Sprzedaż drzew „na pniu” w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich Suwałkach

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ogłasza    przetarg publiczny na:

Sprzedaż  drzew „na pniu” rosnących  w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach:

 

▪   Droga wojewódzka Nr 651 Gołdap-Żytkiejmy-Szypliszki-Sejny w km 40+120 - 82+725 strona

     prawa i lewa w  ilości 24,74m3 (48 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 652 Kowale Oleckie-Suwałki  w km 15+342 – 18+826 strona prawa i lewa

     w ilości 39,86m3 (31 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 664 Augustów - Lipsk w km 0+132 – 14+604  strona prawa i lewa w  ilości

     9,43m3 (21 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 655 Kąp-Wydminy-Olecko-Raczki-Suwałki-Rutka-Tartak w km 71+348-

     75+605 strona prawa i lewa w  ilości 3,13m3 (5 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 672 Przewięź-Sucha Rzeczka-Płaska-Mikaszówka-Gruszki-Rudawka w km

     12+575-27+486 strona prawa i lewa w  ilości 17,79m3 (63 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 653 Sedranki-Bakałarzewo-Suwałki-Sejny-Poćkuny w km 62+230-62+240
  strona prawa w  ilości 0,28m3 (2 sztuk);

 

     Razem: 170 sztuk drzew, w ilości 95,23m3 pozyskanego drewna opałowego.

 

Cena wywoławcza 1 m3 drewna opałowego wynosi: 23,03 (netto).

 

Termin/ okres realizacji zamówienia:

Wycinka drzew w ilości 18 sztuk do 31 grudnia 2019r.

Wycinka drzew do 29 lutego 2020r.

Uprzątnięcie terenu wycinki do 31 marca 2020r.

 

Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorysu ofertowego oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, w pokoju nr 13.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Kwota wadium:  240,00 zł   

Opłata powinna być wpłacona na konto: SANTANDER BANK POLSKA  Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

imię i nazwisko: Lucyna Sacharzewska

telefon: 87 565 18 44; faks: 87 565 18 44, pokój nr 16,

godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 700  do 1500

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, pokój nr 15, w terminie do dnia  05.11.2019r. do godz. 1000

 

Koperta powinna być oznaczona:

 

„Sprzedaż  drzew „na pniu” rosnących  w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach”

 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2019r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną (brutto)

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych  i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.pzdw.wrotapodlasia.pl w zakładce „przetargi inne”.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Raf

Data wytworzenia: 2019-10-18

Wprowadzający: Rafał Magrel

Modyfikujący: Rafał Magrel

Data modyfikacji: 2019-10-18

Opublikował: Rafał Magrel

Data publikacji: 2019-10-18