Ponowne wykorzystywanie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Podstawa prawna:

Ustawa dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352).

Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Ponownym wykorzystywaniem jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel dla którego informacja została wytworzona. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji publicznej, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizację pozarządową czy każdą zainteresowaną osobę.

Informacja sektora publicznego:

Informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu, o których mowa w art. 3 ustawy.

Informacja może być udostępniona do ponownego wykorzystania poprzez:

1)      opublikowanie jej w BIP;

2)      przekazanie jej na wniosek;

3)      udostepnienie w inny sposób niż w pkt 1-2, o ile zostało określone, że informacja może być ponownie wykorzystana.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji:

W celu uzyskania informacji do ponownego wykorzystywania należy sporządzić wniosek, który będzie zawierał elementy określone w art. 21 ust. 3 ww. ustawy lub skorzystać z pomocniczego wzoru wniosku zamieszczonego na dole strony i przesłać:

1)      pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl.;

2)      pocztą na adres:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
ul. Elewatorska 6,
15-620 Białystok

Przed wysłaniem wniosku prosimy o zapoznanie się z ustawą dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352).

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystania:

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom (art. 6 ww. ustawy):

1)     wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,

2)     ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy,

3)     w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw oraz które zostały wytworzone przez PZDW, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez PZDW,

4)     w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż PZDW.

 

Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego:

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie bip.pzdw.wrotapodlasia.pl obejmują:

1)      obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od PZDW w Białymstoku, tak aby informacja ta była widoczna;

2)      w przypadku pozyskania informacji ze stron BIP lub innych stron internetowych PZDW należy podać pełny adres URL strony, z której informację pozyskano;

3)      poinformowania o przetworzeniu informacji jeśli takiego przetworzenia dokonano oraz wskazania czy informacja została przetworzona w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to oznaczenia w jakich;

4)      usunięcia znaków graficznych PZDW w Białymstoku z informacji, która ma być ponownie wykorzystywana;

5)      ponownego wykorzystywania informacji w taki sposób, aby nie wprowadzać odbiorców w błąd.

PZDW w Białymstoku może określić również inne warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.  Wówczas PZDW w Białymstoku w szczególności określi warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Wykorzystanie informacji, która posiada warunki określone na stronie BIP jest równoznaczne z akceptacją warunków ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

PZDW w Białymstoku nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie: bip.pzdw.wrotapodlasia.pl.

Opłaty:

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie.

PZDW w Białymstoku może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. PZDW w Białymstoku może uwzględnić koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Ww. opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Środki odwoławcze:

Wnioskodawca, który otrzymał od PZDW w Białymstoku ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, ma prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania oferty, z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomi PZDW w Białymstoku o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia PZDW w Białymstoku przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu PZDW w Białymstoku, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach lub o wysokości opłat.

Od decyzji PZDW w Białymstoku o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat, która jest następstwem złożonego sprzeciwu, Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez PZDW w Białymstoku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia - za pośrednictwem PZDW w Białymstoku - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Jakubowski

Data wytworzenia: 2018-06-28

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Modyfikujący: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2018-08-22

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2017-03-17