Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 156-358554 z dnia 16.08.2018 r. Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zadanie 1.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa. Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Becejły – Szypliszki.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego naOpracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa, zakończone zostało wyborem oferty SAFAGE S.A.S. 15-27 rue du Port, Parc de I’lle 92022 Nanterre, Francja.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. ARKAS – PROJEKT Sp. z o.o. sp. K., Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn – oferta odrzucona;
 2. ZNAK Gdańsk Sp. z o.o., Potęgowska 12 lok. 66, 80-174 Gdańsk – oferta odrzucona;
 3. SAFEGE S.A.S., 15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 60,00 pkt., Doświadczenie autora projektu na budowę ścieżki rowerowej - 40,00pkt., razem – 100,00 pkt.
 4. Konsorcjum firm: Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański – lider konsorcjum, Al. Wojska Polskiego 27A, lok.100, 18-300 Zambrów i KPK-PROJEKT Krzysztof Polakowski – partner konsorcjum, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B, lok. 113, 18-300 Zambrów – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 45,73 pkt., Doświadczenie autora projektu na budowę ścieżki rowerowej - 40,00pkt., razem – 85,73 pkt.

Białystok, 26.02.2019 r.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Becejły – Szypliszki, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), ponieważ oferta z najniższą ceną zaoferowaną na realizację zamówienia przez Konsorcjum firm: Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański – lider konsorcjum Aleja Wojska Polskiego 27A, lok.100, 18-300 Zambrów, KPK-PROJEKT Krzysztof Polakowski – partner konsorcjum, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B, lok. 113,18-300 Zambrów, tj. 165 435,00 zł, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 35 000,00 zł, przy jednoczesnym braku możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

22.11.2018 r.


Zbiorcze zestawienie ofert

Środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia: Zadanie 1: 400 000,00 zł z możliwością pozyskania dodatkowych środków Środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia: Zadanie 2: 35 000,00 zł z możliwością pozyskania dodatkowych środków.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

(brutto)

Doświadczenie autora projektu na budowę ścieżki rowerowej – dokumentacja projektowa obejmująca budowę/ przebudowę/ rozbudowę drogi publicznej.

01

ARKAS – PROJEKT Sp. z o.o. sp. K. Al. Piłsudskiego 70A 10-450 Olsztyn

Zad. 1 – 1 414 500,00 zł

3 dokumentacje projektowe obejmujące budowę/ przebudowę/ rozbudowę drogi publicznej klasy min. Z.

Zad. 2 -  307 500,00 zł

3 dokumentacje projektowe obejmujące budowę/ przebudowę/ rozbudowę drogi publicznej klasy min. Z.

02

ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. ul. Potęgowska 12 lok. 66 80-174 Gdańsk

Zad. 1 -631 851,00 zł

3 dokumentacje projektowe obejmujące budowę/ przebudowę/ rozbudowę drogi publicznej klasy min. Z.

03

ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. ul. Potęgowska 12 lok. 66 80-174 Gdańsk

Zad. 2 – 376 011,00 zł

3 dokumentacje projektowe obejmujące budowę/ przebudowę/ rozbudowę drogi publicznej klasy min. Z.

04

SAFAGE S.A.S. 15-27 rue du Port, Parc de I’lle 92022 Nanterre, Francja Adres do korespondencji: SAFAGE S.A.S.  Oddział w Polsce Eurocentrum Office Complex, bud. Gamma, X p. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

Zad. 1 – 1 014 750,00 zł

3 dokumentacje projektowe obejmujące budowę/ przebudowę/ rozbudowę drogi publicznej klasy min. Z.

05

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański – lider konsorcjum Al. Wojska Polskiego 27A, lok.100 18-300 Zambrów KPK-PROJEKT Krzysztof Polakowski – partner konsorcjum ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B, lok. 113 18-300 Zambrów

Zad. 1 – 1 331 475,00 zł

3 dokumentacje projektowe obejmujące budowę/ przebudowę/ rozbudowę drogi publicznej klasy min. Z.

06

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański – lider konsorcjum Aleja Wojska Polskiego 27A, lok.100 18-300 Zambrów KPK-PROJEKT Krzysztof Polakowski – partner konsorcjum ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B, lok. 113 18-300 Zambrów

Zad. 2 -  165 435,00 zł

3 dokumentacje projektowe obejmujące budowę/ przebudowę/ rozbudowę drogi publicznej klasy min. Z.

 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej

- wzór oświadczenia dostępny poniżej w załączniku

Białystok, dnia 28.09.2018 r.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa. Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Becejły – Szypliszki”, tj.:

I. SIWZ - istotne warunki zamówienia po zmianie z dnia 11.09.2018 r.

II. wzór umowy na Zadanie 1 po zmianie z dnia 11.09.2018 r.

III. wzór umowy na Zadanie 2 po zmianie z dnia 11.09.2018 r.

IV. dane wyjściowe 689 – po zmianie z dnia 11.09.2018 r.

V. wykaz osób – po zmianie z dnia 11.09.2018 r.

 

SIWZ wraz z załącznikami po zmianie z dnia 11.09.2018 r. dostępne do pobrania poniżej w Załączniku.

 

Białystok, 11.09.2018 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa. Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Becejły – Szypliszki”, wyjaśnia co następuje:

 

Zestaw I:

 1. Zgodnie z punktem III.2.21 SIWZ Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania do 50% wartości wykonanych opracowań (netto) na etapie spisania protokołu zdawczo – odbiorczego natomiast w punkcie III.2.24. Zamawiający określił iż nie przewiduje płatności częściowych. Czy Zamawiający jest świadomy, że ograniczenie płatności i naruszenie zapisów zawartych w umowie znacznie podnosi wartość oferty narażając Zamawiającego na naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Jednocześnie wskazujemy, że zapisy SIWZ nie są spójne w związku z czym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie punktu III.2.24.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza skorygowany wzór umowy i SIWZ.

 

 1. W punkcie III.2.25 pkt 2) Zamawiający określił, że „odbiór przedmiotu zamówienia, następuje po podpisaniu protokołu przekazania dokumentacji i sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności i poprawności dokumentacji”. W jakim czasie Zamawiający sprawdzi kompletność i poprawność dokumentacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentacji bez zbędnej zwłoki. Czas w jakim zostanie sprawdzona dokumentacja zależeć będzie od jakości i poprawności jej wykonania.

 

 1. Czy czas sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentacji wlicza się do czasu trwania umowy?

Odpowiedź:

Czas sprawdzanie dokumentacji nie wlicza się do czasu trwania umowy.

 

 1. W punkcie III.2.28. Zamawiający wpisał: „Zamawiający dokona sprawdzenia kompletności i poprawności przekazanej dokumentacji”. W jakim czasie Zamawiający przeprowadzi ww. czynności?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentacji bez zbędnej zwłoki. Czas w jakim zostanie sprawdzona dokumentacja zależeć będzie od jakości i poprawności jej wykonania.

 

 1. W SIWZ i wzorze umowy brak jest zapisów o podstawie do wystawienia faktury za wykonane prace. Niejasno opisano proces odbioru dokumentacji (w punkcie III.2.25. SIWZ) jednak całkowicie pominięto kwestię rozliczenia. Prosimy o doprecyzowanie zapisów poprzez jasne dopisanie zdania: Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczy.

Odpowiedź:

Podstawę wystawienia faktury opisano w punkcie III.2.23 SIWZ.

 

 1. Prosimy o zmianę punktu III.2.32. z „Każdorazowo, w przypadku pisemnego stwierdzenia wad opracowania Zamawiający określa termin ich usunięcia” na „Każdorazowo, w przypadku pisemnego stwierdzenia wad opracowania Zamawiający określa termin ich usunięcia ustalony wspólnie z Wykonawcą”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów w tej części SIWZ.

 

 1. Nieuczciwe z punktu ponoszonych przez Wykonawcę nakładów jest rozlicznie całości zadania po utrwaleniu na gruncie nowych punktów granicznych. Wnosimy o możliwość rozliczenia częściowego zgodnie z załączoną do SIWZ tabelą Wycena Ofertowa.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza skorygowany wzór umowy i SIWZ.

 

 1. Wnosimy o możliwość rozliczenia częściowego pozycji 18 tabeli Wycena Ofertowa w taki sposób, że 60% wynagrodzenia przysługiwać będzie Wykonawcy po wykonaniu projektów podziałów natomiast 40% po wyznaczeniu i utrwaleniu na gruncie nowych punktów granicznych oraz ich okazania w terenie i protokolarnym przekazania Zamawiającemu.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza skorygowany wzór umowy i SIWZ.

 

 1. W przypadku braku zgody Zamawiającego na prośbę powyżej prosimy o informację w jakim czasie od przekazania kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiający wystąpi o wydanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bez zbędnej zwłoki.

 

 1. W nawiązaniu do punktu III.2.35 SIWZ prosimy o informację czy zamówienie dotyczy robót budowlanych czy usługi. Wady nie istotne nie mają wpływu na wykorzystanie dokumentacji projektowej zatem niezasadne jest dowolne obniżenie wynagrodzenia prze Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamówienie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów w tej części SIWZ.

 

 1. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli w punkcie III.2.37 SIWZ. Czy zapis dotyczy również narzucenia przez Zamawiającego preferowanych przez niego rozwiązań projektowych i braku zgody projektanta na ich wykonanie? Przypominamy, że projektant ma prawo, z uwagi na ponoszoną odpowiedzialność, do przyjmowania rozwiązań, które w świetle posiadanej wiedzy i doświadczenia uznaje za najbardziej prawidłowe.

Odpowiedź:

Punkt III.2.37 SIWZ należy czytać literalnie, Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów w tej części SIWZ.

 

 1. Ze względu na długość odcinka w zadaniu 1 wnosimy o wydłużenie czasu niezbędnego na wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych do 4 miesięcy od daty uzyskania ostatecznej decyzji ZRID.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów w tej części SIWZ.

 

 1. W punkcie V.2 pkt 4) osoby zdolne do wykonania zamówienia ppkt 6) Zamawiający wymaga: „jednostka/osoba dokonująca badań geotechnicznych, geologicznych, konstrukcji jezdni i obiektu i innych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej; a) osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie wykonania opracowań w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zamówienia”. Prosimy o określenie jaki rodzaj uprawnień powinna posiadać wskazywana osoba ponieważ w świetle ww. zapisu nie jest to jednoznaczne. Wymienione przez Zamawiającego badania są przedmiotem różnych uprawnień. Ile osób należy przedstawić? Czy w przypadku wskazania jednostki w wykazie osób należy podać wyłącznie nazwę firmy? Zwracamy uwagę, że nr uprawnień przypisany jest do konkretnej osoby zatem nie będzie możliwe wypełnienie tabeli Wykaz osób.

Odpowiedź:

Wykonawca ma zapewnić jednostkę/osobę dokonującą badań geotechnicznych, geologicznych, konstrukcji jezdni i obiektów i innych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiający załącza skorygowany wykaz osób.

 

 

Zestaw II:

 1. Prosimy o określenie wymagań w zakresie miejsca obsługi rowerzystów dla Zadania nr 1,
  a w szczególności - czy na miejscu obsługi rowerzystów Zamawiający przewiduje wykonanie obiektów małej architektury lub sanitariatów (jeśli Zamawiający przewiduje sanitariaty to prosimy o określenie czy będą to obiekty trwałe czy tymczasowe/przenośne) oraz czy miejsce obsługi powinno być oświetlone lub wyposażone w inne media? Jeśli zamawiający przewiduje zaopatrzenie miejsca obsługi w media, prosimy o określenie jakiego rodzaju przyłącza należy uwzględnić w projekcie.  

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wykonania projektu w zakresie miejsca obsługi rowerzystów dla Zadnia 1. W załączeniu skorygowane Dane wyjściowe dla Zadania 1.

 

 1. Zgodnie z wymaganiami do wykonania dokumentacji należy uzyskać: „Wypis z ewidencji gruntów działek, na których realizowana będzie inwestycja i na które przedsięwzięcie będzie oddziaływać (informacja winna zawierać informacje dotyczące właścicieli lub władających, przeznaczenia gruntu) wydane przez właściwy organ”. Czy Zamawiający dopuszcza dla Zadania nr 1 i nr 2 pozyskanie zamiast pełnych wypisów z ewidencji gruntów inny dokument wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego (stosownie do zapisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko).

Odpowiedź:

Wypisy z ewidencji gruntów działek na których realizowana będzie inwestycja oraz na które przedsięwzięcie będzie oddziaływać powinny zawierać informacje wymagane przepisami oraz w razie konieczności Projektant winien przedstawić na każde wezwanie organów aktualne oraz zwierające niezbędne informacje wypisy celem uzyskania decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę. 

 

 1. Zgodnie z zapisami danych wyjściowych do projektowania dla obu zadań należy przewidzieć rozbudowę/przebudowę/budowę drogowych obiektów inżynierskich. Czy wymaganie to dotyczy również istniejących obiektów inżynierskich w ciągu drogi publicznej, w przypadku, kiedy ich przebudowa lub rozbudowa nie będzie konieczna ze względu na budowę ścieżki rowerowej, jednak w trakcie inwentaryzacji stanu istniejącego stwierdzone zostanie, że te obiekty nie spełniają wymagań obowiązujących przepisów prawa (w tym np. w zakresie wyposażenia w urządzenia bezpieczeństwa ruchu).

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian w tej części SIWZ.

 

 1. Wykonanie ścieżek rowerowych wraz z planowanym poszerzeniem granic pasa drogowego stanowiło będzie rozbudowę dróg wojewódzkich. Czy w związku z tym Zamawiający przewiduje zmianę klasy technicznej „Z” dróg w Zadaniu nr 1 i nr 2 na klasę wyższą oraz dostosowanie parametrów istniejących dróg do nowych parametrów technicznych? Czy przewidywane przez Zamawiającego ilości działek do podziału uwzględniają ewentualną konieczność dostosowania szerokości drogi w liniach rozgraniczających do wymogów stawianym drogom klasy technicznej wyższej niż „Z”? Jeśli Zamawiający nie przewiduje zmiany klasy technicznej dróg to prosimy o informację, czy w ramach wykonania dokumentacji projektowej należy wystąpić o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w tym zakresie? Jeśli Zamawiający zakłada zmianę klasy technicznej, to prosimy o określenie klasy technicznej rozbudowywanych dróg i szczegółowych parametrów technicznych z tym związanych oraz modyfikację treści SIWZ w zakresie wymaganego terminu realizacji dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Należy zaprojektować ścieżkę rowerowo zgodnie z obowiązującymi przepisami dostosowaną do klasy technicznej G, jednakże jak zajdzie konieczność Projektant winien przygotować niezbędne materiały celem wystąpienia o odstępstwo od przepisów technicznych.

 

 1. Czy w związku z planowaną rozbudową dróg w zakres zamówienia wchodzi zaprojektowanie kanału technologicznego wzdłuż dróg wojewódzkich na obu zadaniach?

Odpowiedź:

Zamówienie nie przewiduje wykonania projektu kanału technologicznego.

Białystok, dnia 11.09.2018 r.

16/08/2018    S156    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2018/S 156-358554

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania.

 

II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania:

Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa.

Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Becejły – Szypliszki.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa.

 

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Becejły – Szypliszki.

 

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka Nr 651 na odcinku Becejły – Szypliszki.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Becejły – Szypliszki.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

W tej sekcji zostały wpisane:

1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji):

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia nie zbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia):

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć dokumenty określone w §5 pkt 1), 4), 5), 6), 10) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

1. Posiadanego doświadczenia zawodowego

Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

Minimum 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/ przebudowę/ rozbudowę drogi publicznej klasy min. Z (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 1999 r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) wraz z opracowaniem min. 1 karty informacyjnej o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na budowę/ przebudowę/ rozbudowę drogi publicznej lub drogowych obiektów inżynierskich, na podstawie których uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

2. Osób zdolnych do wykonania zamówienia w zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

1) autora projektu na budowę ścieżki rowerowej - osoba koordynująca wszystkie opracowania i branże.

2) sprawdzającego projekt rozwiązań drogowych.

3) autora projektu budowy obiektów inżynierskich.

4) sprawdzającego projekt budowy obiektów inżynierskich.

5) geodeta.

6) jednostka/osoba dokonująca badań geotechnicznych, geologicznych, konstrukcji jezdni i obiektu i innych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej.

7) jednostka/osoba odpowiedzialna za opracowania z zakresu ochrony środowiska.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki realizacji umowy i ewentualnych zmian umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/09/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok – sala konferencyjna – pok. Nr 213, w siedzibie Zamawiającego.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości:

Na Zadanie 1: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Na Zadanie 2: 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 60 %

Doświadczenie autora projektu na budowę ścieżki rowerowej – 40 %

3. Dotyczy sekcji IV.2.6): Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

5. W przypadku, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

9. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

10. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ – Istotne warunki zamówienia.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp,

2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się:

3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Informowanie o niezgodnej z przepisami ustawy czynności:

1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

2) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3) na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy Pzp, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.180 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/08/2018

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Dzieszkowska-Bielska - Wydział Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2018-08-16

Wprowadzający: Krzysztof Godlewski

Modyfikujący: Krzysztof Godlewski

Data modyfikacji: 2019-02-26

Opublikował: Krzysztof Godlewski

Data publikacji: 2018-08-16