Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w ilości 63 sztuk

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą w Zaściankach przy ul. Usługowej 6/2  ogłasza przetarg publiczny na:

Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg  wojewódzkich na terenie Rejonu  Dróg Wojewódzkich w Białymstoku:

 

     Droga Nr 659 Bielsk Podlaski-Wyszki-Topczewo-Hodyszewo-Nowe Piekuty-Droga 66  -58 szt.-  59,50 m

     Droga Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy-Poświętne-Brańsk-Ciechanowiec-1 szt.-0,43 m3

     Droga Nr 682 Łapy-Turośń Dolna- Markowszczyzna- 4 szt.-3,20 m3

       w  ilości 63 szt. ( 63,13 m3 ilość pozyskanego drewna opałowego)

     Cena wywoławcza 1m3 drewna wynosi: 42,50 zł. netto za 1 m3 drewna opałowego + podatek VAT 8%.

   Termin / okres realizacji zamówienia: do 28 lutego 2019 r.                                                              

    Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorys ofertowy oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zaścianki ul. Usługowa 6/2  w pokoju nr 1.

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.  

    Kwota wadium w wysokości 280,00 zł.       

 Opłata wadium powinna być uiszczona na konto: SANTANDER BANK POLSKA Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000. Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

 Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

  1. a) imię i nazwisko: Katarzyna Wysztygiel telefon: (085) 675 21 60
  2. b) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 700-1500

 Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w RDW w Białymstoku, Zaścianki ul. Usługowa 6/2  w pokoju nr 1, w terminie do dnia  10.01.2019 r.  do godz12:00

 Koperta powinna być oznaczona:

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku –...’’

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  10.01 .2019 r.  o godz. 12:10 w siedzibie Sprzedającego.

 

 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną (brutto).

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Magrel Wydział Utrzymania Dróg i Mostów

Data wytworzenia: 2018-12-21

Wprowadzający: Rafał Magrel

Modyfikujący: Rafał Magrel

Data modyfikacji: 2018-12-21

Opublikował: Rafał Magrel

Data publikacji: 2018-12-21