Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Ciechanowcu – etap II.

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

     Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. 11-go Listopada 253 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Adaptację budynku na potrzeby brygady patrolowej w Ciechanowcu – etap II, zakończone zostało wyborem oferty firmy:

PAWO s.c., 15-509 Białystok, Sobolewo, Szosa Baranowicka 80

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

1.BONUM FABRICA Sp. z o.o., 02-389 Warszawa, ul. Aleja Bohaterów Września 9 lok. 135 (przy kryterium oceny: cena/okres gwarancji i rękojmi – z ceną ofertową 312 420,00 zł – okres gwarancji i rękojmi 4 lata) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 46,09 pkt., okres gwarancji  i rękojmi 40,00 pkt., razem – 86,09 pkt. - oferta odrzucona

2.WIKBUD Wiesław Kiśluk, ul. Wysoka 72D/11, 17-300 Siemiatycze (przy kryterium oceny: cena/okres gwarancji i rękojmi – z ceną ofertową 274 836,70 zł – okres gwarancji i rękojmi 4 lata) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 52,39 pkt., okres gwarancji i rękojmi 40,00 pkt., razem – 92,39 pkt.

3. PPH-U „WIT” s.c. W. Średziński, P. Średziński, 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 44 - oferta odrzucona

4. Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Szerszunowicz, 16-060 Zabłudów, Kolonia Zabłudów 5/2 (przy kryterium oceny: cena/okres gwarancji i rękojmi – z ceną ofertową 262 359,00 zł – okres gwarancji i rękojmi 4 lata) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 54,89 pkt., okres gwarancji i rękojmi 40,00 pkt., razem – 94,89 pkt.

5. Zakład Remontowo-Budowlany Figura Paweł, 15-706 Białystok, ul. Gruntowa 5/84 (przy kryterium oceny: cena/okres gwarancji i rękojmi – z ceną ofertową 284 622,00 zł – okres gwarancji i rękojmi 4 lata) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 50,59 pkt., okres gwarancji i rękojmi 40,00 pkt., razem – 90,59 pkt. - oferta odrzucona

6.PAWO s.c., 15-509 Białystok, Sobolewo, ul. Szosa Baranowicka 80 (przy kryterium oceny: cena/okres gwarancji i rękojmi – z ceną ofertową 240 000,00 zł – okres gwarancji i rękojmi 4 lata) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., okres gwarancji i rękojmi 40,00 pkt., razem – 100 pkt.

  28.03.2018 r.


Zbiorcze zestawienie ofert

 kwota jaką dysponuje Zamawiający: 215 200,31zł. z możliwością pozyskania środków.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

(brutto)

Okres gwarancji i rękojmi

………………

1

BONUM FABRICA Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

ul. Aleja Bohaterów Września 9 lok. 135

312 420,00

4 lata

 

2

WIKBUD

Wiesław Kiśluk

17-300 Siemiatycze

ul. Wysoka 72D/11

274 836,70

4 lata

 

3

PPHU „WIT” s.c.

W. Średziński, P. Średziński

15-727 Białystok

ul. Hetmańska 44

366 048,00

4 lata

 

4

Zakład Ogólnobudowlany

Wiesław Szerszunowicz

16-060 Zabłudów

kol. Zabłudów 5/2

262 359,00

4 lata

 

5

Zakład Remontowo-Budowlany

Figura Paweł

15-706 Białystok

ul. Gruntowa 5/84

284 622,00

4 lata

 

6

PAWO s.c.

15-509 Białystok

Sobolewo, Szosa Baranowicka 80

 

240 000,00

4 lata

 

 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej

- wzór oświadczenia dostępny poniżej w załączniku

 

Białystok, 20.02.2018 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczachw związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na „Adaptację budynku na potrzeby brygady patrolowej w Ciechanowcu – etap II.”, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1: 

Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie montaż orynnowania i rur spustowych? Brak jest tej pozycji w przedmiarze, a roboty te wymienione są w opisie. Jeżeli tak proszę o podanie ich obmiaru.

Odpowiedź 1:

Orynnowanie zostało wykonane w etapie - I. Istniejące orynnowanie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem na czas wykonywania ocieplenia.

Pytanie 2: 

Proszę o zaktualizowanie opisu technicznego, a szczególnie o wykreślenie robót jakich nie trzeba wykonać w ramach zadania.

Odpowiedź 2:

Ze względu na brak możliwości edytowania Opisu technicznego Zamawiający wymienia prace do wykonania:

- wykonanie elewacji budynku,

- montaż barierek,

- wykonanie podjazdów, nasypów i nawierzchni utwardzonych działki,

-  wykonanie ogrodzenia od strony działek sąsiednich oraz remont ogrodzenia od strony drogi gminnej (wstawienie bramy przesuwnej).

Pytanie 3: 

Proszę o podanie grubości styropianu jakim trzeba ocieplić budynek. W przedmiarze podano gr. 10 cm, w opisie przedział 5-15 cm a na przekrojach przedział 5-10 cm. Proszę o sprecyzowanie.

Odpowiedź 3:

Część socjalna – gr 15 cm. Część garażowa 5-10 cm – zgodnie z rzutem przyziemia i projektem.

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający zgadza się na zastosowanie zamiennego rodzaju systemu docieplenia na inny niż podany w opisie technicznym i rysunkach szczegółów (w każdym z plików zaproponowane produkty są innego producenta) ?

Odpowiedź 4:

Tak. Metoda docieplenia powinna być zachowana. System dociepleń dowolnego producenta.

Pytanie 5: 

Proszę o podanie specyfikacji styropianu jakim trzeba będzie ocieplić fundament.

Odpowiedź 5:

Zastosować styropian przewidziany do ocieplenia fundamentów – o podwyższonych parametrach na uszkodzenia mechaniczne i zawilgocenia.

Pytanie 6: 

Proszę o udostępnienie zwymiarowanego rysunku balustrady wraz z podaniem średnic rur.

Odpowiedź 6:

Balustrada powinna zapewniać bezpieczeństwo użytkowania budynku. Średnica rury/profilu powinna zapewnić odpowiednią sztywność konstrukcji. Profil/rura ze stali kwasoodpornej. Wykonać zgodnie z warunkami technicznymi.

Pytanie 7: 

Proszę o podanie specyfikacji płytek które trzeba będzie przykleić na schodach.

Odpowiedź 7:

Płytka mrozoodporna, antypoślizgowa, rowkowana na krawędziach stopni.

Pytanie 8: 

Proszę o podanie specyfikacji ogrodzenia panelowego ( kolor, grubość prętów, ilość prętów).

Odpowiedź 8:

Panel ogrodzeniowy : wysokość 1,50 m, ocynk, grubość prętów – 4 mm, maksymalne wymiary oczka 50x300 mm.

Pytanie 9: 

Proszę o podanie specyfikacji bramy wjazdowej.

Odpowiedź 9:

Brama wjazdowa: przesuwana ręcznie, wypełnienie z paneli ogrodzeniowych (ocynk, grubość prętów – 4 mm, maksymalne wymiary oczka 50x300 mm), wymiary w świetle: wysokość 1,6 m, szerokość 5,00m.

Pytanie 10: 

W przedmiarze nie zostały uwzględnione obróbki blacharskie na ogniomurkach. Czy Wykonawca ma je uwzględnić w kosztorysie? Jeżeli tak proszę o podanie ich wymiarów i ilości.

Odpowiedź 10:

Wszystkie prace do wykonania zostały zawarte w przedmiarze robót.

Białystok, dn. 2018.02.12


Ogłoszenie nr 512822-N-2018 z dnia 2018-02-01 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku: Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Ciechanowcu – etap II.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5066786300000, ul. ul. Elewatorska  6 , 15620   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, ul. 11-go Listopada 253 – pokój nr 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Ciechanowcu – etap II.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Ciechanowcu – etap II.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 105
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Doświadczenie Wykonawcy: W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na wykonaniu remontu/budowy/przebudowy/adaptacji budynku o wartości nie mniejszej niż 150 000,00zł (brutto) z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b) Osoby skierowane do realizacji zamówienia: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. (składa wykonawca na wezwanie zamawiającego). b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (składa wykonawca na wezwanie zamawiającego).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy, 2) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania, 3) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, 4) Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-20, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Godlewski - Wydział Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2018-02-01

Wprowadzający: Katarzyna Dzieszkowska-Bielska

Modyfikujący: Katarzyna Dzieszkowska-Bielska

Data modyfikacji: 2018-08-08

Opublikował: Katarzyna Dzieszkowska-Bielska

Data publikacji: 2018-08-08