Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce ogłasza przetarg publiczny na: Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogi woj. Nr 670,671 w ilości 19 szt

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich  w Sokółce ogłasza  przetarg publiczny na:

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogi woj. Nr 670,671 w ilości 19 szt.

            - pozyskane drewno opałowe w ilości 6,22 m3

            - wysokość wadium  -47,00 zł

 

 1. Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi: – 70,00 zł (netto)
 2. Termin realizacji zamówienia: Wycinka drzew do 28.02.2020r

                                                 Nasadzenia 14 szt. drzewek do 31.03.2020r

 1. Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorysu ofertowego oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce, ul. Wodna 7 w pokoju nr 11.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości do 10% ceny wywoławczej. Kwota wadium w wysokości 47,00 zł. Opłata powinna być uiszczona na konto: SANTANDER BANK POLSKA Nr 78150013441213400298640000. Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny . Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio  od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich,  w Sokółce, ul. Wodna 7 w pokoju nr 12 ,

            w terminie do dnia 30.12.2019r. do godz. 12:00.

 1. Koperta powinna być oznaczona:

„Oferta na sprzedaż drzew na pniu- dr Nr 670,671”

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2019r. o godz.12:10 w siedzibie Zamawiającego.
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ceną ofertową (brutto).
 3. Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny
 5. Osoba uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Halina Samojłowicz tel. (85) 711 22 28  w godz. 7:30 15:00.
 6. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.pzdw.wrotapodlasia.pl w zakładce „przetargi inne”.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Magrel

Data wytworzenia: 2019-12-09

Wprowadzający: Rafał Magrel

Modyfikujący: Rafał Magrel

Data modyfikacji: 2019-12-09

Opublikował: Rafał Magrel

Data publikacji: 2019-12-09