Sprzedaż drzew „na pniu” w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich Suwałkach

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ogłasza przetarg publiczny na:

Sprzedaż  drzew „na pniu” rosnących  w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach:

 

▪   Droga wojewódzka Nr 651 Gołdap-Żytkiejmy-Szypliszki-Sejny w km 42+860 - 82+725 strona prawa  i lewa w  ilości 24,74m3 (48 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 652 Kowale Oleckie-Suwałki  w km 15+342 – 18+826 strona prawa i lewa w  ilości 39,86m3 (31 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 664 Augustów - Lipsk w km 0+132 – 14+604  strona prawa i lewa w  ilości 9,43m3 (21 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 655 Kąp-Wydminy-Olecko-Raczki-Suwałki-Rutka-Tartak w km 71+348-103+387  strona prawa i lewa w  ilości 5,07m3 (9 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 672 Przewięź-Sucha Rzeczka-Płaska-Mikaszówka-Gruszki-Rudawka w km 2+719-27+486 strona prawa i lewa w  ilości 39,90m3 (98 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 653 Sedranki-Bakałarzewo-Suwałki-Sejny-Poćkuny w km 58+970-62+240 strona prawa i lewa w  ilości 0,36m3 (3 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 662 Augustów-Suwałki w km 9+958-10+007 strona prawa w  ilości 2,64m3  (3 sztuk).

Razem: 213 sztuk drzew, w ilości 122,00m3 pozyskanego drewna opałowego.

 

Cena wywoławcza 1 m3 drewna opałowego wynosi: 23,03 (netto).

 

Termin/ okres realizacji zamówienia:

Wycinka drzew w ilości 18 sztuk do 31 grudnia 2019r.

Wycinka drzew w ilości 195 sztuk do 29 lutego 2020r.

Uprzątnięcie terenu wycinki do 31 marca 2020r.

 

Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorysu ofertowego oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, w pokoju nr 13.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Kwota wadium:  300,00 zł   

Opłata powinna być wpłacona na konto: SANTANDER BANK POLSKA  Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

imię i nazwisko: Lucyna Sacharzewska

telefon: 87 565 18 44; faks: 87 565 18 44, pokój nr 16,

godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 700  do 1500

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, pokój nr 15, w terminie do dnia  22.11.2019r. do godz. 1000

Koperta powinna być oznaczona:

 

„Sprzedaż  drzew „na pniu” rosnących  w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach”

 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2019r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną (brutto)

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych  i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.pzdw.wrotapodlasia.pl w zakładce „przetargi inne”.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: t

Data wytworzenia: 2019-11-07

Wprowadzający: Tomasz Średziński

Modyfikujący: Tomasz Średziński

Data modyfikacji: 2019-11-07

Opublikował: Tomasz Średziński

Data publikacji: 2019-11-07