Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogi woj. Nr 670,671 w ilości 406 szt.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce ogłasza  przetarg publiczny na:

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogi woj. Nr 670,671 w ilości 406 szt.

            - pozyskane drewno opałowe w ilości 206,21 m3 oraz 35200m2 krzewów

            - wysokość wadium  -1420,00 zł

 

  1. Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi: – 63,80 zł (netto)
  2. Termin realizacji zamówienia: do 30 marca 2018r
  3. Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorysu ofertowego oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce, ul. Wodna 7 w pokoju nr 11.

 

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości do 10% ceny wywoławczej. Kwota wadium w wysokości 1420,00 zł. Opłata powinna być uiszczona na konto: WBK III O/Białystok Nr 78150013441213400298640000. Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny . Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie  7 dni odpowiednio  od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

  1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich,  w Sokółce, ul. Wodna 7 w pokoju nr 12 ,

            w terminie do dnia 07.02.2018r. do godz. 9:00.

 

  1. Koperta powinna być oznaczona:

    „Oferta na sprzedaż drzew na pniu- dr Nr 670,671”

   7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2018r. o godz.9:10 w siedzibie Zamawiającego.

 

  1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ceną ofertową (brutto).
  2. Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów.

  10. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny

  1. Osoba uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Halina Samojłowicz tel. (85) 711 22 28  w godz. 7:30 15:00.

 

Sokółka, dnia  17.01.2018r.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Magrel

Data wytworzenia: 2018-01-23

Wprowadzający: Rafał Magrel

Modyfikujący: Rafał Magrel

Data modyfikacji: 2018-01-23

Opublikował: Rafał Magrel

Data publikacji: 2018-01-23