1/2020 Specjalista w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sokółce

OGŁOSZENIE NR 1/2020

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalisty w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sokółce

w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 

Wymiar etatu: pełny etat

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie, prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się przepisy ustawy PZP oraz postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP, zgodnie z art. 4 pkt 8 w oparciu o przepisy wewnętrzne zarządzenia w sprawie udzielania zamówień publicznych;
 • sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 • sporządzanie dokumentacji przetargowej (protokołów ZP);
 • sporządzanie pism do wykonawców, w tym odpowiedzi na zapytania, pisma o uzupełnienie dokumentów;
 • archiwizacja dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych, zgodnie z ustawą PZP i uregulowaniami wewnętrznymi;
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowej powołanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy PZP oraz zarządzenia w sprawie udzielania zamówień publicznych w PZDW w celu oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert (ocena złożonych ofert pod względem formalnym, analiza zgodności z obowiązującymi przepisami prawa);
 • sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień;
 • pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg;
 • praca w terenie przy zadaniach związanych z pomiarami i inwentaryzacją dróg.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie minimum średnie techniczne;
 • minimum 5 lat stażu pracy;
 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne w jednostkach administracji publicznej;
 • minimum 3 letni staż pracy w zakresie budowy lub utrzymania dróg;
 • praktyczna znajomość przepisów ustaw:
  • Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych,
  • o samorządzie województwa,
  • o pracownikach samorządowych,
  • o drogach publicznych,
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office;
 • terminowość, rzetelność i sumienność;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programu wspomagającego projektowanie dróg typu CAD (np. ZWCAD, AUTOCAD);
 • znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

W jednostce istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, pomieszczeń biurowych i sanitarnych osobom niepełnosprawnym, brak windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy wymaga:

 • sprawności ruchowej;
 • pracy przy komputerze;
 • obsługi urządzeń biurowych (drukarki, faksu, ksero itp.);
 • prowadzenia rozmów bezpośrednich i telefonicznych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy (zaświadczeń) potwierdzających minimum 5-letni staż pracy;
 • oświadczenie (zaświadczenie) potwierdzające minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne w jednostkach administracji publicznej;
 • oświadczenie (zaświadczenie) potwierdzające minimum 3-letni staż pracy w zakresie budowy lub utrzymania dróg;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy  zamierzają skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia);
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik do ogłoszenia);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia);
 • wytyczne dla kandydatów do pracy w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19 (załącznik do ogłoszenia).

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie PZDW w Białymstoku, w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 10.07.2020 r. pod adresem:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Elewatorska 6
15-620 Białystok

Inne informacje:

 • na kopercie należy umieścić dopisek: „Nabór na stanowisko Specjalisty RDW Sokółka – K.110.1.2020”;
 • osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna zapoznać się z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/) w zakładce Praca;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata;
 • PZDW w Białymstoku przetwarza dane osobowe w celu wskazanym powyżej, określone w art. 221 1 Kodeksu pracy oraz w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w przypadku innych danych osobowych podanie ich jest dobrowolne i wymaga zgody (złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie, które jest załącznikiem do ogłoszenia);
 • kandydaci, których oferty będą pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomieni o terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej;
 • informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicy informacyjnej PZDW w Białymstoku;
 • oferty złożone po upływie w/w terminu, niekompletne lub w innej formie niż określona w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru;
 • nadesłane oferty nie będą odsyłane;
 • dokumenty kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne lecz nie zostali wybrani, przechowywane będą przez PZDW w Białymstoku zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w jednostce zasadami kancelaryjno-archiwalnymi;
 • po ogłoszeniu wyników naboru kandydat, który złoży pisemny wniosek może osobiście odebrać złożone przez siebie dokumenty w PZDW w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok - Sekcja Kadr, pok. 108;
 • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania naboru bez podania przyczyny;
 • dodatkowe informacje pod nr tel.: (85) 67 67 137.

 

 

 

 

 


 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

Podlaski Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (dalej jako: PZDW) z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok tel. 85 67 67 130, sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, będący pracodawcą, za którego czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor PZDW;

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając pismo na ww. adres
lub adres e-mail iod@pzdw.wrotapodlasia.pl;

3) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. c i a oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu zatrudnienia na wolne stanowisko pracy. Administrator przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie
na podstawie Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych; podanie innych danych niż tych wskazanych w ww. przepisach prawa odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez kandydata do pracy;  

4) dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez Administratora pracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne np.: usługi prawne, usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii oraz usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów, a także innym podmiotom/ osobom/organom
w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa;

5) dane osobowe będą przechowywane:

a) przez okres przechowywania akt osobowych określony w przepisach prawa – dotyczy dokumentów aplikacyjnych osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która została zatrudniona,

b) przez 5 lat licząc w pełnych latach kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego – dotyczy dokumentacji z przeprowadzonego naboru, dokumentów aplikacyjnych osób ubiegających się o zatrudnienie, którzy nie zostali wybrani, z wyłączeniem dokumentów, które zostały zwrócone osobie na jej wniosek;

c) przez okres 2 lat licząc od roku następnego od wpływu dokumentów aplikacyjnych w przypadku gdy kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska pracy,

d) przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa;

6) każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania*;

*) Skorzystanie z prawa do sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku naboru oraz naruszać integralności protokołu z naboru oraz jego załączników.

7) każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

8) każdej osobie, której dane dotyczą, jeśli wskazuje na to przepis prawa, przysługuje prawo do usunięcia danych**, prawo
do ograniczenia*** ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych;

 **) Skorzystanie z prawa do usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie naboru.

***)Skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

9) ażdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie jej danych osobowych narusza RODO;

10) podanie danych osobowych, o których mowa w Kodeksie pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy; w sytuacji innej niż w zdaniu pierwszym podanie danych osobowych jest dobrowolne;

11) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Stelmaszczyk - Sekcja ds. Kadr

Data wytworzenia: 2020-07-01

Wprowadzający: Robert Stelmaszczyk

Modyfikujący: Robert Stelmaszczyk

Data modyfikacji: 2020-07-01

Opublikował: Robert Stelmaszczyk

Data publikacji: 2020-07-01