Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 148-337838 z dnia 03.08.2018 r. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę i rozbudowę Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury”, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), ponieważ oferta z najniższą ceną zaoferowaną na realizację zamówienia przez Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: UNIBEP S.A., ul. 3-go Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, Partner konsorcjum: Budrex-Kobi Sp. z o.o., ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok, Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża, Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, tj. 222 868 413,37 zł, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 23 206 486,00 zł., przy jednoczesnym braku możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, gdyż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

 

Białystok, 23.01.2019 r.


Zbiorcze zestawienie ofert

kwota jaką dysponuje Zamawiający: 23 206 486,00 zł z możliwością pozyskania dodatkowych środków           

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

(brutto)

Okres gwarancji i rękojmi

01

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum:

UNIBEP S.A.
ul. 3-go Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski

Partner konsorcjum:

Budrex-Kobi Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok

Partner konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża

Partner konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

222 868 413,37

7 lat

02

BUDIMEX S.A.

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

284 736 692,99

7 lat

03

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum:

Rubau Polska Sp. z o.o.,

ul. Trojańska 7, 02-261 Warszawa

Partner konsorcjum:

Construcciones Rubau S.A.,

calle Comercio 42, 17463 Flaca, Girona, Hiszpania

308 874 390,28

7 lat

04

Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum:

Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa

Partner konsorcjum:

Aldesa Construcciones S.A.

c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania

341 870 050,15

7 lat

05

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

335 106 016,38

7 lat

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

 

Białystok, 22.01.2019 r.


Uwaga zmiana terminu skladania ofert na dzień 22.01.2019 roku.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury”, wyjaśnia co następuje:

 

PYTANIE 1: SST D-05.05.01 punkt 5.2.2 ogranicza wykonanie ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem C 1,5/2 do uziarnienia 0/31,5. W związku z brakiem dostępności w/w mieszanki 0/31,5 w lokalnych betoniarniach zwracamy sie o dopuszczenie mieszanek o wyszystkich uziarnieniach zawartych w WT-5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych” tj. 0/8, 0/11, 0/16, 0/31,5. Powyższa zmiana nie będzie miała wpływu na jakość wykonanych robót a może mieć wpływ na obniżenie wartości w postępowaniach przetargowych.

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie mieszanek o uziarnieniu innym niż 0/31,5 do wykonania ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem C 1,5/2.

 

Białystok, 14.01.2019 r.


08/01/2019    S5    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2019/S 005-006131

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 148-337838)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury

II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/01/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 148-337838

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 15/01/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 22/01/2019
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/01/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.01.2019 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Budowę i rozbudowę Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury, tj.:

 1. w SIWZ – Istotne warunki zamówienia: w Rozdziale XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 2. otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 22.01.2019 roku

 

 1. zmiana SIWZ tj. dokumentów:
 • skorygowany Kosztorys Ofertowy branży drogowej
 • skorygowany Przedmiar Robót branży drogowej
 • skorygowany Wykaz umocnień rowów przydrożnych
 • skorygowany Wykaz zbiorników retencyjno-odparowujących.

 

SIWZ po zmianie z dnia 04.01.2019 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 04.01.2019 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury”, wyjaśnia co następuje:

ZESTAW I:

PYTANIE 1: Niniejszym informujemy że w kosztorysie ofertowym Roboty drogowe w pozycjach Nr 34, 55, 79, 82, 85,105 rzeczywiste ilości robót według dokumentacji technicznej są znacznie wyższe niż te zawarte w kosztorysie ofertowym. Czy w związku z obmiarowym charakterem kontraktu oraz w związku z treścią umowy par.3 ust.1 oraz SIWZ punkt XVI par.22 Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za te większe ilości robót w poszczególnych pozycjach kosztorysów ofertowych?

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający załącza skorygowany Kosztorys Ofertowy branży drogowej oraz skorygowany Przedmiar robót branży drogowej wraz z załącznikami.

 

ZESTAW II:

PYTANIE 1: Kosztorys ofertowy pozycje nr 14 i 15 mówią o usunięciu ziemi urodzajnej humusu w ilości 402249 i 95194 m3 natomiast z załączników nr 7, 10 i 19 wynika iż do wykonania jest 402249 i 95194 m2. Z powyższego wynika iż w pozycjach 14 i 15 KO branży drogowej wystąpił błąd w jednostce miary – powinien być m2 a nie m3. Zwracamy się do Zamawiającego o korektę jednostki miary w w/w pozycjach kosztorysu ofertowego branży drogowej.

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający załącza skorygowany Kosztorys Ofertowy branży drogowej oraz skorygowany Przedmiar robót branży drogowej wraz z załącznikami.

 

PYTANIE 2: Przekroje poprzeczne mówią, iż materac z keramzytu owiniętego geotkaniną występuje w kilometrażu od 31+942 do 32+530 i od 35+720 do 35+780. Przyjmując iż szerokość materaca pod drogą główną wynosi 12,5 m pod drogą serwisową 9,5 m i pod ścieżką rowerową 6,5 m a jego grubość 1 m to objętość materaca powinna wynosić 12 882 m3 a powierzchnia geosyntetyku potrzebnego do jego owinięcia 31459 m2. Kosztorys ofertowy branży drogowej pozycja 38 mówi iż objętość materaca wynosi 23 328 m3 a pozycja 39 mówi iż ilość geosyntetyku wynosi 27 190 m2. Zwracamy się o korektę ilości pozycji 38 i 39 KO branży drogowej.

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający załącza skorygowany Kosztorys Ofertowy branży drogowej oraz skorygowany Przedmiar robót branży drogowej wraz z załącznikami.

 

 Białystok, 04.01.2019 r.


14/12/2018    S241    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2018/S 241-549765

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 148-337838)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury

II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/12/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 148-337838

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie doudziału:
Zamiast:
Data: 19/12/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 15/01/2019
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert:
Zamiast:
Data: 19/12/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/01/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.12.2018 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Budowę i rozbudowę Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury, tj.:

 1. w SIWZ – Istotne warunki zamówienia: w Rozdziale XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 2. otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 15.01.2019 roku

 

 1. zmiana SIWZ tj. dokumentów:
 • skorygowany kosztorys ofertowy branży drogowej,
 • skorygowany zbiorczy kosztorys ofertowy branży mostowej.

 

SIWZ po zmianie z dnia 12.12.2018 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

 Białystok, 12.12.2018  r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury”, wyjaśnia co następuje:

 

PYTANIE 1: Zwracamy uwagę, że na końcu kosztorysu ofertowego branży drogowej w podsumowaniu podana jest stawka VAT 22%. Prosimy o korektę. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o ujednolicenie sposobu podsumowania poszczególnych kosztorysów, aby w podsumowaniu podawana była tylko wartość netto, ponieważ w tym momencie w kosztorysie branży drogowej oraz w kosztorysie zbiorczym branży mostowej wymagane jest podanie wartości netto, wartości podatku VAT oraz wartości brutto, w kosztorysach pozostałych branż w podsumowaniu jest tylko wartość netto, a do zbiorczego kosztorysu ofertowego podawane są tylko wartości netto z poszczególnych kosztorysów.

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający załącza skorygowany Kosztorys Ofertowy branży drogowej oraz skorygowany Zbiorczy Kosztorys Ofertowy branży mostowej.

 

Białystok, 12.12.2018 r.


29/11/2018    S230    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2018/S 230-525233

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 148-337838)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury.

II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 148-337838

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/12/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 19/12/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/12/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 19/12/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:

1. Dotyczy sekcji II.2.7):

1) Zakończenie realizacji robót: 30 dni przed datą zakończenia realizacji zamówienia.

2) Zakończenie realizacji zamówienia: 25 miesięcy od daty zawarcia umowy z wyłączeniem,,okresów zimowych” (15 grudnia ÷15 marca).

2. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych).

3. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 60 %

Okres gwarancji i rękojmi – 40 %

4. Dotyczy sekcji IV.2.6): Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

6. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

7. W przypadku, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

11. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ – Istotne warunki zamówienia.

Powinno być:

1. Dotyczy sekcji II.2.7):

1) Zakończenie realizacji robót: 30 dni przed datą zakończenia realizacji zamówienia.

2) Zakończenie realizacji zamówienia: 25 miesięcy od daty zawarcia umowy z wyłączeniem ,,okresów zimowych” (15 grudnia ÷15 marca).

2. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych).

3. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 60 %

Okres gwarancji i rękojmi – 40 %

4. Dotyczy sekcji IV.2.6): Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

6. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

7. W przypadku, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

11. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ – Istotne Warunki Zamówienia.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 1 i Nr 2 z dnia 26.11.2018 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Budowę i rozbudowę Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury, tj. w SIWZ – Istotne warunki zamówienia w Rozdziale VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, w części I. ust. 1 dokonuje się zmiany zapisu:

ZAMIAST zapisu:

„W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.”

 ZAPIS OTRZYMUJE BRZMIENIE:

W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 

SIWZ po zmianie z dnia 26.11.2018 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 26.11.2018  r.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Budowę i rozbudowę Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury, tj. w SIWZ – Istotne warunki zamówienia: w Rozdziale XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 2. otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 19.12.2018 roku

 

SIWZ po zmianie z dnia 26.11.2018 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 26.11.2018  r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury”, wyjaśnia co następuje:

 

PYTANIE 1: Pytanie do ZESTAWU XVII pyt. 1.

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy dołączyć do oferty kosztorysów zawierających wycenę dróg objazdowych mimo, że zostały one załączone w dokumentacji z dn. 03.08.2018 w pliku o nazwie „678 OBIEKTY przedmiar robót”. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z nowym zestawieniem zbiorczym, należy dołączyć jedynie 25 kosztorysów zgodnie z plikiem o nazwie „678 OBIEKTY kosztorysy ofertowe”.

Prosimy o informację, czy należy również dołączyć do oferty zestawienie zbiorcze branża mostowa?

Odpowiedź na pytanie 1: Do oferty należy załączyć skorygowany „Zbiorczy Kosztorys Ofertowy branży mostowej” załączony dn. 16.11.2018r. oraz kosztorysy ofertowe na poszczególne obiekty załączone dn. 03.08.2018r.

 

Białystok, 26.11.2018 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury”, wyjaśnia co następuje:

 

PYTANIE 1: W związku ze zmianą treści umowy par.3 ust.1 oraz zmianą SIWZ punkt XVI par.22 prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za większe ilości robót w poszczególnych pozycjach kosztorysów ofertowych?

Odpowiedź na pytanie 1: Rozliczenie inwestycji będzie miało charakter obmiarowy, jednocześnie Zamawiający informuje iż nie przewiduje zmian w powyższym zakresie SIWZ i wzoru umowy.

 

21.11.2018 r.


20/11/2018    S223    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2018/S 223-509561

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 148-337838)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury

II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 148-337838

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/11/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 06/12/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 06/12/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.11.2018 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.


ZMIANA I UZUPEŁNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany i uzupełnienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Budowę i rozbudowę Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury, tj.:

I. SIWZ - istotne warunki zamówienia po zmianie z dnia 16.11.2018 r.

II. wzór umowy po zmianie z dnia 16.11.2018 r.

III. zmiana i uzupełnienie SIWZ tj. dokumentów:

A) Uzupełnienia:

 1. Schematy szafek oświetleniowych,
 2. Uzgodnienia, opinie i decyzje,
 3. Profil kanalizacji deszczowej (branża sanitarna) odc. S23-S26,
 4. 5.15 „Przekroje poprzeczne“ Projektu wykonawczego branży drogowej.

B) Zmiany:

 1. Kosztorys ofertowy branży drogowej,
 2. Przedmiar robót branży drogowej,
 3. Kosztorys ofertowy branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa),
 4. Przedmiar robót branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa),
 5. SST D.02.01.01 branży drogowej,
 6. SST D.02.03.01 branży drogowej,
 7. 4.4 „Przekroje normalne“ Projektu wykonawczego branży drogowej,
 8. Zbiorczy kosztorys ofertowy branży mostowej,
 9. Kosztorys ofertowy branży sanitarnej (wodociąg),
 10. SST D.02.03.01c branży drogowej.

 

SIWZ po zmianie i uzupełnieniu z dnia 16.11.2018 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

 

Białystok, 16.11.2018  r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na „Budowę i rozbudowę Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury”, zamieszcza pytania i odpowiedzi z dnia 16.11.2018 r. do pobrania poniżej w „Załącznikach do treści”.

 

Białystok, 16.11.2018


03/11/2018    S212    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2018/S 212-484100

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 148-337838)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury.

II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/10/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 148-337838

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 07/11/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 23/11/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/11/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.10.2018 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Budowę i rozbudowę Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury, tj.: w Części XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 2. otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 23.11.2018 roku

 

SIWZ po zmianie z dnia 31.10.2018 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 31.10.2018 r.


06/10/2018    S193    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2018/S 193-435701

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 148-337838)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury.

II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 148-337838

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 15/10/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 07/11/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/10/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/11/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.10.2018 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Budowę i rozbudowę Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury, tj.: w Części XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 2. otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 07.11.2018 roku

 

SIWZ po zmianie z dnia 04.10.2018 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 04.10.2018 r.


25/09/2018    S184    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2018/S 184-415491

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 148-337838)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury.

II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 148-337838

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/09/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 15/10/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/10/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.09.2018 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Budowę i rozbudowę Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury, tj.: w Części XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 2. otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 15.10.2018 roku

 

SIWZ po zmianie z dnia 20.09.2018 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 20.09.2018 r.


13/09/2018    S176    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2018/S 176-398334

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 148-337838)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury.

II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/09/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 148-337838

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 18/09/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 27/09/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/09/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.09.2018 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Budowę i rozbudowę Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury, tj.: w Części XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 2. otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 27.09.2018 roku

 

SIWZ po zmianie z dnia 11.09.2018 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 11.09.2018 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury”, wyjaśnia co następuje:

 

PYTANIE 1: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o brakujące elementy:

- kosztorysy oraz przedmiary dla wszystkich branż – w udostępnionej dokumentacji są tylko kosztorysy i przedmiary branży mostowej, melioracyjnej i telekomunikacyjnej

- projekt wykonawczy branży elektrycznej

- SST dla branży drogowej

- SST dla branży elektrycznej

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający dokonał uzupełnienia w powyższym zakresie w dniu 10.08.2018r. oraz w dniu 16.08.2018r.

 

PYTANIE 2: Prosimy o udostępnienie kosztorysów w wersji Excel.

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie kosztorysów w wersji edytowalnej.

 

PYTANIE 3: Prosimy o jak najszybsze załączenie do dokumentacji przetargowej WZORU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający dokonał uzupełnienia w powyższym zakresie w dniu 10.08.2018r.

 

20.08.2018 r.


UZUPEŁNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje uzupełnienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury”, tj uzupełnienie o:

 1. Dokumentację branży sanitarnej – 16.08.2018 r.:
 • Kosztorysy ofertowe,
 • Przedmiary robót.

 

Uzupełnienie dokumentacji branży sanitarnej z dnia 16.08.2018 r. (Dokumentacja branży sanitarnej – 16.08.2018) dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

 

Białystok, 16.08.2018 r.


ZMIANA I UZUPEŁNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany i uzupełnienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury”, tj.: zmiana i uzupełnienie o:

 1. Wykaz robót na zjazdach – po zmianie 16.08.2018 r,
 2. Dokumentację branży drogowej – 16.08.2018 r.:
 • Kosztorys ofertowy,
 • Przedmiar robót,
 • SST

 

Zmiana wykazu robót na zjazdach i uzupełnienie dokumentacji branży drogowej z dnia 16.08.2018 r. (Dokumentacja branży drogowej – 16.08.2018) dostępne do pobrania poniżej w Załączniku.

 

Białystok, 16.08.2018 r.


UZUPEŁNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje uzupełnienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury”, tj.: uzupełnienie o:

 1. Wzór umowy – 10.08.2018 r,
 2. Dokumentację branży elektrycznej – 10.08.2018 r.:
 • Kosztorysy ofertowe,
 • Przedmiary robót,
 • Projekty wykonawcze,
 • SST

 

Uzupełnienie wzoru umowy i dokumentacji branży elektrycznej z dnia 10.08.2018 r. dostępne do pobrania poniżej w Załączniku.

 

Białystok, 10.08.2018 r.


03/08/2018    S148    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2018/S 148-337838

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767160
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury.

II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45222000
45232300
45231400
45330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 678 na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 25
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Planowane dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV: Poprawa Dostępności Transportowej, Działanie 4.1. Mobilność Regionalna, Poddziałanie 4.1.1. Mobilność Regionalna.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

W tej sekcji zostały wpisane:

1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1ustawy.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji):

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty- Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w SIWZ (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego)

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia):

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć dokumenty określone w §5 pkt 1), 4), 5), 6), 10) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie: posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej: 40 000 000,- zł.,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Określony w sekcji III.1.2).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Posiadanego doświadczenia zawodowego

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającym na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości minimum 20 000 000 PLN (brutto), z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

2. Osób zdolnych do wykonania zamówienia

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

a) kierownik budowy,

b) kierownik robót drogowych,

c) kierownik robót na drogowych obiektach inżynierskich,

d) kierownik robót telekomunikacyjnych,

e) kierownik robót elektroenergetycznych,

f) kierownik robót sanitarnych,

g) kierownik robót melioracyjnych,

h) geodeta,

i) asystent ds. rozliczeń,

j) osoba pełniąca nadzór przyrodniczy ze strony wykonawcy,

k) osoba pełniąca nadzór archeologiczny ze strony wykonawcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki realizacji umowy i ewentualnych zmian umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/09/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok – sala konferencyjna – pok. Nr 213, w siedzibie Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dotyczy sekcji II.2.7):

1) Zakończenie realizacji robót: 30 dni przed datą zakończenia realizacji zamówienia.

2) Zakończenie realizacji zamówienia: 25 miesięcy od daty zawarcia umowy z wyłączeniem,,okresów zimowych” (15 grudnia ÷15 marca).

2. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych).

3. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 60 %

Okres gwarancji i rękojmi – 40 %

4. Dotyczy sekcji IV.2.6): Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

6. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

7. W przypadku, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

11. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ – Istotne warunki zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp,

2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się:

3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Informowanie o niezgodnej z przepisami ustawy czynności:

1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

2) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3) na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy Pzp, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.180 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2018

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Godlewski - Wydział Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2018-08-03

Wprowadzający: Krzysztof Godlewski

Modyfikujący: Krzysztof Godlewski

Data modyfikacji: 2019-01-23

Opublikował: Krzysztof Godlewski

Data publikacji: 2018-08-03