Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego w ramach inwestycji „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec-Ostrożany” złożonego w m. Malec

Ogłoszenie o przetargu publicznym

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. 11-go Listopada 253, tel. (85) 655 26 23, ogłasza przetarg publiczny na:

Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego w ramach inwestycji „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec-Ostrożany” złożonego w m. Malec.

 Zamawiający wyznaczył minimalną cenę jednostkową wykupu:

 drewno opałowe (886,60m3) – 61,00 zł (netto) za 1m3+podatek VAT 8%.

 Termin realizacji zadania: 14 dni od dnia podpisania umowy.

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 Formularz oferty oraz inne dokumenty można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, ul. 11-go Listopada 253.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Kwota wadium: 5 000,00 zł.

Opłata powinna być uiszczona na konto: SANTANDER BANK POLSKA Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000. Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę przetargową, należy złożyć w pokoju nr 5 RDW w Siemiatyczach, ul. 11-go Listopada 253, w terminie do dnia 2018-11-14 do godz. 9.00. Koperta powinna być oznaczona: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego w ramach inwestycji „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec-Ostrożany”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2018-11-14 godz. 9.10 w siedzibie Sprzedającego.

 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ceną ofertową (brutto).

 Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

 Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

 Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Bernadetta Arbaszewska-Koc,  tel. (85) 655 26 23, w godz. 7.30–14.30.

 

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Średziński

Data wytworzenia: 2018-10-30

Wprowadzający: Tomasz Średziński

Modyfikujący: Tomasz Średziński

Data modyfikacji: 2018-10-30

Opublikował: Tomasz Średziński

Data publikacji: 2018-10-30