Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 664 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach

Sprzedaż drzew „na pniu” w pasie drogowym drogi wojewódzkiej
 Nr 664  na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich  Suwałkach

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ogłasza przetarg publiczny na:

Sprzedaż  drzew „na pniu” rosnących  w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 664 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach:

 ▪   Droga wojewódzka Nr 664 Augustów - Lipsk w km 9+275-13+086  strona prawa i lewa w  ilości

     54,23m3 (119 sztuk)

Cena wywoławcza 1 m3 drewna opałowego wynosi: 23,03 (netto).

Termin/ okres realizacji zamówienia:

Wycinka drzew  do 29 lutego 2020r.

Uprzątnięcie terenu wycinki do 31 marca 2020r.

Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorysu ofertowego oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, w pokoju nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Kwota wadium:  140,00 zł   

Opłata powinna być wpłacona na konto: SANTANDER BANK POLSKA  Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

imię i nazwisko: Lucyna Sacharzewska

telefon: 87 565 18 44; faks: 87 565 18 44, pokój nr 16,

godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 700  do 1500

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, pokój nr 15, w terminie do dnia  30.12.2019r. do godz. 1000

Koperta powinna być oznaczona:

„Sprzedaż  drzew „na pniu” rosnących  w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 664 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2019r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną (brutto)

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych  i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.pzdw.wrotapodlasia.pl w zakładce „przetargi inne”.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Magrel

Data wytworzenia: 2019-12-12

Wprowadzający: Rafał Magrel

Modyfikujący: Rafał Magrel

Data modyfikacji: 2019-12-12

Opublikował: Rafał Magrel

Data publikacji: 2019-12-12