Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w  Białymstoku z siedzibą w Zaściankach przy ul. Usługowej 6/2  ogłasza przetarg publiczny na:

Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg  wojewódzkich na terenie Rejonu  Dróg Wojewódzkich w Białymstoku:

Droga Nr 659 Bielsk Podlaski-Wyszki-Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- Droga 66 - 66 szt.- 66,42 m3          

Droga Nr 671 Sokolany- Korycin- Knyszyn-Stare Jeżewo-Sokoły - 7 szt. - 19,32 m3    

Droga Nr 678 Białystok-Wysokie Mazowieckie -12 szt. - 11,71m3  

Droga Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy-Poświętne-Brańsk-Ciechanowiec - 62 szt. - 73,68 m3                      

Droga Nr 682 Łapy-Turośń Dolna- Markowszczyzna - 32szt. - 21,130 m3                             

Droga Nr 685 Zabłudów-Narew-Nowosady-Hajnówka-Kleszczele - 2 szt. - 2,12 m3 

Droga Nr 687 Juszkowy Gród-Bondary-Nowosady - 41 szt. - 13,37 m3     

Droga Nr 688 Tarnopol-Siemianówka - 68 szt. - 68,19 m3                       

w  ilości 290 szt.   ( 275,94 m3 ilość pozyskanego drewna opałowego)

Cena wywoławcza 1m3 drewna wynosi: 30,00 zł. netto za 1 m3 drewna opałowego   +  podatek VAT 8%.

Termin / okres realizacji zamówienia:

- wycinka drzew do 29 lutego 2020 r.

- uprzątnięcie terenu wycinki do 31 marca 2020 r.

Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorys ofertowy oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zaścianki ul. Usługowa 6/2  w pokoju nr 1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.  

Kwota wadium w wysokości 800,00 zł.       

Opłata wadium powinna być uiszczona na konto: SANTANDER BANK POLSKA Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000. Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

  1. imię i nazwisko: Katarzyna Wysztygiel telefon: (085) 675 21 60
  2. godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 700-1500

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w RDW w Białymstoku, Zaścianki ul. Usługowa 6/2  w pokoju nr 1, w terminie do dnia   27.12.2019 r.  do godz 12:00

Koperta powinna być oznaczona:

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku –...’’

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  27.12 .2019 r.  o godz. 12:10 w siedzibie Sprzedającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną (brutto).

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.pzdw.wrotapodlasia.pl w zakładce „przetargi inne”.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: T

Data wytworzenia: 2019-12-06

Wprowadzający: Tomasz Średziński

Modyfikujący: Tomasz Średziński

Data modyfikacji: 2019-12-06

Opublikował: Tomasz Średziński

Data publikacji: 2019-12-06