Sprzedaż drzew „na pniu” w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich Suwałkach

Sprzedaż drzew „na pniu” w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich  Suwałkach

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ogłasza przetarg publiczny na:

Sprzedaż  drzew „na pniu” rosnących  w pasie drogowym dróg wojewódzkich  na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach:

 

▪   Droga wojewódzka Nr 651 Gołdap-Żytkiejmy-Szypliszki-Sejny w km 40+620-88+882 strona lewa i  prawa w  ilości 25,92m3 (34 sztuk),

▪   Droga wojewódzka Nr 655 Kąp-Wydminy-Olecko-Raczki-Suwałki-Rutka Tartak w km 73+773-116+017 strona lewa i  prawa w  ilości 6,55m3 (18 sztuk),

▪   Droga wojewódzka Nr 653 Sedranki-Bakałarzewo-Suwałki-Sejny-Poćkuny w km 26+965-27+079 strona prawa w  ilości 2,93m3 (3 sztuk),

▪   Droga wojewódzka Nr 664 Augustów-Lipsk w km 5+630-27+696 strona lewa i prawa w  ilości 15,05m3 (33 sztuk),

▪   Droga wojewódzka Nr 662 Augustów-Suwałki w km 2+682-15+010 strona lewa i prawa w  ilości 5,87m3 (11 sztuk),

▪   Droga wojewódzka Nr 672 Przewięż-Sucha Rzeczka-Płaska-Mikaszówka-Gruszki-Rudawka w km 1+815-2+979 strona lewa i prawa w  ilości 1,41m3 (4 sztuk).

 

Cena wywoławcza 1 m3 drewna opałowego wynosi: 23,03 (netto).

Termin/ okres realizacji zamówienia:

Wycinka drzew  do 28 lutego 2021r.

Uprzątnięcie terenu wycinki do 31 marca 2021r.

 

Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorysu ofertowego oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, w pokoju nr 13.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Kwota wadium:  160,00 zł   

Opłata powinna być wpłacona na konto: SANTANDER BANK POLSKA  Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000

Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

imię i nazwisko: Lucyna Sacharzewska

telefon: 87 565 18 44; faks: 87 565 18 44, pokój nr 16, godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 700  do 1500

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, pokój nr 15, w terminie do dnia  23.12.2020r. do godz. 1000

Koperta powinna być oznaczona:

Sprzedaż  drzew „na pniu” rosnących  w pasie drogowym dróg wojewódzkich  na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2020r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego.

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną (brutto)

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych  i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Średziński

Data wytworzenia: 2020-12-08

Wprowadzający: Tomasz Średziński

Modyfikujący: Tomasz Średziński

Data modyfikacji: 2020-12-08

Opublikował: Tomasz Średziński

Data publikacji: 2020-12-08