Ogłoszenie o przetargu

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ogłasza przetarg publiczny
w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż nw. składników majątkowych.

 

Lp

Nazwa urządzenia

Numer inwentarzowy

Rok produkcji

Cena wywoławcza [zł]

1.

Samochód ciężarowy Ford Transit

PZDW-7-ST-00015

2003

2700

2.

Samochód osobowy Fiat Seicento

PZDW-7-ST-00063

2009

1900

3.

Samochód osobowy Fiat Panda

PZDW-7-ST-00019

2010

950

4.

Kosiarka bijakowa TCL Uniwersal 160

PZDW-5-ST-00018

2011

850

5.

Kosiarka spalinowa Makita

PZDW-8-ST-00265

2012

250

6.

Piła spalinowa Stihl MS 361

PZDW-8-ST-00128

2006

200

 

Przetarg odbędzie się w dniu  10 czerwca 2021 r. o godzinie 1000 w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6.

Informacji dot. wymienionych w tabeli postawionych do przetargu składników majątkowych można uzyskać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach 800 – 1400 w nw. siedzibach Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich:

  • RDW w Sokółce, Sokółka, ul. Wodna 7        – poz. 3, 4, 5                tel. 85 7112228
  • RDW w Łomży, Łomża, ul. Poligonowa 30   - poz. 6 ,                      tel. 86 2186212
  • RDW w Białymstoku, Zaścianki ul. Usługowa 6/2    – poz. 1, 2 ,       tel. 85 6752160

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek PZDW w Białymstoku
nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi
w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Oferty należy składać w sekretariacie PZDW w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6 najpóźniej do godz. 9³º  w dniu przetargu.

Oferta w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż składników majątkowych
w dn. 10.06.2021 r.
” powinna zawierać dane oferenta, oferowaną cenę za przedmiot przetargu
i warunki jej zapłaty oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie, jeżeli nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub gdy oferent nie wniósł wadium. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Po zatwierdzeniu protokołu z przetargu wystawiany jest dokument sprzedaży, który nabywca zobowiązany jest opłacić w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyn.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.pzdw.wrotapodlasia.pl w zakładce „przetargi inne”.

 

Białystok, 25.05.2021 r.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Jakubowski

Data wytworzenia: 2021-05-25

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Modyfikujący: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2021-05-25

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2021-05-25