Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 125-284033 z dnia 03.07.2018 r. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec–Ostrożany.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany”, zakończone zostało wyborem oferty Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski, Partner konsorcjum: UNIBEP S.A., ul. 3-go Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów, Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o., ul. Brzeska 128, 08-110 Siedlce – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 52,62 pkt., Okres gwarancji i rękojmi - 40,00pkt., razem – 92,62 pkt.
 2. Budimex Budownictwo Sp. z o.o., Stawki 40, 01-040 Warszawa – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 24,93 pkt., Okres gwarancji i rękojmi - 40,00pkt., razem – 64,93 pkt.;
 3. Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Postępu 18, 02-676 Warszawa, Partner konsorcjum: Aldesa Construcciones S.A., c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 51,50 pkt., Okres gwarancji i rękojmi - 40,00pkt., razem – 91,50 pkt.
 4. STRABAG Sp. z o.o., Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 50,22 pkt., Okres gwarancji i rękojmi - 40,00pkt., razem – 90,22 pkt.
 5. Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski, Partner konsorcjum: UNIBEP S.A., 3-go Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 60,00 pkt., Okres gwarancji i rękojmi - 40,00pkt., razem – 100,00 pkt.

 

Białystok, dnia 27.09.2018 r.


Zbiorcze zestawienie ofert

kwota jaką dysponuje Zamawiający: 69 965 702,03 zł z możliwością pozyskania dodatkowych środków           

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

(brutto)

Okres gwarancji i rękojmi

01

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Partner konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o.
ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów

Partner konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o.
ul. Brzeska 128, 08-110 Siedlce

174 845 587,44

7 lat

02

BUDIMEX BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

368 979 090,00

7 lat

03

Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum:

Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa

Partner konsorcjum:

Aldesa Construcciones S.A.

c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania

178 646 161,01

7 lat

04

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

183 192 824,88

7 lat

05

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski

Partner konsorcjum:

UNIBEP S.A.
ul. 3-go Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski

Partner konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

153 337 412,19

7 lat

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej

- wzór oświadczenia dostępny poniżej w załączniku

Białystok, 07.09.2018 r.


Uwaga zmiana terminu skladania ofert na dzień 07.09.2018 roku.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec - Ostrożany”, wyjaśnia co następuje:

Zestaw I:

PYTANIE 1:

Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego geomateracem z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, kruszywo gr. 15 cm.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zastosowanie kruszywa łamanego 0/31,5 o parametrach jak dla podbudowy pomocniczej czyli Cnr do wykonania geomateraca. Zgodnie z zamieszczoną przez Zamawiającego SST D-02.03.01B do wykonania geomateraca należy użyć kruszywa o parametrach jak dla podbudowy zasadniczej czyli  C90/3. Uzyskanie takich parametrów (stopnia prze kruszenia) możliwe jest jedynie z kruszywa ze skały litej, które występuje na południu Polski co w efekcie wiąże się z wysokimi kosztami transportu. Z uwagi na dużą ilość tego asortymentu robót znacznie podwyższy to koszt całej inwestycji co jest ekonomicznie nieuzasadnione. Dodatkowo w obecnej sytuacji rynkowej (modernizacja wielu linii PKP, oraz duża ilość inwestycji) sprowadzanie takich ilości kruszyw z południa Polski będzie dużym problemem logistycznym co w efekcie może przełożyć się na późniejsze problemy przy realizacji inwestycji dla potencjalnego wykonawcy..

ODPOWIEDŹ 1:

SIWZ oraz wzór umowy przewidują możliwość dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz SST pod warunkiem spełnienia warunków tam określonych.

 

PYTANIE 2:

Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego geomateracem z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, georusztu trójosiowego i geotkaniny separacyjnej , kruszywo gr. 40 cm

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zastosowanie kruszywa łamanego 0/31,5 o parametrach jak dla podbudowy pomocniczej czyli Cnr do wykonania geomateraca. Zgodnie z zamieszczoną przez Zamawiającego SST D-02.03.01B do wykonania geomateraca należy użyć kruszywa o parametrach jak dla podbudowy zasadniczej czyli  C90/3. Uzyskanie takich parametrów (stopnia prze kruszenia) możliwe jest jedynie z kruszywa ze skały litej, które występuje na południu Polski co w efekcie wiąże się z wysokimi kosztami transportu. Z uwagi na dużą ilość tego asortymentu robót znacznie podwyższy to koszt całej inwestycji co jest ekonomicznie nieuzasadnione. Dodatkowo w obecnej sytuacji rynkowej (modernizacja wielu linii PKP, oraz duża ilość inwestycji) sprowadzanie takich ilości kruszyw z południa Polski będzie dużym problemem logistycznym co w efekcie może przełożyć się na późniejsze problemy przy realizacji inwestycji dla potencjalnego wykonawcy..

ODPOWIEDŹ 2:

SIWZ oraz wzór umowy przewidują możliwość dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz SST pod warunkiem spełnienia warunków tam określonych.

 

PYTANIE 3:

Wykonanie w-wy podbudowy grub.20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zastosowanie kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30 do wykonania podbudowy zasadniczej. Zgodnie z zamieszczoną przez Zamawiającego SST D-04.04.02 do wykonania podbudowy zasadniczej należy użyć kruszywa C90/3. Uzyskanie takich parametrów (stopnia prze kruszenia) możliwe jest jedynie z kruszywa ze skały litej, które występuje na południu Polski co w efekcie wiąże się z wysokimi kosztami transportu. Z uwagi na dużą ilość tego asortymentu robót znacznie podwyższy to koszt całej inwestycji co jest ekonomicznie nieuzasadnione. Dodatkowo w obecnej sytuacji rynkowej (modernizacja wielu linii PKP, oraz duża ilość inwestycji) sprowadzanie takich ilości kruszyw z południa Polski będzie dużym problemem logistycznym co w efekcie może przełożyć się na późniejsze problemy przy realizacji inwestycji dla potencjalnego wykonawcy. .

ODPOWIEDŹ 3:

SIWZ oraz wzór umowy przewidują możliwość dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz SST pod warunkiem spełnienia warunków tam określonych.

 

PYTANIE 4:

Wykonanie w-wy podbudowy grub.15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zastosowanie kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30 do wykonania podbudowy zasadniczej. Zgodnie z zamieszczoną przez Zamawiającego SST D-04.04.02 do wykonania podbudowy zasadniczej należy użyć kruszywa C90/3. Uzyskanie takich parametrów (stopnia prze kruszenia) możliwe jest jedynie z kruszywa ze skały litej, które występuje na południu Polski co w efekcie wiąże się z wysokimi kosztami transportu. Z uwagi na dużą ilość tego asortymentu robót znacznie podwyższy to koszt całej inwestycji co jest ekonomicznie nieuzasadnione. Dodatkowo w obecnej sytuacji rynkowej (modernizacja wielu linii PKP, oraz duża ilość inwestycji) sprowadzanie takich ilości kruszyw z południa Polski będzie dużym problemem logistycznym co w efekcie może przełożyć się na późniejsze problemy przy realizacji inwestycji dla potencjalnego wykonawcy.

ODPOWIEDŹ 4:

SIWZ oraz wzór umowy przewidują możliwość dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz SST pod warunkiem spełnienia warunków tam określonych.

 

PYTANIE 5:

Umocnienie poboczy i wykonanie nawierzchni na skrzyżowaniach kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie grub. 15 cm.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zastosowanie kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30 do wykonania poboczy. Zgodnie z zamieszczoną przez Zamawiającego SST D-06.03.01 do wykonania poboczy należy użyć kruszywa o uziarnieniu 0/25.

ODPOWIEDŹ 5:

SIWZ oraz wzór umowy przewidują możliwość dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz SST pod warunkiem spełnienia warunków tam określonych.

 

Zestaw II:

PYTANIE 1:

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – w-wa grubości 6cm.

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – w-wa grubości 8cm.

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – w-wa grubości 4cm.

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – w-wa grubości 5cm.

 Zgodnie z SST D-05.03.05a do warstwy ścieralnej powinny być zastosowane kruszywa bazaltowe, natomiast zgodnie z SST D-05.03.05b do warstwy wiążącej powinny być zastosowane kruszywa granitowe. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zastosowania zamiast  kruszyw bazaltowych (warstwa ścieralna) i granitowych (warstwa wiążąca) w mieszankach mineralno-asfaltowych kruszyw polodowcowych. Zgodnie z WT-1 2010 kruszywa polodowcowe są dopuszczone do zastosowania do warstwy ścieralnej i wiążącej.

Kruszywa bazaltowe i granitowe występują na południu Polski co wiąże się z wysokim kosztem ich transportu i podwyższeniem kosztu całej inwestycji. Dodatkowo w obecnej sytuacji rynkowej (modernizacja wielu linii PKP, oraz duża ilość inwestycji) sprowadzanie takich kruszyw z południa Polski będzie dużym problemem logistycznym co w efekcie może przełożyć się na późniejsze problemy przy realizacji inwestycji dla potencjalnego wykonawcy.

ODPOWIEDŹ 1:

SIWZ oraz wzór umowy przewidują możliwość dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz SST pod warunkiem spełnienia warunków tam określonych.

 

Zestaw III:

PYTANIE 1:

…... zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, która z zamieszczonych dokumentacji SST jest dokumentacją obowiązującą. Na Państwa stronie w odnośniku „SIWZ – DOKUMENTACJA” funkcjonują dwie niespójne specyfikacje do przetargu.

Pierwsza w folderach, z nazwą zadania na stronie tytułowej „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 690 WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA ODCINKU CIECHANOWIEC – SIEMIATYCZE” TOM II DROGA z maja 2013 roku.

Druga w pliku pdf pod nazwą „ST-droga-tomII” z nazwą zadania na stronie tytułowej  „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 690 WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA ODCINKU CIECHANOWIEC – OSTROŻANY (km 41+”650) TOM II DROGA z września 2015 roku.

Informacje zawarte w powyższych specyfikacjach posiadają odmienne wymagania np:  

 • D04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – specyfikacja z 2013 kwalifikuje podbudowę ciągu głównego z kruszywa łamanego jako pomocniczną, a z 2015 roku jako zasadniczą
 • D05.03.05a/b – specyfikacja z 2013 roku wskazuje na wykonanie mieszanek mineralno asfaltowych na kruszywach tj. bazalty i granity, w specyfikacji z 2015 roku nie wyszczególnia kruszyw do wykonania mieszanki mineralno asfaltowej

 W związku z tym wracamy się z prośbą o wyjaśnienie, która z nich jest obowiązująca. A także o usunięcie nieobowiązujących specyfikacji z Państwa strony internetowej.

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający informuje, że obowiązujące SST w pkt.1.1 Przedmiot ST dotyczą „… rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastruktura techniczną na odcinku CIECHANOWIEC-OSTROŻANY (km41+650)”

 

Zestaw IV:

PYTANIE 1:

Proszę o potwierdzenie, iż bagrowanie  należy wykonać zgodnie z odpowiedzią nr 3 z zestawu XIII oraz zgodnie z przypisana w kosztorysie Specyfikacją 02.03.01A(dotycząca nasypów) a nie Specyfikacją 02.01.01.A (dotycząca wymiany gruntów).

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający informuje, że obowiązuje SST D.02.03.01.A „… wykonanie i odbiór robót związanych z wymianą gruntów ściśliwych, w tym gruntów organicznych o małej nośności (…. ) w  związku z rozbudową i budową drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędna infrastruktura techniczną na odcinku CIECHANOWIEC-OSTROŻANY(km41+650)”

 

PYTANIE 2:

W przypadku gdy Zamawiający potwierdzi, iż bagrowanie należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją 02.01.01A prosimy o potwierdzenie, że do wymiany należy użyć keramzytu.

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w pyt nr 1.  

 

PYTANIE 3:

Prosimy o potwierdzenie, iż poprzedni Wykonawca do wymian gruntu używał keramzytu..

ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający informuje, że poprzedni wykonawca wykonał odcinki DW 690 zgodnie z załączoną dokumentacją projektowa oraz SST.

 

PYTANIE 4:

Zestawienie robót sanitarnych z 21.08.2018. Proszę o wskazanie jakie roboty należy wykonać na kanale sanitarnym wykonanym przez poprzedniego Wykonawcę? Zgodnie z uwagami do całości czy może należy ująć rozebranie kanału i budowę nowego?.

ODPOWIEDŹ 4:

Zamawiający zamieścił inwentaryzacje wykonanego kanału deszczowego oraz wskazał, iż wykonane roboty nie posiadają dokumentów niezbędnych do odbioru zgodnie z zapisami SIWZ i wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że został zamieszczony nowy SIWZ i wzór Umowy w zakresie robót dodatkowych.

 

PYTANIE 5:

Zbiorcze zestawienie kosztów. Brak w dziale 7 „Zieleń” pozycji : Nasadzenia zieleni.  W której pozycji w zbiorczym zestawieniu kosztów należy uwzględnić wykonanie nasadzeń?

ODPOWIEDŹ 5:

Nasadzeń nie należy uwzględniać w cenie ofertowej.

 

PYTANIE 6:

Inwentaryzacja odhumusowanie – ilość zdjętego humusu na który przekazano dokumnetację do sprzedaży w ilości 78 357,93 m2 nie został ujęty w dokumencie pn.: „Zestawienie robót – roboty odebrane”. Prosimy o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ 6:

W dokumencie „Zestawienie robót – roboty odebrane” - Przerób został zatwierdzony w ilości 37 909,65m2 zdjętego humusu.

 

PYTANIE 7:

Czy zdjęty humus w ilości 37 909,65 m2 ujęty w dokumencie pn.: „Zestawienie robót – roboty odebrane” został odwieziony z placu budowy?

ODPOWIEDŹ 7:

Zamawiający w dniu 21.08.2018r zamieścił inwentaryzacje robót wykonanych potwierdzających obecność materiału na placu budowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że został zamieszczony nowy SIWZ i wzór Umowy w zakresie robót dodatkowych..

 

PYTANIE 8:

Czy zdjęty humus w ilości 78 357,93 m2 ujęty w dokumencie pn.: „Inwentaryzacja - odhumusowanie” został odwieziony z placu budowy?

ODPOWIEDŹ 8:

Zamawiający w dniu 21.08.2018r zamieścił inwentaryzacje robót wykonanych potwierdzających obecność materiału na placu budowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że został zamieszczony nowy SIWZ i wzór Umowy w zakresie robót dodatkowych.

 

PYTANIE 9:

Czy zdjęty humus w ilości 8 460,56 m2 ujęty w dokumencie pn.: „Inwentaryzacja - odhumusowanie” został odwieziony z placu budowy?

ODPOWIEDŹ 9:

Zamawiający w dniu 21.08.2018r zamieścił inwentaryzacje robót wykonanych potwierdzających obecność materiału na placu budowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że został zamieszczony nowy SIWZ i wzór Umowy w zakresie robót dodatkowych..

 

PYTANIE 10:

Prosimy o podanie grubości humusu jaka została zdjęta w ramach 37 909,65 m2 ujętych w dokumencie pn.: „Zestawienie robót – roboty odebrane”.

ODPOWIEDŹ 10:

Zgodnie z załączoną dokumentacją projektowa i przedmiarem.

 

PYTANIE 11:

Prosimy o podanie grubości humusu jaka została zdjęta w ramach 78 357,93m2 ujętych w dokumencie pn.: „Inwentaryzacja - odhumusowanie”.

ODPOWIEDŹ 11:

Zgodnie z załączoną dokumentacją projektowa i przedmiarem.

 

PYTANIE 12:

Prosimy o podanie grubości humusu jaka została zdjęta w ramach 8 460,56 m2 ujętych w dokumencie pn.: „Inwentaryzacja - odhumusowanie”.

ODPOWIEDŹ 12:

Zgodnie z załączoną dokumentacją projektowa i przedmiarem.

 

PYTANIE 13:

Czy materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznej ( poz. 1.2.1) w ilości  6 109,95 m2 ujęty w dokumencie pn.: „Zestawienie robót – roboty odebrane” został odwieziony z placu budowy?

ODPOWIEDŹ 13:

Materiał z rozbiórki został wykorzystany do bieżącego utrzymania istniejącej (starej) nawierzchni (m. in. Uzupełnianie ubytków).

 

PYTANIE 14:

Prosimy o podanie grubości rozebranej nawierzchni bitumicznej w ilości  6 109,95 m2 która ujęta jest w dokumencie pn.: „Zestawienie robót – roboty odebrane” poz. 1.2.1.

ODPOWIEDŹ 14:

Zgodnie z załączoną dokumentacją projektowa i przedmiarem.

 

PYTANIE 15:

Czy materiał z rozbiórki nawierzchni z bruku granitowego ( poz. 1.2.2) w ilości  3 612,73 m2 ujęty w dokumencie pn.: „Zestawienie robót – roboty odebrane” został odwieziony z placu budowy?

ODPOWIEDŹ 15:

Materiał z rozbiórki został wykorzystany do obrukowania przepustu oraz po przekruszeniu do bieżącego utrzymania (m. in. Uzupełnianie poboczy).

 

PYTANIE 16:

W SIWZ z dnia 21.08.2018 Zamawiający zamieścił : XVI 2a.  Na potrzeby oszacowania ceny Wykonawca powinien przyjąć, że roboty wykonanie przez poprzedniego wykonawcę realizującego przedmiotowe zamówienia zostały wykonanie prawidłowo, w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową i SST, z wyłączeniem robót i prac podlegających rozbiórce (o których mowa w Części III, pkt 2 lit d) SIWZ). W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji zamówienia, że roboty wykonanie przez poprzedniego wykonawcę realizującego przedmiotowe zamówienie nie zostały wykonanie prawidłowo, w szczególności zostały wykonanie niezgodnie z dokumentacją projektową lub SST, zastosowanie znajdą odpowiednie zapisy wzoru umowy (Załącznik nr IV do SIWZ) w zakresie zlecenia Wykonawcy wykonania robót dodatkowych oraz możliwości wprowadzenia zmiany umów”.

Prosimy o zamieszczenie wykazu robot i prac podlegających rozbiórce o którym mowa powyżej. Część III SIWZ stanowi Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, nie ma w nim wykazu o którym mowa powyżej.

ODPOWIEDŹ 16:

Wykaz robót i prac został  zamieszczony w postaci protokołu odbioru częściowego II, inwentaryzacjach, „Zestawienia robót – roboty odebrane” oraz „Zestawieniu robót wykonanych nie odebranych”.

 

Białystok, dnia 31.08.2018 r.


01/09/2018    S168    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2018/S 168-381964

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 125-284033)

Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany.

II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 125-284033

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/09/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 07/09/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/09/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.08.2018 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany, tj.: w Części XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 2. otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 07.09.2018 roku

 

SIWZ po zmianie z dnia 30.08.2018 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 30.08.2018 r.


23/08/2018    S161    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2018/S 161-367860

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 125-284033)

Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany

II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 125-284033

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie doudziału:
Zamiast:
Data: 28/08/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 06/09/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert:
Zamiast:
Data: 28/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 06/09/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.08.2018 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.


ZMIANA I UZUPEŁNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany i uzupełnienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany, tj.:

I. SIWZ – istotne warunki zamówienia po zmianie z dnia 21.08.2018 r.

II. wzór umowy po zmianie z dnia 21.08.2018 r.

III. zmianę i uzupełnienie SIWZ tj. dokumentacja:

A) Uzupełnienia:

 1. Inwentaryzacja geodezyjna
 2. Protokół odbioru częściowego
 3. Zestawienie robót drogowych wykonanych przez poprzedniego wykonawcę (roboty odebrane)
 4. Zestawienie robót drogowych wykonanych przez poprzedniego wykonawcę (roboty nieodebrane)

B) Zmiany:

 1. Zbiorcze zestawienie kosztów

 

SIWZ oraz dokumentacja po zmianie i uzupełnieniu z dnia 21.08.2018 r. (SIWZ - po zmianie i uzupełnieniu 21.08.2018) dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

 

Białystok, 21.08.2018 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany, zamieszcza pytania i odpowiedzi z dnia 21.08.2018 r. do pobrania poniżej w „Załącznikach do treści”.

 

Białystok, 21.08.2018


09/08/2018    S152    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2018/S 152-348399

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 125-284033)

Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany

II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 125-284033

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 14/08/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 28/08/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/08/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.08.2018 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany, tj.: w Części XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 2. otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 28.08.2018 roku

 

SIWZ po zmianie z dnia 06.08.2018 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 06.08.2018 r.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany, tj.:

I. SIWZ - istotne warunki zamówienia po zmianie z dnia 27.07.2018 r.

II. wzór umowy po zmianie z dnia 27.07.2018 r.

 

SIWZ oraz wzór umowy po zmianie z dnia 27.07.2018 r. dostępne do pobrania poniżej w Załączniku do treści.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

 Białystok, 27.07.2018 r.


UZUPEŁNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje uzupełnienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany, tj.: uzupełnienie o:

 • Kosztorysy ofertowe,
 • Przedmiary robót,
 • Tabele robót.

Uzupełnienie z dnia 09.07.2018 r. dostępne do pobrania poniżej w Załączniku.

Białystok, 09.07.2018 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec - Ostrożany”, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE:

Potencjalny Wykonawca zwraca się z prośbą o załączenie przedmiarów robót do zadania pn.  „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi
i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec - Ostrożany”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dnia 09.07.2018 r. uzupełnia materiały przetargowe o przedmiary, kosztorysy ofertowe oraz tabele robót. PZDW w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne
do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w przedmiarach i kosztorysach ofertowych Oferent powinien uwzględnić w cenie jednostkowej.

 

Białystok, 09.07.2018 r.


03/07/2018    S125    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2018/S 125-284033

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767160
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: administracja samorządowa

I.5)Główny przedmiot działalności

Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec–Ostrożany.

II.1.2)Główny kod CPV

45233120

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec–Ostrożany.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45222000

45232300

45231400

45330000

45221111

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 690 na odcinku Ciechanowiec–Ostrożany.

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec–Ostrożany.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 15

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPPD.04.01.01-20-0002/16 pn. „Ciechanowiec – Ostrożany – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

W tej sekcji zostały wpisane:

 1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.
 2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji):
 4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w SIWZ (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego)

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia):

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć dokumenty określone w § 5 pkt 1), 4), 5), 6), 10) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie: posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej: 20 000 000 PLN

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Określony w sekcji III.1.2).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 1. Posiadanego doświadczenia zawodowego

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającym na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 1999 r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości minimum 20 000 000 PLN (brutto), z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

 1. Osób zdolnych do wykonania zamówienia

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

 1. a) kierownik budowy,
 2. b) kierownik robót drogowych,
 3. c) kierownik robót na drogowych obiektach inżynierskich,
 4. d) kierownik robót teletechnicznych,
 5. e) kierownik robót elektroenergetycznych,
 6. f) kierownik robót sanitarnych,
 7. g) geodeta,
 8. h) asystent ds. rozliczeń,
 9. i) osoba pełniąca nadzór przyrodniczy ze strony wykonawcy,
 10. j) osoba pełniąca nadzór archeologiczny ze strony wykonawcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki realizacji umowy i ewentualnych zmian umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 14/08/2018

Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 14/08/2018

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok – sala konferencyjna – pok. nr 213, w siedzibie Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

 1. Dotyczy sekcji II.2.7):

1) Zakończenie realizacji robót będących przedmiotem umowy: na 30 dni przed datą zakończenia realizacji zamówienia z wyłączeniem,,okresów zimowych” (15 grudnia ÷ 15 marca).

2) Zakończenie realizacji zamówienia będącego przedmiotem umowy: 15 miesięcy od daty zawarcia umowy z wyłączeniem,,okresów zimowych” (15 grudnia ÷ 15 marca).

 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych).
 2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 60 %

Okres gwarancji i rękojmi – 40 %

 1. Dotyczy sekcji IV.2.6): Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
 3. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.
 4. W przypadku, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
 6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
 8. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 9. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ – Istotne warunki zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
 4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp,

2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się:

3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 1. Informowanie o niezgodnej z przepisami ustawy czynności:

1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

2) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3) na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy Pzp, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.180 ust. 2 ustawy Pzp.

 1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/06/2018

 

SIWZ - DOKUMENTACJA

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Dzieszkowska-Bielska - Wydział Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2018-07-03

Wprowadzający: Krzysztof Godlewski

Modyfikujący: Krzysztof Godlewski

Data modyfikacji: 2018-09-27

Opublikował: Krzysztof Godlewski

Data publikacji: 2018-07-03