Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO PRZEZ PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU

Podlaski Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  działając jako Administrator danych zgodnie
z art. 13  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako RODO informuje:

  1. Dane osobowe przetwarzane są przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok, tel. 85 67 67 130, sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych listownie wysyłając pismo na ww. adres lub adres e-mail: iod@pzdw.wrotapodlasia.pl.
  3. Monitoring stosowany jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z art. 60a ustawy o samorządzie województwa oraz art. 222 Kodeksu pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji. Obiekty i teren monitorowany zostały oznaczone za pomocą odpowiednich znaków graficznych.
  4. Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez Administratora pracownikom, w szczególności administrującym systemem monitoringu wizyjnego, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne, serwisowe, dozoru fizycznego, a także innym podmiotom/ osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 nagrania podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
  6. Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, po wcześniejszym umożliwieniu Administratorowi potwierdzenia tożsamości osoby, która chce skorzystać z tego prawa.
  7. Każda osoba, której dane dotyczą, jeśli wskazuje na to przepis prawa, posiada prawo do sprostowania, usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  8. Każda osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie jej danych osobowych narusza RODO.
  9. Decyzje wobec osób, których dane osobowe będą przetwarzane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Grygoruk - Wydział ds. informatyki

Data wytworzenia: 2018-07-17

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Modyfikujący: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2019-06-03

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2018-07-17