennej.     

 

Białystok, dnia 24.10.2018 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE VII

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na Budowę wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE 1: Zgodnie z zapisami SST Kanalizacja deszczowa pkt. 2.2.2.2. Rury i kształtki kanalizacyjne do budowy kanalizacji deszczowej można zastosować rury PVC, GRP i PEHD. Czy zgodnie z powyższym punktem wszystkie te materiały należy interpretować jako rozwiązanie równoważne służące do budowy kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź na pytanie 1:

Wykonawca robót ma obowiązek stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych o takich samych lub wyższych parametrach technicznych. Zmiana materiału wymaga zatwierdzenia przez Projektanta i Nadzór oraz zgody Zamawiającego.

PYTANIE 2: Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie zapisu systemu PERFECT z Projektu Wykonawczego oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kanalizacji deszczowej. Opis ten wskazuje na wybór jednego z producentów studni betonowych.

Odpowiedź na pytanie 2:

Pytanie nieuzasadnione. Załączona dokumentacja nie zawiera wskazanych zapisów.

PYTANIE 3: Czy zgodnie z wnioskiem o wydaniu warunków technicznych podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej GR.7013.139.2015.GK z dnia 13.06.2016r. Wykonawca prac może zastosować rury z różnych materiałów posiadające Aprobatę Techniczną 1TB i IBDiM oraz spełniające SN 8 kN/mzwg PN-EN ISO 9969?

Odpowiedź na pytanie 3:

Wykonawca robót ma obowiązek stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych o takich samych lub wyższych parametrach technicznych. Zmiana materiału wymaga zatwierdzenia przez Projektanta i Nadzór oraz zgody Zamawiającego.

PYTANIE 4: Zgodnie z warunkami technicznymi GS/VIII/57/2015 z dnia 27.10.2015r. kanał sanitarny fi 500 kamionka na odcinku S1-S5 należy przebudować na PVC fi 500. Czy zgodnie z powyższymi warunkami Zamawiający dopuszcza, jako rozwiązane równoważne zastosowanie rur PVC fi 500 mm SN8 kl. S?

Odpowiedź na pytanie 4:

Wykonawca robót ma obowiązek stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych o takich samych lub wyższych parametrach technicznych. Zmiana materiału wymaga zatwierdzenia przez Projektanta i Nadzór oraz zgody Zamawiającego.

PYTANIE 5: Zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji projektowej o warunki techniczne na przebudowę sieci wodociągowej i kanału sanitarnego wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sokółce.

Odpowiedź na pytanie 5:

Dokumentacja projektowa przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej została wykonana zgodnie z warunkami technicznymi oraz uzgodniona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sokółce. Uzgodnienie załączone na rys. nr 1 projektu wykonawczego.

PYTANIE 6: Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie zapisu systemu PERFECT z Projektu Wykonawczego oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kanalizacji deszczowej. Opis ten wskazuje na wybór jednego z producentów studni betonowych

Odpowiedź na pytanie 6:

Pytanie nieuzasadnione. Załączona dokumentacja nie zawiera wskazanych zapisów.

PYTANIE 7: Zgodnie z zamieszczonym SST D.04.05.01 do wykonania jest ulepszone podłoże z gruntu (pospółki) stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubości 20 cm, natomiast w przedmiarze i dokumentacji projektowej brak jest takiego zakresu robót. Prosimy o wyjaśnienie czy te roboty wchodzą w zakres inwestycji i uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje i ilości?

Odpowiedź na pytanie 7:

Materiały przetargowe uzupełniono o zmodyfikowane SST. O statecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zakres robót w które wchodzi ulepszone podłoże zamieszczone jest w SST D.04.02.02 warstwa mrozoochronną.

PYTANIE 8: Prosimy o potwierdzenie, iż na wlocie i wylocie rowu krytego należy zamontować studnie betonowe fi 1500mm oraz uzupełnienie przedmiaru „KO branża drogowa - rów kryty -PZDW" o pozycje dotyczące montażu studni i robót towarzyszących?

Odpowiedź na pytanie 8:

Elementy rowu krytego należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST.

O statecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 9: Prosimy o zamieszczenie SST z wytycznymi dla ławki miejskiej drewnianej oraz słupków parkingowych blokujących - brak Informacji w dokumentacji projektowej?

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamieszczono Załącznik nr 1 – Ławka miejska.pdf. Zastosować słupek parkingowy blokujący typu U- 12c.

Białystok, dnia 24.10.2018 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE VIII

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na Budowę wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE 1: Zwracamy się o określenie jaki kolor kostki brukowej betonowej należy użyć w pozycjach 58 d.6.2, 59 d.6.2, 60 d.6.2 i 67 d.8.

Odpowiedź na pytanie 1:

Kolor kostki zostanie określony na etapie realizacji robót.

PYTANIE 2: Zwracamy się o załączenie decyzji ZRID do przedmiotowej dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie 2:

Załączono kopię decyzji ZRID.

PYTANIE 3: Zwracamy się o ustalenie limitu kary na przedmiotowym kontrakcie w wysokości max 20% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

PYTANIE 4: W związku z zapisami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr WOOŚ-II.4210.5.2016.UM z dnia 24.10.2016 rozdział VI dotyczący Konieczności zapobiegania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko poprzez, m.in. badanie jakości wód opadowych i roztopowych po realizacji inwestycji, zwracamy się o potwierdzenie, iż wykonanie analizy porealizacyjnej leży po stronie zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 4:

Wykonanie analizy porealizacyjnej leży po stronie Zamawiającego.

PYTANIE 5: W związku z zapisami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr WOOŚ-II.4210.5.2016.UM z dnia 24.10.2016 rozdział IX , dotyczący dokonania analizy porealizacyjnej, zwracamy się o potwierdzenie, iż wykonanie analizy porealizacyjnej leży po stronie zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 5:

Wykonanie analizy porealizacyjnej Ieży po stronie Zamawiającego.

PYTANIE 6: Dotyczy wiaduktu, prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, która dotyczy podwieszenia kabla oświetleniowego do konstrukcji wiaduktu

Odpowiedź na pytanie 6:

Podwieszenie kabla oświetleniowego zostało ujęte w kosztorysie branży elektrycznej.

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 7: Zwracamy się do Zamawiającego o udostępnienie przekroi poprzecznych na ul. nowo projektowaną DW 674.

Odpowiedź na pytanie 7:

Załączona dokumentacja zawiera w Projekcie Wykonawczym przekroje poprzeczne przez ul. Mariańską.

PYTANIE 8: Zwracamy sią do Zamawiającego o określenie z jakiego materiału mają być wykonana ława pod krawężnik ponieważ SST D-08.01.02 mówi o betonie B20 a przedmiar robót drogowych pozycja nr 56 i 57 o betonie B15.

Odpowiedź na pytanie 8:

Ława pod krawężniki ma być wykonana z betonu B15 (C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej.

PYTANIE 9: Przedmiar robót drogowych poz. 31 d.3 2 mówi o wykonaniu warstwy mrozoochronnej o powierzchni 4962,02 m2 natomiast według wyliczeń oferenta powinno być 5 502,08 m2 Zwracamy się o zwiększenie przedmiaru robót drogowych poz. 31 d.3.2.

Odpowiedź na pytanie 9:

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 10: W Przedmiar robót drogowych poz. 56 d.6.1 mówi o wykonaniu krawężnika kamiennego w ilości 2797,43m natomiast według wyliczeń oferenta powinno być 3 102,99 m. Zwracamy się o zwiększenie przedmiaru robót drogowych poz. 56 d.6.1.

Odpowiedź na pytanie 10:

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 11: Prosimy o przekazanie kart odwiertów geotechnicznych pod murami oporowymi, przekazana dokumentacja obejmuję jedynie cześć drogową oraz podpory wiaduktu.

Odpowiedź na pytanie 11:

Załączono mapę z lokalizacją otworów oraz karty otworów M1-M10 pod mury oporowe.

PYTANIE 12: Zgodnie z Projektem stałej organizacji ruchu Załącznik nr 3 punkt 1 - ilość barier drogowych BL-6/M L1W2 na obiekcie i dojazdach wynosi łącznie 748mb Natomiast w kosztorysie ofertowym i przedmiarze mostowych podano ilość barier mostowych łącznie 302m. Proszę o wskazanie pozycji w której ujęto bariery na dojazdach do obiektu oraz ich fundament;

Odpowiedź na pytanie 12:

Łączna ilość barier na obiekcie i dojazdach wynosi 746,34m zgodnie z dokumentacją projektową branży mostowej – pozycja „elementy zabezpieczające”.

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 13: Prosimy o potwierdzenie, że umocnieniu rowu brukiem dotyczy tylko fragmentu przy wlocie i wylocie rowu krytego, zgodnie z rysunkiem nr M 3.3.

Odpowiedź na pytanie 13:

Umocnienie rowu brukiem zgodnie z rys. M 3.3. i dokumentacją projektową

PYTANIE 14: SIWZ punkt Ili mówi iż termin uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót w formule zaprojektuj i wybuduj wynosi maximum 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin realizacji całego zadania wynosi do 26 miesięcy od daty zawarcia umowy z wyłączeniem okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca) czyli wliczając trzy okresy zimowe jest to 35 miesięcy łącznie. Mając powyższe na uwadze oraz fakt, iż elementy które należy wykonać w zadaniu B tak naprawdę wykonuje się w końcowej fazie całej Inwestycji oraz biorąc po uwagę natłok składanych wniosków w instytucjach wydających opinie i decyzje administracyjne Jakie należy uzyskać w ramach zadania B, zwracamy się do Zamawiającego wydłużenie terminu uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót w formule zaprojektuj i wybuduj z minimum 6 miesięcy do maksimum 16 miesięcy z wyłączeniem „okresów zimowych" (od 15 grudnia do 15 marca).

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

PYTANIE 15: Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji koncepcji usytuowania chodnika oraz jego wymiarów jaki należy wykonać w ramach Zadania B.

Odpowiedź na pytanie 15:

Wymagania dotyczące lokalizacji chodnika podano w PFU.

PYTANIE 16: Zwracamy się do Zamawiającego o określenie konstrukcji chodnika i jego obramowania jakie należy wykonać w ramach Zadania B.

Odpowiedź na pytanie 16:

Wymagania dotyczące konstrukcji chodnika podano w PFU.

PYTANIE 17: PFU 2.5.1 mówi że należy wykonać chodnik wraz z wygrodzeniem od strony torów. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie rodzaju, charakterystyki, lokalizacji oraz materiałów z jakich ma być wykonane wygrodzenie.

Odpowiedź na pytanie 17:

 Podstawowe wymagania są zawarte w PFU. Wykonawca winien wykonać projekt uwzględniający wymagania zawarte w PFU, obowiązujące przepisy oraz regulacje wewnętrzne PKP PLK S.A.

PYTANIE 18: Zwracamy się do Zamawiającego czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie dla podbudowy bitumicznej asfaltu drogowego 35/50 zamiast PMB 25/55-60 o którym mówi SST 0.04.07.01.

Odpowiedź na pytanie 18:

Podbudowy bitumiczne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowa i SST. Wykonawca robót ma obowiązek stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych o takich samych lub wyższych parametrach technicznych. Zmiana materiału wymaga zatwierdzenia przez Projektanta i Nadzór oraz zgody Zamawiającego.

PYTANIE 19: Zwracamy się do Zamawiającego czy Namawiający zezwoli na zastosowanie do warstwy wiążącej z BA asfaltu drogowego 35/50 zamiast PMB 25/55-60 o którym mówi SST D.05.03.05.

Odpowiedź na pytanie 19:

Warstwę wiążącą należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowa i SST. Wykonawca robót ma obowiązek stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych o takich samych lub wyższych parametrach technicznych. Zmiana materiału wymaga zatwierdzenia przez Projektanta i Nadzór oraz zgody Zamawiającego.

PYTANIE 20: Zwracamy się do Zamawiającego czy Namawiający zezwoli na zastosowanie do warstwy ścieralnej asfaltu drogowego 50/70 zamiast PMB 45/80-55 o którym mówi SST D.05.03.05.

Odpowiedź na pytanie 20:

Warstwę ścieralną należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowa i SST. Wykonawca robót ma obowiązek stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych o takich samych lub wyższych parametrach technicznych. Zmiana materiału wymaga zatwierdzenia przez Projektanta i Nadzór oraz zgody Zamawiającego.

PYTANIE 21: Zgodnie z Warunkami Technicznymi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z 27.10.2015r (Zał. 1). „kanał sanitarny fi 500 kamionka na odcinku S1-S5 należy przebudować na PCV fi 500". Po analizie dokumentacji stwierdzamy iż projektant zaprojektował przebudowę kanału sanitarnego fi 500 mm z zastosowaniem rur z kamionki glazurowanej (Zał. 2). W związku z powyższym dokumentacja techniczna jest niezgodna z warunkami wydanymi przez właściciela sieci. Zwracamy się o wprowadzenie zmiany w projekcie polegającej na zastosowaniu do przebudowy kanału sanitarnego fi 500 mm rur PCV SN8 tak, aby projekt był zgodny z warunkami technicznymi wydanymi przez właściciela sieci. Zmiana rur na PCV dodatkowo przyniesie korzyści Zamawiającemu w postaci mniejszego kosztu inwestycji przy tych samych parametrach technicznych i jakościowych, gdyż rury PVC są około cztery razy tańsze od rur z kamionki glazurowanej

Odpowiedź na pytanie 21:

Dokumentacja projektowa przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej została wykonana zgodnie z warunkami technicznymi oraz uzgodniona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sokółce. Uzgodnienie załączone na rys. nr 1 projektu wykonawczego.

PYTANIE 22: Opis techniczny Kanalizacji Deszczowej, str. 7 pkt. 5.2. mówi „Kanały deszczowe sieci o średnicach DN200mrn - DN1400mm (wewnętrznych) z rur strukturalnych z jednorodnego polietylenu PEHD (SN 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969)...", jednocześnie w tym samym punkcie zapisane jest „Niedopuszczalne jest zastosowanie rur o karbowanej powierzchni zewnętrznej ...”. Powyższe zapisy czytane łącznie wskazują na jednego producenta rur - firmę Uponor, ponieważ tylko ten producent posiada w swojej ofercie rury PEHD kanalizacyjne o ściance zewnętrznej niekarbowanej. Ponadto w zakresie średnic DN1050 mm i DN1400 mm w/w producent narzuca technologię wykonania robót (spawanie ekstruzyjne) co dodatkowo podraża inwestycję. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści na zastosowanie na przedmiotowym zadaniu rur PEHD o ściance zewnętrznej karbowanej. Powyższa zmiana spowoduje dopuszczenie wielu producentów rur co przyniesie korzyści Zamawiającemu w postaci mniejszych kosztów inwestycji przy tych samych parametrach technicznych i jakościowych.

Odpowiedź na pytanie 22:

Wykonawca robót ma obowiązek stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych o takich samych lub wyższych parametrach technicznych. Zmiana materiału wymaga zatwierdzenia przez Projektanta i Nadzór oraz zgody Zamawiającego.

PYTANIE 23: W projekcie Kanalizacji Deszczowej występują rury PEHD o średnicy wewnętrznej DN1050 mm, która jest niestandardowa. Rury o powyższej średnicy produkuje tylko firma Uponor. Inni producenci rur PEHD stosują średnice wewnętrzne DN1000 i DN1200 (rury o ściance zewnętrznej karbowanej). W celu dopuszczenia większej liczby producentów rur zwracamy się do Zamawiającego o zamianę rur PEHD 1050 mm o ściance zewnętrznej gładkiej na rury DN 1000 lub DN 1200 o ściance zewnętrznej karbowanej. Przyniesie to korzyści Zamawiającemu w postaci mniejszych kosztów inwestycji przy tych samych parametrach technicznych i jakościowych

Odpowiedź na pytanie 23:

Wykonawca robót ma obowiązek stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych o takich samych lub wyższych parametrach technicznych. Zmiana materiału wymaga zatwierdzenia przez Projektanta i Nadzór oraz zgody Zamawiającego.

PYTANIE 24: Zgodnie z Warunkami Technicznymi podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej Urzędu Miejskiego w Sokółce z 13.06.2016r. (Zał. 3) „Wpusty oraz studnie rewizyjne zaprojektować z rur betonowych*. Po analizie dokumentacji stwierdzamy iż projektant zaprojektował dwie studnie z PEHD. W związku z powyższym dokumentacja techniczna jest niezgodna z warunkami wydanymi przez właściciela sieci. Zwracamy się o wprowadzenie zmiany w projekcie polegającej zamianie studni PEHD fi 1200 mm na studnie z kręgów betonowych fi 2000 mm, tak aby projekt był zgodny z Warunkami Technicznymi wydanymi przez właściciela sieci. Zamiana studni na betonowe dodatkowo przyniesie Zamawiającemu korzyści w postaci mniejszego kosztu inwestycji przy tych samych parametrach technicznych i jakościowych.

Odpowiedź na pytanie 24:

Projektowaną sieć należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Dokumentacja projektowa przebudowy kanalizacji deszczowej została wykonana zgodnie z warunkami technicznymi oraz uzgodniona przez Urząd Miejski w Sokółce. Uzgodnienie załączone na rys. nr 1 projektu wykonawczego. Zastosowane rozwiązania projektowe zostały dostosowane do warunków wynikających z zagospodarowania terenu oraz mają na względzie długotrwałą  i  bezawaryjną  pracę  rurociągu.

PYTANIE 25: W opisie technicznym kanalizacji deszczowej podane są minimalne pojemności magazynowania osadu: 660 dm3 i magazynowania oleju: 550 dm3 w separatorze lamelowym. Żaden producent separatorów o przepustowości Qmax=200 dm3/s nie i pełnia jednocześnie obu tych wymagań. Zwracamy się o wyjaśnienie j podanie poprawnych wartości.

Odpowiedź na pytanie 25:

Zgodnie z dokumentacją projektową należy zastosować urządzenia podczyszczające o następujących parametrach:

Osadniki wirowy:

- średnica zbiornika Dow: 1500 mm

- przepustowość maksymalna urządzenia: 200 dm3/s

- pojemność magazynowania osadu: 1760 dm3

Separator lamelowy:

- średnica zbiornika Dow: 1500 mm

- przepustowość maksymalna urządzenia: 200 dm3/s

- pojemność magazynowania osadu: 580 dm3

- pojemność magazynowania oleju: 470 dm3

PYTANIE 26: Prosimy o informację o aktualnej ilości odpadów gromadzonych na działce nr 3002. Ilość odpadów jest znacznie większa niż pokazana w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego. Prosimy o precyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia tak aby Wykonawca mógł rzetelnie oszacować koszt wykonania wykopu i utylizacji gruzu.

 

Odpowiedź na pytanie 26:

Ilość odpadów zgodna z dokumentacja projektową.

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 27: Prosimy o weryfikację łożyskowania i reakcji, łożyska garnkowe przy takim układzie obciążeń nie spełniają wymogów (zbyt duże siły poziome)

Odpowiedź na pytanie 27:

Wykonawca robót ma obowiązek stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych o takich samych lub wyższych parametrach technicznych. Zmiana materiału wymaga zatwierdzenia przez Projektanta i Nadzór oraz zgody Zamawiającego.

PYTANIE 28: Prosimy o wskazanie w dokumentacji w których miejscach mają zostać wykonane rury ochronne brak przedłużenia rur ochronnych z kap chodnikowych obiektu na murach oporowych

Odpowiedź na pytanie 28:

Rury ochronne na wiadukcie należy wykonać w kapach chodnikowych, a na murach oporowych w warstwie kruszywa pod nawierzchnią chodnika zgodnie z dokumentacja projektową.

PYTANIE 29: Prosimy o Dotyczy przedmiaru robót po2 11 Beton konstrukcyjny

 • beton ław fundamentowych wg przedmiaru M3,5fi m3, wg. projektu 786 m3
 • beton filarów wg przedmiaru 201,99, wg projektu 204 m3
 • beton przyczółków wg przedmiaru 379,33 rr.3, wg projektu 417 m3

Z uwagi na znaczną rozbieżność prosimy o informację jaką ilość Wykonawca ma ująć w wycenie.

Odpowiedź na pytanie 29:

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 30: Dotyczy przedmiaru robót poz. 12 Beton niekonstrukcyjny, wg przedmiaru 165 m3 , wg projektu 175 m3, prosimy o informację jaką ilość Wykonawca ma ująć w wycenie.

Odpowiedź na pytanie 30:

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 31: Dotyczy wiaduktu, prosimy o informację czy w wycenię należy uwzględnić podwieszenie kabla oświetleniowego do konstrukcji wiaduktu

Odpowiedź na pytanie 31:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6.

PYTANIE 32: Prosimy o udostępnienie decyli ZRID dla przedmiotowej inwestycji

Odpowiedź na pytanie 32:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2.

PYTANIE 33: Prosimy o przekazanie koncepcji lokalizacji chodnika, windy, oraz schodów w ramach części B - projektuj i buduj

Odpowiedź na pytanie 33:

Wymagania dotyczące lokalizacji chodnika, windy oraz schodów zostały zamieszczone w PFU

PYTANIE 34: Prosimy o wskazanie jaką procedurą administracyjną Zamawiający przewiduje uzyskanie pozwolenia na wykonanie schodów i windy, w ramach przedmiotowego zadania część A należy wykonać wiadukt, dla którego wydano decyzję ZRID. Zgodnie z obowiązującym prawem na jednej działce nie może być wszczęte odrębne postępowanie administracyjne dt. zgłoszenia/pozwolenia na budowę, jak zatem wykonawca przez zakończeniem budowy części A ma uzyskać pozwolenie na budowę dla części B.

Odpowiedź na pytanie 34:

Wykonawca robót zobowiązany  jest do uzyskania niezbędnych decyzji, uzgodnień, zezwoleń i opinii niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania oraz ponosi wszelkie koszty z nimi związane.

PYTANIE 35: Prosimy o informację jakie opinie oraz decyzję administracyjne Zamawiający przewiduje do uzyskania w ramach zadania B.

Odpowiedź na pytanie 35:

Wykonawca robót zobowiązany  jest do uzyskania niezbędnych decyzji, uzgodnień, zezwoleń i opinii niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania oraz ponosi wszelkie koszty z nimi związane.

PYTANIE 36: Prosimy o informację kto ponosi koszt trwałego pozostawienia na terenach zamkniętych PKP - budowli, zarówno w części A - wiaduktu i murów oporowych jak i części B chodnika, schodów i windy oraz linii energetycznych

Odpowiedź na pytanie 36:

Ewentualne koszty trwałego pozostawienia na terenach zamkniętych PKP elementów Zadnia A oraz Zadania B ponowi Zamawiający.

PYTANIE 37: Prosimy o przekazanie kompletu uzgodnień ze wszystkimi spółkami PKP tj między innymi PKP PUK, PKP Nieruchomości PKP Telkol, PKP Energetyka - dla części B tj budowy chodnika, schodów oraz windy.

Odpowiedź na pytanie 37:

Wykonawca robót zobowiązany  jest do uzyskania niezbędnych decyzji, uzgodnień, zezwoleń i opinii niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania oraz ponosi wszelkie koszty z nimi związane.

Białystok, dnia 24.10.2018 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE IX

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na Budowę wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE 1: Dot. przedmiaru „KO branża drogowa - rów kryty-PZDW" - Czy przepust należy wykonać ze stalowej blachy falistej o przekroju śr.90cm, dl. 13,4m według przedmiaru, czy zgodnie z SST
i dokumentacją z rury polietylenowej PEHD śr. 900mm? Prosimy o zamieszczenie przedmiaru
z prawidłowym opisem pozycji nr 6.

Odpowiedź na pytanie 1:

Rów kryty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową z rury PEHD śr. 900mm.

PYTANIE 2: Zgodnie z SST D.03.01.03 wykonanie rowu krytego obejmuję również prace: oczyszczenie i wyprofilowanie rowów, pompowanie wody. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie brakujących pozycji robót do przedmiaru „KO branża drogowa-rów kryty-PZDW".

Odpowiedź na pytanie 2:

Wskazane prace zostały zamieszczone w przedmiarze kanalizacji deszczowej branży sanitarnej.

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

Białystok, dnia 24.10.2018 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE X

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na Budowę wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE 1: Zad. A. Załączony przez Zamawiającego Przedmiar robót branża mostowa PRO Wiadukt pozycja 1 M. OL 01. Ol Punkty geodezyjne na obiekcie szt. 30 - proszę o wskazanie ile sztuk punktów geodezyjnych jest w zakresie PKP Wiadukt.

Odpowiedź na pytanie 1:

W zakresie PKP należy wykonać 15szt punktów geodezyjnych. Zamawiający załącza skorygowany Przedmiar robót i Kosztorys ofertowy – zakres PKP oraz skorygowany Przedmiar robót i Kosztorys ofertowy – zakres PZDW.

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 2: Zad. A. Załączony przez Zamawiającego Przedmiar robót branża mostowa PRO Wiadukt pozycja 11 M. 13.01.01 Beton konstrukcyjny C35/45 wskazuje na sumaryczną ilość 2046,02m3. Natomiast załączony przez Zamawiający KO branża mostowa - PZDW poz. 12 M. 13.01.01 Beton konstrukcyjny C35/45 W8 FI 50 wskazuje na ilość 1249,52m3 oraz KO branża mostowa - PKP poz. 12 M. 13.01.01 Beton konstrukcyjny C35/45 W8 FI 50 wskazuje na ilość 864,06m3; Razem daje ilość 2113,58m3. Istnieje więc rozbieżność między Przedmiarem a Kosztorysem.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwego zakresu ilościowego betonu konstrukcyjnego C35/45 jaki należy wykonać przy budowie wiaduktu branża mostowa.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający załącza skorygowany Przedmiar robót i Kosztorys ofertowy – zakres PKP oraz skorygowany Przedmiar robót i Kosztorys ofertowy – zakres PZDW.

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 3: Zad. A. Załączony przez Zamawiającego Przedmiar robót branża mostowa PRD Wiadukt pozycja 13 M. 13.03. Olb Wykonanie gzymsów prefabrykowanych z laminatu poliestrowo - szklanego zakłada ilość 300mb. Natomiast załączony przez Zamawiający KO branża mostowa - PZDW poz. 15 M.13.03.01b Wykonanie gzymsów wskazuje na ilość 190,39mb oraz KO branża mostowa - PKP poz. 15 M.13.03.01b Wykonanie gzymsów wskazuje na ilość 117,35mb; Razem daje ilość 307,74mb. Istnieje więc rozbieżność między Przedmiarem a Kosztorysem.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwego zakresu ilościowego wykonania gzymsów jaki należy wykonać przy budowie wiaduktu branża mostowa.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający załącza skorygowany Przedmiar robót i Kosztorys ofertowy – zakres PKP oraz skorygowany Przedmiar robót i Kosztorys ofertowy – zakres PZDW.

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 4: Zad. A. Załączony przez Zamawiającego Przedmiar robót branża mostowa PRD Wiadukt pozycja 28 M. 19.01.02 Bariery ochronne linowe L1W2A zakłada ilość 302mb. Natomiast załączony przez Zamawiający KO branża mostowa - PZDW poz. 33 M. 19.01.02 Bariery ochronne linowe wskazuje na ilość 168,93mb oraz KO branża mostowa - PKP poz. 33 M. 19.01.02 Wykonanie Bariery ochronne linowe wskazuje na ilość 116,47mb; Razem daje ilość 285,4mb. Istnieje więc rozbieżność między Przedmiarem a Kosztorysem.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwego zakresu ilościowego wykonania barier ochronnych linowych L1W2A jaki należy wykonać przy budowie wiaduktu branża mostowa.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający załącza skorygowany Przedmiar robót i Kosztorys ofertowy – zakres PKP oraz skorygowany Przedmiar robót i Kosztorys ofertowy – zakres PZDW.

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 5: Zad. A. Załączony przez Zamawiającego Przedmiar robót branża mostowa PRD Wiadukt pozycja 29 M. 19.01.04 Balustrady aluminiowe na obiektach mostowych zakłada ilość 304mb. Natomiast załączony przez Zamawiający KO branża mostowa - PZDW poz. 34 M. 19.01.04 Balustrady aluminiowe na obiektach mostowych wskazuje na ilość 170,34mb oraz KO branża mostowa - PKP poz. 34 M. 19.01.04 wskazuje na ilość 116,53mb; Razem daje ilość 286/87mb. Istnieje więc rozbieżność między Przedmiarem a Kosztorysem.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwego zakresu ilościowego wykonania balustrad aluminiowych na obiektach mostowych jaki należy wykonać przy budowie wiaduktu branża mostowa.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający załącza skorygowany Przedmiar robót i Kosztorys ofertowy – zakres PKP oraz skorygowany Przedmiar robót i Kosztorys ofertowy – zakres PZDW.

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 6: Zad. A. W Załączonym przez Zamawiającego kosztorysie ofertowym branża mostowa - ściany oporowe- PZDW poz. 13 M. 19.01.02 Bariery ochronne linowe 1W2A zakłada do wykonania ilość 460,94mb. W załączonym przez Zamawiającego przedmiarze brak jest wymienionej pozycji wykonania barier ochronnych linowych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i informację czy należy wykonać bariery ochronne linowe L1W2A w ilości 460,94mb przy ścianach oporowych.

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający załącza skorygowany Przedmiar robót i Kosztorys ofertowy – zakres PKP oraz skorygowany Przedmiar robót i Kosztorys ofertowy – zakres PZDW.

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 7: Zad. A. Załączony przez Zamawiającego Przedmiar robót branża mostowa ściany oporowe - PZDW pozycja 11 M. 19.01.04 Balustrady aluminiowe na ścianach oporowych zakłada ilość 600mb. Natomiast załączony przez Zamawiający KO branża mostowa ściany oporowe - PZDW poz. 14 M. 19.01.04 Balustrady aluminiowe wskazuje na ilość 607, 03mb Istnieje więc rozbieżność między Przedmiarem a Kosztorysem.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwego zakresu ilościowego wykonania balustrad aluminiowych na ścianach oporowych jaki należy wykonać.

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający załącza skorygowany Przedmiar robót i Kosztorys ofertowy – zakres PKP oraz skorygowany Przedmiar robót i Kosztorys ofertowy – zakres PZDW.

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 8: TOM 3 PW - Sokółka - Wiadukt - Opis techniczny branża mostowa pkt. 2 wskazuje między innymi, iż na obszarze projektowanego wiaduktu w Sokółce znajdują się sieci m.in. gazowa. Proszę o potwierdzenie, iż sieć gazowa nie jest do przebudowy w ramach zadania. Brak jest załączonej dokumentacji na przebudowę sieci gazowej. Jeśli jednak sieć gazowa jest do przebudowy wówczas prosimy o załączenie wszelkiej dokumentacji potrzebne do wyceny.

Odpowiedź na pytanie 8:

W zakres robót Zadania A nie wchodzi przebudowa sieci gazowej.

PYTANIE 9: SIWZ pkt. 3 ppkt. W wskazuje m.in., iż Wykonawca w cenie ryczałtowej oferty powinien uwzględnić m.in.: koszt monitoringu budynków przyległych do prowadzonej inwestycji. Proszę o wskazanie, które budynki ile budynków należy monitorować i w jaki konkretnie sposób.

Odpowiedź na pytanie 9:

Monitoring budynków przyległych ma być przeprowadzony w sposób umożliwiający odniesienie się Wykonawcy robót do ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. Za wszelkie roszczenia osób trzecich odpowiada Wykonawca robót.

PYTANIE 10: SIWZ pkt. 3 ppkt. W wskazuje m.in., iż Wykonawca w cenie ryczałtowej oferty powinien uwzględnić m.in.: koszt monitoringu budynków przyległych do prowadzonej inwestycji. Nadmieniamy, iż zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga, aby „Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, przed podpisaniem umowy winien przedłożyć kosztorys ofertowy (dołączony do SIWZ)". Wobec powyższego proszę o wskazanie, w której pozycji kosztorysu należy uwzględnić koszt monitoringu.

Odpowiedź na pytanie 10:

Koszt monitoringu budynków przyległych do prowadzonej inwestycji należy uwzględnić w cenie ryczałtowej oferty.

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 11: SIWZ w pkt. 3 ppkt. U wskazuje m.in., iż Wykonawca w cenie ryczałtowej powinien uwzględnić m.in. koszt zapewnienia nadzoru archeologicznego. Nadmieniamy, iż zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga, aby „Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, przed podpisaniem umowy winien przedłożyć kosztorys ofertowy (dołączony do SIWZ)". Wobec powyższego, proszę o wskazanie w której pozycji którego kosztorysu należy ująć koszt zapewnienia nadzoru archeologicznego.

Odpowiedź na pytanie 11:

Koszt zapewnienia nadzoru archeologicznego należy uwzględnić w cenie ryczałtowej oferty.

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 12: Czy w wycenie należy ująć koszt rozbiórki ogrodzeń. Jeśli tak to w jakim kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź na pytanie 12:

Koszt rozbiórki ogrodzeń należy uwzględnić w cenie ryczałtowej oferty.

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 13: Zad. A. Kosztorys ofertowy branża mostowa - PKP pkt. 39 wskazuje na „Koszty związane z prowadzeniem robót na terenie kolejowym, uzgodnienia, ograniczenia w ruchu pociągów, zamknięcia torowe, itp." oraz SIWZ pkt.3 ppkt. Y strona 40 wskazuje m.in. na koszt nadzorów, odbiorów, uzgodnień, zmian projektowych na terenie kolejowym oraz wszelkich innych opłat. Prosimy o precyzyjne i szczegółowe wskazanie jakie „wszelkie inne opłaty" należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź na pytanie 13:

Wykonawca robót zobowiązany  jest do uzyskania niezbędnych decyzji, uzgodnień, zezwoleń i opinii niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania oraz ponosi wszelkie koszty z nimi związane.

PYTANIE 14: Czy Zamawiający jest w posiadaniu całości gruntów i nieruchomości niezbędnych do realizacji pod projektowaną inwestycję.

Odpowiedź na pytanie 14:

Zadanie jest realizowane w oparciu o decyzję ZRID.

PYTANIE 15: Czy Zamawiający posiada aktualny ZRID Zad. A i prosimy o załączenie.

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający załącza decyzję ZRID na Zadanie A.

PYTANIE 16: Prosimy o załączenie przez Zamawiającego posiadanych wszelkich uzgodnień dotyczących Inwestycji, w tym m.in. uzgodnień kolejowych.

Odpowiedź na pytanie 16:

Kopie posiadanych przez Zamawiającego decyzji i uzgodnień na Zadanie A zostały załączone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca robót zobowiązany  jest do uzyskania niezbędnych decyzji, uzgodnień, zezwoleń związanych z wykonaniem „Zadania B” oraz ponosi wszelkie koszty z nimi związane.

PYTANIE 17: Zad. A. Prosimy o załączenie kompletnego Projektu Budowlanego - Tom I Projekt Zagospodarowania Terenu - plik o nazwie TOM 1 PB - SOKOLKA. Załączony dotychczas plik zawiera puste strony od strony 12 do 59.

Odpowiedź na pytanie 17:

Zamawiający załącza Projekt Zagospodarowania Terenu uzupełniony o kopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa projektantów.

PYTANIE 18: Zadanie B wskazuje m.in. na wykonanie windy. Proszę o podanie konkretnych wewnętrznych minimalnych wymiarów windy oraz udźwigu windy jakie powinna posiadać winda.

Odpowiedź na pytanie 18:

Wymagania dotyczące dźwigu osobowego (windy) zostały zamieszczone w PFU.

PYTANIE 19: Proszę o potwierdzenie, iż zadanie B przewiduje wykonanie 1 sztuki windy.

Odpowiedź na pytanie 19:

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania windy (1szt) na Zadaniu B.

PYTANIE 20: Zad. B. W Załączonym przez Zamawiającego pliku PFU DW674_Sokółka-winda v2 punkt 1.3.2.2 Przygotowanie terenu budowy wskazuje m.in., iż w ramach ceny ryczałtowej należy uwzględnić wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach przyległych do Placu Budowy oddziaływania budowy. Proszę o wskazanie ilości budynków, które należy zinwentaryzować na zadaniu B.

Odpowiedź na pytanie 20:

Monitoring budynków przyległych ma być przeprowadzony w sposób umożliwiający odniesienie się Wykonawcy robót do ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. Za wszelkie roszczenia osób trzecich odpowiada Wykonawca robót.

PYTANIE 21: Zad. B. W Załączonym przez Zamawiającego pliku PFU DW 674_ Sokółka - winda v2 pkt. 2.2. wskazuje m.in. na zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie ustalania standardów technicznych na drogach wojewódzkich zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wraz z załącznikami. Prosimy o Załączenie w/w Zarządzenia wraz z załącznikami.

Odpowiedź na pytanie 21:

Zarządzenia Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku znajdują się na stronie internetowej PZDW w Białymstoku pod adresem: http://www.pzdw.bialystok.pl/standardy-techniczne-na-drogach/

PYTANIE 22: Zad. B. W Załączonym przez Zamawiającego pliku PFU DW 674_Sokółka-winda v2 pkt. 2.2. wskazuje m.in. na zarządzenie nr 36/2014 Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustalania kolorystyki dla poszczególnych elementów drogowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wraz z Załącznikami. Prosimy o Załączenie w/w Zarządzenia wraz z załącznikami.

Odpowiedź na pytanie 22:

Zarządzenia Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku znajdują się na stronie internetowej PZDW w Białymstoku pod adresem: http://www.pzdw.bialystok.pl/standardy-techniczne-na-drogach/

PYTANIE 23: Prosimy o wskazanie wymaganej przez Zamawiającego kolorystyki obiektu mostowego wiaduktu i ścian oporowych. Wskazanie obowiązującej kolorystyki pozwoli przygotować rzetelną ofertą.

Odpowiedź na pytanie 23:

Kolorystyka obiektu mostowego zostanie ustalona na etapie budowy. Jednocześnie informujemy, iż kolorystyka dla poszczególnych elementów drogowych obiektów inżynierskich znajduje się na stronie internetowej PZDW pod adresem: http://www.pzdw.bialystok.pl/standardy-techniczne-na-drogach/

PYTANIE 24: Dotyczy części B (Zadanie B)

Prosimy o potwierdzenie, iż chodnik należy doprowadzić do najbliższej krawędzi wiaduktu nad torami i wybudować schody oraz windę tylko od strony chodnika bez budowy schodów i windy od strony ciągu pieszo rowerowego.

Odpowiedź na pytanie 24:

Chodnik należy wykonać zgodnie z PFU. Zamawiający potwierdza, iż projekt chodnika, schodów oraz windy należy uzgodnić z Zamawiającym oraz PKP.

PYTANIE 25: Dotyczy części B

Wnosimy o zmianę zapisu w SIWZ pkt 4 pp. 13 z

Uzyskania w imieniu i no rzecz Zamawiającego decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót w formule zaprojektuj i wybuduj (Zadanie B), w maksymalnym terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy."

Na:

„Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót w formule zaprojektuj i wybuduj (Zadanie B), w maksymalnym terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy."

Wykonawca jest przekonany iż powyższe wymaganie jest niemożliwe do spełnienia ze względu na procedury administracyjne. Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga m.in.:

 • sporządzenia oraz oklauzulowanie mapy do celów projektowych,
 • wykonania badań gruntowych oraz sporządzenia stosownej dokumentacji w tym zakresie,
 • sporządzenia stosownych projektów w zakresie opisanym w części B tj w zakresie branży drogowej, organizacji ruchu, branży telekomunikacyjnej,, branży energetycznej, branży SRK, branży konstrukcyjnej,
 • uzyskanie warunków oraz uzgodnień instytucji takich jak: PKP Nieruchomości, TK Telkom, PKP Telkol, PKP Energetyka, PKP PLK Zakład Linii kolejowych w Białystok oraz pozostałych nie wymienionych.
 • uzyskanie niezbędnych odstępstw, m.in. od prowadzenia robót budowlanych na terenie kolejowym
 • uzyskanie ZUDu Kolejowego,
 • uzyskanie prawa do dysponowania terenem kolejowym na cele budowlane,
 • uzyskanie Pozwolenia na Budowę/ zgłoszenia prac budowlanych oraz uprawomocnienie się decyzji.

Szacowany termin uzyskania wszystkich decyzji to 12 miesięcy.

Ponadto Wykonawca pragnie zauważyć iż fizyczna realizacja robót związanych likwidacja przejazdów kolejowych będzie możliwa dopiero po wykonaniu wiaduktu wraz z dojazdami tj wybudowaniu fragmentu drogi umożliwiającego komunikację. Chodnik wraz z windą i schodami zacznie funkcjonować dopiero po zamknięciu przejazdów.

W związku z powyższym w ocenie Wykonawcy przytoczone wymaganie w zakresie terminu nie odnajduje uzasadnienia w harmonogramie realizacji inwestycji.

Odpowiedź na pytanie 25:

Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

PYTANIE 26: Dotyczy części B

Prosimy o potwierdzenie zamkniętego zakresu prac związanego z likwidacją przejazdów kolejowych wskazanego w punkcie 2.2 PFU.

Odpowiedź na pytanie 26:

Zamawiający nie przewiduje innych prac związanych z likwidacją przejazdów kolejowych oprócz wskazanych w PFU.

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 27: Dotyczy części B

Czy Zamawiający przewiduje prace na nastawni SK związane z likwidacją przejazdu? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie zakresu.

Odpowiedź na pytanie 27:

Zamawiający nie przewiduje prac na nastawni SK związanych z likwidacją przejazdów kolejowo-drogowych.

PYTANIE 28: SIWZ pkt. 5 ppkt. 4 wskazuje m.in., iż wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu, których może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do Placu Budowy. Proszę o informację od Zamawiającego - czyje tereny Zamawiający ma na myśli i wie, że potrzebne będą opłaty za przejazdy.

Odpowiedź na pytanie 28:

Wykonawca robót winien w swej ofercie uwzględnić koszty wynikające z zajęcia terenu kolejowego uwzględniając obecnie obowiązujące stawki. Jednocześnie Wykonawca robót winien uwzględnić w ofercie koszty związane z uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń u odpowiednich gestorów sieci i zarządcy infrastruktury kolejowej w tym wyłączenia sieci trakcyjnej czy też koszty zastępczej komunikacji autobusowej w przypadku zamknięcia toru na czas robót.

PYTANIE 29: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania wszystkimi nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.

Odpowiedź na pytanie 29:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 14.

PYTANIE 30: W przypadku realizacji Inwestycji na podstawie specustawy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji Inwestycji w zakresie dróg publicznych przekaże Wykonawcy nieodpłatnie teren kolejowy na czas realizacji robót, na którym będzie realizowana inwestycja. W załączeniu przytaczamy przedmiotowy art. „W przypadku gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez teren wód płynących bądź teren Linii kolejowej, właściwy zarządca drogi jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia tego terenu na czas realizacji tej Inwestycji"

Odpowiedź na pytanie 30:

Wykonawca ma obowiązek przewidzieć w cenie ofertowej wszelkie koszty związane z  prawidłową realizacją inwestycji.

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 31: Prosimy o informację, kto zawiera umowę i ponosi koszty za pozostawienie uzbrojenia na terenie gruntów PKP.

Odpowiedź na pytanie 31:

Koszty pozostawienia wykonanego w ramach zadania uzbrojenia na terenie gruntów PKP nie obciążają Wykonawcy.

PYTANIE 32: Prosimy o informację, kto ponosi koszt przepustek i szkoleń dla pracowników Zamawiającego i nadzoru niezbędnych do wejścia i poruszania się na terenie PKP.

Odpowiedź na pytanie 32:

Wykonawca ma obowiązek przewidzieć w cenie ofertowej wszelkie ww. koszty z pominięciem Nadzoru Inwestorskiego.

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 33: W przypadku odkopania niewypałów/niewybuchów, prosimy o potwierdzenie, że ich usunięcie zostanie uznane jako robota dodatkowa, za którą odpowiedzialność finansową poniesie Zamawiający jako zapłata dodatkowa do ceny ryczałtowej.

Odpowiedź na pytanie 33:

Zgodnie z zapisami SIWZ w przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału Wykonawca robót zobowiązany jest do ich usunięcia i zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty związane z ww. działaniami nie będą podlegały odrębnej zapłacie oraz należy je wykonać w cenie oferty.

PYTANIE 34: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania - Zad. A.

Odpowiedź na pytanie 34:

Zamawiający jest w posiadaniu praw autorskich do dokumentacji na Zadanie A.

PYTANIE 35: Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostępnionych na etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 35:

Kopie posiadanych przez Zamawiającego decyzji i uzgodnień na Zadanie A zostały załączone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca robót zobowiązany  jest do uzyskania niezbędnych decyzji, uzgodnień, zezwoleń związanych z wykonaniem „Zadania B” oraz ponosi wszelkie koszty z nimi związane.

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 36: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.

Odpowiedź na pytanie 36:

Oferent na etapie postępowania przetargowego powinien zapoznać się z załączoną dokumentacją projektową i w razie wykrycia błędów lub braków ma obowiązek poinformować o tym Zamawiającego.

Wykonawca robót składając ofertę oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 37: Zad. A. Projekt Wykonawczy branża mostowa Rys. Nr M.2.4.0 i M.2.4.1 wskazują, iż pod ścianami oporowymi jest wymiana gruntu na grunt niespoisty z geowłókniną separacyjną. Proszę o informację, czy ilość wymiany gruntu ujęta jest w przedmiarach robót mostowych i w której pozycji. Proszę o wskazanie konkretnej pozycji przedmiaru wraz ze wskazaniem konkretnej ilości wymiany gruntu jaką należy przyjąć do wyceny. Powyższa informacja niezbędna jest do sporządzenia prawidłowej wyceny.

Odpowiedź na pytanie 37:

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 38: Zad. A. Branża mostowa - Proszę o informację, czy w ilościach przedmiarowych mostowych w zbrojeniach ujęte są zakłady prętów zbrojeniowych na prętach dłuższych niż dwunastometrowe.

Odpowiedź na pytanie 38:

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 39: Zada. A. Proszę o podanie zestawienia obciążeń do środka i spodu fundamentu wiaduktu m. Sokółka.

Odpowiedź na pytanie 39:

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną i SST.

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 40: W związku z poważnymi trudnościami z pozyskaniem z rynku osoby z uprawnieniami kolejowymi zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu SIWZpkt. IV PPK 4) j).

Odpowiedź na pytanie 40:

Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

PYTANIE 41: Zad. A. Branża mostowa - Projekt Wykonawczy - Rysunek Nr M 1.12 Przyczółek podpora Nr 4 zakłada na przyczółku beton C35/45 (B45) w ilości 429m3. Rysunek Nr M 1.11 Przyczółek podpora Nr 1 zakłada na przyczółku beton C35/45 (B45) w ilości 400m3. Razem na Przyczółek Nr 1+ Przyczółek Nr 4 przewidziano 429+400=829m3 betonu C35/45.

Przedmiar natomiast zakłada na wykonanie przyczółków z betonu C35/45 ilość 379,33m3.

Prosimy o wskazanie właściwej ilości jaką należy przyjąć na wykonanie przyczółków z betonu C35/45.

Odpowiedź na pytanie 41:

Zamawiający załącza skorygowany Przedmiar robót i Kosztorys ofertowy – zakres PKP oraz skorygowany Przedmiar robót i Kosztorys ofertowy – zakres PZDW.

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 42: Zad. A. Branża mostowa Ściany z gruntu zbrojonego - poz. 16 Przedmiaru wskazuje na wykonanie zasypki z gruntu niespoistego wg bilansu robót ziemnych. W km 0+590 podana ilość to 27534,23m 3 i w km 0+750 podana ilość to 36848,09m3. Prosimy o załączenie bilansu robót ziemnych wskazujących na w/w ilości.

Odpowiedź na pytanie 42:

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 43: Zad. A. Branża mostowa Ściany z gruntu zbrojonego - poz. 16 Przedmiaru wskazuje na wykonanie zasypki z gruntu niespoistego wg bilansu robót ziemnych. Po zsumowaniu poszczególnych wartości podanych w pozycji 16 przedmiaru wychodzi inna wartość niż 13076,46m3. Prosimy o potwierdzenie jaką właściwą ilość robót ziemnych należy przyjąć w pozycji 16 przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie 43:

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 44: Zad. A. Branża mostowa Ściany z gruntu zbrojonego - poz. 20 Przedmiaru wskazuje na wykonanie zasypki z gruntu niespoistego wg bilansu robót ziemnych. W km 0+360 podana ilość to 618m3 i w km 0+450 podana ilość to 6808,79m3. Prosimy o załączenie bilansu robót ziemnych wskazujących na w/w ilości.

Odpowiedź na pytanie 44:

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 45: Zad. A. Branża mostowa Ściany z gruntu zbrojonego - poz. 20 Przedmiaru wskazuje na wykonanie zasypki z gruntu niespoistego wg bilansu robót ziemnych. Po zsumowaniu poszczególnych wartości podanych w pozycji 20 przedmiaru wychodzi inna wartość niż 8 675,04. Prosimy o potwierdzenie jaką właściwą ilość robót ziemnych należy przyjąć w pozycji 20 przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie 45:

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 46: Zad. A. Branża mostowa Wiadukt Poz. 11 kosztorysu ofertowego zakres PKP i zakres PZDW wiadukt wskazuje na wykonanie zbrojenia betonu stalą klasy A-IIIN w ilości łącznej 604,4t. Po zliczeniu ilości z projektu wykonawczego wychodzi ilość inna. Proszę o podanie właściwej ilości zbrojenia jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź na pytanie 46:

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 47: Zad. A. Kosztorys ofertowy Wiadukt - zakres PKP poz. 15 M. 1.03.01 b ilość 117,35mb, KO Wiadukt - zakres PZDW poz. 15 ilość 190,39mb, KO ściany oporowe - zakres PZDW poz. 10 M.13.03.01b ilość 610mb. Wszystkie wskazanie w/w pozycje wskazują na wykonanie gzymsów prefabrykowanych z laminatu poliestrowo - szklanego. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie na w/w pozycje również gzymsów prefabrykowanych wykonanych z betonu polimerowego?

Odpowiedź na pytanie 47:

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 48: Kto będzie konkretnie finansował Zadanie B. Czy PZDW czy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ?

Odpowiedź na pytanie 48:

Zakres udziału finansowego PKP PLK S.A. w przedsięwzięciu został podany w SIWZ.

PYTANIE 49: Zad. A. Branża mostowa Wiadukt - zakres PKP poz. 25 kosztorysu ofertowego oraz branża mostowa Wiadukt - zakres PZDW poz. 25 KO zakładają wykonanie „Rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym barwione w masie śr. 200mm odprowadzające wody opadowe z obiektu mostowego". W/w kolektor odwodnienia odprowadza wody opadowe zgodnie z Rys. nr M 1.4. do studzienek. Proszę o informację, gdzie należy ująć koszt w/w studzienek, w której pozycji kosztorysu ofertowego. Nadmieniamy, iż zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga, aby „ Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, przed podpisaniem umowy winien przedłożyć kosztorys ofertowy (dołączony do SIWZ)"

Odpowiedź na pytanie 49:

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

PYTANIE 50: Zad. A. Branża mostowa - projekt wykonawczy Rys. nr M.1.4 wskazuje m.in. na studzienki, do których odprowadzane są wody opadowe z kolektora odwodnienia. Proszę o załączenie SST dotyczących studzienek oraz prosimy o podanie wymiarów studzienek.

Odpowiedź na pytanie 50:

Należy wykonać studnie fi1000 zgodnie z dokumentacją projektową. Wymagania dotyczące studni znajdują się w SST branży sanitarnej – kanalizacji deszczowej.

PYTANIE 51: Zad. A. Branża mostowa SST M. 16.01.02d zakłada wykonanie rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym odprowadzające wody opadowe z obiektu. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania na rury odprowadzające wody opadowe z obiektu mostowego materiału np. PEHD?

Odpowiedź na pytanie 51:

Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

PYTANIE 52: Zad. A. KO Branża mostowa - wiadukt - zakres PKP poz. 29 M. 16.01.04 zakłada wykonanie ścieku przykrawężnikowego z polimerobetonu w ilości 84mb. KO wiadukt - zakres PZDW nie zakłada wykonania ścieku przykrawężnikowego z polimerobetonu. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie PZDW nie należy uwzględniać wykonania ścieku przykrawężnikowego z polimerobetonu.

Odpowiedź na pytanie 52:

Ściek przykrawężnikowy z polimerobetonu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

PYTANIE 53: Zad. A. Branża mostowa wiadukt - proszę o potwierdzenie, że 84 mb ścieku przykrawężnikowego z polimerobetonu jest ilością wystarczającą do wykonania na całym wiadukcie i Zamawiający w trakcie realizacji nie będzie wymagał większej ilości potrzebnej na wykonanie M. 16.01.04 Ścieku przykrawężnikowego z polimerobetonu.

Odpowiedź na pytanie 53:

Ściek przykrawężnikowy z polimerobetonu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

PYTANIE 54: Zad. A. KO Branża mostowa - wiadukt - zakres PKP poz. 29 M. 16.01.04 zakłada wykonanie ścieku przykrawężnikowego z polimerobetonu w ilości 84mb. Prosimy o podanie wymiarów ścieku przykrawężnikowego.

Odpowiedź na pytanie 54:

Ściek przykrawężnikowy z polimerobetonu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

PYTANIE 55: Zad. A. KO Branża mostowa - ściany oporowe - zakres PZDW poz. 15 M.20.0 1.04 Instalacja urządzeń obcych - rur ochronne w kapach chodnikowych PEHD w ilości 4800mb. M.20.01.04 zakładają wykonanie urządzeń obcych - rury ochronne w kapach chodnikowych PEHD. W SST brak jest podanej średnicy - proszę o podanie średnicy rur ochronnych PEHD celem wykonania rzetelnej wyceny.

Odpowiedź na pytanie 55:

Należy wykonać rury ochronne PEHD o śr. fi100 w kapach chodnikowych zgodnie z dokumentacją projektową.

PYTANIE 56: Zad. A. Zgodnie z dokumentacją projektową na wiadukcie i dojazdach do wiaduktu z gruntu zbrojonego należy zastosować bariery ochronne linowe o parametrach L1W2A. Projektowana szerokość chodników wynosi po stronie lewej (ciąg pieszo - rowerowy) -3,5m i po stronie prawej (chodnik) - 2, Om. Zaprojektowana szerokość chodników pozwala na zastosowanie barier o mniejszej sztywności (a tym samym większej szerokości pracującej W). Wpłynęłoby to na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jednocześnie obniżenie kosztów barier.

Odpowiedź na pytanie 56:

Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie. Zwiększenie szerokości pracującej W mogłoby wpłynąć na zmniejszenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na chodniku oraz ciągu pieszo-rowerowym.

PYTANIE 57: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametrów barier i zastosowanie barier ochronnych o mniejszej sztywności, a tym samym większej szerokości pracującej W?

Odpowiedź na pytanie 57:

Bariery należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowa i SST. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych o takich samych lub wyższych parametrach technicznych. Zmiana materiału wymaga zatwierdzenia przez Projektanta i Nadzór oraz zgody Zamawiającego.

PYTANIE 58: Zad. A. Branża mostowa Ściany oporowe poz. 16 kosztorysu ofertowego zakłada M.20.04.05a ułożenie bloczków lica i zbrojenia gruntu w ilości 3102,09m2. Prosimy o informacje, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie również innej technologii, innych producentów niż ta wskazana w dokumentacji rysunkowej (kształt licowych elementów prefabrykowanych oraz rodzaj wzmocnienia gruntu wchodzące w skład danej technologii różnych producentów)?

Odpowiedź na pytanie 58:

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych o takich samych lub wyższych parametrach technicznych. Zmiana materiału wymaga zatwierdzenia przez Projektanta i Nadzór oraz zgody Zamawiającego.

PYTANIE 59: Zad. A. Branża mostowa projekt wykonawczy - Na Rysunkach M 1.3 oraz M 1.4 pokazane są słupy oświetleniowe oraz podwieszone kable oświetleniowe. Proszę o informację w których pozycjach kosztorysowych ujęte są w/w słupy oraz kable oświetleniowe.

Odpowiedź na pytanie 59:

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

Pytanie 60. Zad. B. Załączone przez Zamawiającego PFU w punkcie 2.4.1 wskazuje, iż Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich wymagań, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Zamawiającego dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz wykonać te Roboty w ramach Ceny ryczałtowej i terminie realizacji zamówienia". Prosimy o wykreślenie z powyższego słów „w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich wymagań". Potencjalny Wykonawca nie powinien być obarczany ryzykiem wykonania w cenie ryczałtowej wszystkiego co ewentualnie Zamawiający wskaże mu do zrobienia na etapie realizacji, a nie jest opisane w/w PFU na etapie przetargu.

Odpowiedź  na pytanie 60:

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Pytanie 61. Zad. B. Załączone przez Zamawiającego PFU w punkcie 1.3.2.1 Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne wskazuje m.in., iż „Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w ramach ceny ryczałtowej i nie później niż dwa miesiące przez terminem zakończenia realizacji zadania". Prosimy o wskazanie zakresu odstępstw techniczno - budowlanych.

Odpowiedź  61 na pytanie:

Ewentualna konieczność uzyskania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych zależy od rozwiązań projektowych zaproponowanych przez Wykonawcę robót.

Pytanie 62. Zad. A. Prosimy o informację, czy w ilościach kosztorysowych mostowych w zbrojeniach ujęte są zakłady prętów zbrojeniowych na prętach dłuższych niż dwunastometrowe.

Odpowiedź na pytanie 62:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 38.

Pytanie 63. Zad. A. M.11.03.02 Wykonanie pali wielkośrednicowych formowanych w gruncie w SST pkt. 2.2.3 Beton wskazane jest m.in. na beton klasy nie mniejszy niż C25/30. Projekt wykonawczy Rysunek - M.1.15 wskazuje na beton Pali - C30/37. Proszę o potwierdzenie, iż beton pali to C30/37.

Odpowiedź na pytanie 63:

Do wykonywania pali fundamentowych należy stosować beton C30/37.

Pytanie 64. Zad. A Załączony został przez Zamawiającego Wykaz stali konstrukcyjnej wskazujący na ilość 780554,07kg. Prosimy o potwierdzenie, iż wykaz ten uwzględnia wszystkie elementy konstrukcji stalowej ustroju nośnego jakie są wymagane przez Zamawiającego do wykonania wiaduktu.

Odpowiedź  na pytanie 64:

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.

Pytanie 65. Zad A. KO Branża mostowa - Wiadukt - zakres PKP poz. 29 zakłada wykonanie ścieku przykrawężnikowego z polimerobetonu. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie ścieku kamiennego przykrawężnikowego zamiast z polimerobetonu.

Odpowiedź na pytanie 65:

Ścieki przykrawężnikowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST.

Pytanie 66. W związku z niejasnościami i ogromną ilością pytań do dokumentacji zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu przetargu.

Odpowiedź  na pytanie 66:

W związku z ogromną ilością pytań termin przetargu został przesunięty.

Pytanie 67. Zad. A. Branża mostowa. Załączone przez Zamawiającego SST M.20.01.07 zakłada wykonanie Próbnego obciążenia obiektu. Natomiast w Załączonych przez Zamawiającego Kosztorysach ofertowych cz. mostowa brak jest pozycji Próbne obciążenie obiektu. Prosimy o potwierdzenie, czy należy wykonać próbne obciążenie konstrukcji i ewentualnie proszę wskazać pozycję kosztorysową, w której należy ująć w/w koszt.

Nadmieniamy, iż zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga, aby „Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, przed podpisaniem umowy winien przedłożyć kosztorys ofertowy (dołączony do SIWZ)" - czyli kosztorysy z etapu przetargu są wiążące.

Odpowiedź  na pytanie 67:

Próbne obciążenie zostanie wykonane przez laboratorium kontrolne.

Białystok, dnia 24.10.2018 r.


 UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 31.10.2018

05/10/2018    S192    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2018/S 192-433290

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 166-377805)

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I.1)Nazwa i adresy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Kazimierz Peryt
Tel.: +48 856767139
E-mail: kazimierz.peryt@plk-sa.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL9

Adresy internetowe:

Główny adres: www.plk-sa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną

II.1.2)Główny kod CPV

45233120

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis:

Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

03/10/2018

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 166-377805

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 12/10/2018

Czas lokalny: 09:30

Powinno być:

Data: 31/10/2018

Czas lokalny: 09:30

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 12/10/2018

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 31/10/2018

Czas lokalny: 10:00

VII.2)Inne dodatkowe informacje:


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Budowę wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną., tj.: w Części XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 2. otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 31.10.2018 roku

SIWZ po zmianie z dnia 03.10.2018 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 03.10.2018 r.


Zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.10.2018 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E.do pobrania w załączniku w formacie pdf poniżej.

Białystok, dn. 2018.10.03


30/08/2018    S166    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2018/S 166-377805

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Kazimierz Peryt
Tel.: +48 856767139
E-mail: kazimierz.peryt@plk-sa.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL9

Adresy internetowe:

Główny adres: www.plk-sa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767160
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną.

II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
45231000
45232300
45316000
45330000
45221111
45213320
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 674 w m. Sokółka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 26
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie będzie dofinansowane w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

W tej sekcji zostały wpisane:

1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1ustawy.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji):

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w SIWZ (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego);

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego)

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia):

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć dokumenty określone w §5 pkt 1), 4), 5), 6), 10) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie: posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej: 5 000 000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Określony w sekcji III.1.2).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Posiadanego doświadczenia zawodowego

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającym na budowie/rozbudowie/przebudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 1999 r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o długości min. 0,5 km wraz z budową/ przebudową/ rozbudową drogowego obiektu mostowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.5.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. z 2000 r., nr 63, poz. 735 z późn. zm.) o długości min. 50,00 m (długość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.2.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz.U. z 2005 r., nr 67, poz. 582 z późn. zm.), z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

2. Osób zdolnych do wykonania zamówienia

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

a) Kierownik zespołu projektowego/Projektant drogowy,

b) Projektant – branża konstrukcyjna,

c) Jednostka/osoba dokonująca badań geotechnicznych, geologicznych, konstrukcji jezdni i obiektu oraz innych niezbędnych, do opracowania dokumentacji projektowej,

d) Kierownik budowy,

e) Kierownik robót drogowych,

f) Kierownik robót mostowych,

g) Kierownik robót telekomunikacyjnych,

h) Kierownik robót elektroenergetycznych,

i) Kierownik robót sanitarnych,

j) Kierownik robót do prac na terenie kolejowym,

k) Geodeta,

l) Asystent ds. rozliczeń.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki realizacji umowy i ewentualnych zmian umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/10/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/10/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok – sala konferencyjna – pok. nr 213, w siedzibie Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dotyczy sekcji I.1):

Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6,

Przy współudziale: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

2. Dotyczy sekcji II.2.7):

1) Termin uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót w formule zaprojektuj i wybuduj: maximum 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2) Zakończenie realizacji robót: 60 dni przed datą zakończenia realizacji zamówienia.

3) Zakończenie realizacji zamówienia: do 26 miesięcy od daty zawarcia umowy z wyłączeniem „okresów zimowych” (od 15 grudnia do 15 marca).

3. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 700 000 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych).

4. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 60 %

Okres gwarancji i rękojmi – 40 %

5. Dotyczy sekcji IV.2.6): Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

7. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

8. W przypadku, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

12. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

13. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ – Istotne warunki zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp,

2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się:

3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Informowanie o niezgodnej z przepisami ustawy czynności:

1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

2) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3) na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy Pzp, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.180 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/08/2018

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Godlewski - Wydział Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2018-08-30

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Modyfikujący: Andrzej Kiszko

Data modyfikacji: 2019-02-19

Opublikował: Andrzej Kiszko

Data publikacji: 2018-08-30