Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 063-138910 z dnia 30.03.2018r. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa”, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), ponieważ oferta z najniższą ceną zaoferowaną na realizację zamówienia przez STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, tj. 21 610 117,19 zł, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 5 599 332,78 zł., przy jednoczesnym braku możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, gdyż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Białystok, dnia 13.06.2018 r.


Zbiorcze zestawienie ofert

kwota jaką dysponuje Zamawiający: 5 599 332,78 zł z możliwością pozyskania dodatkowych środków             

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

(brutto)

Okres gwarancji i rękojmi

Termin zakończenia realizacji robót

01

Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A., ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki

Partner konsorcjum:

TRAKCJA PRKiI S.A.,

ul. Złota 59, XVIII p., 00-120 Warszawa

25 224 936,68

8 lat

9 miesięcy

02

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

21 610 117,19

10 lat

7 miesięcy

 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

 

Białystok, 05.06.2018 r.


Uwaga zmiana terminu skladania ofert na dzień 05.06.2018 roku.


23/05/2018    S96    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2018/S 096-218159

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 063-138910)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa.

II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/05/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 063-138910

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.4.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Składanie odwołań:
Zamiast:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp,

2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się:

3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.

Powinno być:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp,

2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się:

3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Informowanie o niezgodnej z przepisami ustawy czynności:

1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

2) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3) na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy Pzp, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:
Zamiast:
Data: 25/05/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 05/06/2018
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert:
Zamiast:
Data: 25/05/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/06/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.05.2018 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa”, tj.:

I. w SIWZ – Istotne warunki zamówienia:

 1. w Rozdziale III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ust. 14 OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ otrzymuje brzmienie:

14. OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Zamawiający działając na podstawie z art. 29 ust. 3a ustawy, określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 108 z późn. zm.).

1) Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia, wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 108 z późn. zm.) osoby, które będą wykonywać czynności w zakresie prac fizycznych ogólnobudowlanych.

2) Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu, wykonawca przedłoży Kierownikowi Zespołu Nadzoru Inwestorskiego:

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 - oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy albo

b) w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia, o którym mowa w pkt 1) powyżej, Wykonawca, na każde wezwanie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego–w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedłoży Zamawiającemu do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę, kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).

3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego terminie żądanych przez Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, w szczególności:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujące określone w ust. 1 czynności są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

 

 1. w Rozdziale III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ust. 15 PODWYKONAWCY otrzymuje brzmienie:

15. PODWYKONAWCY

1)    Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

2)    Zamawiający żąda, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę którą część zamówienia zamierza zlecić do wykonania podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy.

3)    Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia wzoru umowy.

4)    Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia wzoru umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5)    Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (JEDZ) oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Oświadczenia i dokumenty podwykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz potwierdzające brak podstaw wykluczenia należy przedłożyć zamawiającemu najpóźniej wraz z projektem umowy na podwykonawstwo w przypadku podwykonawstwa na roboty budowlane natomiast w przypadku podwykonawstwa na dostawy lub usługi najpóźniej wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

Dokumenty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego zgodnie z zasadą reprezentacji, z tym ze oświadczenia należy złożyć w oryginale.

 

 1. w Rozdziale XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 05.06.2018 roku.

 

 1. Rozdział XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp,

2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się:

3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Informowanie o niezgodnej z przepisami ustawy czynności:

1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

2) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3) na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy Pzp, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.

 

II. we wzorze umowy § 34 „Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę” otrzymuje brzmienie:

 1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 108 z późn. zm.) osoby, które będą wykonywać czynności w zakresie prac fizycznych ogólnobudowlanych.
 2. Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu, Wykonawca przedłoży:

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 - oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy albo

2) w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia, o którym mowa w pkt 1) powyżej, Wykonawca, na każde wezwanie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego–w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedłoży Zamawiającemu do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę, kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).

 1. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez te podmioty wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli wobec Wykonawcy, w szczególności:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujące określone w ust. 1 czynności są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzór umowy po zmianie z dnia 18.05.2018 r. dostępne do pobrania poniżej w Załączniku (SIWZ zmiana 18.05.2018 r.).

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

 Białystok, 18.05.2018 r.


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa” tj. wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1: W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące postępowania przetargowego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk – Granica Państwa”:

"Pytanie 2: Pytania dotyczące całego zakresu zamówienia

 1. Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o tabele robót ziemnych, zdjęcia humusu i humusowania.

Odpowiedź 2:

Tabela robót ziemnych znajduje się w materiałach przetargowych dotyczących Kosztorysu Ofertowego.

Ilości robót dotyczących humusu podane są w kosztorysie ofertowym.

Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia."

Według Wykonawcy odpowiedź na zadane pytanie jest niewystarczająca. W kosztorysie ofertowym nie zapisano, jaką grubość humusu należy zdjąć, podano jedynie powierzchnię. Proszę o uzupełnienie informacji o grubość zdjęcia humusu.

 Odpowiedz 1:

Należy przyjąć średnią grubość 20cm warstwy humusu. Jednocześnie Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Wykonawcy są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Wykonawca po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

 

Białystok, 18.05.2018 r.


UZUPEŁNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje uzupełnienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa”, tj.: uzupełnienie o:

 • Przedmiar dot. rozbiórki obiektów inżynierskich,
 • SST odwodnienie i kanalizacja deszczowa.

Uzupełnienie z dnia 09.05.2018 r. dostępne do pobrania poniżej w Załączniku.

 

Białystok, 09.05.2018 r.


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa” tj. wyjaśnia co następuje:

ZESTAW I

Pytanie 1. W katalogu B.1.3 Projekt wzmocnienia podłoża zamieszczono rys. 2.1 ”PROFIL GEOTECHNICZNY”. Załączony profil jest niespójny z „Kosztorysami ofertowymi wzmocnienia podłoża” oraz z rys. 1.3 i 1.4 „PLAN SYTUACYJNY WZMOCNIENIA PODŁOŻA”, opisem technicznym i przekrojami poprzecznymi.

Zgodnie z rys. 2.1 "PROFIL GEOTECHNICZNY”: od km 59+724 do km 60+500 - wzmocnienie -W2 od km 60+500 do km 62+100 - wzmocnienie -W1 od km 62+100 do km 62+526 - wzmocnienie -Wl,

natomiast zgodnie z rys. 1.4 „PLAN SYTUACYJNY WZMOCNIENIA PODŁOŻA”, przekrojami poprzecznymi, opisem technicznym oraz kosztorysami wzmocnienia podłoża:

od km 59+724 do km 60 +650 - bez wzmocnienia

od km 60 + 650 do km 60+885 – wzmocnienie W3

od km 60 +885 do km 61+900- bez wzmocnienia

od km 61+900 do km 62+100 - wzmocnienie W4

od km 62+100 do km 62+400 - bez wzmocnienia

od km 62+100 do km 62+400 -wzmocnienie W1

Z uwagi na ryczałtowy charakter kontraktu zwracamy się o wyjaśnienie jakie wzmocnienie podłoża należy wykonać tj. zgodnie z którymi zamieszczonymi dokumentami. Zwracamy się również o ewentualne poprawienie załączonych kosztorysów wpisując poprawne ilości.

Odpowiedź:
Na profilu podłużnym rys. 2.1 „Profil geologiczny” informacja w wierszu „Typ wzmocnienia” opisana jako W1-W3 i dotyczy wzmocnienia nawierzchni (na podstawie ugięć nawierzchni - ostatnie dwa wiersze rys.2.1).
W opisie technicznym „Projektu wzmocnienia podłoża” oraz na rys. 1.3, rys. 1.4 oznaczono także wzmocnienie podłoża gruntowego symbolami W1-W4.
Ponieważ oznaczenia dotyczą różnych rozwiązań technicznych,  plany sytuacyjne 1.3 i 1.4 oraz informacja w opisie technicznym projektu wzmocnienia podłoża są poprawnie oznaczonymi miejscami wzmocnień podłoża gruntowego.

ZESTAW II

Pytanie 1:

Zgodnie z załączonymi w dokumentacji kartami otworów na odcinku od km 59+750 do km 60+875 km tj. otwory od 70 – 79 stwierdzono występowanie nasypów budowlanych z piasków drobnych, pylastych, gliniastych itp. Otwory geologiczne załączone do przetargu zostały wykonane tylko do głębokości 2,0m. Podczas wizji lokalnej w terenie stwierdzono, że na w/w odcinku droga przebiega przez dolinę rzeki „Niedźwiedzicy” a istniejąca droga poprowadzona jest w nasypie przekraczającym wysokość 2,0 m.

 Podczas wizji w terenie dokonano wierceń geologicznych w celu ustalenia gruntów zalegających poniżej poziomu nasypów. Na odcinku od 59+800 do 60+800 dokonano pięciu wierceń. W czterech przekrojach stwierdzono zaleganie torfów udokumentowane na zdjęciach i opisie karty otworu. W km 59+ 810 str. prawa torf na głębokości od 2,8 do 3,9 m warstwa grubości 1,1m,

Następnie w przekroju 60+130 str. prawa stwierdzono występowanie torfu na głębokości od 4,5m do 6,0 m. grubość warstwy 1,5m.

Podana głębokość zalegania torfu mierzona była od góry nasypu. W kolejnym przekroju w km 60+170 str. lewa torf i namuł stwierdzono na głębokości od 5,50 do7,5m jest to odwiert wykonany najbliżej rzeki „Niedźwiedzicy” głębokość zalegania jest tu najniższa, gdyż istniejący w tym miejscu nasyp jest wyższy niż na początku i końcu przedmiotowego odcinka.

W czwartym  przekroju w km 60 +802 str. lewa stwierdzono występowanie torfu i namułu na głębokości od 1,8m do 3,6 m, grubość warstwy 1,8m.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że wykonując roboty zgodnie z załączonym Projektem budowlanym zostanie wykonany obiekt z wadą. Zwracamy się zatem o wykonanie uzupełniającej dokumentacji geologicznej,  poprawienie dokumentacji technicznej oraz poprawienie załączonej dokumentacji przetargowej (przedmiarów) o roboty konieczne do wykonania uwzględniające faktyczny stan gruntów zalegających pod nasypem.

Odpowiedź 1:

Roboty wykonywane będą w  koronie drogi. Pod istniejącym nasypem zalega warstwa gruntów nienośnych sprasowanych. Roboty wykonać zgodnie projektem. W strefie przepustu dokonać wymiany gruntów, pozostałe odcinki wykonać na istniejącym korpusie drogi.

Pytanie 2: Zwracamy się o załączenie poprawionego planu sytuacyjnego uwzględniającego włączenie się z istniejącej jezdni w nowoprojektowaną na początku przebudowywanego odcinka w km 59+724 (połączenie rowu, nawierzchni jezdni, chodnika, wygrodzeń, itp.). Powyższe jest niezbędne w celu określenia całkowitego zakresu robót do wyceny.

Odpowiedź 2:

Roboty drogowe należy rozpocząć w km 59+724 zgodnie z dokumentacją projektową. Nowe elementy drogi oraz infrastruktury nie kolidują z elementami już istniejącymi. Spadki rowów drogowych zapewniają odwodnienie pasa drogowego.

Pytanie 3: Zwracamy się o potwierdzenie że do wykonywania podbudowy nawierzchni jezdni, zjazdów, chodnika oraz ścieżki rowerowej należy zastosować kruszywo C 50/30.

Odpowiedź 3:

Podbudowę należy wykonać zgodnie z projektem i SST.

Pytanie 4: W związku z zastosowaniem wygrodzeń U-11a (szczeblinkowych) zwracamy się z pytaniem czy można zastosować w miejsce tych elementów balustrady OLSZTYŃSKIE w postaci ramy owalnej bez wypełnienia (słupek śr. 60,3 mm rama z rury śr. 48,3mm) koloru żółtego.

Odpowiedź 4:

Wygrodzenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 5: Z uwagi na szerokość pobocza wynoszącą 20 cm wzdłuż  ścieżki rowerowej brak jest możliwości ustawienia wygrodzeń poza skrajnią. Zwracamy się o zwiększenie szerokości pobocza oraz zwiększenia ilości robót ziemnych tj. nasypów tak aby po ustawieniu wygrodzeń była zachowana skrajnia dla ruchu rowerowego.

Odpowiedź 5:

Wygrodzenia (fundamenty) należy wykonać w skarpie wykonują stosowne zabezpieczenie stateczności fundamentów.

Pytanie 6: Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na roboty objęte zamówieniem od daty odbioru ostatecznego na okres objęty kryterium wyboru oferty tj. od 6-10 lat. Zwracamy się o wyodrębnienie okresu gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe na okres 3 lat .

Odpowiedź 6:

Okres gwarancji i rękojmi dotyczy całości wykonanych i odebranych robót.

Pytanie 7: Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu p. 8 podpunkt 6)  SIWZ o obowiązku pielęgnacji zieleni przez cały okres trwania gwarancji na zapis określający że okres pielęgnacji zieleni obowiązuję przez 2 lata od zakończenia inwestycji. Powyższa zmiana znacząco obniży wartość ofert przetargowych.

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie przewiduje zmian SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 8: Zamawiający w załączonym przedmiarze nie uwzględnia Kosztów ogólnych przygotowania i prowadzenia budowy.

Zwracamy się o dopisania pozycji w której wykonawca powinien uwzględnić koszty z zapisu SIWZ pkt. 15 ppkt.3 Wykonawca w cenie ryczałtowej oferty powinien uwzględnić  (koszty wymienione w pkt a ÷ w cenie ryczałtowej oferty ).

Odpowiedź 8:

Koszty ogólne przygotowania i prowadzenia budowy należy zawrzeć w ofertowej cenie ryczałtowej.

Pytanie 9: W §9 ust. 1 pkt. 2 i 3  zapis brzmi:

Wykonawca zapłaci kary umowne:

 2) za zwłokę w zakończeniu realizacji robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o
     którym owa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia

     następnego po upływie terminu określonego w § 2 ust. 3,

 • za zwłokę w zakończeniu realizacji zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 2 ust. 4,”

Kary w wysokości 0,5% są zbyt wygórowane i nieadekwatne do średniej rentowności kontraktów w branży budowlanej. Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości w/w kar do 0,1% wynagrodzenia brutto tak jak na ogłoszonym przez Zamawiającego przetargu „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614” .

Odpowiedź 9:

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Pytanie 10:  W §9 ust. 1 pkt. 4 zapis brzmi:

Wykonawca zapłaci kary umowne:

4) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów do odbioru ostatecznego, o których mowa w § 7 ust. 10, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego na przedłożenie dokumentów.

Kara w wysokości 0,1% jest zbyt wygórowane i nieadekwatne do średniej rentowności kontraktów w branży budowlanej. Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości w/w kar do 0,01% wynagrodzenia brutto tak jak na ogłoszonym przez Zamawiającego przetargu „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614”

Odpowiedź 10:

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Pytanie 11:  W §9 ust. 1 pkt. 5 zapis brzmi:

Wykonawca zapłaci kary umowne:

             5) za zwłokę w dostarczeniu poprawionych i uzupełnionych dokumentów do odbioru ostatecznego w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu na dostarczenia poprawionych i uzupełnionych dokumentów.

Kara w wysokości 0,1% jest zbyt wygórowane i nieadekwatne do średniej rentowności kontraktów w branży budowlanej. Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości w/w kar do 0,01% wynagrodzenia brutto tak jak na ogłoszonym przez Zamawiającego przetargu „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614”

Odpowiedź 11:

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Pytanie 12:   § 9 ust. 1 pkt. 6 wzoru umowy mówi:

„6) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia,.”

Kara w wysokości 0,1% jest zbyt wygórowane i nieadekwatne do średniej rentowności kontraktów w branży budowlanej. Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości w/w kar do 0,01% wynagrodzenia brutto tak jak na ogłoszonym przez Zamawiającego przetargu „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614”

Odpowiedź 12:

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Pytanie 13:   § 9 ust. 1 pkt. 9 wzoru umowy mówi:

„9) w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek ze zdarzeń takich jak: niewłaściwa organizacja terenu budowy, nieprzestrzeganie przepisów BHP, nieprawidłowe utrzymanie oznakowania tymczasowego, niestosowanie się do zasad prac pod ruchem, niewłaściwego utrzymania placu budowy - potwierdzonych przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego lub przedstawiciela Zamawiającego, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień występowania danego zdarzenia,.”

Kara w wysokości 0,05% jest zbyt wygórowane i nieadekwatne do średniej rentowności kontraktów w branży budowlanej. Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości w/w kar do 0,01% wynagrodzenia brutto tak jak na ogłoszonym przez Zamawiającego przetargu „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614”

Odpowiedź 13:

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Pytanie 14:   § 9 ust. 1 pkt. 10 wzoru umowy mówi:

„10) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego
w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień występowania zdarzenia,.”

Kara w wysokości 0,05% jest zbyt wygórowane i nieadekwatne do średniej rentowności kontraktów w branży budowlanej. Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości w/w kar do 0,01% wynagrodzenia brutto tak jak na ogłoszonym przez Zamawiającego przetargu „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614”

Odpowiedź 14:

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Pytanie 15:   § 9 ust. 1 pkt. 14 wzoru umowy mówi:

„14) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla osób wskazanych do pełnienia funkcji określonych w § 13 ust. 1 umowy będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,  za każde zdarzenie,.”

Kara w wysokości 0,05% jest zbyt wygórowane i nieadekwatne do średniej rentowności kontraktów w branży budowlanej. Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości w/w kar do 0,01% wynagrodzenia brutto tak jak na ogłoszonym przez Zamawiającego przetargu „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614”

Odpowiedź 15:

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Pytanie 16:   § 9 ust. 1 pkt. 15 wzoru umowy mówi:

„15) w przypadku braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,.”

Kara w wysokości 0,05% jest zbyt wygórowane i nieadekwatne do średniej rentowności kontraktów w branży budowlanej. Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości w/w kar do 0,01% wynagrodzenia brutto tak jak na ogłoszonym przez Zamawiającego przetargu „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614”

Odpowiedź 16:

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Pytanie 17:   Zwracamy się do Zamawiającego o wprowadzenie limitu kar umownych w wysokości 30% wynagrodzenia brutto tak jak na ogłoszonym przez Zamawiającego przetargu „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614”

Odpowiedź 17:

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Pytanie 18:   Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie minimalnego okresu gwarancji z 6 lat na 3 lata oraz   maksymalnego okresu gwarancji z 10 lat na 7 lat tak jak na ogłoszonym przez Zamawiającego przetargu „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614”

Odpowiedź 18:

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Pytanie 19:   Zwracamy się o poprawienie przedmiarów robót  poz. 47 d.8.5 „Wykonanie ścieków ulicznych z kostki granitowej na ławie betonowej” wykonywanej zgodnie z rys.6.5 „Szczegół ścieków drogowych”. Wyliczona ilość z planu sytuacyjnego proj. rynny wahadłowej z kostki  granitowej wynosi 956 mb a nie jak podano w przedmiarze  20mb.

Odpowiedź 19:

Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 20:   Zgodnie z przedmiarem i rys.6.3 należy ustawić krawężnik granitowy natomiast zgodnie z rys. 6.5 należy ustawić krawężnik betonowy. W związku z rozbieżnościami zapisów dokumentacji projektowej Zwracamy się o podanie z jakiego materiału należy zastosować krawężniki na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź 20:

Należy wycenić zastosowanie krawężników granitowych.

Pytanie 21:   Zgodnie z ZRID Wojewoda nałożył obowiązek przebudowy drogi powiatowej 1239B i drogi gminnej G102756 co zostało oznaczone na planie sytuacyjnym jedynie jako tereny czasowego zajęcia. Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji technicznej i przetargowej o zakres robót koniecznych do wykonania na przedmiotowych drogach tj. planu sytuacyjnego, przekrojów normalnych ze szczegółami konstrukcyjnymi DP 1239B i DG G102765 oraz dodania  pozycji przedmiarowych z tym związanych.

Odpowiedź 21:

Prace wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Czasowe zajęcie wskazuje powierzchnię zajęcia, zakres robót określa dokumentacja projektowa.

Pytanie 22:   Zwracamy się o zwiększenie ilości kosztorysie ofertowym w pozycji 21 „Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 35cm. Wg obliczeń powinno być:

 800*10,2+110= 8270m2

Odpowiedź 22:

Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 23:   W kosztorysie ofertowym w pozycji 16 „Wykonanie studni” jest podany nr SST D 03.02.01, który nie występuje. Zwracamy się o dodanie SST.

Odpowiedź 23:

W załączeniu brakujące SST.

Pytanie 24:   W Opisie Technicznym z katalogu „B.1.3 Wzmocnienie podłoża” przy wmoznieniach W1 i W4 występuję geosiatka wzmacniająca o wytrzymałości wzdłuż i poprzek pasma 20kN/m, natomiast na rys. 3.1 w legendzie opisane są siatki o wytrzymałości 30 kN/m. Zwracamy się o wyjaśnienie o jakiej wytrzymałości geosiatki mają być zastosowane.

Odpowiedź 24:

Zastosować zbrojenie min. 20kN/m

Pytanie 25:   W opisie pozycji „4 d.2.2” załączonego kosztorysu „KO – wzmocnienie podłoża W3” występuje gr. warstwy 20 cm natomiast na rys. 3.1 oraz w OT z katalogu „B.1.3 Wzmocnienie podłoża” występują warstwy o gr. 25 cm. Zwracamy się o wyjaśnienie jakiej grubości ma być warstwa materaca przy wzmocnieniu podłoża W3.

Odpowiedź 25:

Wykonać warstwę grubości 25cm

Pytanie 26: Zwracamy się o dodanie pozycji wykonania zjazdów indywidualnych w ilości 29+40+26+73+53+97+60+35+97+78+31=619 m2  o konstrukcji zgodnie z opisem technicznym: 

Odpowiedź 26:

Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 27:   W związku z brakiem możliwości stwierdzenia przydatności gruntu z wykopu do wbudowania w nasyp zwracamy się o rezygnację z  pozycji nr: 9 d.3.1 (roboty poprzeczne) i poz.12.d.3.2 na (wykop w nasyp z transportem) z kosztorysu drogowego na rzecz pozycji 10 d.3.1 „Wykop na odkład” w ilości

5 005,95 m3 + 2539,27m3 + 34281,27 m3 = 41 826,49m3

Odpowiedź 27:

W tabeli robót ziemnych Projektant zaznaczył przekroje z których grunt nadaje się do wbudowania.
Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 28:   W nawiązaniu do pytania 27 zwracamy się o dodanie pozycji kosztorysowej nasyp z dokopu w ilości: 5 005,95 m3 + 2539,27m3 = 7 545,22 m3

Odpowiedź 28:

W tabeli robót ziemnych Projektant zaznaczył przekroje z których grunt nadaje się do wbudowania.
Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 29:   Zwracamy się o zwiększenie ilości pozycji przedmiarowej 38 d.7.1 „Humusowanie z obsianiem skarp” z kosztorysu drogowego. Ilość pomierzona wynosi 38 820 m2.

Odpowiedź 29:

Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 30:   Zwracamy się o zwiększenie ilości pozycji przedmiarowej „KO – wzmocnienie podłoża W3” poz. 3 d.2.2 „Ułożenie geowłókniny wzmacniającej”. Pomierzona ilość wynosi 22 637,55m2.

Odpowiedź 30:

Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 31:   Zwracamy się o zwiększenie ilości pozycji przedmiarowej „KO – wzmocnienie podłoża W3” poz. 6 d.3.2 „Ułożenie geowłókniny separacyjnej”. Pomierzona ilość wynosi 3 097,3 m2.

Odpowiedź 31:

Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 32:   Zwracamy się o zwiększenie ilości pozycji przedmiarowej KO poz. 14 d.4.1. „Wykonanie przykanalików z PVC fi200”. Pomierzona ilość wynosi 544m.

Odpowiedź 32:

Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 33:   Dokumentacja projektowa oraz SST przewiduje wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z asfaltu lanego MA 8. W związku z faktem że asfalt lany stosuje się na obiektach mostowych jako warstwę ochronną zwracamy się o dopuszczenie wykonania nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego AC 5S, AC 8S lub AC 11S. Jednocześnie informujemy iż nawierzchnie ścieżek rowerowych w ramach zadania Green Velo (Inwestor Urząd Marszałkowski) wykonane są z betonu asfaltowego AC 5S. Beton asfaltowy jest powszechnie stosowanym rodzajem mieszanki mineralno asfaltowej stosowanej do wykonania nawierzchni ścieżek rowerowych.

Odpowiedź 33:

Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pod warunkiem zastosowania materiałów równoważnych o takich samych lub wyższych parametrach technicznych. Zmiana materiału wymaga zatwierdzenia przez Projektanta
i Nadzór oraz zgody Zamawiającego.

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE/PRZEPUSTY

Pytanie 34:   Dotyczy: Poz. kosztorysowa nr 2.1  Przepusty pod koroną drogi P-10

W kosztorysie ofertowym w poz. 5 d.2.1   do wykonania w opisie jest rura stalowa fi 800, natomiast dokumentacja projektowa zakłada wykonanie konstrukcji o przekroju eliptycznej o wymiarach 7,60m/4,35m; L=22,10m.

Prosimy o potwierdzenie że wykonać należy konstrukcję o przekroju eliptycznym oraz zmianę w Kosztorysie Ofertowym.

Odpowiedź 34:

Przepust należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

 

Pytanie 35:   Dotyczy: Przepust P-10: Poz. kosztorysowa nr 6.1  Rozbiórka obiektów budowlanych

W kosztorysie ofertowym w poz. 10 d.6.1 należy wycenić rozbiórkę istniejących mostów i przepustów. W dokumentacji projektowej brak jest rysunków inwentaryzacji istniejących obiektów inżynierskich.

Z uwagi na zryczałtowaną wartość robót od wyceny prosimy o udostępnienie brakującej dokumentacji projektowej (inwentaryzacja istniejących obiektów inżynierskich) oraz zmianę w Kosztorysie Ofertowym na rzeczywiste ilości robót do wykonania.

Odpowiedź 35:

Zamawiający załącza przedmiary dotyczące rozbiórki istniejących przepustów objętych inwestycją.

Pytanie 36:   Dotyczy: Przepust P-10

Udostępniona dokumentacja techniczna przepustu P-10 przewiduje do wykonania wieniec żelbetowy konstrukcji stalowej (Rysunek 2.2 Przepust P-10;). Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w ramach inwestycji należy wykonać w/w wieniec żelbetowy? Jeśli tak to, w których pozycjach kosztorysowych należy uwzględnić wycenę zbrojenia i betonu?

Odpowiedź 36:

Wieniec należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną. Koszt jego wykonania należy ująć w ofertowej cenie ryczałtowej.

Pytanie 37:   Dotyczy: Przepust P-10

Udostępniona dokumentacja techniczna przepustu P-10 przewiduje do wykonania parasol ochronny nad konstrukcją stalową z geomembrany i geowłókniny (Rysunek 2.1 Przepust P-10; przekrój podłużny). Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w ramach inwestycji należy wykonać w/w parasol ochronny? Jeśli tak to, w których pozycjach kosztorysowych należy uwzględnić wycenę parasola ochronnego?

Odpowiedź 37:

Parasol ochronny należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną. Koszt jego wykonania należy ująć w ofertowej cenie ryczałtowej.

ZESTAW III

Pytanie 1: Pytania dotyczące postępowania przetargowego

 1. Zgodnie z art. 45 ustawy prawo zamówień publicznych „ Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia”. 3% z ogłoszonego planu zamówień publicznych brutto 6 150 000 zł wynosi 184 500zł. Wykonawca wnosi o zmianę wysokości wadium, gdyż jest ono nieadekwatne do wartości zamówienia i niezgodne z

Odpowiedź1:

            Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie. Wysokość wadium została określona adekwatnie do wartości szacunkowej zamówienia, określonej na podstawie aktualnych kosztorysów inwestorskich.

Pytanie 2: Pytania dotyczące całego zakresu zamówienia

 1. Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o tabele robót ziemnych, zdjęcia humusu i humusowania.

Odpowiedź 2:

Tabela robót ziemnych znajduje się w materiałach przetargowych dotyczących Kosztorysu Ofertowego.

Ilości robót dotyczących humusu podane są w kosztorysie ofertowym.

Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 3: Pytania dotyczące zakresu „Umocnienie skarp”

 1. Wykonawca wnosi o sprecyzowanie czy geowłóknina separacyjna, materac z pospółki oraz zakotwienie gabionów z georusztu występują na całej długości umocnienia skarpy w ilości i rozłożeniu jak na rysunkach projektu wykonawczego (tj. pierwszy odcinek 30m – rysunek 5.11 w PW oraz drugi odcinek 8m – rysunek 5.12 w PW). Wykonawca wnosi o weryfikację ilości przedmiarowych w przedmiarze „Umocnienie skarp” (według Wykonawcy za małe ilości przyjęto m.in. dla pozycji ułożenia georusztu, wykonania umocnienia skarp z gabionów itd.).

Odpowiedź 3a:

Geowłóknina separacyjna, materace, zakotwienia występują na całej długości gabionów.

Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

 

 1. W przedmiarze w pozycji 9 zapisano wykonanie umocnienia skarp z gabionów kamiennych (1x1x1m), a w projekcie na rys. 5.11 oraz 5.12 widać, że kosze mają mieć wysokość 0,5m. Wykonawca wnosi o sprecyzowanie wymiarów wymaganego kosza gabionowego z uwagi na sprzeczne zapisy w przedmiarze i projekcie.

Odpowiedź 3b:

Umocnienie skarp należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 4: Pytania dotyczące zakresu „Wzmocnienie podłoża W3”

W przedmiarze w pozycji 4 zapisano grubość materaca równą 0,20m, natomiast w projekcie (rysunek 3.1. projekt wzmocnienia wykonawczy) grubość materaca przyjęto 25cm. Wykonawca wnosi o sprecyzowanie, jaką grubość materaca z pospółki wykonać.

Odpowiedź 4:

Materac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 5: Pytania dotyczące zakresu „Inżynieria ruchu”

 1. Zgodnie z zapisem SST D-07.05.01 należy zastosować bariery stalowe ochronne o parametrach H1W1. Bariery drogowe o wymaganych w specyfikacji parametrach zgodnie z naszą wiedzą są niedostępne na rynku polskim. W związku z tym Wykonawca wnosi o wyrażenie zgody na zastosowanie barier drogowych SP 09/4 N2W5A oraz SP 09/2 H1W5A zgodnie z opisem zawartym w przedmiarze robót w pozycji 2.4. D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe tj. „Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych, przekładkowych SP-09/4, SP-09/2 z umocowaniem elementów U-1c”.

Odpowiedź 5:

Zamawiający dopuszcza wykonanie barier na obiektach inżynierskich o parametrach N2W5A o łącznej długości 458mb.

Pytanie 6: Pytania dotyczące zakresu „Przepust P10”

 1. W przedmiarze widnieje zapis, że przepust ma być wykonany z rury stalowej fi800. W projekcie przepust ten jest podatny z blachy falistej (szer. 7,60m, wys. 4,35m) z arkuszy o gr. 7mm o karbowaniu 200x55mm. Wykonawca wnosi o sprecyzowanie jak dany przepust ma zostać wykonany.

Odpowiedź 6a:

Przepust należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

 1. Przy wykonaniu przepustu P10 w projekcie przewidziano zabezpieczenie wykopu ścianką Larssen 603 o wys. 7,50m oraz długości około 51m. Brak takiej pozycji w przedmiarze. Wykonawca wnosi o uściślenie, czy dana robota ma zostać wykonana w trakcie realizacji i należy jej koszt doliczyć do wartości zamówienia. Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o SST dotyczące wykonania danej roboty.

Odpowiedź 6b:

Zabezpieczenie wykopu należy zawrzeć w cenie ryczałtowej.

 1. Przy wykonaniu przepustu P10 przewidziano w projekcie wykonanie nad przepustem warstw z geowłókniny o masie min. 500g/m2 oraz geomembrany PP o gr. 1,0mm. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej ułożenia geomembrany. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający zrezygnował z ułożenia geomembrany czy należy ją ułożyć w trakcie realizacji zgodnie z projektem (proszę o podanie obmiaru oraz pozycji, do której należy doliczyć koszt wykonania).

Odpowiedź 6c:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.                                                                                                       

Pytanie 7: Pytania dotyczące zakresu „Roboty drogowe”

 1. Zaprojektowano wykonanie ścieżki rowerowej z asfaltu lanego MA8 35/50 grubości 4cm. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonania na nawierzchnię tradycyjną z betonu asfaltowego?

Odpowiedź 7a:

Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pod warunkiem zastosowania materiałów równoważnych o takich samych lub wyższych parametrach technicznych. Zmiana materiału wymaga zatwierdzenia przez Projektanta
i Nadzór oraz zgody Zamawiającego.

 1. Wykonawca wnosi o oznaczenie na projekcie długości poszczególnych przepustów pod zjazdami bądź udostępnienie tabeli przepustów (jeśli taka istnieje w projekcie) w celu weryfikacji poprawności ilości w przedmiarze.

Odpowiedź 7b:

Zamawiający nie posiada tabeli przepustów. Długość poszczególnych przepustów należy określić na podstawie projektu budowlanego.

 1. Zaprojektowano wykonanie rynny wahadłowej z kostki granitowej (około 960mb). Wykonawca prosi o sprecyzowanie czy dany element ma zostać wykonany w trakcie realizacji oraz wnosi o wskazanie pozycji przedmiarowej, do której należy doliczyć koszt jej wykonania. W przedmiarze w pozycji 47. Założono wykonanie 20m ścieku ulicznego – czego dotyczy ta pozycja?

Odpowiedź 7c:

Rynnę wahadłową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

 1. Proszę o wskazanie gdzie ma zostać wbudowana warstwa ścieralna z nawierzchni z kostki betonowej z pozycji 37 przedmiaru.,

Odpowiedź 7d:

Warstwę ścieralną nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

ZESTAW IV

Pytanie 1: Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o specyfikacje techniczną branży telekomunikacyjnej dotyczącą budowy kanału technologicznego oraz przebudowy i zabezpieczenia istniejących sieci telekomunikacyjnych.

Odpowiedź 1:

Szczegółowe specyfikacje techniczne branży telekomunikacyjnej dotyczące budowy kanału technologicznego oraz przebudowy i zabezpieczenia istniejących sieci telekomunikacyjnych znajdują się w dokumentacji przetargowej w katalogu PW\B.8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 

Białystok, 09.05.2018 r.


26/04/2018    S81    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2018/S 081-180632

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 063-138910)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk – Granica Państwa.

II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk – Granica Państwa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/04/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 063-138910

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:
Zamiast:
Data: 15/05/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 25/05/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert:
Zamiast:
Data: 15/05/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/05/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.04.2018 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa”, tj.: w SIWZ – Istotne warunki zamówienia: w Rozdziale XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 25.05.2018 roku.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie z dnia 24.04.2018 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 24.04.2018 r.


UZUPEŁNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje uzupełnienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa”, tj.: uzupełnieniu ulegają materiały dotyczące dokumentacji geologicznej.

 

Uzupełnienie SIWZ z dnia 18.04.2018 r. (SIWZ uzupełnienie 18.04.2018 r.) dostępne do pobrania poniżej w Załączniku.

 

Białystok, 18.04.2018 r.


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa” tj. wyjaśnia co następuje:

Pytanie: Zwracamy się o załączenie do dokumentacji przetargowej opracowanej w fazie projektowania dokumentacji geologicznej (plan wierceń, karty otworu, profile, opis itp.).

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia materiały przetargowe o dokumentację geologiczną.

 

Białystok, 18.04.2018 r.


30/03/2018    S63    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2018/S 063-138910

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa.

II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45222000
45232300
45231400
45330000
45221111
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - Granica Państwa.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: PBU1/0039/16
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie planowane jest do dofinansowania z Projektu pn.: Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy przygranicznej infrastruktury drogowej w województwie podlaskim i rejonie grodzieńskim z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

W tej sekcji zostały wpisane:

1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji):

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

Potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określona przez zamawiającego.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w SIWZ (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego)

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia):

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć dokumenty określone w §5 pkt 1) – 10) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie: wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Okreslony w sekcji III.1.2).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Posiadanego doświadczenia zawodowego

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającym na budowie/ rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o wartości minimum 2 000 000 PLN (brutto) z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

2. Osób zdolnych do wykonania zamówienia

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

1) Kierownik budowy,

2) Kierownik robót drogowych,

3) Kierownik robót na drogowych obiektach inżynierskich,

4) Kierownik robót telekomunikacyjnych,

5) Kierownik robót elektroenergetycznych,

6) Kierownik robót sanitarnych,

7) Geodeta.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki realizacji umowy i ewentualnych zmian umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/05/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/05/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok – sala konferencyjna –pok. Nr 213, w siedzibie Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 60 %.

Okres gwarancji i rękojmi – 20 %.

Termin zakończenia realizacji robót – 20 %.

3. Dotyczy sekcji IV.2.6): Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

6. W przypadku, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu.

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

10. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ – Istotne warunki zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp,

2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się:

3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/03/2018

Dokumentacja

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Godlewski - Wydział Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2018-03-30

Wprowadzający: Krzysztof Godlewski

Modyfikujący: Krzysztof Godlewski

Data modyfikacji: 2018-06-13

Opublikował: Krzysztof Godlewski

Data publikacji: 2018-03-30