Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż drewna użytkowego i opałowego pozyskanego w ramach inwestycji „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Łapy-Markowszczyzna” złożonego w m. Uhowo w ilości: 199,56 m3 drewna użytkowego i 1227,40 m3 drewna opałowego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w  Białymstoku z siedzibą w Zaściankach przy ul. Usługowej 6/2  ogłasza przetarg publiczny na:

 „Sprzedaż drewna użytkowego i opałowego pozyskanego w ramach inwestycji „Budowa i  rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Łapy-Markowszczyzna” złożonego w m. Uhowo.”   

 

Zamawiający wyznaczył minimalną cenę jednostkową wykupu :

 

 za drewno użytkowe ( 199,56 m3)      58,50 zł. netto za 1 m3 + podatek  VAT- 23%

 za drewno opałowe  ( 1227,40 m3)     61,00 zł.  netto za 1 m3+ podatek  VAT - 8%.

 

Termin / okres realizacji zamówienia: 14 dni od podpisania umowy

 

Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorys ofertowy oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zaścianki ul. Usługowa 6/2  w pokoju nr 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.    Kwota wadium w wysokości 9 522,04 zł.                                                                        

Opłata powinna być uiszczona na konto: SANTANDER BANK POLSKA  Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

 Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi  w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

  1. a) imię i nazwisko: Katarzyna Wysztygiel telefon: (085) 6752160
  2. b) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 700-1500

 Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w siedzibie  RDW w Białymstoku, Zaścianki ul. Usługowa 6/2  w pokoju nr 1, w terminie do dnia 31.10.2018 r.  do godz. 10:00

 Koperta powinna być oznaczona:

Sprzedaż drewna użytkowego i opałowego pozyskanego w ramach inwestycji „Budowa i  rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 ………………...

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  31.10.2018r.  o godz. 10:10 w siedzibie Sprzedającego.

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną ( brutto ).

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny

 

 Białystok,    16.10.2018 r.                       

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Średziński

Data wytworzenia: 2018-10-16

Wprowadzający: Tomasz Średziński

Modyfikujący: Tomasz Średziński

Data modyfikacji: 2018-10-19

Opublikował: Tomasz Średziński

Data publikacji: 2018-10-16