Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Hajnówce cz. 2

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. 11-go Listopada 253 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie adaptacji budynku na potrzeby brygady patrolowej w Hajnówce cz. 2 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), ponieważ oferta z najniższą ceną 290 907,30 zł przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 256 400,73zł.

 

Białystok, 23.07.2018 r.


Zbiorcze zestawienie ofert

 kwota jaką dysponuje Zamawiający: 256 400,73 zł.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

(brutto)

Okres gwarancji i rękojmi

………………

1

Zakład Ogólnobudowlany

Wiesław Szerszunowicz

16-060 Zabłudów

kol. Zabłudów 5/2

346 337,47

4 lata

 

2

GRIN Budownictwo sp. z o.o.

16-002 Nowe Aleksandrowo

ul. Pogodna 57A

561 249,00

4 lata

 

3

WIKBUD

Wiesław Kiśluk

17-300 Siemiatycze

ul. Wysoka 72D/11

290 907,30

4 lata

 

 

Białystok, 23.07.2018 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na „Adaptację budynku na potrzeby brygady patrolowej w Hajnówce cz. 2”, wyjaśnia co następuje: 

I

Pytanie 1: 

Prosimy o wyjaśnienie jakie dokumenty określają zakres robót do wykonania:

- czy zakres prac należy wycenić wg. przedmiarów – zgodnie z zapisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt.3.2.2 „Dokładny zakres rzeczowy i asortymentowy robót określają załączone przedmiary stanowiące element dokumentacji”

- czy zakres prac należy wycenić wg. dokumentacji – zgodnie z zapisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt.15.3 „ Przedmiar robót, dołączony do niniejszej SIWZ, jest wyłącznie dokumentem poglądowym. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego, wszelkie zauważone błędy, pomyłki, rozbieżności pomiędzy przedmiarem, a dokumentacją projektową i wystąpić do zamawiającego o rozstrzygnięcie”.

Odpowiedź 1:

Zakres prac należy wykonać wg.  przedmiaru zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pytanie 2: 

Prosimy o zamieszczenie rysunków zestawień dla projektowanej stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram.

Odpowiedź 2:

Ilość oraz wymiary stolarki należy przewidzieć w oparciu o rysunek - rzut przyziemia oraz resztę rysunków i opis techniczny.

Pytanie 3: 

Prosimy o wyjaśnienie jakie ościeżnice przy drzwiach płytowych należy wycenić w ofercie stalowe czy drewnopodobne, opaskowe czy zwykłe?

Odpowiedź 3:

W ofercie należy wycenić ościeżnice stalowe, zwykłe wraz z malowaniem w kolorze ścian.

Pytanie 4: 

Prosimy o wyjaśnienie jaką klasę odporności na włamanie mają posiadać drzwi zewnętrzne zgodnie z opisem z projektem architektury: „ DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE ANTYWŁAMANIOWE OCIEPLONE, O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘKSZYM OD 1,5W(M2K)”.

Odpowiedź 4:

Drzwi zewnętrzne mają być wyposażone w dwa zamki.

Pytanie 5: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wykonać nadproże stalowe zgodnie z rysunkiem konstrukcji K-1? Brak jest takich w załączonych przedmiarach budowlanych.

Odpowiedź 5:

Tak nadproże należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną  i w oparciu o rysunek K1.

Pytanie 6: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy należy ująć w ofercie wyposażenie łazienek: w pojemnik na papier toaletowy, podajnik mydła, pojemnik na ręczniki jednorazowe, kosz na zużyte ręczniki jednorazowe, kosz na odpady zgodnie z legendą na rysunku architektury nr A-1. Jeżli tak, to prosimy o podanie ich ilości, materiału z jakiego mają być wykonane i podanie pojemności dla poszczególnych elementów wyposażenia..

Odpowiedź 6:

W ofercie nie należy ujmować wyposażenia łazienek.

Pytanie 7: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy należy ująć w ofercie wyposażenie w szafkę na odzież wierzchnią, szafkę na odzież roboczą, szafkę porządkową zgodnie z legendą na rysunku architektury nr A-1. Jeżeli tak, to prosimy o podanie ich ilości, materiału z jakiego mają być wykonane poszczególne szafki.

Odpowiedź 7:

W ofercie nie należy ujmować wyposażenia w szafy o których mowa w pytaniu 7.

Pytanie 8: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy należy ująć w ofercie zabudowy meblowe stół i krzesła widoczne na rysunku Architektury nr A-1. Jeżeli tak, to prosimy o podanie materiału z jakiego mają być wykonane poszczególne meble.

Odpowiedź 8:

W ofercie nie należy ujmować wyposażenia w meble o których mowa w pytaniu 8.

Pytanie 9: 

Prosimy o wyjaśnienie, zgodnie ze sztuką budowlaną w pomieszczeniach mokrych (z kratkami ściekowymi) zaleca się wykonanie dodatkowej izolacji np. z folii w płynie na posadzkach oraz w pomieszczeniu prysznica dodatkowo na ścianach. Prosimy o wyjaśnienie, czy takie prace należy ująć w ofercie?

Odpowiedź 9:

Należy przewidzieć dodatkową izolację przeciw wodną na posadce oraz ścianach prysznica.

Pytanie 10: 

Z jakich materiałów i jakiej grubości należy wykonać parapety wewnętrzne?

Odpowiedź 10:

Parapety wewnętrzne wykonać z konglomeratu grubości min. 2 cm.

Pytanie 11: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wykonać izolacje dachu z 2x papy termozgrzewalnej oraz docieplenie ścian attykowych z obróbkami zgodnie z opisem do projektu wykonawczego „Charakterystyka i zakres robót do wykonania”? Brak jest takich prac w przedmiarach budowlanych.

Odpowiedź 11:

Należy wykonać docieplenie ścian attykowych z obróbkami. Izolacja dachu została wykonana w cz. 1 zadania.

Pytanie 12: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wykonać izolacje dachu z 2x papy termozgrzewalnej zgodnie z rysunkiem przekroju architektury, czy z 3x papy termozgrzewalnej zgodnie z opisem architektury „izolacja termiczna”, czy należy wykonać pokrycie dachu z „papy termozgrzewalnej i płyty warstwowej koloru szarego” zgodnie z opisem architektury „ wykończenie zewnętrzne”?

Odpowiedź 12:

Izolacja dachu została wykonana w cz. 1 zadania.

Pytanie 13: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wykonać daszek nad wejściem zgodnie z opisem do projektu wykonawczego „Charakterystyka i zakres robót do wykonania”? Jeżeli tak to prosimy o wyjaśnienie z jakich materiałów i jakiej wielkości. Brak jest takich prac w przedmiarach budowlanych.

Odpowiedź 13:

Izolację daszku nad wejściem należy wykonać z 1x papa podkładowa i 2x papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.

Pytanie 14: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy należy zamontować kraty w oknach zgodnie z opisem do projektu wykonawczego „Charakterystyka i zakres robót do wykonania”? Jeżeli tak to prosimy o wyjaśnienie czy to mają być nowe kraty czy kraty z demontażu. Jeżeli nowe to prosimy o informację z jakich prętów i w jaki sposób zabezpieczone antykorozyjnie. Brak jest takich prac w przedmiarach budowlanych

Odpowiedź 14:

Tak należy zamontować kraty z demontażu po ich uprzednim oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym.

Pytanie 15: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wykonać podjazdy i nawierzchnie utwardzone działki zgodnie z opisem do projektu wykonawczego „Charakterystyka i zakres robót do wykonania”? Jeżeli tak to prosimy o podanie powierzchni do utwardzenia i projektowanych warstw nawierzchni. Brak jest takich prac w przedmiarach budowlanych.

Odpowiedź 15:

Podjazdy i nawierzchnie utwardzone działki zostały wykonane w cz. 1 zadania.

Pytanie 16: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wykonać „ogrodzenia od strony działki wraz z bramą wjazdową” zgodnie z opisem do projektu wykonawczego „Charakterystyka i zakres robót do wykonania”? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości ogrodzenia, specyfikacji materiałowej, oraz informacji, czy bram wjazdowa ma być otwierana ręcznie czy automatycznie. Brak jest takich prac w przedmiarach budowlanych.

Odpowiedź 16:

Ogrodzenie od strony działki wraz z bramą wjazdową zostało wykonane w cz. 1 zadania.

II

Pytanie 1: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy docieplenie stropodachu w pomieszczeniu gospodarczym nr 7 i 8 należy wykonać z piany poliuretanowej gr. 15 cm otwarto komorowej czy zamknięto komorowej?.

Odpowiedź 1:

Izolację stropu należy wykonać metodą natryskową z piany poliuretanowej zamknięto komórkową.

Białystok, dn. 2018.07.17


Ogłoszenie nr 577552-N-2018 z dnia 2018-06-22 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku: Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Hajnówce cz. 2
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5066786300000, ul. ul. Elewatorska  6 , 15620   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
    Adres strony internetowej (URL): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, ul. 11-go Listopada 253 – pokój nr 5


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Hajnówce cz. 2
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Hajnówce cz. 2

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45332400-7

45310000-3

45421100-5

45453000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 105
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Doświadczenie Wykonawcy: W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na wykonaniu remontu/budowy/przebudowy/adaptacji budynku z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b) Osoby skierowane do realizacji zamówienia: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. (składa wykonawca na wezwanie zamawiającego). b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (składa wykonawca na wezwanie zamawiającego).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy, 2) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – Zał. Nr 2; 3) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 3; 4) Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 5.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-23, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Dzieszkowska-Bielska - Wydział Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2018-06-22

Wprowadzający: Krzysztof Godlewski

Modyfikujący: Krzysztof Godlewski

Data modyfikacji: 2018-07-23

Opublikował: Krzysztof Godlewski

Data publikacji: 2018-06-22