Zadanie A: Sprzedaż drewna opałowego złożonego na placu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży, ul. Poligonowa 30 w ilości 22,59m3 Zadanie B: Drzew przeznaczonych do wycinki i sprzedaży „na pniu” rosnących w pasach dróg wojewódzkich Nr 647, 648, 668, 677 w ilości 71 szt. o łącznej masie drewna opałowego 52,37m3

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30, tel. (86) 218 62 12, ogłasza przetarg publiczny na:

Zadanie A:

Sprzedaż drewna opałowego złożonego na placu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży, ul. Poligonowa 30 w ilości 22,59m3

Zadanie B:

Drzew przeznaczonych do wycinki i sprzedaży „na pniu” rosnących w pasach dróg wojewódzkich Nr 647, 648, 668, 677 w ilości 71 szt. o łącznej masie drewna opałowego 52,37m3

Cena wywoławcza za 1 m3 drewna wynosi:

88,00 zł. (netto) dla zadania A

25,00 zł. (netto) dla zadania B

 

Termin realizacji

- zadania A: w ciągu 14 dni od podpisania umowy

- zadania B: wycinka drzew do 29 lutego 2020 r.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Kwota wadium do Zadania A: 214,70 zł., a do Zadania B: 141,40 zł. Opłata powinna być uiszczona na konto: SANTANDER BANK POLSKA Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000. Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

 

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę przetargową, należy złożyć w sekretariacie RDW w Łomży, ul. Poligonowa 30, w terminie do dnia 30.01.2020 r. do godz.12.00. Koperta powinna być oznaczona: „Oferta na sprzedaż drewna Zadanie A i/lub Zadanie B”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2020 r. o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ceną ofertową (brutto).

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

 Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Agnieszka Zangas, tel. (86) 218 62 12, w godz. 7.00–15.00.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Średziński

Data wytworzenia: 2020-01-15

Wprowadzający: Tomasz Średziński

Modyfikujący: Tomasz Średziński

Data modyfikacji: 2020-01-15

Opublikował: Tomasz Średziński

Data publikacji: 2020-01-15