Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 072-158784 z dnia 13.04.2018 r. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614, zakończone zostało wyborem oferty Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: RUBAU Polska Sp. z o.o., ul. Trojańska 7, 02-261 Warszawa, Partner konsorcjum: Construcciones Rubau S.A., calle Comercio 42, 17463 Flaca, Girona, Hiszpania.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 52,99 pkt., Okres gwarancji i rękojmi - 40,00pkt., razem – 92,99 pkt.;
 2. Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Postępu 18, 02-676 Warszawa, Partner konsorcjum: Aldesa Construcciones S.A., c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 52,25 pkt., Okres gwarancji i rękojmi - 40,00pkt., razem – 92,25 pkt.
 3. Budimex Budownictwo Sp. z o.o., Stawki 40, 01-040 Warszawa – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 49,03 pkt., Okres gwarancji i rękojmi - 40,00pkt., razem – 89,03 pkt.;
 4. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., Okólna 10, 42-400 Zawiercie – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 51,54 pkt., Okres gwarancji i rękojmi - 40,00pkt., razem – 91,54 pkt.;
 5. Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: RUBAU Polska Sp. z o.o., Trojańska 7, 02-261 Warszawa, Partner konsorcjum: Construcciones Rubau S.A., calle Comercio 42, 17463 Flaca, Girona, Hiszpania – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 60,00 pkt., Okres gwarancji i rękojmi - 40,00pkt., razem – 100,00 pkt.
 6. STRABAG Sp. z o.o., Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 46,47 pkt., Okres gwarancji i rękojmi - 40,00pkt., razem – 86,47 pkt.

 

Białystok, dnia 24.08.2018 r.


Zbiorcze zestawienie ofert - po korekcie

kwota jaką dysponuje Zamawiający: 184 000 000,00 zł z możliwością pozyskania dodatkowych środków         

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

(brutto)

Okres gwarancji i rękojmi

01

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.,

ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

292 483 520,39

7 lat

02

Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum:

Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa

Partner konsorcjum:

Aldesa Construcciones S.A.

c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania

296 604 236,52

7 lat

03

Budimex Budownictwo Sp. z o.o.

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

316 074 437,15

7 lat

04

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.

ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie

300 670 368,04

7 lat

05

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum:

Rubau Polska Sp. z o.o.,

ul. Trojańska 7, 02-261 Warszawa

Partner konsorcjum:

Construcciones Rubau S.A.,

calle Comercio 42, 17463 Flaca, Girona, Hiszpania

258 300 000,00

7 lat

06

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

333 477 162,23

7 lat

 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej

- wzór oświadczenia dostępny poniżej w załączniku

Białystok, 28.06.2018 r.


Zbiorcze zestawienie ofert

kwota jaką dysponuje Zamawiający: 184 000 000,00 zł z możliwością pozyskania dodatkowych środków         

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

(brutto)

Okres gwarancji i rękojmi

01

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.,

ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

292 483 520,39

7 lat

02

Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum:

Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa

Partner konsorcjum:

Aldesa Construcciones S.A.

c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania

296 604 236,52

7 lat

03

Budimex Budownictwo Sp. z o.o.

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

316 074 437,15

7 lat

04

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.

ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie

300 670 368,04

7 lat

05

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum:

Rubau Polska Sp. z o.o.,

ul. Trojańska 7, 02-261 Warszawa

Partner konsorcjum:

Construcciones Rubau S.A.,

calle Comercio 42, 17463 Flaca, Girona, Hiszpania

258 300 000,00

7 lat

06

STRABAG Sp. z o.o.

333 477 162,23

7 lat

 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej

- wzór oświadczenia dostępny poniżej w załączniku

Białystok, 25.06.2018 r.


Uwaga zmiana terminu skladania ofert na dzień 25.06.2018 roku.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614, wyjaśnia co następuje:

Zestaw I:

PYTANIE 1:  W udostępnionym w dniu 07.06.2018 r. poprawionym przez Zamawiającego pliku o nazwie: „685_Makówka._KOSZTORYS OFERTOWY" brakuje dwóch stron w pliku PDF (na co wskazuje numeracja dolna strony). Zwracamy się z prośbą o udostępnienie poprawnego pliku z odpowiednią ilością stron.

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający załącza do materiałów przetargowych kosztorys ofertowy. Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

 

PYTANIE 2:  W udostępnionym w dniu 07.06.2018 r. przez Zamawiającego pliku o nazwie: „685_Mur nr 5_KOSZTORYS OFERTOWY" umieszczono roboty dotyczące przepustu 8 + 560 (BRANŻA MOSTOWA). Proszę o udostępnienie poprawnego pliku.

Odpowiedź na pytanie 2: Poprawny kosztorys ofertowy został zamieszczony w materiałach przetargowych: SIWZ po zmianie i uzupełnienie 07.06.2018r. zip./ SIWZ-po zmianie i uzupełnieniu 07.06.2018r. / dokumentacja zmiana i uzupełnienie 07.06.2017.zip /685_Mur nr 5_kosztorys ofertowy.pdf.

 

PYTANIE 3:  W udostępnionym Zbiorczym Kosztorysie Ofertowym ujętym w RCO, w pozycji H - BRANŻA DROGOWA, BUDOWA DRÓG TYMCZASOWYCH Zamawiający nie umieścił przedmiarów. Zwracamy się z prośbą o informację, czy Wykonawca ma uzupełnić pozycję na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia, czy też Zamawiający udostępni niezbędne przedmiary wraz z dokumentacją.

Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający udzielił odpowiedzi dnia 07.06.2018 r. w zestawie II, pytanie i odpowiedź nr 7.

 

Zestaw II:

PYTANIE 1: W udostępnionych na stronie internetowej załącznikach do odpowiedzi z dn. 07.06.2018 (SIWZ_po_zmianie_i_uznpelnieniu_07_06_2018/dokumentacja zmiana i uzupełnienie 07.06.2018/KO po zmianie) znajduje się nie kompletny kosztorys ofertowy Mostu przez rz. Makówka. Udostępniono tam tylko pierwszą stronę kosztorysu (z trzech), która znacząco różni się od dotychczasowej dokumentacji.

W celu wykonania rzetelnej wyceny robót przy obiekcie mostowym przez rz. Makówkę i ryczałtową wartość zamówienia zwracamy się z prośbą o uzupełnienie brakujących stron kosztorysu.

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający załącza do materiałów przetargowych kosztorys ofertowy. Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

 

Zestaw III:

PYTANIE 1: Udostępniony przez Zamawiającego w odpowiedziach z dnia 07.06.2018r. folder SIWZ_po_zmianie_i_uzupełnieniu_07_06_2018 kosztorys 685_Makówka_KOSZTORYS OFERTOWY.pdf jest niekompletny. Zawiera tylko pierwszą stronę. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający załącza do materiałów przetargowych kosztorys ofertowy. Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

 

Zestaw IV:

PYTANIE 1: Udostępniony przez Zamawiającego w odpowiedziach z dnia 07.06.2018r. folder SIWZ_po_zmianie_i_uzupełnieniu_07_06_2018 kosztorys 685_Mur nr 5_K0SZT0RYS OFERTOWY.pdf nie został załączony w sposób prawidłowy. W treści pliku znajduje się kosztorys na przepust 8+560. Prosimy o prawidłowe załączenie kosztorysu na Mur nr 5.

Odpowiedź na pytanie 1: Poprawny kosztorys ofertowy został zamieszczony w materiałach przetargowych: SIWZ po zmianie i uzupełnienie 07.06.2018r. zip./ SIWZ-po zmianie i uzupełnieniu 07.06.2018r. / dokumentacja zmiana i uzupełnienie 07.06.2017.zip /685_Mur nr 5_kosztorys ofertowy.pdf.

 

Zestaw V:

PYTANIE 1: Czy część zadania, o której mowa w pkt IV. ppkt 5. SWIZ (po zmianie z dnia 07.06.2018 r), po ukończeniu przez Wykonawcę robót objętych jej zakresem, zostanie niezwłocznie odebrana przez Zamawiającego końcowym protokołem odbioru robót, a gwarancja udzielona przez Wykonawcę w jej obrębie, rozpocznie swój bieg?

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

 

Białystok, dn. 15.06.2018 r.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 685 wraz
z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614, tj. zmianie ulega kosztorys ofertowy: 685_Makówka_KOSZTORYS OFERTOWY_rev03.

Kosztorys ofertowy: 685_Makówka_KOSZTORYS OFERTOWY_rev03 po zmianie z dnia 15.06.2018 r. dostępny do pobrania poniżej w Załączniku.

 

Białystok, 15.06.2018 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614, wyjaśnia co następuje:

Zestaw I:

PYTANIE 1: Zgodnie z odpowiedziami nr 21-24, zestaw pytań X z 07.06.2018r. „Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych o takich samych lub wyższych parametrach technicznych. Zmiana materiału wymaga zatwierdzenia przez Projektanta i Nadzór oraz zgody Zamawiającego”. Zwracamy się o podanie kryteriów dla rur kanalizacyjnych, które mają być spełnione przez równoważne rozwiązania.

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko.

PYTANIE 2: Zgodnie z odpowiedzią nr 2, zestaw pytań VII z 07.06.2018r „Zamawiający dopuszcza, dla rurociągów DN200, stosowanie materiałów równoważnych (PP) pod warunkiem zachowania podstawowych parametrów technicznych: średnicy kanału, wymaganej klasy sztywności obwodowej”. Czy Zamawiający potwierdza, że materiałem równoważnym mogą być rury PP o ściance zewnętrznej karbowanej, wewnętrznej gładkiej o średnicy wewnętrznej dw=200mm i sztywności obwodowej SN8?

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko.

 

 

Zestaw II:

PYTANIE 1: Czy budowa kanału technologicznego wchodzi w zakres rzeczowy niniejszego postępowania?

W udostępnionym na stronie Zamawiającego dokumencie 01_siwz_roboty_budowlane_po_zmianie_05_06_2018” w p.2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA wymieniono m.in. budowę kanału technologicznego. Nie został również zmieniony wzór ZKO (Zbiorczy Kosztorys ofertowy), gdzie element F branża telekomunikacyjna brzmi: BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ I PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH.

Natomiast Zamawiający na swojej stronie informuje w treści „ZMIANA I UZUPEŁNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA” z dnia 07/06/2018 w p. III. „zmianę i uzupełnienie SIWZ tj. dokumentów:” w p.2. „Zmienione/poprawione kosztorysy ofertowe branży mostowej i telekomunikacyjnej (usunięcie kanału technologicznego).”  Również w pliku kosztorysowym „KO branża telekomunikacyjna - KT odc. II po zmianie” zakres dotyczący budowy kanału technologicznego został usunięty.

Prosimy o wyjaśnienie, czy budowa kanału technologicznego wchodzi w zakres rzeczowy niniejszego postępowania?

Odpowiedź na pytanie 1: Zamówienie nie obejmuje wykonania kanału technologicznego.

 

Białystok, dn. 13.06.2018 r.


12/06/2018    S110    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2018/S 110-249730

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 072-158784)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i rozbudowa dr. woj. nr 685 wraz z drogowymi obiektami inż. i niezbędną infrastrukturą tech. na odc. Zabłudów–Nowosady wraz z obejściem m.Trześcianka i m. Narew – odc. II od km 8+462 do km 32+614

II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 072-158784

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

1. Posiadanego doświadczenia zawodowego

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającym na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum G o wartości minimum 20 000 000 PLN (brutto), z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

2. Osób zdolnych do wykonania zamówienia

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

a) Kierownik budowy,

b) Kierownik robót drogowych,

c) Kierownik robót na drogowych obiektach inżynierskich,

d) Kierownik robót telekomunikacyjnych,

e) Kierownik robót elektroenergetycznych,

f) Kierownik robót sanitarnych,

g) Geodeta,

h) Asystent ds. rozliczeń,

i) Osoba pełniąca nadzór przyrodniczy ze strony wykonawcy,

j) Osoba pełniąca nadzór archeologiczny ze strony wykonawcy.

Powinno być:

1. Posiadanego doświadczenia zawodowego

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającym na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 1999 r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości minimum 20 000 000 PLN (brutto), z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

2. Osób zdolnych do wykonania zamówienia

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

a) Kierownik budowy,

b) Kierownik robót drogowych,

c) Kierownik robót na drogowych obiektach inżynierskich,

d) Kierownik robót telekomunikacyjnych,

e) Kierownik robót elektroenergetycznych,

f) Kierownik robót sanitarnych,

g) Geodeta,

h) Asystent ds. rozliczeń,

i) Osoba pełniąca nadzór przyrodniczy ze strony Wykonawcy,

j) Osoba pełniąca nadzór archeologiczny ze strony Wykonawcy.

 

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:

1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 60 %.

Okres gwarancji i rękojmi – 40 %.

3. Dotyczy sekcji IV.2.6): Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

6. W przypadku, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu.

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

10. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ – Istotne warunki zamówienia.

 

Powinno być:

1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 60 %.

Okres gwarancji i rękojmi – 40 %.

3. Dotyczy sekcji IV.2.6): Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

6. W przypadku, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu.

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

10. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w Dz.U. U.E.

12. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ – Istotne Warunki Zamówienia.

Numer sekcji: VI.4.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Składanie odwołań
Zamiast:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp,

2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się:

3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.

 

Powinno być:

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp,

2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się:

3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Informowanie o niezgodnej z przepisami ustawy czynności:

1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

2) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3) na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy Pzp, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614, wyjaśnia co następuje:

 

Zestaw I:

PYTANIE 1: Z analizy dokumentacji technicznej po sprawdzeniu ilości wymiany gruntów słabonośnych doszliśmy do wniosku, że podana w przedmiarze robót ilość tego zakresu robót jest zbyt mała. Według naszych wyliczeń powinno być około 97.000 m3 wymian gruntów słabonośnych. Prosimy o korektę przedmiaru robót w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie 1: Przedmiary i Kosztorysy ofertowe dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej.  O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

 

PYTANIE 2: Po analizie dokumentacji Zamawiającego doszliśmy do wniosku, że w przedmiarze robót Zamawiającego brakuje pozycji związanych ze stabilizacją w podstawie nasypu. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie przedmiarów o tą pozycje.

Odpowiedź na pytanie 2: Przedmiary i Kosztorysy ofertowe dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej.  O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

 

Zestaw II:

PYTANIE 1: W związku z rozbieżnościami w odpowiedziach na pytania odnośnie rodzaju asfaltów jakie należy zastosować do poszczególnych mieszanek mineralno-asfaltowych (tj. zestaw VI pyt. 46, zestaw XIX pyt 1, zestaw XXIII pyt. 1) zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, iż asfalt modyfikowany należy użyć jedynie na warstwę ścieralną dla drogi głównej KR3-5 natomiast dla pozostałych mieszanek można zastosować asfalty zwykłe. Jeżeli Zamawiający nie potwierdzi w/w tezy to zwracamy się do Zamawiającego o podanie dla każdej mieszanki mineralno-asfaltowej rodzaju asfaltu jaki należy zastosować.

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający udzielił odpowiedzi dnia 07.06.2018 r. w zestawie XIX, pytanie i odpowiedź nr 1.

 

Białystok, dn. 11.06.2018 r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.06.2018 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.


ZMIANA I UZUPEŁNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany i uzupełnienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614, tj.:

 

I. SIWZ – istotne warunki zamówienia oraz załączniki po zmianie z dnia 07.06.2018 r.

II. wzór umowy po zmianie z dnia 07.06.2018 r.

III. zmianę i uzupełnienie SIWZ tj. dokumentów:

 1. Uzupełnienie o wnioskowany raport z ponownej oceny inwestycji na środowisko.
 2. Zmienione/poprawione kosztorysy ofertowe branży mostowej i telekomunikacyjnej (usunięcie kanału technologicznego).
 3. Zmienione SST D.03.02.01, D.07.06.02a, D.05.03.05c, D.03.02.01, D.02.03.01, D.02.01.01,
 4. Uzupełnienie: przedmiar i kosztorys ofertowy Mur oporowy nr5.
 5. Uzupełnienie: decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych z dnia 02.02.2016 i postanowienie z ponownej oceny oddziaływania na środowisko z dnia 10.10.2017r
 6. Uzupełnienie SST branża mostowa.
 7. Zmienione: opis techniczny projektu wykonawczego branży mostowej BII/1
 8. Zmienione: Projekt wykonawczy Nr rys. 7 - Schemat konstrukcji stalowej
 9. Uzupełnione: szczegół wagi na zatoce ITD.
 10. Zmienione: Projekt wykonawczy Nr rys. 3 – Przekroje normalne
 11. Zmienione: Projekt wykonawczy Nr rys. 18.3 – Schemat konstrukcji przepustu P-18

 

SIWZ po zmianie i uzupełnieniu z dnia 07.06.2018 r. (SIWZ - po zmianie i uzupełnieniu 07.06.2018) dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

 

Białystok, 07.06.2018 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614., zamieszcza pytania i odpowiedzi z dnia 07.06.2018 r. do pobrania poniżej w „Załącznikach do treści”.

 

Białystok, 07.06.2018


07/06/2018    S107    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2018/S 107-243307

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 072-158784)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i rozbudowa dr. woj. Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inż. i niezbędną infrastrukturą tech. na odc. Zabłudów–Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odc. II od km 8+462 do km 32+614

II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów–Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 072-158784

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/06/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 25/06/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/06/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/06/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.06.2018 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614, tj. w SIWZ – Istotne warunki zamówienia, w Części XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 2. otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 25.06.2018 roku

 

SIWZ po zmianie z dnia 05.06.2018 r. (siwz roboty budowlane - po zmianie 05.06.2018) dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 05.06.2018 r.


24/05/2018    S97    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2018/S 097-220892

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 072-158784)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i rozbudowa dr. woj. Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inż. i niezbędną infrastrukturą tech. na odc. Zabłudów–Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odc. II od km 8+462 do km 32+614

II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 072-158784

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:
Zamiast:
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 12/06/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert:
Zamiast:
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/06/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.05.2018 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614, tj. w SIWZ – Istotne warunki zamówienia, w Części XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 2. otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 12.06.2018 roku

 

SIWZ po zmianie z dnia 21.05.2018 r. (siwz roboty budowlane - po zmianie 21.05.2018) dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 21.05.2018 r.


13/04/2018    S72    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2018/S 072-158784

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i rozbudowa dr. woj. Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inż. i niezbędną infrastrukturą tech. na odc. Zabłudów–Nowosady wraz z obejściem m.Trześcianka i m.Narew – odc. II od km 8+462 do km 32+614

II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45222000
45232300
45231400
45330000
45221111
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 685 na odcinku Zabłudów – Nowosady.

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPPD.04.01.01-20-0015/17 pn. "Zabłudów - Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685"
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

W tej sekcji zostały wpisane:

1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji):

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w SIWZ (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego)

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia):

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć dokumenty określone w §5 pkt 1) – 10) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej: 40 000 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Określony w sekcji III.1.2).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Posiadanego doświadczenia zawodowego

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającym na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum G o wartości minimum 20 000 000 PLN (brutto), z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

2. Osób zdolnych do wykonania zamówienia

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

a) Kierownik budowy,

b) Kierownik robót drogowych,

c) Kierownik robót na drogowych obiektach inżynierskich,

d) Kierownik robót telekomunikacyjnych,

e) Kierownik robót elektroenergetycznych,

f) Kierownik robót sanitarnych,

g) Geodeta,

h) Asystent ds. rozliczeń,

i) Osoba pełniąca nadzór przyrodniczy ze strony wykonawcy,

j) Osoba pełniąca nadzór archeologiczny ze strony wykonawcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki realizacji umowy i ewentualnych zmian umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok – sala konferencyjna –pok. Nr 213, w siedzibie Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 60 %.

Okres gwarancji i rękojmi – 40 %.

3. Dotyczy sekcji IV.2.6): Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

6. W przypadku, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu.

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

10. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ – Istotne warunki zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp,

2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się:

3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/04/2018

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Godlewski - Wydział Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2018-04-13

Wprowadzający: Krzysztof Godlewski

Modyfikujący: Krzysztof Godlewski

Data modyfikacji: 2018-08-24

Opublikował: Krzysztof Godlewski

Data publikacji: 2018-04-13