Dostawa oprogramowania i urządzeń komputerowych z podziałem na zadania: 1. Dostarczenie licencji na oprogramowanie, 2. Dostawa urządzeń typu firewall, 3. Dostawa podzespołów komputerowych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych, 4. Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, 5 Modernizacja centrali telefonicznej.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie 1

 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę oprogramowania i urządzeń komputerowych z podziałem na zadania: Zadanie 1: Dostarczenie licencji na oprogramowanie, zakończone zostało wyborem oferty A.P.N. PROMISE S. A. ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział firmy:

 1. Virtual Technologies Sp. z o. o., ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice (przy kryterium oceny: cena/termin dostawy – z ceną ofertową 59 663,61 zł. – termin dostawy 20 dni) – oferta została odrzucona,
 2. P.N. PROMISE S. A. ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa (przy kryterium oceny: cena/termin dostawy – z ceną ofertową 55 860,24 zł. – termin dostawy 20 dni) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., okres gwarancji 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,
 3. KOMA NORD Sp. z o. o. ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia (przy kryterium oceny: cena/termin dostawy – z ceną ofertową 64 518,42 zł. – termin dostawy 20 dni) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 51,95 pkt., okres gwarancji 40,00 pkt., razem – 91,95 pkt.,
 4. INNOVATION TECHNOLOGY Sp. z o. o. ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin (przy kryterium oceny: cena/termin dostawy – z ceną ofertową 55 935,48 zł. – termin dostawy 20 dni) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 59,92 pkt., okres gwarancji 40,00 pkt., razem – 99,92 pkt.,
 5. Centrum Informatyki ZETO S. A. ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok (przy kryterium oceny: cena/termin dostawy – z ceną ofertową 59 817,36 zł. – termin dostawy 20 dni) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 56,03 pkt., okres gwarancji 40,00 pkt., razem – 96,03 pkt..

 

Białystok, dnia 26.11.2018 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie 2

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę oprogramowania i urządzeń komputerowych z podziałem na zadania: Zadanie 2: Dostawa urządzeń typu firewall, zakończone zostało wyborem oferty Centrum Informatyki ZETO S. A. ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział firmy:

 1. KOMA NORD (przy kryterium oceny: cena/okres gwarancji – z ceną ofertową 105 425,76 zł. – okres gwarancji minimalny okres gwarancji wskazany w SIWZ) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 51,43 pkt., okres gwarancji 0,00 pkt., razem – 51,43 pkt.,
 2. Centrum Informatyki ZETO S. A. ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok – z ceną ofertową 90 360,72 zł. – okres gwarancji 12 miesięcy lub więcej do podstawowego okresu gwarancji) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., okres gwarancji 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..

 

Białystok, dnia 26.11.2018 r.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na zadanie 5

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę oprogramowania i urządzeń komputerowych z podziałem na zadania: Zadanie 5: Modernizacja centrali telefonicznej, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Białystok, dnia 23.11.2018 r.


INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY na zadanie 5

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę oprogramowania i urządzeń komputerowych z podziałem na zadania: Zadanie 5: Modernizacja centrali telefonicznej, na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 4 ww. ustawy oferta złożona przez firmę  ARS Serwis ul. Krochmalna 32A lok. 5, 00-864 Warszawa - Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - została odrzucona.

Białystok, dnia 23.11.2018 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie 4

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę oprogramowania i urządzeń komputerowych z podziałem na zadania: Zadanie 4: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, zakończone zostało wyborem oferty firmy DKS Sp. z o. o. ul. Energetyczna 15,              80-180 Kowale.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział firmy:

 1. Digital Solutions Dystrybucja Polska Sp. z o. o. ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa (przy kryterium oceny: cena/okres gwarancji – z ceną ofertową 27 770,94 zł. – okres gwarancji minimalny okres gwarancji wskazany w SIWZ) – oferta została odrzucona,
 2. MAGRA Wilhelm&Wspólnicy Sp. Jawna, ul. Wodzisławska 55, 44-200 Rybnik (przy kryterium oceny: cena/okres gwarancji – z ceną ofertową 16 981,38 zł. – okres gwarancji 12 miesięcy lub więcej do podstawowego okresu gwarancji) – oferta została odrzucona,
 3. DKS Sp. z o. o. ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale (przy kryterium oceny: cena/okres gwarancji – z ceną ofertową 21 328,20 zł. – okres gwarancji 12 miesięcy lub więcej do podstawowego okresu gwarancji) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., okres gwarancji 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..

 

Białystok, dnia 22.11.2018 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zad. 3

 

      Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę oprogramowania i urządzeń komputerowych z podziałem na zadania: Zadanie 3: Dostawa podzespołów komputerowych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych, zakończone zostało wyborem oferty Centrum Informatyki ZETO S. A., ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział firmy:

 1. Virtual Technologies Sp. z o. o., ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice (przy kryterium oceny: cena/okres gwarancji – z ceną ofertową 14 392,23 zł. – okres gwarancji minimalny okres gwarancji wskazany w SIWZ) – oferta została odrzucona,
 2. Centrum Informatyki ZETO S. A. ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok (przy kryterium oceny: cena/okres gwarancji – z ceną ofertową 16 560,72 zł. – okres gwarancji 12 miesięcy lub więcej do podstawowego okresu gwarancji) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., okres gwarancji 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..

 

Białystok, dn. 2018.11.21


Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Zadanie 1:

kwota jaką dysponuje Zamawiający:

na Zadanie 1: 55 400,41 zł z możliwością przesunięcia środków między zadaniami

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

(brutto)

Termin dostawy

03

Virtual Technologies Sp. z o. o. ul. Damrota 6/301,       40-022 Katowice

59 663.61

20 dni

04

PROMISE Grupa APN Promise ul. Domaniewska 44a,                 02-672 Warszawa

55 860,24

20 dni

05

KOMA NORD Sp. z o. o. ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia

64 518,42

20 dni

08

INNOVATION IN TECHNOLOGY Sp. z o. o. ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin

55 935,48

20 dni

09

Centrum Informatyki ZETO S. A. ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok

59 817,36

20 dni

 

Zadanie 2:

kwota jaką dysponuje Zamawiający:

na Zadanie 2: 83 330,94 zł z możliwością przesunięcia środków między zadaniami

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

(brutto)

Okres gwarancji

05

KOMA NORD Sp. z o. o. ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia

105 425,76

minimalny okres gwarancji wskazany w SIWZ 

09

Centrum Informatyki ZETO S. A. ul. Skorupska 9,                  15-048 Białystok

90 360,72

12 miesięcy lub więcej do podstawowego okresu  gwarancji

Zadanie 3:

kwota jaką dysponuje Zamawiający:

na Zadanie 3: 15 150,76 zł z możliwością przesunięcia środków między zadaniami

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

(brutto)

Okres gwarancji

01

Virtual Technologies Sp. z o. o. ul. Damrota 6/301,       40-022 Katowice

14 392,23

 minimalny okres gwarancji wskazany w SIWZ 

09

Centrum Informatyki ZETO S. A. ul. Skorupska 9,                  15-048 Białystok

16 560,72

12 miesięcy lub więcej do podstawowego okresu  gwarancji

 

Zadanie 4:

kwota jaką dysponuje Zamawiający:

na Zadanie 4: 24 382,91 zł z możliwością przesunięcia środków między zadaniami

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

(brutto)

Okres gwarancji

06

Digital Solutions Dystrybucja Polska Sp. z o. o.               ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa

27 770,94

  minimalny okres gwarancji wskazany w SIWZ 

07

MAGRO Wilhelm & Wspólnicy Sp. Jawna, ul. Wodzisławska 55, 44-200 Rybnik

16 981,38

12 miesięcy lub więcej do podstawowego okresu  gwarancji

10

DKS Sp. z o. o. ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale

21 328,20

12 miesięcy lub więcej do podstawowego okresu  gwarancji

 

Zadanie 5:

kwota jaką dysponuje Zamawiający:

na Zadanie 5: 11 085,38 zł z możliwością przesunięcia środków między zadaniami

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

(brutto)

Okres gwarancji

02

ARS Serwis ul. Krochmalna 32A lok. 5, 00-864 Warszawa

10 854,75

  minimalny okres gwarancji wskazany w SIWZ 

 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

Białystok, dn. 2018.11.08


UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 08.11.2018 R.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Dostawę oprogramowania i urządzeń komputerowych z podziałem na zadania: 1. Dostarczenie licencji na oprogramowanie, 2. Dostawa urządzeń typu firewall, 3. Dostawa podzespołów komputerowych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych, 4. Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, 5. Modernizacja centrali telefonicznej.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w SIWZ: 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

14.5

jest: Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

powinno być: Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

14.7

jest: Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

powinno być: Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

14.8

jest: Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

powinno być: Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

17.2  

   jest:  Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 9:30 dnia 31.10.2018 r.

powinno być: Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 9:30 dnia 08.11.2018 r.

Pkt. 23 KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

ppkt. c)

jest: Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy dla komputerów i 24 miesiące dla osprzętu i monitorów

powinno być: Okres gwarancji nie może być krótszy niż:

 • 36 miesięcy dla firewalli i urządzenia wielofunkcyjnego
 • 24 miesiące dla urządzeń sieciowych, drukarki etykiet
 • 12 miesięcy dla dysków

SIWZ po zmianach można pobrać w załączniku poniżej. Zmiany zaznaczono czerwona czcionką.

Białystok, dn. 29.10.2018 r.


Ogłoszenie nr 500259389-N-2018 z dnia 29-10-2018 r.

Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500254571-N-2018
Data: 23/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 5066786300000, ul. ul. Elewatorska  6, 15620   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (url): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-31, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-08, godzina: 09:30


UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 31.10.2018 R.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Dostawa oprogramowania i urządzeń komputerowych z podziałem na zadania: 1. Dostarczenie licencji na oprogramowanie, 2. Dostawa urządzeń typu firewall, 3. Dostawa podzespołów komputerowych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych,4. Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, 5. Modernizacja centrali telefonicznej.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w SIWZ:  

 1. W załącznikach do ofert na wszystkie zadania dopisano: (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) oraz na zadaniach: 2,3,4 zmieniono parametry urządzeń
 2. W istotnych warunkach zamówienia dokonano zmian w:
 3. 3 „opis przedmiotu zamówienia”,

 pkt.7 7 „warunki udziału w postępowaniu” dot. zadania 3,

 pkt. 17 „miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”.

 SIWZ.po zmianach, załączniki do pobrania w załaczniku poniżej.

Białystok.2018.10.23

 


Białystok, dn. 23.10.2018 r.

Ogłoszenie nr 500254863-N-2018 z dnia 23-10-2018 r.

Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500254571-N-2018
Data: 23/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 5066786300000, ul. ul. Elewatorska  6, 15620   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (url): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zdolności technicznej lub zawodowej: Zadanie 1 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie oprogramowania o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, Zadanie 2 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie urządzeń typu firewall o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, Zadanie 3 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie urządzeń sieciowych i peryferyjnych o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, Zadanie 4 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie urządzenia wielofunkcyjnego (kolorowa laserowa kserokopiarka/drukarka/skaner o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, Zadanie 5 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie centrali telefonicznej o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zdolności technicznej lub zawodowej: Zadanie 1 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie oprogramowania o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, Zadanie 2 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie urządzeń typu firewall o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, Zadanie 3 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie urządzeń sieciowych i peryferyjnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 10 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, Zadanie 4 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie urządzenia wielofunkcyjnego (kolorowa laserowa kserokopiarka/drukarka/skaner o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, Zadanie 5 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie centrali telefonicznej o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie nr 500254571-N-2018 z dnia 23-10-2018 r.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 635657-n-2018
Data: 12/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 5066786300000, ul. ul. Elewatorska  6, 15620   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (url): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zdolności technicznej lub zawodowej: Zadanie 1 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie oprogramowania o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, Zadanie 2 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie urządzeń typu firewall o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, Zadanie 3 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie podzespołów komputerowych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, Zadanie 4 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie urządzenia wielofunkcyjnego (kolorowa laserowa kserokopiarka/drukarka/skaner o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, Zadanie 5 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie centrali telefonicznej o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zdolności technicznej lub zawodowej: Zadanie 1 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie oprogramowania o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, Zadanie 2 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie urządzeń typu firewall o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, Zadanie 3 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie urządzeń sieciowych i peryferyjnych o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, Zadanie 4 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie urządzenia wielofunkcyjnego (kolorowa laserowa kserokopiarka/drukarka/skaner o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, Zadanie 5 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie centrali telefonicznej o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Część nr 3
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: zadanie 3: Dostawa podzespołów komputerowych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: zadanie 3: Dostawa urządzeń sieciowych i peryferyjnych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-26, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-31, godzina: 09:30

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na:

 Dostawa oprogramowania i urządzeń komputerowych z podziałem na zadania:

 1. Dostarczenie licencji na oprogramowanie,
 2. Dostawa urządzeń typu firewall,
 3. Dostawa podzespołów komputerowych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych,
 4. Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego,
 5. Modernizacja centrali telefonicznej,

 wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1.

W związku z ww. postepowaniem cz. 1 proszę o informację czy Zamawiający jest uprawniony do zakupu licencji Microsoft dla instytucji rządowych?

 

Odpowiedź:

Zamawiający jest uprawniony do zakupu licencji Microsoft dla instytucji rządowych.

 

Pytanie 2.

Dotyczy zadania nr 2.

Zamawiający specyfikuje w Urządzenie firewall typu 2-5 szt.:

1. Parametry wydajnościowe

1

Przepustowość firewalla

Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 0,95 Gbps dla pakietów 512 B oraz nie mniej niż 9 GbpS dla pakietów 64 B

 1. Czy w opisie przedmiotu zamówienia nie wystąpiła omyłka? Czy punkt powyżej nie powinien brzmieć:

„Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 0,95 Gbps dla pakietów 512 B oraz nie mniej niż 0,95 Gbps dla pakietów 64 B”?

 

Odpowiedź:

W opisie nastąpiła omyłka pisarska.

„Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 0,95 Gbps dla pakietów 512 B oraz nie mniej niż 0,95 Gbps dla pakietów 64 B”

 

Pytanie 3.

Zamawiający specyfikuje:

(…)

Urządzenie firewall typu 2 – 5 szt.

Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

1. Parametry wydajnościowe

1

Przepustowość firewalla

Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 0,95 Gbps dla pakietów 512 B oraz nie mniej niż 9 Gbps dla pakietów 64 B

(…)

 

Zamawiający specyfikując wydajność urządzenia firewall typ 2 odnośnie przepustowości określił następujące wymagane minimalne parametry techniczne: „Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 0,95 Gbps dla pakietów 512 B oraz nie mniej niż 9 Gbps dla pakietów 64 B”.

Przepustowość firewall’a zwykle maleje wraz z obsługą pakietów o mniejszej wielkości. Zamawiający zaś dla specyfikowanego typu firewalla wymaga niemal 10-krotnie większej przepustowości właśnie dla małych pakietów – 64B w stosunku do wydajności dla pakietów większych – 512B.

Tak wyspecyfikowany parametr prowadzi do konieczności zaoferowania znacząco przeskalowanego i zarazem znacząco droższego urządzenia w celu spełnienia wartości specyfikowanego parametru.

Model wzorcowy przedstawiony przez Zamawiającego posiada przepustowość dla pakietów 64B o wartości 0,95 Gbps co naszym zdaniem potwierdza omyłkę przy specyfikowaniu wartości parametru.

Zważywszy na powyższe zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający skoryguje dość oczywistą naszym zdaniem omyłkę wartości specyfikowanego parametru?

Odpowiedź:

j.w.

 

Pytanie 4.

W rozdziale 7 SWIZ. Warunki udziału w postępowaniu , pkt.7.2. Zamawiający specyfikuje,

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

(…)

 • Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zadanie 2 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie urządzeń typu firewall o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 

(..)

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku : dostawa urządzeń typu firewall o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł (brutto), wykazanie przez Wykonawcę wykonania zadania polegającego  na dostawie urządzeń typu firewall, jako sumę wartości dostawy: urządzeń firewall  i zaawansowanego urządzenia sieciowego (przełącznika modularnego )  z funkcjami  bezpieczeństwa, tj.  posiadającego funkcjonalność filtrowania ruchu, a także wykrywania złośliwych ataków i ostrzegania w sytuacji występowania potencjalnego zagrożenia?

 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ.

 

Pytanie 5.

Dotyczy: Zadanie 3

Ze względu na to, że Zamawiający nie opisał wymaganego rodzaju gwarancji, czy Zamawiający dopuszcza gwarancję return to base service na drukarki oraz skanery?

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza gwarancję Return to Base Service na skanery.

W przypadku drukarek zamawiający wymaga gwarancji typu Next Business Day Onsite Hardware Support.

 

Pytanie 6.

W rozdziale 7 SWIZ. Warunki udziału w postępowaniu , pkt.7.2. Zamawiający specyfikuje,

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

(…)

 • Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zadanie 3 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie podzespołów komputerowych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

(..)

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku : dostawa podzespołów komputerowych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł. (brutto) wykazanie przez Wykonawcę wykonania zadania polegającego  na dostawie urządzeń sieciowych i peryferyjnych, z pominięciem podzespołów komputerowych, które według wiedzy Wykonawcy stanowią  nieznaczną wartość specyfikowanego przez Zamawiającego zadania nr 3.

 

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis. Aktualny zapis brzmi:

wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie urządzeń sieciowych i peryferyjnych o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

 

Pytanie 7.

W rozdziale 7 SWIZ. Warunki udziału w postępowaniu i pkt.7.2. Zamawiający specyfikuje,

7.2.0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące.

(…)

1) Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zadanie 3 wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie podzespołów komputerowych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych o wartości nie mniejsze] niż 10 000 zi. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających', czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a\jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,

(…)

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku: dostawa podzespołów komputerowych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł (brutto) wykazanie przez Wykonawcę wykonania zadania polegającego na dostawie urządzeń sieciowych i peryferyjnych, z pominięciem podzespołów komputerowych, które według wiedzy Wykonawcy stanowią nieznaczną wartość specyfikowanego przez Zamawiającego zadania nr 3.

Odpowiedź:

j.w.

 

 

 

Pytanie 8.

Dotyczy: Zadanie 4 -dostawa  urządzenia wielofunkcyjnego

Czy  jest wymagane posiadanie aktualnego zaświadczenia autoryzacji uzyskanego od przedstawiciela  na serwis  i sprzedaż proponowanego  urządzenia?

 

Odpowiedź:

Tak. Wymagane jest zaświadczenie od przedstawiciela na serwis  i sprzedaż proponowanego  urządzenia

 

Pytanie 9.

Czy w zadaniu 4, urządzenie ma być wyposażone w opcje, o których mowa w wierszach

KL:

14 – faks

29 – kaseta dodatkowa

31 – finisher

Czy chodzi wyłącznie o to, aby urządzenie miało możliwość ich podłączenia?

 

Odpowiedź:

Urządzenie musi być wyposażone w:

14 – faks – NIE

29 – kaseta dodatkowa                – TAK

31 – finisher – TAK

 

Pytanie 10.

Wykonawca w związku z udziałem w postępowaniu na zamówienie publiczne dot. Dostawa oprogramowania i urządzeń komputerowych z podziałem na zadania: część IV Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, zwraca się z prośbą o wyjaśnienie części specyfikacji i odpowiedź na pytanie:

Czy Zamawiający wymaga modułu faxu oraz modułu finiszera?

 

Odpowiedź:

j.w.

 

Pytanie 11.

Dot. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 4: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, wymagane minimalne parametry (specyfikacja techniczna ) urządzeń .

Czy Zamawiający opisując w/w urządzenie (tabelka poz. j/n ) ma na myśli wielkości pojemności opcjonalne, czy realne-standard, czy w pozycji KL26 pojemność wejściowa papieru standard 1150  to wielkości, które Wykonawca musi spełnić  tj. podajnik boczny 150 arkuszy , kaseta1 i kaseta 2 po 500 arkuszy i KL30  pojemność  odbiorcza max. 100 arkuszy pozostałe to są opcje?

 

 KL26

Pojemność wejściowa papieru

Standard: 1150 arkuszy

Maks.: 6650 arkuszy

KL27

Kaseta 1

500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m2

KL28

Kaseta 2

500 arkuszy, A5-SRA3, 52-256 g/m2

KL29

Kaseta dodatkowa

2 x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m2

KL30

Pojemność odbiorcza

Maks.: 100 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń

KL31

Pojemność odbiorcza z finiszerem

Maks.: 3300 arkuszy

 

Odpowiedź:

Zamawiający opisując urządzenie ma na myśli wielkości pojemności minimalne wymagane (standard) oraz opcjonalne (maks.).

Wymagane są:

kaseta 1 (KL27) – minimum 500 arkuszy

kaseta 2 (KL28) – minimum 500 arkuszy

Kaseta dodatkowa (KL29) – minimum 2 x 500 arkuszy

finiszer (KL31)

 

Pytanie 12.

Dot. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 4: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego , wymagane minimalne parametry ( specyfikacja techniczna ) urządzeń .

Czy Zamawiający opisując w/w urządzenie wymaga dostarczenia finiszera  ?

 

Odpowiedź:

TAK.

 

Pytanie 13.

Dot. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 4: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego , wymagane minimalne parametry (specyfikacja techniczna ) urządzeń .

Czy Zamawiający opisując w/w urządzenie  wymaga dostarczenia podstawy kopiarki  DK-510 wskazującej na urządzenie wolnostojące?

 

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby urządzenie wielofunkcyjne było wolnostojące.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 26.10.2018 R.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

                  Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Dostawa oprogramowania i urządzeń komputerowych z podziałem na zadania: 1. Dostarczenie licencji na oprogramowanie, 2. Dostawa urządzeń typu firewall, 3. Dostawa podzespołów komputerowych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych,4. Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, 5. Modernizacja centrali telefonicznej.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w SIWZ:

16.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie dotyczy.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

17.1 Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany w części I, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem odpowiednio do zadania :

Oferta na: Dostawę oprogramowania i urządzeń komputerowych z podziałem na zadania: zadanie ……………………………………………………………

17.2  Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 9:30 dnia 26.10.2018 r.

17.3 W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie określonym w pkt17.2, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.

17.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt 17.2.

17.5 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 17.1, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.

17.6 Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu określonym w pkt 17.2 o godz. 10:00 - sala konferencyjna- pok. Nr 213, w siedzibie Zamawiającego.

17.7 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17.8 Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, ceny ofertowe oraz inne szczegóły, które uzna za istotne. Koperty oznaczone „WYCOFANE” nie będą otwierane, zostanie tylko odczytana nazwa Wykonawcy.

17.9 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

17.10  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.

 

SIWZ po zmianie z dn. 18.10.2018 roku do pobrania w załączniku poniżej. Zmiany zaznaczono czerwoną czcionką.

 

Białystok, dn.18.10.2018 r.

 


Ogłoszenie nr 500251448-N-2018 z dnia 18-10-2018 r.

Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 635657-N-2018
Data: 12.10.2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 5066786300000, ul. ul. Elewatorska  6, 15620   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (url): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-10-22, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-10-26, godzina: 09:30,

 


Ogłoszenie nr 635657-N-2018 z dnia 2018-10-12 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku:

Dostawa oprogramowania i urządzeń komputerowych z podziałem na zadania: 1. Dostarczenie licencji na oprogramowanie, 2. Dostawa urządzeń typu firewall, 3. Dostawa podzespołów komputerowych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych, 4. Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, 5 Modernizacja centrali telefonicznej.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5066786300000, ul. ul. Elewatorska  6 , 15620   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 15-620 Białystok ul. Elewatorska 6


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oprogramowania i urządzeń komputerowych z podziałem na zadania: 1. Dostarczenie licencji na oprogramowanie, 2. Dostawa urządzeń typu firewall, 3. Dostawa podzespołów komputerowych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych, 4. Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, 5 Modernizacja centrali telefonicznej.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa oprogramowania i urządzeń komputerowych z podziałem na zadania: 1. Dostarczenie licencji na oprogramowanie, 2. Dostawa urządzeń typu firewall, 3. Dostawa podzespołów komputerowych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych, 4. Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, 5 Modernizacja centrali telefonicznej.

II.5) Główny kod CPV: 48000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

32420000-3

30232100-5

32552310-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolności technicznej lub zawodowej: Zadanie 1 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie oprogramowania o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, Zadanie 2 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie urządzeń typu firewall o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, Zadanie 3 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie podzespołów komputerowych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, Zadanie 4 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie urządzenia wielofunkcyjnego (kolorowa laserowa kserokopiarka/drukarka/skaner o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, Zadanie 5 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie centrali telefonicznej o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy (odpowiednio na zadanie), 2) Załącznik do oferty (odpowiednio do zadania), 3) Wycena ofertowa (odpowiednio na zadanie), 4) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, 5) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania; 6) Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00

okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-22, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

zadanie: 1. Dostarczenie licencji na oprogramowanie.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zadanie: 1. Dostarczenie licencji na oprogramowanie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

zadanie 2: Dostawa urządzeń typu firewall.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: zadanie 2: Dostawa urządzeń typu firewall.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32420000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

zadanie 3: Dostawa podzespołów komputerowych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zadanie 3: Dostawa podzespołów komputerowych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

zadanie 4: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: zadanie 4: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

zadanie 5: Modernizacja centrali telefonicznej.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: zadanie 5: Modernizacja centrali telefonicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32552310-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówien Publicznych

Data wytworzenia: 2018-10-12

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Modyfikujący: Andrzej Kiszko

Data modyfikacji: 2018-11-26

Opublikował: Andrzej Kiszko

Data publikacji: 2018-10-12