Dostawa fabrycznie nowych zestawów komputerowych oraz licencji na pakiety biurowe z podziałem na zadania: Zadanie 1: Dostawa zestawów komputerowych, Zadanie 2: Dostarczenie licencji na pakiety biurowe.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie 2

 

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych zestawów komputerowych oraz licencji na pakiety biurowe z podziałem na zadania: Zadanie 2: Dostarczenie licencji na pakiety biurowe, zakończone zostało wyborem oferty Towarzystwa Handlowego ALPLAST Sp. z o. o. Sp. K., ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział firmy:

 • „RYNEK 13” Dorota Krzysiek. Jacek Piasecki S. J., ul. Gen. J. Bema 2/9, 50-265 Wrocław (przy kryterium oceny: cena/termin dostawy – z ceną ofertową 20 996,10 zł. – termin dostawy 20 dni) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 58,73 pkt., termin dostawy 40,00 pkt., razem – 98,73 pkt.,
 • Towarzystwa Handlowego ALPLAST Sp. z o. o. Sp. K., ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin (przy kryterium oceny: cena/termin dostawy – z ceną ofertową 20 553,30 zł. – termin dostawy 20 dni) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., termin dostawy 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,
 • Centrum Informatyki „ZETO” S. A., ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok (przy kryterium oceny: cena/termin dostawy – z ceną ofertową 21 143,70 zł. – termin dostawy 20 dni) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 58,32 pkt., termin dostawy 40,00 pkt., razem – 98,32 pkt..

Białystok, dn. 2018.09.03


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Zadanie 1

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych zestawów komputerowych oraz licencji na pakiety biurowe z podziałem na zadania: Zadanie 1: Dostawa zestawów komputerowych, zakończone zostało wyborem oferty Centrum Informatyki „ZETO” S. A., ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięła udział firma:

Centrum Informatyki „ZETO” S. A., ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok (przy kryterium oceny: cena/okres gwarancji – z ceną ofertową 96 170,01 zł. – okres gwarancji 24 miesiące lub więcej do podstawowego okresu gwarancji) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., okres gwarancji 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..

 

Białystok, dn. 2018.08.31


Zbiorcze zestawienie ofert

Zadanie 1:

kwota jaką dysponuje Zamawiający:

na Zadanie 1: 100 000,00 zł z możliwością pozyskania dodatkowych środków       

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

(brutto)

Okres gwarancji

03

Centrum Informatyki „ZETO” S.A.

ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok

Zadanie 1: 96 170,01

24  miesiące lub więcej do podstawowego okresu  gwarancji

 

Zadanie 2:

kwota jaką dysponuje Zamawiający:

na Zadanie 2: 25 000,00 zł z możliwością pozyskania dodatkowych środków

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

(brutto)

Termin dostawy

01

"RYNEK 13" Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki S.J.

ul. Gen. J. Bema 2/9, 50-265 Wrocław

Zadanie 2:

20 996,10

Termin dostawy wynoszący  20 dni

02

Towarzystwo Handlowe ALPLAST Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin

Zadanie 2:

20 553,30

Termin dostawy wynoszący  20 dni

03

Centrum Informatyki „ZETO” S.A.

ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok

Zadanie 2:

21 143,70

Termin dostawy wynoszący  20 dni

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej

- wzór oświadczenia dostępny poniżej w załączniku

29.08.2018 r.


Zmiana terminu składania ofert na dzień 29.08.2018 r.


Ogłoszenie nr 500198442-N-2018 z dnia 20-08-2018 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 603544-N-2018
Data: 10/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 5066786300000, ul. ul. Elewatorska  6, 15620   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (url): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8)
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 30
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 60

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2.2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Termin dostawy 40,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Zad. 1: Okres gwarancji 40,00 Zad. 2: Termin dostawy 40,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1: Dostawa zestawów komputerowych, pkt. 4) i 5)
W ogłoszeniu jest: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 30 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin dostawy 40,00
W ogłoszeniu powinno być: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 60 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Okres gwarancji 40,00

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Dostawa fabrycznie nowych zestawów komputerowych oraz licencji na pakiety biurowe z podziałem na zadania: Zadanie 1: Dostawa zestawów komputerowych, Zadanie 2: Dostarczenie licencji na pakiety biurowe.

I. Zamawiający wprowadza zmiany w SIWZ:

 1. rozdział 3 opis przedmiotu zamówienia – Notebook, dla parametru „Waga i wymiar”, wymagane minimalne wartości parametru otrzymuje brzmienie:

 

„Waga max 2.4 kg z zewnętrznym napędem optycznym i baterią

 Szerokość: max.378 mm

 Głębokość: max.264 mm

 Wysokość: max.210 mm”

 

 1. rozdział 3 opis przedmiotu zamówienia – Notebook, dla parametru „Wymagania dodatkowe”, wymagane minimalne wartości parametru otrzymuje brzmienie:

 

„Wbudowane porty i złącza:

1 x VGA i 1 x HDMI 1.4 lub DisplayPort,

4 szt USB , w tym 2 szt. USB 3.0, 1 szt. USB 3.1 Typ-C,

1x  RJ-45,

1 x złącze słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO),

Wbudowany czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC

Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 a/b/g/n/ac wraz z Bluetooth 4.0 COMBO, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express.

Klawiatura podświetlana, odporna na zalanie

Touchpad/Clickpad

Zewnętrzny napęd optyczny podłączany przez USB 8x DVD +/- RW DL.

Dołączony nośnik ze sterownikami.”

 

 1. zmienia pkt. 4, otrzymuje brzmienie:

 

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wskazany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w cz. 3. (oraz w formularzy oferty – w przypadku zaoferowania dodatkowego okresu gwarancji – dotyczy zadanie 1) Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru przedmiotu zamówienia.”

 

 1. zmienia pkt. 6 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, który otrzymuje brzmienie:

„Zadanie 1: Zamówienie należy zrealizować maksymalnie w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy.

Zadanie 2: Zamówienie należy zrealizować maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.”

 1. 4. zmienia pkt. 23 KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, który otrzymuje brzmienie:

„23. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

na Zadanie 1:

 1. Oferty oceniane będą w 2 etapach.

I etap    – ocena merytoryczna ofert według kryteriów określonych w pkt. 2.

II etap – badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu – badaniu będzie podlegać tylko oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w poniższych kryteriach.

 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
  • (C) cena 60 %
  • (G) Okres gwarancji – 40%

1) Przez kryterium cena (C) Zamawiający rozumie całkowity koszt realizacji zamówienia. Do oceny Zamawiający przyjmuje cenę brutto wpisaną przez Wykonawcę w formularzu oferty. Liczba punktów w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 %

gdzie:

C – ilość punktów przyznana za cenę

C min – najniższa cena w złożonych ofertach

C b – cena badanej oferty

100- wskaźnik stały

60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena  może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

 

2) Punktacja za kryterium Okres gwarancji (G)

Okres gwarancji poszczególnych składowych zestawów

Punktacja

Minimalny okres gwarancji wskazany w SIWZ

0 punktów

+ 12 miesięcy do podstawowego okresu gwarancji

20 punktów

+ 24  miesięcy lub więcej do podstawowego okresu  gwarancji

40 punktów

Zaoferowany okres gwarancji producenta dla urządzenia.

a) W przypadku podania okresu gwarancji innego, niż podany w tabeli powyżej w celu ustalenia punktacji w tym kryterium okres gwarancji zostanie zaokrąglony do najbliższego wskazanego w tabeli w dół.

b) Maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium wyniesie 40,00.

c) Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy dla komputerów i 24 miesiące dla osprzętu i monitorów

d) Jeśli Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że zaoferowano okres gwarancji wymieniony jako minimalny w SIWZ.

 

Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C) +(G)

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

na Zadanie 2:

 1. Oferty oceniane będą w 2 etapach.

I etap    – ocena merytoryczna ofert według kryteriów określonych w pkt. 2.

II etap – badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu – badaniu będzie podlegać tylko oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w poniższych kryteriach.

 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
  • (C) cena 60 %
  • (T) termin dostawy40 %

1) Przez kryterium cena (C) Zamawiający rozumie całkowity koszt realizacji zamówienia. Do oceny Zamawiający przyjmuje cenę brutto wpisaną przez Wykonawcę w formularzu oferty. Liczba punktów w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 %

gdzie:

C – ilość punktów przyznana za cenę

C min – najniższa cena w złożonych ofertach

C b – cena badanej oferty

100- wskaźnik stały

60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena  może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

 

2) Przez kryterium Termin dostawy (T) do oceny Zamawiający przyjmuje Termin dostawy wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Zgodnie z warunkami SIWZ maksymalny  Termin dostawy - w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie:

 • Termin dostawy w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy - 0 pkt
 • Termin dostawy w ciągu 25 dni od dnia podpisania umowy - 20 pkt
 • Termin dostawy w ciągu 20 dni od dnia podpisania umowy - 40 pkt

Jeżeli Wykonawca zaproponuje Termin dostawy krótszy niż 20 dni od dnia podpisania umowy to do oceny takiej oferty zostanie przyjęty Termin dostawy 20 dni od dnia podpisania umowy. Oferty, w których:

 • nie zostanie podany Termin dostawy lub
 • będzie on dłuższy niż maksymalny Termin dostawy określony przez Zamawiającego tj. w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy - zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

 

Oferta w kryterium Termin dostawy może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

 

Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C) + (T)

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

 1. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) towar lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – informację należy złożyć w druku oferty.

 1. Zamawiający poprawia w  ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o czym niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 2. Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy, jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.1) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) we wskazanym terminie.

Uwaga: faks nie jest oryginałem ani kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem Przesłanie przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie za pośrednictwem faksu, a następnie doręczone Zamawiającemu oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę po upływie terminu zostanie uznane za niezłożenie wymaganego dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie.

2) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 4 ustawy uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze faksem do Zamawiającego w terminie wskazanym, a oryginał pisma (wyjaśnień) przesłany listem doręczony zostanie w terminie późniejszym.

 

II: we wzorze umowy na Zadanie 1,

1) Termin realizacji zamówienia §2 otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji zamówienia: w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia…..

 

2) §9 otrzymują brzmienie:

„Sprzedający udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wskazany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ - cz. 3. (oraz w formularzy oferty – w przypadku zaoferowania dodatkowego okresu gwarancji) Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru przedmiotu zamówienia.”

 

III: załącznik do oferty Zadanie 1 Zestawy komputerowe - po zmianie z dnia 20.08.2018 oraz formularz ofertowy zadanie 1 - po zmianie z dnia 20.08.2018 dostępne do pobrania w załączniku poniżej.

 

Dokumenty po zmianie z dnia 20.08.2018 r. dostępne do pobrania w załączniku poniżej. Zmiany zaznaczono czerwoną czcionką.

 

Białystok, dn. 20.08.2018 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Dostawę fabrycznie nowych zestawów komputerowych oraz licencji na pakiety biurowe z podziałem na zadania: Zadanie 1: Dostawa zestawów komputerowych, Zadanie 2: Dostarczenie licencji na pakiety biurowe, wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1:

Dotyczy: Zadanie 1: Dostawa zestawów komputerowych, poz. Notebook

Zamawiający specyfikuje:

 

Waga i wymiary

Waga max 2.1 kg z napędem optycznym i baterią

(…)

 

Wymagania dodatkowe

(…)

Napęd optyczny 8x DVD +/- RW DL.

 

1a)Według wiedzy Wykonawcy aktualnie dostępne w ofercie rynkowej notebooki nie posiadają wbudowanego napędu optycznego.

Wobec powyższego czy Zamawiający dopuści zaoferowanie notebooków bez wbudowanego napędu optycznego ale z dołączonym zewnętrznym napędem optycznym podłączanym poprzez port USB.

Odpowiedź 1a:

W związku z brakiem wbudowanego napędu optycznego w dostępnych na rynku notebookach Zamawiający dopuszcza zaoferowanie notebooków bez wbudowanego napędu optycznego, ale z dołączonym zewnętrznym napędem optycznym, podłączanym poprzez port USB.

 

1b) Brak wbudowanego w obudowę notebooka napędu optycznego  pozwala na osiągnie niskiej wagi komputera przenośnego. Waga zewnętrznych napędów optycznych jest nieco wyższa niż tych wbudowanych.

Wobec powyższego czy Zamawiający dopuści zaoferowanie notebooków o wadze 2,33 kg z zewnętrznym napędem optycznym i baterią.

Odpowiedź 1b:

W związku z brakiem wbudowanego napędu optycznego w dostępnych na rynku notebookach i konieczności dodania zewnętrznego napędu, co wiąże się ze zwiększeniem wagi zestawu, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie notebooków o wadze 2,4 kg z zewnętrznym napędem optycznym i baterią.

 

Pytanie nr 2

Dotyczy: Zadanie 1: Dostawa zestawów komputerowych, poz. Zestaw komputerowym 1, Zestaw komputerowym 2 i Notebook

Zamawiający w opisie procesorów przy zestawie komputerowym 1, zestawie komputerowym 2 i notebooku wymaga dołączenia do oferty wydruków ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzających spełnienie wymogów SWIZ .

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty w/w wydruków w języku angielskim?

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty w/w wydruków w języku angielskim.

Białystok, dnia 20.08.2018 r.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Dostawa fabrycznie nowych zestawów komputerowych oraz licencji na pakiety biurowe z podziałem na zadania: Zadanie 1: Dostawa zestawów komputerowych, Zadanie 2: Dostarczenie licencji na pakiety biurowe

Zamawiający wprowadza zmiany w SIWZ pkt. 17 ust. 2 na następujący:

„17.2. Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku   ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 29.08.2018 roku.”

 

SIWZ po zmianie z dn. 16.08.2018 roku do pobrania w załączniku poniżej. Zmiany zaznaczono czerwoną czcionką.

Białystok, dn. 2018.08.16


Ogłoszenie nr 500195597-N-2018 z dnia 16-08-2018 r.

Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 603544-N-2018
Data: 10/08/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 5066786300000, ul. ul. Elewatorska  6, 15620   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (url): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-08-22, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-08-29, godzina: 09:30


Ogłoszenie nr 603544-N-2018 z dnia 2018-08-10 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku: Dostawa fabrycznie nowych zestawów komputerowych oraz licencji na pakiety biurowe z podziałem na zadania: Zadanie 1: Dostawa zestawów komputerowych, Zadanie 2: Dostarczenie licencji na pakiety biurowe.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5066786300000, ul. ul. Elewatorska  6 , 15620   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowych zestawów komputerowych oraz licencji na pakiety biurowe z podziałem na zadania: Zadanie 1: Dostawa zestawów komputerowych, Zadanie 2: Dostarczenie licencji na pakiety biurowe.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa fabrycznie nowych zestawów komputerowych oraz licencji na pakiety biurowe z podziałem na zadania: Zadanie 1: Dostawa zestawów komputerowych, Zadanie 2: Dostarczenie licencji na pakiety biurowe.

II.5) Główny kod CPV: 30213000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213100-6
30231300-0
48000000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zadanie 1 – wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na dostawie komputerów o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zadanie 2 – Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu na to zadanie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy odpowiednio na zadanie: 1,2, 2) Wycena ofertowa odpowiednio na zadanie: 1,2, 2) Załącznik do oferty (odpowiednio do zadania), 3) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 1 (dot. zad. 1), 4) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – Zał. Nr 2; 5) Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 4.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-22, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1: Dostawa zestawów komputerowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1: Dostawa zestawów komputerowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5, 30231300-0, 30213100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2: Dostarczenie licencji na pakiety biurowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2: Dostarczenie licencji na pakiety biurowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Godlewski - Wydział Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2018-08-10

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Modyfikujący: Andrzej Kiszko

Data modyfikacji: 2018-09-03

Opublikował: Andrzej Kiszko

Data publikacji: 2018-08-10