Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży, ogłasza  przetarg publiczny na:

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży

▪   Droga wojewódzka Nr 647 Cieloszka – Turośl – Kolno – Stawiski w km 11+600 – 42+450 strona prawa i lewa w ilości 2,32m3 (6 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 648 Miastkowo – Nowogród - … - Morgowniki – Korzeniste – Stawiski – Przytuły w km 4+450 – 33+575 strona prawa i lewa w ilości 29,02m3 (29 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 668 Piątnica – Jedwabne – Przytuły – Osowiec w km 3+180 – 40+290 strona prawa i lewa w ilości 7,82m3 (14 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 677 Łomża – Śniadowo – Gr. województwa w km 9+450 – 20+120 strona prawa i lewa w ilości 13,21m3 (22 sztuki);

Razem: 71 sztuk drzew, w ilości 52,37m3 pozyskanego drewna opałowego.

 

Cena wywoławcza 1 m3 drewna opałowego wynosi: 25,00 zł (netto).

Termin/ okres realizacji zamówienia:

Wycinka drzew do 29 lutego 2020r.

Uprzątnięcie terenu wycinki do 31 marca 2020r.

Nasadzenie w ilości 71 szt. drzewek liściastych do 31 maja 2020r.

Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorysu ofertowego oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży, ul. Poligonowa 30, w pokoju nr 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Kwota wadium: 141,40 zł   

Opłata powinna być wpłacona na konto: SANTANDER BANK POLSKA  Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

imię i nazwisko: Agnieszka Zangas

telefon: 86 218 62 12; faks: 86 218 62 10, pokój nr 2,

godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 730  do 1500

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Łomży, ul. Poligonowa 30, pokój nr 1, w terminie do dnia  04.12.2019r. do godz. 1200

Koperta powinna być oznaczona:

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2019r. o godz. 1210 w siedzibie Zamawiającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną (brutto)

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych  i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.pzdw.wrotapodlasia.pl w zakładce „przetargi inne”.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: T

Data wytworzenia: 2019-11-19

Wprowadzający: Tomasz Średziński

Modyfikujący: Tomasz Średziński

Data modyfikacji: 2019-11-19

Opublikował: Tomasz Średziński

Data publikacji: 2019-11-19