Referent w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ogłasza nabór na stanowisko

Referent w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wymiar etatu: pełny etat

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie danych do opracowywania planów w zakresie bieżącego utrzymania dróg i utrzymania mostów i przepustów oraz sporządzania informacji realizacji planów
 • współudział w opracowywaniu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przetargów
 • wykonywanie czynności wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie prowadzonych spraw
 • udział w dyżurach związanych z zimowym utrzymaniem dróg
 • prowadzenie zestawień wykonanych robót oraz poniesionych kosztów
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni i zadrzewienia dróg

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo – drogownictwo)
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • znajomość programu AUTOCAD oraz NORMA
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów, przede wszystkim w zakresie: prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych
 • znajomość procedur formalno-prawnych związanych z procesem budowlanym
 • umiejętność pracy w zespole

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

W jednostce istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, pomieszczeń biurowych i sanitarnych osobom niepełnosprawnym,
brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy wymaga:

 • sprawności ruchowej
 • pracy przy komputerze
 • obsługi urządzeń biurowych (drukarki, faksu, ksero itp.)
 • prowadzenia rozmów bezpośrednich i telefonicznych z interesantami
 • prowadzenia samochodu służbowego (pojazdy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych)

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia prawa jazdy
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy  zamierzają skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu, o którym mowa
  w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody do przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • formularz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie u pracodawcy samorządowego

Dokumenty należy składać w sekretariacie PZDW w Białymstoku, w zamkniętych kopertach, w terminie do 01.07.2013 r. pod adresem:

                        Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
                        ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

Inne informacje:

 • proszę o umieszczenie na kopercie dopisku: „Referent RDW Białystok”
 • informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicy informacyjnej PZDW w Białymstoku
 • aplikacje, złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane
 • nadesłane oferty nie będą odsyłane
 • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania naboru bez podania przyczyny
 • dodatkowe informacje pod nr tel.: (85) 67 67 137

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Spraw Pracowniczych Robert Stelmaszczyk

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Stelmaszczyk

Wprowadzający: Robert Stelmaszczyk

Data wprowadzenia: 2013-06-20

Modyfikujący: Jerzy Grygoruk

Data modyfikacji: 2013-06-20

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2013-06-20