Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach

Sprzedaż drzew „na pniu” w pasie drogowym dróg wojewódzkich  na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich  Suwałkach

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ogłasza   przetarg publiczny na:

Sprzedaż  drzew „na pniu” rosnących  w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach:

 

▪   Droga wojewódzka Nr 651 Gołdap-Żytkiejmy-Szypliszki-Sejny  w km 49+280-89+505 strona prawa i lewa w  ilości 13,56m3 (33 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 653 Sedranki-Bakałarzewo-Suwałki-Sejny-Poćkuny w km 12+574-62+445

     strona prawa i lewa w  ilości 14,72m3 (19 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 652 Kowale Oleckie-Suwałki  w km 7+305-15+954 strona prawa w  ilości

    2,15m3 (4 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 662 Augustów - Suwałki w km 3+955-17+895 strona prawa i lewa w  ilości

    11,22m3 (24 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 664 Augustów - Lipsk w km 11+222-11+764 strona lewa w  ilości 2,75m3

    (3 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 672 Przewięź-Sucha Rzeczka-Płaska-Mikaszówka-Gruszki-Rudawka w km

     2+015-31+156 strona prawa i lewa w  ilości 6,32m3 (11 sztuk);

 ▪   Droga wojewódzka Nr 655 Kąp-Wydminy-Olecko-Raczki-Suwałki-Rutka-Tartak na odcinku w m.

     Rutka-Tartak w km 115+033 strona prawa w  ilości 1,20m3 (1 sztuka).

 

Razem: 95 sztuk drzew, w ilości 51,92m3 pozyskanego drewna opałowego.

 

Cena wywoławcza 1 m3 drewna opałowego wynosi: 36,05 zł (netto).

 

Termin/ okres realizacji zamówienia:

Wycinka drzew i uprzątnięcie terenu wycinki  do dnia 30 listopada 2018r.

 

Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorysu ofertowego oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, w pokoju nr 13.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Kwota wadium:  200,00 zł   

Opłata powinna być wpłacona na konto: WBK III O/Białystok Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

imię i nazwisko: Lucyna Sacharzewska

telefon: 87 565 18 44; faks: 87 565 18 44, pokój nr 16,

godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 700  do 1500

 Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, pokój nr 15, w terminie do dnia  24.10.2018r. do godz. 900

 

Koperta powinna być oznaczona:

 „Sprzedaż  drzew „na pniu” rosnących  w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2018r. o godz. 915 w siedzibie Zamawiającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną (brutto)

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych  i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Średziński

Data wytworzenia: 2018-10-09

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Modyfikujący: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2018-11-27

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2018-11-27