Sprzedaż drzew „na pniu”, rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich 681, 685, 689 na terenie RDW w Siemiatyczach

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. 11-go Listopada 253, tel. (85) 655 26 23, ogłasza przetarg publiczny na:

Sprzedaż drzew „na pniu”, rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie RDW w Siemiatyczach, w ilości:

 DW 681 – 130szt – 118,57m3

DW 685 –    8szt –     3,42m3

DW 689 –   23szt –   20,53m3

RAZEM:   161szt. – 142,52m3

 Zamawiający wyznaczył minimalną cenę jednostkową wykupu na 34,00 zł netto za l m3 drewna opałowego + podatek VAT  8%.

 Termin realizacji zadania: 28 lutego 2019r.

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 Formularz oferty oraz inne dokumenty można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, ul. 11-go Listopada 253.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Kwota wadium: 500,00zł

Opłata powinna być uiszczona na konto: SANTANDER BANK POLSKA Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000. Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę przetargową, należy złożyć w pokoju nr 5 RDW w Siemiatyczach, ul. 11-go Listopada 253, w terminie do dnia 2018-12-27 do godz. 12.00. Koperta powinna być oznaczona: „Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie RDW w Siemiatyczach”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2018-12-27 godz. 12.10 w siedzibie Sprzedającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ceną ofertową (brutto).

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Bernadetta Arbaszewska-Koc, tel. (85) 655 26 23, w godz. 7.30–14.30.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Średziński

Data wytworzenia: 2018-12-11

Wprowadzający: Tomasz Średziński

Modyfikujący: Tomasz Średziński

Data modyfikacji: 2018-12-11

Opublikował: Tomasz Średziński

Data publikacji: 2018-12-11